29.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 199/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1295

(2015. gada 27. jūlijs),

ar ko apstiprina darbīgo vielu sulfoksafloru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 13. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Īrija 2011. gada 1. septembrī saņēma uzņēmuma Dow AgroSciences pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 7. panta 1. punktu darbīgās vielas sulfoksaflora apstiprināšanai. Īrija kā ziņotāja dalībvalsts saskaņā ar minētās regulas 9. panta 3. punktu 2011. gada 30. septembrī informēja Komisiju, ka pieteikums ir pieņemams.

(2)

Novērtējuma ziņojuma projektu, kurā novērtēts, vai sagaidāms, ka minētā darbīgā viela varētu atbilst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktajiem apstiprināšanas kritērijiem, ziņotāja dalībvalsts 2012. gada 23. novembrī iesniedza Komisijai un tā kopiju nosūtīja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (“Iestāde”).

(3)

Iestāde rīkojās atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1107/2009 12. panta 1. punktam. Tā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 12. panta 3. punktu pieprasīja, lai pieteikuma iesniedzējs dalībvalstīm, Komisijai un Iestādei iesniegtu papildu informāciju. Papildu informācijas novērtējumu ziņotāja dalībvalsts 2014. gada janvārī iesniedza Iestādei kā atjauninātu novērtējuma ziņojuma projektu.

(4)

Iestāde 2014. gada 12. maijā pieteikuma iesniedzējam, dalībvalstīm un Komisijai darīja zināmus savus secinājumus par to, vai ir sagaidāms, ka darbīgā viela sulfoksaflors varētu atbilst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktajiem apstiprināšanas kritērijiem (2). Iestāde savus secinājumus darīja pieejamus sabiedrībai.

(5)

Komisija 2014. gada 11. decembrī Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgo komiteju iepazīstināja ar pārskata ziņojumu par sulfoksafloru un ar regulas projektu, ar ko paredz apstiprināt sulfoksafloru.

(6)

Pieteikuma iesniedzējam tika dota iespēja iesniegt komentārus par pārskata ziņojumu.

(7)

Attiecībā uz vismaz viena darbīgo vielu saturoša augu aizsardzības līdzekļa vienu vai vairākiem raksturīgiem lietojumiem un jo īpaši attiecībā uz lietojumiem, kas tika pārbaudīti un sīki izklāstīti pārskata ziņojumā, ir konstatēts, ka Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktie apstiprināšanas kritēriji ir izpildīti. Tāpēc tiek uzskatīts, ka minētie apstiprināšanas kritēriji ir izpildīti. Tāpēc ir lietderīgi apstiprināt sulfoksafloru.

(8)

Ievērojot Regulas (EK) Nr. 1107/2009 13. panta 2. punktu saistībā ar tās 6. pantu un ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas, tomēr ir jāparedz atsevišķi nosacījumi un ierobežojumi. Īpaši lietderīgi ir pieprasīt papildu apstiprinošu informāciju.

(9)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 13. panta 4. punktu būtu attiecīgi jāgroza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (3) pielikums.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbīgās vielas apstiprināšana

Darbīgo vielu sulfoksafloru, kā norādīts I pielikumā, apstiprina atbilstīgi minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 27. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  EFSA Journal 2014; 12(5):3692. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu.

(3)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma termiņa beigas

Īpaši noteikumi

Sulfoksaflors

CAS Nr.: 946578-00-3

CIPAC Nr.: 820

[metil(okso){1-[6-(trifluormetil)-3-piridil] etil}-λ6-sulfanilidēn]ciānamīds

≥ 950 g/kg

2015. gada 18. augusts

2025. gada 18. augusts

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma par sulfoksafloru secinājumus, un jo īpaši tā I un II papildinājumu.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:

a)

riskam attiecībā uz bitēm un citām posmkāju sugām, kas nav mērķa sugas;

b)

riskam attiecībā uz bitēm un kamenēm, kas izlaistas apputeksnēšanai, ja vielu izmanto siltumnīcās.

Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

Pieteikuma iesniedzējs sniedz apstiprinošu informāciju par:

a)

risku medus bitēm, ņemot vērā dažādus iedarbības ceļus, jo īpaši nektārā, ziedputekšņos, gutācijas šķidrumā un putekļos;

b)

risku medus bitēm, kas barojas ar secīgo kultūru un ziedošu nezāļu nektāru vai ziedputekšņiem;

c)

risku tiem apputeksnētājiem, kas nav medus bites;

d)

risku bišu periem.

Pieteikuma iesniedzējs minēto informāciju iesniedz Komisijai, dalībvalstīm un Iestādei līdz 2017. gada 18. augustam.


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju sniegta pārskata ziņojumā.


II PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma B daļai pievieno šādu ierakstu:

Numurs

Vispārpieņemtais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma termiņa beigas

Īpaši noteikumi

“88

Sulfoksaflors

CAS Nr.: 946578-00-3

CIPAC Nr.: 820

[metil(okso){1-[6-(trifluormetil)-3-piridil] etil}-λ6-sulfanilidēn]ciānamīds

≥ 950 g/kg

2015. gada 18. augusts

2025. gada 18. augusts

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma par sulfoksafloru secinājumus, un jo īpaši tā I un II papildinājumu.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:

a)

riskam attiecībā uz bitēm un citām posmkāju sugām, kas nav mērķa sugas;

b)

riskam attiecībā uz bitēm un kamenēm, kas izlaistas apputeksnēšanai, ja vielu izmanto siltumnīcās.

Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

Pieteikuma iesniedzējs sniedz apstiprinošu informāciju par:

a)

risku medus bitēm, ņemot vērā dažādus iedarbības ceļus, jo īpaši nektārā, ziedputekšņos, gutācijas šķidrumā un putekļos;

b)

risku medus bitēm, kas barojas ar secīgo kultūru un ziedošu nezāļu nektāru vai ziedputekšņiem;

c)

risku tiem apputeksnētājiem, kas nav medus bites;

d)

risku bišu periem.

Pieteikuma iesniedzējs minēto informāciju iesniedz Komisijai, dalībvalstīm un Iestādei līdz 2017. gada 18. augustam.”


(1)  Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju sniegta pārskata ziņojumā.