29.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/22


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/1298

(2015. gada 28. jūlijs),

ar ko groza II un VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (1) un jo īpaši tās 31. panta 1. punktu,

apspriedusies ar Patērētāju drošības zinātnisko komiteju,

tā kā:

(1)

Patlaban 3-benzilidēnkamparu ir atļauts lietot kosmētikas līdzekļos kā UV filtru, ja tā koncentrācija nepārsniedz 2,0 %. Regulas (EK) Nr. 1223/2009 VI pielikumā tas iekļauts ar atsauces numuru 19.

(2)

Patērētāju drošības zinātniskā komiteja (SCCS) (2)2013. gada 18. jūnija atzinumā secināja, ka, ņemot vērā to, ka drošuma robeža ir zemāka par 100, 3-benzilidēnkampara izmantošana par UV filtru kosmētikas līdzekļos, ja koncentrācija nepārsniedz 2,0 %, ir uzskatāma par nedrošu.

(3)

Lai nodrošinātu, ka sauļošanās līdzekļi ir droši cilvēku veselībai, 3-benzilidēnkamparu nepieciešams svītrot no to UV filtru saraksta, kurus atļauts lietot kosmētikas līdzekļos, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1223/2009 VI pielikumā.

(4)

Ņemot vērā, ka 3-benzilidēnkampars ir zināms ne tikai kā UV filtrs, bet arī kā UV absorbējoša viela, tā lietošana kosmētikas līdzekļos būtu jāaizliedz.

(5)

Tāpēc atbilstoši būtu jāgroza Regulas (EK) Nr. 1223/2009 II un VI pielikums.

(6)

Minētā ierobežojuma piemērošana būtu uz laiku jāatliek, lai ražošanas nozarei dotu iespēju veikt vajadzīgās izmaiņas līdzekļu sastāvā. Konkrētāk, uzņēmumiem pēc šīs regulas stāšanās spēkā būtu jāatvēl sešu mēnešu periods, lai tie varētu laist tirgū prasībām atbilstošus līdzekļus un izņemtu no tirgus neatbilstošus līdzekļus.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kosmētikas līdzekļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1223/2009 II un VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

No 2016. gada 18. februāra Savienības tirgū laiž un dara pieejamus tikai šīs regulas prasībām atbilstošus kosmētikas līdzekļus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 28. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 342, 22.12.2009., 59. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 5. augusta Lēmums 2008/721/EK, ar ko izveido zinātnisko komiteju un ekspertu padomdevēju struktūru patērētāju drošības, veselības aizsardzības un vides jomā un atceļ Lēmumu 2004/210/EK (OV L 241, 10.9.2008., 21. lpp.).


PIELIKUMS

Regulu (EK) Nr. 1223/2009 groza šādi:

1)

II pielikumam pievieno šādu ierakstu:

Atsauces numurs

Ķīmiskais nosaukums/INN

CAS numurs

EK numurs

“1379

3-benzilidēnkampars

15087-24-8

239-139-9”

2)

VI pielikumā ierakstu ar 19. atsauces numuru svītro.