19.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 244/11


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1557

(2015. gada 13. jūlijs),

ar ko attiecībā uz statistiku par augkopības kultūrām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 543/2009

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr. 543/2009, kas attiecas uz statistiku par augkopības kultūrām un ar ko atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 837/90 un (EEK) Nr. 959/93 (1), un jo īpaši tās 6. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 543/2009 iedibina sistēmu, lai sagatavotu salīdzināmu Savienības gada statistiku par augkopības kultūrām.

(2)

Pēc Regulas (EK) Nr. 543/2009 īstenošanas regulārās pārskatīšanas tiek uzskatīts, ka salīdzināmības labad nepieciešams atjaunināt dažus mainīgo kultūraugu nosaukumus un definīcijas tā, lai tie būtu vienādi piemērojami un saprotami.

(3)

Būtu jāpārtrauc veidot sarakstu ar tām mainīgajām kultūrām, kas vairs nav aktuālas.

(4)

Ņemot vērā to, ka nacionālajiem datiem par produkciju būtu jābūt salīdzināmiem, dažās zaļbarības kultūru augu klasēs jāiekļauj mitruma pakāpe.

(5)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 543/2009,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 543/2009 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 29.6.2009., 1. lpp.


PIELIKUMS

1. tabula

Laukaugi

c.n.= ci tur nemi nēti

A DAĻA

 

Apstrādātā platība

(1 000 hektāri)

Novāktā raža

(1 000 tonnas)

Ražība

(100 kg/ha)

Nosūtīšanas termiņi

Mainīgās kultūras

31. janv.

30. jūn.

31. aug.

30. sept.

31. janv.

30. sept.

30. sept.

31. okt.

31. janv.

30. sept.

31. aug.

n gads

n gads

n gads

n gads

n + 1 gads

n + 1 gads

n gads

n gads

n + 1 gads

n + 1 gads

n gads

Termiņš p.k.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

DV virs noteiktā robežlieluma

DV virs noteiktā robežlieluma

DV virs noteiktā robežlieluma

Visām DV

Visām DV

Visām DV

Visām DV

Visām DV

Visām DV

Visām DV

DV virs noteiktā robežlieluma

Graudaugi graudu ražošanai (ieskaitot sēklai)  (1)

x

R

x

R

Graudaugi (izņemot rīsus) graudu ražošanai (ieskaitot sēklai) (1)

x

x

x

x

Parastie kvieši un plēkšņu kvieši (1)

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Parastie ziemas kvieši un plēkšņu kvieši (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cietie kvieši (1)

x

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Rudzi un ziemāju maisījumi (labības maisījums) (1)

x

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Mieži (1)

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Ziemas mieži (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Auzas (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vasarāju maisījumi (graudu maisījumi, izņemot labības maisījumu) (1)

x

x

x

x

Graudu kukurūza un kukurūzas vālīšu maisījums (1)

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Tritikāle (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sorgo (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Citi graudaugi, c.n. (griķi, prosa, Kanāriju spulgzāles sēklas utt.) (1)

x

x

x

x

Rīsi (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rīsi Indica

x

x

x

x

Rīsi Japonica

x

x

x

x


B DAĻA

 

Apstrādātā platība

(1 000 hektāri)

Novāktā raža

(1 000 tonnas)

Ražība

100 kg/ha

Nosūtīšanas termiņi

Mainīgās kultūras

31. janv.

30. jūn.

31. aug.

30. sept.

31. marts

30. sept.

30. sept.

31. okt.

31. marts

30. sept.

31. aug.

n gads

n gads

n gads

n gads

n + 1 gads

n + 1 gads

n gads

n gads

n + 1 gads

n + 1 gads

n gads

Termiņš p.k.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

DV virs noteiktā robežlieluma

DV virs noteiktā robežlieluma

DV virs noteiktā robežlieluma

Visām DV

Visām DV

Visām DV

Visām DV

Visām DV

Visām DV

Visām DV

DV virs noteiktā robežlieluma

Žāvēti pākšaugi un proteīnaugi graudu ražošanai (tostarp graudu un pākšaugu sēklu maisījumi)  (1)

x

R

x

x

Lauka zirņi (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cūku pupas un lauku pupas (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

Saldās lupīnas (1)

x

x

x

x

Citi žāvēti pākšaugi un proteīnaugi, c.n.

x

x

Sakņaugi

x

x

Kartupeļi (tostarp sēklas kartupeļi)

x

x

x

x

x

x

x

x

Cukurbietes (izņemot sēklai)

x

x

x

x

R

x

x

R

Citi sakņaugi, c.n.

x

x

Tehniskās kultūras

x

x

Rapsis un ripša sēklas (1)

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Ziemas rapsis un ripša sēklas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Saulgriežu sēklas (1)

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Soja (1)

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Linsēklas (eļļas lini) (1)

x

R

x

x

Kokvilnas sēklas (1)

x

x

Citi eļļas sēklu augi, c.n. (1)

x

x

Lini šķiedrai

x

R

x

x

Kaņepes

x

x

x

x

Kokvilna šķiedrai

x

R

x

x

Tabaka

x

R

x

R

Apiņi

x

x

x

x

Aromātiskie augi, ārstniecības augi un garšaugi

x

x

Enerģētiskās kultūras, c.n.

x

x

x

x

Zaļbarības kultūras, kas audzētas aramzemē

x

x

Aramzemē sēto zālāju platības

x

x

Pākšaugi, ko novāc zaļus

x

x

Kukurūza zaļbarībai (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Citi graudaugi, ko novāc zaļus (izņemot kukurūzu zaļbarībai) (1)

x

x

x

x

NB! 1., 2., 3. un 11. slejas aizpildīšana ir obligāta dalībvalstīm, kurās gada vidējais produkcijas apjoms pēdējos trīs gados bijis lielāks par:

 

3 000 000 tonnām parasto kviešu un plēkšņu kviešu,

 

1 000 000 tonnām cieto kviešu,

 

900 000 tonnām miežu,

 

100 000 tonnām rudzu un ziemāju maisījumu (labības maisījumu),

 

1 500 000 tonnām graudu kukurūzas un kukurūzas vālīšu maisījuma,

 

200 000 tonnām tritikāles,

 

150 000 tonnām auzu,

 

150 000 tonnām sorgo,

 

150 000 tonnām rīsu,

 

70 000 tonnām lauku zirņu,

 

50 000 tonnām cūku pupu un lauku pupu,

 

300 000 tonnām rapšu un ripšu sēklu,

 

200 000 tonnām saules puķu sēklu,

 

60 000 tonnām sojas,

 

700 000 tonnām kartupeļu (tostarp sēklas kartupeļi),

 

2 500 000 tonnām cukurbiešu (izņemot sēklai),

 

un 4 500 000 tonnām kukurūzas zaļbarībai.

2. tabula

Svaigi dārzeņi (tostarp melones), zemenes un kultivētas sēnes

 

Novāktā platība

(1 000 hektāri)

Novāktā raža

(1 000 tonnas)

Nosūtīšanas termiņi

Mainīgās kultūras

31. marts

n + 1 gads

31. marts

n + 1 gads

Termiņš p.k.

1

2

Svaigi dārzeņi (tostarp melones) un zemenes

x

Kāposti

Ziedkāposti un brokoļi

x

x

Kāposti

x

x

Lapu vai kātu dārzeņi (izņemot kāpostus)

Puravi

x

x

Selerijas

x

x

Salāti:

x

x

Salāti, audzēti zem stikla vai augsta pieejama pārsega (2)

x

Endīvijas

x

x

Spināti

x

x

Sparģeļi

x

x

Cigoriņi, kurus paredzēts lietot uzturā svaigus

x

x

Artišoki

x

x

Augļu dārzeņi (tostarp melones)

Tomāti:

x

x

Tomāti, kurus paredzēts lietot uzturā svaigus

x

x

Tomāti, audzēti zem stikla vai augsta pieejama pārsega (2)

x

Gurķi

x

x

Gurķi, audzēti zem stikla vai augsta pieejama pārsega (2)

x

Pipargurķīši

x

x

Baklažāni

x

x

Tumšzaļie kabači un kabači

x

x

Muskatmelones

x

x

Arbūzi

x

x

Pipari (dārzeņpipari)

x

x

Pipari (dārzeņpipari), audzēti zem stikla vai augsta pieejama pārsega (2)

x

Sakņaugu dārzeņi

Burkāni

x

x

Sīpoli

x

x

Šalotes

x

x

Sakņu selerijas

x

x

Redīsi

x

x

Ķiploki

x

x

Svaigi pākšaugi

x

Svaigi zirņi

x

x

Svaigas pupas

x

x

Zemenes

x

x

Zemenes, audzētas zem stikla vai augsta pieejama pārsega (2)

x

Kultivētas sēnes

x

x


3. tabula

Ilggadīgi stādījumi, patēriņam uzturā

 

Ražošanas platība

(1 000 hektāri)

Novāktā raža

(1 000 tonnas)

Nosūtīšanas termiņi

Mainīgās kultūras

31. marts

n + 1 gads

31. marts

n + 1 gads

30. sept.

n + 1 gads

Termiņš p.k.

1

2

3

Ilggadīgi stādījumi, patēriņam uzturā

x

Mērena klimata zonu augļi

Āboli

x

x

Āboli, kurus paredzēts lietot uzturā svaigus

x

Bumbieri

x

x

Persiki

x

x

Nektarīni

x

x

Aprikozes

x

x

Ķirši

x

x

Skābie ķirši

x

x

Plūmes

x

x

Subtropu un tropu klimata zonu augļi

Vīģes

x

x

Kivi

x

x

Avokado

x

x

Banāni

x

x

Ogas (izņemot zemenes)

Upenes

x

x

Avenes

x

x

Rieksti  (3)

Valrieksti

x

x

Lazdu rieksti

x

x

Mandeles

x

x

Kastaņi

x

x

Citrusaugļi  (3)

x

Apelsīni

x

x

Sīkie citrusaugļi

x

x

Sacumas

x

x

Klementīni

x

x

Citroni un skābie laimi

x

x

Pamelo un greipfrūti

x

x

Vīnogas  (3)

x

x

Vīna vīnogas

x

x

Vīna vīnogas ar aizsargātu izcelsmes vietas nosaukumu (ACVN)

x

x

Vīna vīnogas ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN)

x

x

Citu vīnu vīnogas, c.n. (bez ACVN/AĢIN)

x

x

Galda vīnogas

x

x

Rozīņu vīnogas

x

x

Olīvas  (3)

Galda olīvas

x

x

Eļļas olīvas

x

x

c.n.= ci tur nemi nēti


4. tabula

Lauksaimniecības zemes izmantošana

 

Galvenā platība

(1 000 hektāri)

Nosūtīšanas termiņš

Mainīgās kultūras

30. sept.

n + 1 gads

Izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme

R

Aramzeme

R

Graudaugi graudu ražošanai (ieskaitot sēklai)

x

Žāvēti pākšaugi un proteīnaugi graudu ražošanai (tostarp sēklai un graudaugu un pākšaugu maisījumi)

x

Kartupeļi (tostarp sēklas kartupeļi)

x

Cukurbietes (izņemot sēklai)

x

Tehniskās kultūras

x

Zaļbarības kultūras, kas audzētas aramzemē

x

Svaigi dārzeņi (tostarp melones) un zemenes

x

Ziedi un dekoratīvie augi (izņemot dēstu audzētavas)

x

Citas aramzemē audzētās zaļbarības kultūras, c.n.

x

Papuves

R

Ilggadīgo zālāju platības

R

Ilggadīgi stādījumi:

x

Augļi, ogas un rieksti (izņemot citrusaugļus, vīnogas un zemenes)

R

Vīnogas

R

Olīvas

R

Dēstu audzētavas

x

c.n.= citur neminēti


(1)  Šo produktu produkcijas rādītājus norāda ar vidējo mitruma pakāpi, kuru katra dalībvalsts paziņo Komisijai n + 1 gada janvārī/martā (9. sleja).

(2)  Jāaizpilda dalībvalstīm, kurās novāktā nacionālā platība ir 500 ha vai lielāka.

(3)  Jāaizpilda dalībvalstīm, kurās nacionālā ražošanas platība ir 500 ha vai lielāka.