21.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/20


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1186

(2015. gada 24. aprīlis),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz lokālo telpu sildītāju energomarķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīvu 2010/30/ES par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2010/30/ES noteikts, ka Komisijai jāpieņem deleģētie akti attiecībā uz tādu ar energopatēriņu saistītu ražojumu marķēšanu, kuriem piemīt būtisks potenciāls ietaupīt enerģiju un starp kuriem pie līdzvērtīgas funkcionalitātes pastāv būtiskas atšķirības attiecīgajos energoefektivitātes rādītājos.

(2)

Ekvivalentas funkcionalitātes lokālo telpu sildītāju energoefektivitāte būtiski atšķiras, un to patērētā enerģija veido ievērojamu daļu no kopējā enerģijas pieprasījuma Savienībā. Energopatēriņa samazināšanas potenciāls ir ievērojams.

(3)

Nekoksnes biomasas lokālajiem telpu sildītājiem ir īpaši tehniskie raksturlielumi, tāpēc tos vajadzētu izslēgt no šīs regulas darbības jomas.

(4)

Lai stimulētu ražotājus uzlabot lokālo telpu sildītāju energoefektivitāti, mudinātu tiešos lietotājus iegādāties energoefektīvus ražojumus un palīdzētu uzlabot iekšējā tirgus darbību, būtu jānosaka harmonizēti noteikumi par marķēšanu un informāciju par ražojumiem.

(5)

Lokālo telpu sildītāju tipisks lietojums un tādējādi arī energopatēriņš atšķiras no citu regulējumam pakļautu telpu apsildei paredzētu ražojumu lietojuma un energopatēriņa, tādēļ ar šo regulu būtu jāievieš marķējuma skala, kas atšķiras no citu telpu apsildes ražojumu marķējuma skalas.

(6)

Lokālie telpu kvēlsildītāji un cauruļveida lokālie telpu sildītāji ir ražojumi, kurus tieši iegādājas profesionālam lietojumam, nevis galapatērētāji, tāpēc šajā regulā attiecībā uz to energomarķējumu prasības netiek noteiktas.

(7)

Prasību minimums, ko piemēro elektriskajiem lokālajiem telpu sildītājiem saskaņā ar Komisijas regulu (ES) 2015/1188 (2), norāda šo ražojumu maksimālās tehniskās uzlabošanas potenciālu. Tāpēc diferenciācija starp tiem vairs nebūs iespējama. Elektriskos lokālos telpu sildītājus nevar tieši aizstāt ar efektīvākiem lokālajiem telpu sildītājiem, kuros izmanto citu kurināmo, tāpēc ar etiķeti neizdotos sasniegt mērķi, proti, informēt patērētājus par dažādu ražojumu relatīvo efektivitāti.

(8)

Veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu apsildes ražojumos, tiek stimulēta atjaunojamo energoresursu lietošana, kas ir svarīgs uzdevums. Tāpēc ir lietderīgi ar šo regulu ieviest specifisku pieeju lokālajiem telpu sildītājiem, proti, “biomasas marķējuma koeficientu”, kas noteikts tādā līmenī, ka A++ klasi iespējams sasniegt tikai cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem, kuros izmanto granulas.

(9)

Marķējumā norādītā informācija būtu jāiegūst, izmantojot atzītas mūsdienīgas mērīšanas un aprēķinu metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp arī metodes, kas noteiktas harmonizētajos standartos, kurus Eiropas standartizācijas organizācijas pieņēmušas saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1025/2012 (3), nolūkā noteikt ekodizaina standartus.

(10)

Šajā regulā būtu jānosaka lokālo telpu sildītāju etiķešu vienots noformējums un saturs.

(11)

Turklāt šajā regulā būtu jānosaka prasības attiecībā uz lokālo telpu sildītāju ražojuma datu lapu un tehnisko dokumentāciju.

(12)

Šajā regulā būtu jānosaka arī prasības par informāciju, kas vienmēr jāsniedz saistībā ar lokālo telpu sildītāju jebkāda veida tālpārdošanu un jebkādās šādu lokālo telpu sildītāju reklāmās un tehniskajos reklāmizdevumos.

(13)

Ir lietderīgi noteikt, ka šīs regulas noteikumus pārskata, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šajā regulā noteiktas prasības par to, kā jānorāda energomarķējums un jāsniedz papildu informācija par ražojumu attiecībā uz lokālajiem telpu sildītājiem ar nominālo siltuma jaudu 50 kW vai mazāku.

Šo regulu nepiemēro:

a)

elektriskajiem lokālajiem telpu sildītājiem;

b)

lokālajiem telpu sildītājiem, kuros siltuma ģenerēšanai izmanto tvaika kompresijas ciklu vai sorbcijas ciklu un kurus darbina ar elektriskiem kompresoriem vai kurināmo;

c)

cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem, kuros kā kurināmo paredzēts izmantot tikai nekoksnes biomasu;

d)

lokālajiem telpu sildītājiem, kas paredzēti nevis iekštelpu sildīšanai, lai ar siltuma konvekciju vai siltuma starojumu cilvēkiem nodrošinātu un uzturētu noteiktu siltumkomfortu, bet citām vajadzībām;

e)

lokālajiem telpu sildītājiem, ko paredzēts izmantot tikai ārpus slēgtām telpām;

f)

lokālajiem telpu sildītājiem, kuru tiešā siltuma jauda veido mazāk nekā 6 % no kopējās tiešās un netiešās siltuma jaudas pie nominālās siltuma jaudas;

g)

cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem, kuri netiek montēti rūpnīcā vai kurus viens ražotājs nenodrošina kā samontējamus komponentus vai daļas, kuras paredzēts samontēt uz vietas;

h)

lokālajiem telpu kvēlsildītājiem un cauruļveida lokālajiem telpu sildītājiem;

i)

gaisa sildīšanas iekārtām;

j)

pirtskrāsnīm.

2. pants

Definīcijas

Papildus Direktīvas 2010/30/EK 2. pantā noteiktajām šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“lokāls telpu sildītājs” ir telpu apsildes ierīce, kas siltumu nodod, izmantojot siltuma tiešu pārnesi vai siltuma tiešu pārnesi apvienojumā ar siltuma pārnesi, izmantojot siltumnesēju, nolūkā sasniegt un uzturēt noteiktu cilvēkiem paredzētu siltumkomforta līmeni noslēgtā telpā, kurā ražojums atrodas, iespējams, siltumu nodrošinot arī citām telpām, un kas ir aprīkota ar vienu vai vairākiem siltumģeneratoriem, kuri, izmantojot attiecīgi Džoula efektu vai kurināmā sadedzināšanu, tieši pārvērš elektroenerģiju vai gāzveida, šķidra vai cieta kurināmā enerģiju siltumā;

2)

“cietā kurināmā lokālais telpu sildītājs” ir lokālais telpu sildītājs ar vaļēju degkameru, lokālais telpu sildītājs ar slēgtu degkameru vai plīts, kuros izmanto cieto kurināmo;

3)

“gāzveida kurināmā lokālais telpu sildītājs” ir lokālais telpu sildītājs ar vaļēju degkameru vai lokālais telpu sildītājs ar slēgtu degkameru, kuros izmanto gāzveida kurināmo;

4)

“šķidrā kurināmā lokālais telpu sildītājs” ir lokālais telpu sildītājs ar vaļēju degkameru vai lokālais telpu sildītājs ar slēgtu degkameru, kuros izmanto šķidro kurināmo;

5)

“elektrisks lokālais telpu sildītājs” ir lokālais telpu sildītājs, kurā siltuma ģenerēšanai izmanto elektrisko Džoula efektu;

6)

“lokālais telpu sildītājs ar vaļēju degkameru” ir tāds lokālais telpu sildītājs, kurā izmanto gāzveida, šķidro vai cieto kurināmo, kurā degšanas telpa un dūmgāzes nav izolētas no telpas, kurā ražojums ir uzstādīts, un kuram ir hermētisks savienojums ar dūmeni vai kurtuvi, vai kuram ir vajadzīgs dūmvads sadegšanas produktu aizvadīšanai;

7)

“lokālais telpu sildītājs ar slēgtu degkameru” ir tāds lokālais telpu sildītājs, kurā izmanto gāzveida, šķidro vai cieto kurināmo, kurā degšanas telpa un dūmgāzes var būt izolētas no telpas, kurā ražojums ir uzstādīts, un kuram ir hermētisks savienojums ar dūmeni vai kurtuvi, vai kuram ir vajadzīgs dūmvads sadegšanas produktu aizvadīšanai;

8)

“plīts” ir tāds lokālais telpu sildītājs, kurā izmanto cieto kurināmo un kur kopīgā korpusā lokālais telpu sildītājs ir apvienots ar ēdiena gatavošanai paredzētu plītsvirsmu vai cepeškrāsni vai abām, un kuram ir hermētisks savienojums ar dūmeni vai kurtuvi, vai kuram ir vajadzīgs dūmvads sadegšanas produktu aizvadīšanai;

9)

“kurināmā lokālais telpu sildītājs” ir lokālais telpu sildītājs ar vaļēju degkameru, lokālais telpu sildītājs ar slēgtu degkameru vai plīts;

10)

“lokālais telpu kvēlsildītājs” ir lokālais telpu sildītājs, kurā izmanto gāzveida vai šķidro kurināmo un kurš aprīkots ar degli; to paredzēts uzstādīt augstumā virs galvas, tas ir vērsts uz lietošanas vietu tā, ka degļa siltumemisija, proti, pārsvarā infrasarkanais starojums, tieši silda apsildāmos, un tas sadegšanas produktus emitē telpā, kurā atrodas;

11)

“cauruļveida lokālais telpu sildītājs” ir lokālais telpu sildītājs, kurā izmanto gāzveida vai šķidro kurināmo un kurš aprīkots ar degli; to paredzēts uzstādīt augstumā virs galvas un apsildāmo tuvumā, un tas telpu pārsvarā silda ar infrasarkano starojumu, ko izstaro caurule vai caurules, kuras silda caur tām plūstoši sadegšanas produkti, kurus aizvada caur dūmeju;

12)

“dūmvadam nepievienots sildītājs” ir tāds lokālais telpu sildītājs, kurā izmanto gāzveida, šķidro vai cieto kurināmo un kurš sadegšanas produktus emitē telpā, kurā atrodas, bet kurš nav lokālais telpu kvēlsildītājs;

13)

“dūmenim pievienots sildītājs” ir tāds lokālais telpu sildītājs, kurā izmanto gāzveida, šķidro vai cieto kurināmo un kuru paredzēts uzstādīt zem dūmeņa vai kurtuvē bez hermetizējuma starp šo ražojumu un dūmeņa vai kurtuves atveri, un tas sadegšanas produktiem ļauj brīvi plūst no degšanas telpas uz dūmeni vai dūmeju;

14)

“gaisa sildīšanas iekārta” ir tāds ražojums, kas piegādā siltumu tikai gaisa apkures sistēmai; to var pievienot cauruļvadiem un paredzēts izmantot, kad tas ir nostiprināts konkrētā vietā vai pie sienas, un tas gaisa sadali nodrošina ar vēdaparātu, nolūkā sasniegt un uzturēt noteiktu cilvēkiem paredzētu siltumkomforta līmeni noslēgtā telpā, kurā ražojums atrodas;

15)

“pirtskrāsns” ir lokāls telpu sildītājs, kas ir iebūvēts vai deklarēts kā izmantots sausajās vai slapjajās pirtīs vai līdzīgā vidē;

16)

“cietais kurināmais” ir kurināmais, kas normālā istabas temperatūrā ir cietā agregātstāvoklī, tostarp cietais biomasas kurināmais un cietais fosilais kurināmais;

17)

“biomasa” ir lauksaimniecības, mežsaimniecības un saistīto nozaru, arī zivsaimniecības un akvakultūras, produktu, bioloģiskas izcelsmes atkritumu un atlieku bioloģiski noārdāmas frakcijas (tostarp augu un dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī rūpniecības un sadzīves atkritumu bioloģiski noārdāmas frakcijas;

18)

“koksnes biomasa” ir biomasa no kokiem un krūmiem, tostarp malka, šķelda, presēta koksne granulu veidā, presēta koksne brikešu veidā un zāģskaidas;

19)

“nekoksnes biomasa” ir biomasa, kas nav koksnes biomasa, tostarp salmi, miskantes, niedres, sēklas, graudi, olīvu kauliņi, olīveļļas izspaidu rauši un riekstu čaumalas;

20)

“rekomendētais kurināmais” ir konkrēts kurināmais, kuru vēlams izmantot lokālajā telpu sildītājā saskaņā ar piegādātāja norādījumiem;

21)

“fosilais cietais kurināmais” ir tāds cietais kurināmais, kas nav biomasa, tostarp antracīts, pusantracīts, akmeņogļu kokss, puskokss, bitumenogles, lignīts, fosilo kurināmo maisījums vai fosilo un biomasas kurināmo maisījums; šajā regulā tas ir arī kūdra;

22)

“cits piemērots kurināmais” ir kurināmais, kas nav rekomendētais kurināmais un ko var izmantot lokālajā telpu sildītājā saskaņā ar piegādātāja norādījumiem, un tas ir arī jebkāds kurināmais, kas minēts uzstādītājiem un galalietotājiem paredzētā rokasgrāmatā, ražotāju un piegādātāju brīvpiekļuves tīmekļa vietnēs, tehniskajos vai reklāmizdevumos un reklāmās;

23)

“tiešā siltuma jauda” ir kW izteikta ražojuma siltuma jauda, ko ražojums nodod apkārtējam gaisam starošanas vai konvekcijas ceļā, izņemot to ražojuma siltuma jaudu, ko tas nodod siltumnesējam;

24)

“netiešā siltuma jauda” ir kW izteikta ražojuma siltuma jauda, kuru, izmantojot to pašu siltuma ģenerēšanas procesu, kas nodrošina ražojuma tiešo siltuma jaudu, nodod siltumnesējam;

25)

“netiešas sildīšanas funkcija” nozīmē, ka ražojums spēj daļu no kopējās siltuma jaudas nodot siltumnesējam, lai to izmantotu telpu sildīšanai vai saimniecības ūdens uzsildīšanai;

26)

“nominālā siltuma jauda” (Pnom ) ir kW izteikta lokālā telpu sildītāja siltuma jauda, kurā ietverta gan tiešā siltuma jauda, gan netiešā siltuma jauda (attiecīgos gadījumos), sildītāju darbinot ar tādiem piegādātāja deklarētiem maksimālas siltuma jaudas iestatījumiem, ko var nodrošināt ilglaicīgi;

27)

“minimālā siltuma jauda” (Pmin ) ir kW izteikta lokālā telpu sildītāja siltuma jauda, kurā ietverta gan tiešā siltuma jauda, gan netiešā siltuma jauda (attiecīgos gadījumos), sildītāju darbinot ar piegādātāja deklarētiem minimālas siltuma jaudas iestatījumiem;

28)

“paredzēts lietošanai ārpus telpām” nozīmē, ka ražojums ir piemērots drošai izmantošanai ārpus slēgtām telpām, ieskaitot iespējamu izmantošanu āra apstākļos;

29)

“ekvivalents modelis” ir tirgū laists modelis ar tādiem pašiem tehniskajiem parametriem, kas noteikti V pielikuma 2. vai 3. tabulā, kā tā paša ražotāja tirgū laists cits modelis.

II līdz IX pielikuma vajadzībām papildu definīcijas ir noteiktas I pielikumā.

3. pants

Piegādātāju pienākumi un termiņi

1.   No 2018. gada 1. janvāra piegādātāji, kas laiž tirgū vai uzstāda lokālos telpu sildītājus, kas nav dūmvadam nepievienoti cietā kurināmā sildītāji vai dūmenim pievienoti cietā kurināmā sildītāji, nodrošina, ka:

a)

šādam lokālajam telpu sildītājam tiek nodrošināta drukāta etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 1. punktā noteiktajam un kura atbilst energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikumā,;

b)

šāda lokālā telpu sildītāja izplatītājiem ir pieejama elektroniska etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 1. punktā noteiktajam un kurā energoefektivitātes klasi norāda atbilstoši II pielikumam;

c)

šādam lokālajam telpu sildītājam tiek nodrošināta datu lapa, kā noteikts IV pielikumā;

d)

šādam lokālā telpu sildītāja modelim tiek nodrošināta elektroniska datu lapa, kā noteikts IV pielikumā;

e)

pēc pieprasījuma dalībvalstu iestādēm un Komisijai tiek sniegta V pielikumā noteiktā tehniskā dokumentācija;

f)

visās reklāmās, kas attiecas uz šādu konkrētu lokālā telpu sildītāja modeli un satur ar energopatēriņu saistītu informāciju vai informāciju par cenu, iekļauj atsauci uz šā modeļa energoefektivitātes klasi;

g)

visos tehniskajos reklāmmateriālos, kas attiecas uz šādu konkrētu lokālā telpu sildītāja modeli un kuros ir aprakstīti tā īpašie tehniskie parametri, iekļauj atsauci uz šā modeļa energoefektivitātes klasi.

2.   No 2022. gada 1. janvāra piegādātāji, kas laiž tirgū vai uzstāda dūmvadam nepievienotus cietā kurināmā sildītājus vai dūmenim pievienotus cietā kurināmā sildītājus, nodrošina, ka:

a)

šādam lokālajam telpu sildītājam, kurš atbilst energoefektivitātes klasēm, kas noteiktas II pielikumā, tiek nodrošināta drukāta etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 1. punktā noteiktajam;

b)

šāda lokālā telpu sildītāja izplatītājiem ir pieejama elektroniska etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikuma 1. punktā noteiktajam un kurā energoefektivitātes klasi norāda atbilstoši II pielikumam;

c)

šādam lokālajam telpu sildītājam tiek nodrošināta datu lapa, kā noteikts IV pielikumā;

d)

šādam lokālā telpu sildītāja modelim tiek nodrošināta elektroniska datu lapa, kā noteikts IV pielikumā;

e)

pēc pieprasījuma dalībvalstu iestādēm un Komisijai tiek sniegta V pielikumā noteiktā tehniskā dokumentācija;

f)

visās reklāmās, kas attiecas uz šādu konkrētu lokālā telpu sildītāja modeli un satur ar energopatēriņu saistītu informāciju vai informāciju par cenu, iekļauj atsauci uz šā modeļa energoefektivitātes klasi;

g)

visos tehniskajos reklāmmateriālos, kas attiecas uz šādu konkrētu lokālā telpu sildītāja modeli un kuros ir aprakstīti tā īpašie tehniskie parametri, iekļauj atsauci uz šā modeļa energoefektivitātes klasi.

4. pants

Izplatītāju pienākumi

Lokālo telpu sildītāju izplatītāji nodrošina, ka:

a)

tirdzniecības vietā katram lokālajam telpu sildītājam ārpusē uz priekšējās virsmas labi redzamā vietā ir piestiprināta etiķete, ko saskaņā ar 3. pantu nodrošina piegādātāji;

b)

lokālos telpu sildītājus, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka galalietotājam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto ražojumu, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar VI pielikumu, izņemot, ja preci piedāvā internetā – tādā gadījumā piemēro VII pielikuma noteikumus;

c)

visās reklāmās, kas attiecas uz konkrētu lokālā telpu sildītāja modeli un satur ar energopatēriņu saistītu informāciju vai informāciju par cenu, iekļauj atsauci uz šā modeļa energoefektivitātes klasi;

d)

visos tehniskajos reklāmmateriālos, kas attiecas uz konkrētu lokālā telpu sildītāja modeli un kuros ir aprakstīti tā īpašie tehniskie parametri, iekļauj atsauci uz šā modeļa energoefektivitātes klasi.

5. pants

Mērījumu un aprēķinu metodes

Informāciju, kas sniedzama saskaņā ar 3. un 4. pantu, iegūst, izmantojot atzītas mūsdienīgas mērīšanas un aprēķinu metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, kā noteikts VIII pielikumā.

6. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Novērtējot deklarētās energoefektivitātes klases atbilstību, dalībvalstis piemēro IX pielikumā noteikto procedūru.

7. pants

Pārskatīšana

Komisija ne vēlāk kā līdz 2024. gada 1. janvārim pārskata šo regulu, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību. Pārskatīšanā jo īpaši izvērtē, vai iespējams samazināt to ražojumu skaitu, kam regulu nepiemēro.

8. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Lokālajiem telpu sildītājiem, kas nav dūmvadam nepievienoti cietā kurināmā sildītājus vai dūmenim pievienoti cietā kurināmā sildītāji, regulu piemēro no 2018. gada 1. janvāra. Tomēr 3. panta 1. punkta f) un g) apakšpunktu un 4. panta b), c) un d) punktu piemēro no 2018. gada 1. aprīļa.

3.   Dūmvadam nepievienotiem cietā kurināmā sildītājiem un dūmenim pievienotiem cietā kurināmā sildītājiem regulu piemēro no 2022. gada 1. janvāra. Tomēr 3. panta 2. punkta f) un g) apakšpunktu un 4. panta b), c) un d) punktu piemēro no 2022. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 24. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 153, 18.6.2010., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 28. aprīļa Regula (ES) 2015/1188, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecība uz lokālo telpu sildītāju ekodizaina prasībām (skatīt šā oficiālā Vēstneša 76. lappusi.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

II līdz IX pielikumam piemērojamās definīcijas

Regulas II līdz IX pielikumā piemēro šādas definīcijas:

1)

“pārrēķina koeficients” (CC) ir koeficients, kas atspoguļo aplēstos 40 % no vidējās ES elektroenerģijas ražošanas efektivitātes, kurš minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2012/27/ES (1); pārrēķina koeficients ir CC = 2,5;

2)

“zemākā siltumspēja” (NCV) ir kopējais siltuma daudzums, kas izdalās, vienai kurināmā vienībai, kuras mitruma saturs atbilst kurināmā mitrumam, pilnībā sadegot skābeklī, un kad sadegšanas produkti netiek atdzesēti līdz apkārtējās vides temperatūrai;

3)

“lietderības koeficients pie nominālās vai minimālās siltuma jaudas” (attiecīgi ηth,nom vai ηth,min) ir % izteikta attiecība starp lietderīgo siltuma jaudu un kopējo lokālajam telpu sildītājam pievadīto enerģiju, kas izteikta ar NCV;

4)

“nepieciešamā elektriskā jauda pie nominālās siltuma jaudas” (elmax) ir lokālā telpu sildītāja elektriskās jaudas patēriņš, kad tas nodrošina nominālo siltuma jaudu. Elektriskās jaudas patēriņu izsaka kW un nosaka, neņemot vērā cirkulācijas sūkņa jaudas patēriņu, ja ražojumam ir arī netiešas sildīšanas funkcija un tajā ir integrēts cirkulācijas sūknis;

5)

“nepieciešamā elektriskā jauda pie minimālās siltuma jaudas” (elmin) ir lokālā telpu sildītāja elektriskās jaudas patēriņš, kad tas nodrošina minimālo siltuma jaudu. Elektriskās jaudas patēriņu izsaka kW un nosaka, neņemot vērā cirkulācijas sūkņa jaudas patēriņu, ja ražojumam ir arī netiešas sildīšanas funkcija un tajā ir integrēts cirkulācijas sūknis;

6)

“nepieciešamā elektriskā jauda gaidstāves režīmā” (elsb) ir kW izteikts ražojuma elektriskās jaudas patēriņš gaidstāves režīmā;

7)

“pastāvīgajai dežūrliesmai nepieciešamā jauda” (Ppilot) ir kW izteikts ražojumā izmantotā gāzveida, šķidrā vai cietā kurināmā patēriņš, kad ilgāk nekā 5 minūtes pirms galvenā degļa ieslēgšanas tiek uzturēta liesma, kura kalpo kā aizdedzes avots spēcīgākam sadegšanas procesam, kas nepieciešams, lai nodrošinātu nominālo vai daļējas slodzes siltuma jaudu;

8)

“vienpakāpes siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas” nozīmē, ka ražojums nevar automātiski mainīt siltuma jaudu un ka netiek saņemta informācija par telpas temperatūru, lai varētu automātiski pielāgot siltuma jaudu;

9)

“manuāla divpakāpju vai daudzpakāpju siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas” nozīmē, ka ražojumam var manuāli mainīt siltuma jaudu, t. i., ir vismaz divi siltuma jaudas iestatījumi, taču tas nav aprīkots ar ierīci, kas automātiski regulē siltuma jaudu atkarībā no vēlamās iekštelpu temperatūras;

10)

“ar mehānisku termostatu un telpas temperatūras regulēšanu” nozīmē, ka ražojums ir aprīkots ar analogu ierīci, kas ļauj ražojumam automātiski mainīt siltuma jaudu noteiktā laika periodā atkarībā no tā, kāds ir nepieciešamais iekštelpu apsildes līmenis komforta nodrošināšanai;

11)

“ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu” nozīmē, ka ražojums ir aprīkots ar iebūvētu vai ārēju elektronisku ierīci, kas ļauj ražojumam automātiski mainīt siltuma jaudu noteiktā laika periodā atkarībā no tā, kāds ir nepieciešamais iekštelpu apsildes līmenis komforta nodrošināšanai;

12)

“ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un diennakts taimeri” nozīmē, ka ražojums ir aprīkots ar iebūvētu vai ārēju elektronisku ierīci, kas ļauj ražojumam automātiski mainīt siltuma jaudu noteiktā laika periodā atkarībā no tā, kāds ir nepieciešamais iekštelpu apsildes līmenis komforta nodrošināšanai, un ļauj iestatīt laikus un temperatūras 24 stundu ilgam taimera periodam;

13)

“ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un nedēļas taimeri” nozīmē, ka ražojums ir aprīkots ar iebūvētu vai ārēju elektronisku ierīci, kas ļauj ražojumam automātiski mainīt siltuma jaudu noteiktā laika periodā atkarībā no tā, kāds ir nepieciešamais iekštelpu apsildes līmenis komforta nodrošināšanai, un ļauj iestatīt laikus un temperatūras visai nedēļai. Jābūt iespējai 7 dienu periodā noteikt atšķirīgus iestatījumus katrai dienai;

14)

“telpas temperatūras regulēšana ar klātbūtnes detektēšanu” nozīmē, ka ražojums ir aprīkots ar iebūvētu vai ārēju elektronisku ierīci, kas automātiski samazina iestatīto telpas temperatūru, ja telpā nav cilvēku;

15)

“telpas temperatūras regulēšana ar atvērta loga detektēšanu” nozīmē, ka ražojums ir aprīkots ar iebūvētu vai ārēju elektronisku ierīci, kas samazina siltuma jaudu, ja ir atvērts logs vai durvis. Ja izmanto sensoru loga vai durvju atvēršanas detektēšanai, tas var būt uzstādīts vai nu kopā ar ražojumu, vai ārpusē pie ražojuma, iebūvēts ēkā, vai arī tā var būt visu šo variantu kombinācija;

16)

“ar tālvadības funkciju” nozīmē, ka ir iespējama attālināta saziņa ar ražojuma vadības sistēmu, atrodoties ārpus ēkas, kurā uzstādīts ražojums;

17)

“gaidstāves režīms” ir stāvoklis, kad ražojums ir pieslēgts elektrotīklam, ir atkarīgs no enerģijas, kas saņemta caur elektrotīklu, lai darbotos, kā paredzēts, un nodrošina tikai šādas funkcijas, kas var ilgt nenoteiktu laiku: reaktivācijas funkcija vai reaktivācijas funkcija un tikai norāde uz iespējotu reaktivācijas funkciju, un/vai informācijas vai statusa rādījums;

18)

“modeļa identifikators” ir kods – parasti burtciparu kods –, ar kuru atšķir konkrētu lokālo telpu sildītāja modeli no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi, piegādātāja nosaukumu vai izplatītāja nosaukumu;

19)

“cits fosilais kurināmais” ir fosilais kurināmais, kas nav antracīts, pusantracīts, akmeņogļu kokss, puskokss, bitumenogles, lignīts, kūdra vai fosilā kurināmā maisījuma briketes;

20)

“cita koksnes biomasa” ir koksnes biomasa, kas nav malka ar mitruma saturu ≤ 25 %, kurināmā briketes ar mitruma saturu < 14 % vai presēta koksne ar mitruma saturu < 12 %;

21)

“mitruma saturs” ir ūdens masa lokālajā telpu sildītājā izmantotajā kurināmajā attiecībā pret kurināmā kopējo masu.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (OV L 315, 14.11.2012., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

Energoefektivitātes klases

Lokālā telpu sildītāja energoefektivitātes klasi nosaka, pamatojoties uz tā energoefektivitātes indeksu, kas norādīts 1. tabulā.

1. tabula

Lokālo telpu sildītāju energoefektivitātes klases

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes indekss (EEI)

A++

EEI ≥ 130

A+

107 ≤ EEI < 130

A

88 ≤ EEI < 107

B

82 ≤ EEI < 88

C

77 ≤ EEI < 82

D

72 ≤ EEI < 77

E

62 ≤ EEI < 72

F

42 ≤ EEI < 62

G

EEI < 42

Lokālā telpu sildītāja energoefektivitātes indeksu aprēķina saskaņā ar VIII pielikumu.


III PIELIKUMS

Etiķete

1.

Lokālie telpu sildītāji

Image

a)

Etiķetē iekļauj šādu informāciju:

I.

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II.

piegādātāja modeļa identifikators;

III.

energoefektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar II pielikuma 1. punktu; tās bultas smaile, uz kuras norādīta lokālā telpu sildītāja energoefektivitātes klase, ir tādā pašā augstumā kā tās bultas smaile, uz kuras norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase;

IV.

tiešās siltuma jaudas simbols;

V.

tiešā siltuma jauda kW, noapaļota līdz vienai zīmei aiz komata

VI.

lokālajiem telpu sildītājiem ar siltuma pārnesi, izmantojot siltumnesēju, – netiešās siltuma jaudas simbols;

VII.

lokālajiem telpu sildītājiem ar siltuma pārnesi, izmantojot siltumnesēju, – netiešā siltuma jauda kW, noapaļota līdz vienai zīmei aiz komata.

b)

Lokālo telpu sildītāju etiķetes dizaina elementi ir saskaņā ar šā pielikuma 2. punktu.

2.

Lokālo telpu sildītāju etiķetes dizains ir šāds:

Image

Kur:

a)

etiķete ir vismaz 105 mm plata un 200 mm augsta. Ja drukātās etiķetes izmēri ir lielāki, tās saturs ir proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām;

b)

fons ir balts;

c)

krāsu kodi atbilst CMYK jeb ciānfuksīndzeltenmelnajam krāsu modelim saskaņā ar šādu paraugu: 00-70-X-00: 0 % – ciāns, 70 % fuksīns, 100 % – dzeltens, 0 % melns.

d)

etiķete atbilst visām šādām prasībām (numerācija attiecas uz iepriekšējo attēlu):

Image

ES etiķetes ietvars: 4 pt, krāsa: ciāns 100 %, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00;

Image

Energomarķējums: krāsa: X-00-00-00. Piktogramma kā attēlā: ES logotips + energomarķējums: platums 86 mm, augstums: 17 mm.

Image

Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt, krāsa: ciāns 100 %, garums: 86 mm.

Image

Energoefektivitātes klašu skala:

bulta: augstums: 6 mm, atstarpe: 1,3 mm, krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00,

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

septītā klase: 00-X-X-00,

astotā klase: 00-X-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00,

teksts: Calibri bold 14 pt, lielie burti, balti, “+” simboli: augšraksts, sakārtoti vienā rindā.

Image

Energoefektivitātes klase:

bulta: platums: 22 mm, augstums: 12 mm, 100 % melns,

teksts: Calibri bold 24 pt, lielie burti, balti, “+” simboli: augšraksts, sakārtoti vienā rindā.

Image

Tiešas sildīšanas funkcija:

piktogramma kā attēlā,

ietvars: 2 pt, krāsa: ciāns 100 %, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

Ja piemērojams, netiešas sildīšanas funkcija:

piktogramma kā attēlā,

ietvars: 2 pt, krāsa: ciāns 100 %, noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

Nominālā siltuma jauda:

ietvars: 2 pt, krāsa: ciāns 100 %, noapaļoti stūri: 3,5 mm,

vērtība: “XY,Z”: Calibri bold 34 pt, 100 % melns,

teksts “kW”: Calibri regular 18 pt, 100 % melns.

Image

Attiecīgā gadījumā nominālā netiešā siltuma jauda:

ietvars: 2 pt, krāsa: ciāns 100 %, noapaļoti stūri: 3,5 mm,

vērtība “XY,Z”: Calibri bold 34 pt, 100 % melns,

teksts “kW”: Calibri regular 18 pt, 100 % melns.

Image

Energia:

teksts: Calibri regular 8 pt, 100 % melns.

Image

Etiķetes ieviešanas gads un regulas numurs:

teksts: Calibri bold 10 pt.

Image

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

Image

Piegādātāja modeļa identifikators

Ražotāja nosaukumam vai preču zīmei un modeļa identifikatoram jāietilpst 86 × 12 mm laukumā.


IV PIELIKUMS

Ražojuma datu lapa

1.

Informāciju lokālo telpu sildītāja datu lapā sniedz turpmāk norādītajā secībā un iekļauj ražojuma brošūrā vai citos materiālos, ko nodrošina kopā ar ražojumu:

a)

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

b)

piegādātāja modeļa identifikators;

c)

modeļa energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar II pielikuma 1. punktu;

d)

tiešā siltuma jauda kW, noapaļota līdz vienai zīmei aiz komata;

e)

netiešā siltuma jauda kW, noapaļota līdz vienai zīmei aiz komata;

f)

energoefektivitātes indekss, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar VIII pielikumu;

g)

lietderības koeficients pie nominālās siltuma jaudas un – attiecīgā gadījumā – pie minimālās siltuma jaudas, noapaļots līdz vienai zīmei aiz komata un aprēķināts saskaņā ar VIII pielikumu;

h)

jebkādi īpaši piesardzības pasākumi, kas ievērojami, lokālo telpu sildītāju montējot, uzstādot vai veicot tā tehnisko apkopi;

2.

Viena datu lapa var aptvert vairākus viena piegādātāja lokālo telpu sildītāju modeļus.

3.

Datu lapā ietverto informāciju var sniegt, izmantojot krāsainu vai melnbaltu etiķetes kopiju. Šādā gadījumā norāda arī to 1. punktā minēto informāciju, kas uz etiķetes nav norādīta.


V PIELIKUMS

Tehniskā dokumentācija

Lokālo telpu sildītāju tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 1. punkta e) apakšpunktā un 3. panta 2. punkta e) apakšpunktā, iekļauj šādu informāciju:

a)

piegādātāja nosaukums un adrese;

b)

modeļa identifikators

c)

attiecīgā gadījumā atsauces uz piemērotajiem harmonizētajiem standartiem;

d)

ja rekomendētais kurināmais ir cita koksnes biomasa, nekoksnes biomasa, cits fosilais kurināmais vai cits biomasas un fosilā kurināmā maisījums, kā norādīts 2. tabulā – kurināmā apraksts, kas pietiekams tā nepārprotamai identificēšanai, un kurināmā tehniskais standarts vai specifikācija, tostarp izmērītais mitruma saturs un izmērītais pelnu saturs, bet citam fosilajam kurināmajam – arī kurināmā izmērītais gaistošo vielu saturs;

e)

attiecīgā gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

f)

tās personas identitāte un paraksts, kura ir pilnvarota uzņemties saistības piegādātāja vārdā;

g)

informācija, kas iekļauta 2. tabulā (cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem) un 3. tabulā (gāzveida/šķidrā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem), par parametriem, kas izmērīti un aprēķināti saskaņā ar VIII pielikumu;

h)

piegādātāju vai pēc to pasūtījuma veikto testu ziņojumi, tostarp tās struktūras nosaukums un adrese, kas testus veikusi;

i)

jebkādi īpaši piesardzības pasākumi, kas ievērojami, lokālo telpu sildītāju montējot, uzstādot vai veicot tā tehnisko apkopi;

j)

attiecīgā gadījumā – ekvivalento modeļu saraksts.

Šo informāciju var apvienot ar tehnisko dokumentāciju, kas sniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/125/EK (1) noteiktajiem pasākumiem.

2. tabula

Cietā kurināmā lokālo telpu sildītāju tehniskie parametri

Modeļa identifikators(-i):

Netiešas sildīšanas funkcija: [jā/nē]

Tiešā siltuma jauda: …(kW)

Netiešā siltuma jauda: …(kW)

Kurināmais

Rekomendētais kurināmais (tikai viens):

Cits piemērots kurināmais(-ie):

Malka ar mitruma saturu ≤ 25 %

[jā/nē]

[jā/nē]

Presēta koksne ar mitruma saturu < 12 %

[jā/nē]

[jā/nē]

Cita koksnes biomasa

[jā/nē]

[jā/nē]

Nekoksnes biomasa

[jā/nē]

[jā/nē]

Antracīts un pusantracīts

[jā/nē]

[jā/nē]

Akmeņogļu kokss

[jā/nē]

[jā/nē]

Puskokss

[jā/nē]

[jā/nē]

Bitumenogles

[jā/nē]

[jā/nē]

Lignīta briketes

[jā/nē]

[jā/nē]

Kūdras briketes

[jā/nē]

[jā/nē]

Fosilā kurināmā maisījuma briketes

[jā/nē]

[jā/nē]

Cits fosilais kurināmais

[jā/nē]

[jā/nē]

Biomasas un fosilā kurināmā maisījuma briketes

[jā/nē]

[jā/nē]

Cits biomasas un fosilā kurināmā maisījums

[jā/nē]

[jā/nē]

Parametri, kad katlu darbina ar rekomendēto kurināmo

Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte η s [%]:

Energoefektivitātes indekss (EEI):

Pozīcija

Apzīmējums

Vērtība

Vienība

 

Pozīcija

Apzīmējums

Vērtība

Vienība

Siltuma jauda

 

Lietderības koeficients (ražotāja norādītā NCV)

Nominālā siltuma jauda

Pnom

x,x

kW

 

Lietderības koeficients pie nominālās siltuma jaudas

ηth,nom

x,x

%

Minimālā siltuma jauda (indikatīvi)

Pmin

[x,x/nepiemēro.]

kW

 

Lietderības koeficients pie minimālās siltuma jaudas (indikatīvi)

ηth,min

[x,x/nepiemēro.]

%

 

 

 

 

 

 

Papildu elektroenerģijas patēriņš

 

Siltuma jaudas/telpas temperatūras regulēšanas tips

(izvēlēties vienu)

Pie nominālās siltuma jaudas

elmax

x,xxx

kW

 

vienpakāpes siltuma jauda, bez telpas temperatūras regulēšanas

[jā/nē]

 

Pie minimālās siltuma jaudas

elmin

x,xxx

kW

 

manuāla divpakāpju vai daudzpakāpju siltuma jauda, bez telpas temperatūras regulēšanas

[jā/nē]

 

Gaidstāves režīmā

elSB

x,xxx

kW

 

ar mehānisku termostatu un telpas temperatūras regulēšanu

[jā/nē]

 

 

 

ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu

[jā/nē]

 

 

 

ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un diennakts taimeri

[jā/nē]

 

 

 

ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un nedēļas taimeri

[jā/nē]

 

 

 

Citi vadības veidi (var izvēlēties vairākus)

 

 

telpas temperatūras regulēšana ar klātbūtnes detektēšanu

[jā/nē]

 

 

 

telpas temperatūras regulēšana ar atvērta loga detektēšanu

[jā/nē]

 

 

 

ar tālvadības funkciju

[jā/nē]

 

Pastāvīgajai dežūrliesmai nepieciešamā jauda

 

 

 

 

Dežūrliesmai nepieciešamā jauda (attiecīgā gadījumā)

Ppilot

[x,xxx/nepiemēro]

kW

 

 

Kontaktinformācija

Piegādātāja nosaukums un adrese


3. tabula

Gāzveida/šķidrā kurināmā lokālo telpu sildītāju tehniskie parametri

Modeļa identifikators(-i):

Netiešas sildīšanas funkcija: [jā/nē]

Tiešā siltuma jauda: …(kW)

Netiešā siltuma jauda: …(kW)

Kurināmais

 

 

 

Izvēlēties kurināmā veidu

[gāzveida/šķidrais]

[norādīt]

 

 

 

 

Pozīcija

Apzīmējums

Vērtība

Vienība

 

Pozīcija

Apzīmējums

Vērtība

Vienība

Siltuma jauda

 

Lietderības koeficients (NCV)

Nominālā siltuma jauda

Pnom

x,x

kW

 

Lietderības koeficients pie nominālās siltuma jaudas

ηth,nom

x,x

%

Minimālā siltuma jauda (indikatīvi)

Pmin

[x,x/nepiemēro.]

kW

 

Lietderības koeficients pie minimālās siltuma jaudas (indikatīvi)

ηth,min

[x,x/nepiemēro.]

%

 

 

 

 

 

 

Papildu elektroenerģijas patēriņš

 

Siltuma jaudas/telpas temperatūras regulēšanas tips

(izvēlēties vienu)

Pie nominālās siltuma jaudas

elmax

x,xxx

kW

 

vienpakāpes siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas

[jā/nē]

 

Pie minimālās siltuma jaudas

elmin

x,xxx

kW

 

manuāla divpakāpju vai daudzpakāpju siltuma jauda, bez telpas temperatūras regulēšanas

[jā/nē]

 

Gaidstāves režīmā

elSB

x,xxx

kW

 

ar mehānisku termostatu un telpas temperatūras regulēšanu

[jā/nē]

 

 

 

ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu

[jā/nē]

 

 

 

ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un diennakts taimeri

[jā/nē]

 

 

 

ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un nedēļas taimeri

[jā/nē]

 

 

 

Citi vadības veidi (var izvēlēties vairākus)

 

 

telpas temperatūras regulēšana ar klātbūtnes detektēšanu

[jā/nē]

 

 

 

telpas temperatūras regulēšana ar atvērta loga detektēšanu

[jā/nē]

 

Pastāvīgajai dežūrliesmai nepieciešamā jauda

 

ar tālvadības funkciju

[jā/nē]

 

Dežūrliesmai nepieciešamā jauda (attiecīgā gadījumā)

Ppilot

[x,xxx/nepiemēro.]

kW

 

 

Kontaktinformācija

Piegādātāja nosaukums un adrese


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīva 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.).


VI PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad galalietotājiem nav paredzēts apskatīt izstādīto ražojumu, izņemot internetā

1.

Regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā norādīto informāciju sniedz šādā secībā:

a)

modeļa energoefektivitātes klase, kas noteikta saskaņā ar II pielikuma 1. punktu;

b)

tiešā siltuma jauda kW, noapaļojot līdz vienai zīmei aiz komata;

c)

netiešā siltuma jauda kW, noapaļojot līdz vienai zīmei aiz komata;

2.

1. punktā minēto informāciju drukā vai attēlo, izmantojot salasāmu izmēru un šriftu.


VII PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad pārdošana, noma vai izpirkumnoma notiek internetā

1.

Šā pielikuma 2.–5. punktā piemēro šādas definīcijas:

a)

“vizualizācijas mehānisms” ir jebkāds ekrāns, tostarp skārienekrāns, vai cita vizuālā tehnoloģija, ko izmanto, lai lietotājiem parādītu interneta saturu;

b)

“ligzdotā vizualizācija” ir vizuāla saskarne, kur attēlam vai datu kopai piekļūst ar peles klikšķi, peles uzvirzīšanu vai – ja tas ir skārienekrāns – skārienizpleti uz cita attēla vai datu kopas;

c)

“skārienekrāns” ir ekrāns, kas reaģē uz pieskārienu, piemēram, planšetdators, ievadvirsmas dators vai viedtālrunis;

d)

“alternatīvs teksts” ir teksts, ko sniedz kā alternatīvu attēlam, lai informāciju varētu parādīt negrafiskā formā gadījumos, kad vizualizācijas ierīce nevar atveidot attēlu vai kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu pieejamību, piemēram, varētu izmantot runas sintezatora lietotnes.

2.

Attiecīgā etiķete, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu vai 3. panta 2. punkta b) apakšpunktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Etiķetes izmērs ir tāds, lai tā būtu skaidri saredzama, salasāma un proporcionāla III pielikuma 2. punktā noteiktajam etiķetes izmēram. Etiķeti var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju – tādā gadījumā attēlam, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir jāatbilst šā pielikuma 3. punktā noteiktajai specifikācijai. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķete parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz attēla vai pirmās attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna.

3.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, attēls, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir šāds:

a)

tā ir bulta tādā krāsā kā ražojuma energoefektivitātes klase, kas norādīta uz etiķetes;

b)

uz bultas ir norādīta ražojuma energoefektivitātes klase baltā krāsā un tāda paša lieluma fontā kā cena, un

c)

tas ir vienā no šādiem formātiem:

Image

4.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķetes vizualizācija notiek šādā secībā:

a)

šā pielikuma 3. punktā minēto attēlu galalietotājam rāda pirmajā un visās nākamajās reizēs, kad tiek rādīta informācija par ražojuma cenu;

b)

attēls satur saiti uz etiķeti;

c)

etiķete parādās pēc uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, peles uzvirzīšanas uz attēla vai attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna;

d)

etiķete tiek parādīta kā uznirstošais logs, jauna cilne, jauna lapa vai ielaiduma logs;

e)

lai etiķeti palielinātu uz skārienekrāna, ievēro ierīces specifikācijas par skārienpalielinājumu;

f)

etiķetes vizualizāciju pārtrauc ar aizvēršanas opciju vai citu standarta aizvēršanas mehānismu;

g)

attēla alternatīvais teksts, kam jāparādās, ja nenotiek etiķetes vizualizācija, ir ražojuma energoefektivitātes klase tāda paša lieluma fontā kā cena.

5.

Attiecīgā ražojuma datu lapa, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta 1. punkta d) apakšpunktu vai 3. panta 2. punkta d) apakšpunktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Izmērs ir tāds, lai informācija būtu skaidri saredzama un salasāma. Ražojuma datu lapu var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju – tādā gadījumā saitei, ko izmanto, lai piekļūtu datu lapai, ir skaidri un salasāmi jānorāda “Ražojuma datu lapa”. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, ražojuma datu lapa parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz saites ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz saites vai pirmās skārienizplešanas uz skārienekrāna.


VIII PIELIKUMS

Mērījumi un aprēķini

1.

Atbilstības nodrošināšanai un šajā regulā noteikto prasību atbilstības verifikācijai mērījumus un aprēķinus veic, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šajā nolūkā ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai izmantojot citas ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kas ir mūsdienīgas un vispāratzītas. Tās atbilst nosacījumiem, kas noteikti 2. līdz 4. punktā.

2.

Vispārīgi nosacījumi par mērījumiem un aprēķiniem

a)

Lai noteiktu lokālo telpu sildītāju energoefektivitātes indeksu, tiešo un netiešo siltuma jaudu, tos testē ar rekomendēto kurināmo.

b)

Tiešās un netiešās siltuma jaudas vērtības un energoefektivitātes indeksu noapaļo līdz vienai zīmei aiz komata.

3.

Vispārīgi nosacījumi par lokālo telpu sildītāju energoefektivitātes indeksu un patēriņu

a)

Attiecīgā gadījumā mēra lietderības koeficienta vērtības ηth,nom , ηth,min un tiešās un netiešās siltuma jaudas vērtības pie Pnom , Pmin .

b)

Energoefektivitātes indeksu (EEI) aprēķina kā telpu apsildes sezonas energoefektivitāti darba režīmā (ηS,on ), piemērojot korekcijas, lai ņemtu vērā temperatūras regulēšanu, papildu elektroenerģijas patēriņu un pastāvīgās dežūrliesmas energopatēriņu; lokālajiem telpu sildītājiem, kuros kā rekomendēto kurināmo izmanto biomasu, piemēro arī koeficientu, lai ņemtu vērā, ka rekomendētais kurināmais ir atjaunojams energoresurss. Energoefektivitātes indeksu izsaka kā skaitli, kas ir tāds pats kā indeksa rādītājs procentos.

4.

Īpaši nosacījumi par telpu apsildes sezonas energoefektivitāti

a)

Visiem lokālajiem telpu sildītājiem energoefektivitātes indekss (EEI) ir definēts kā:

Formula

kur:

ηS,on ir telpu apsildes sezonas energoefektivitāte darba režīmā, ko izsaka % un aprēķina, kā noteikts 4. punkta b) apakšpunktā,

BLF ir biomasas marķējuma koeficients, kas biomasas lokālajiem telpu sildītājiem ir 1,45, bet fosilā kurināmā telpu sildītājiem – 1,

F(2) ir % izteikts korekcijas koeficients, proti, pozitīvais devums energoefektivitātes indeksā, ņemot vērā korekcijas saistībā ar iekštelpu apsildes komforta līmeņa regulēšanu, kuru vērtības ir savstarpēji izslēdzošas un nav summējamas,

F(3) ir % izteikts korekcijas koeficients, proti, pozitīvais devums energoefektivitātes indeksā, ņemot vērā korekcijas saistībā ar iekštelpu apsildes komforta līmeņa regulēšanu, kuru vērtības ir summējamas,

F(4) ir % izteikts korekcijas koeficients, proti, papildu elektroenerģijas patēriņa negatīvais devums energoefektivitātes indeksā,

F(5) ir % izteikts korekcijas koeficients, proti, pastāvīgās dežūrliesmas enerģijas patēriņa negatīvais devums energoefektivitātes indeksā.

b)

Telpu apsildes sezonas energoefektivitāti darba režīmā aprēķina šādi.

ηS,on= ηth,nom

kur:

ηth,nom ir lietderības koeficients pie nominālās siltuma jaudas, balstoties uz NCV.

c)

Korekcijas koeficients F(2) ir pozitīvais devums energoefektivitātes indeksā, ņemot vērā korekcijas saistībā ar iekštelpu apsildes komforta līmeņa regulēšanu, kuru vērtības ir savstarpēji izslēdzošas vai nav summējamas; koeficientu aprēķina šādi.

Visiem lokālajiem telpu sildītājiem korekcijas koeficients F(2) ir vienāds ar vienu no koeficientiem 4. tabulā atkarībā no tā, kādi ir esošie regulēšanas parametri. Var izvēlēties tikai vienu vērtību.

4. tabula

Korekcijas koeficients F(2)

Ja ražojums aprīkots ar šādu funkciju (tikai vienu):

F(2)

Ar kurināmo darbināmi lokālie telpu sildītāji

vienpakāpes siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas

0,0 %

manuāla divpakāpju vai daudzpakāpju siltuma jauda, bez telpas temperatūras regulēšanas

1,0 %

ar mehānisku termostatu un telpas temperatūras regulēšanu

2,0 %

ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu

4,0 %

ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un diennakts taimeri

6,0 %

ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un nedēļas taimeri

7,0 %

No 2022. gada 1. janvāra cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem ar emisijām, kuras pārsniedz Komisijas Regulas (ES) 2015/1185 (1) II pielikuma 2. punktu, F(2) ir vienāds ar nulli, ja temperatūra ir noregulēta uz minimālo siltuma jaudu. Siltuma jauda šajā iestatījumā nedīkst pārsniegt 50 % no nominālās siltuma jaudas. No 2022. gada 1. janvāra, ja F(2) nav vienāds ar nulli, tehniskajā dokumentācijā iekļauj attiecīgu informāciju par emisijām pie minimālās siltuma jaudas.

d)

Korekcijas koeficients F(3) ir pozitīvais devums energoefektivitātes indeksā, ņemot vērā korekcijas saistībā ar iekštelpu apsildes komforta līmeņa regulēšanu, kuru vērtības ir summējamas; koeficientu aprēķina šādi.

Visiem lokālajiem telpu sildītājiem korekcijas koeficients F(3) ir 5. tabulā norādīto vērtību summa atkarībā no tā, kādi ir esošie regulēšanas parametri.

5. tabula

Korekcijas koeficients F(3)

Ja ražojums aprīkots ar šādu funkciju (var būt vairākas):

F(3)

Ar kurināmo darbināmi lokālie telpu sildītāji

telpas temperatūras regulēšana ar klātbūtnes detektēšanu

1,0 %

telpas temperatūras regulēšana ar atvērta loga detektēšanu

1,0 %

ar tālvadības funkciju

1,0 %

No 2022. gada 1. janvāra cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem ar emisijām, kuras pārsniedz Regulas (ES) 2015/1185 II pielikuma 2. punktu, F(3) ir vienāds ar nulli, ja temperatūra ir noregulēta uz minimālo siltuma jaudu. Siltuma jauda šajā iestatījumā nedīkst pārsniegt 50 % no nominālās siltuma jaudas. No 2022. gada 1. janvāra, ja F(3) nav vienāds ar nulli, tehniskajā dokumentācijā iekļauj attiecīgu informāciju par emisijām pie minimālās siltuma jaudas.

e)

Papildu elektroenerģijas izmantošanas korekcijas koeficientu F(4) aprēķina šādi:

Šajā korekcijas koeficientā ir ņemts vērā papildu elektroenerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā un gaidstāves režīmā.

Visiem lokālajiem telpu sildītājiem papildu elektroenerģijas patēriņa korekciju aprēķina šādi:

Formula

kur:

elmax ir kW izteikts elektriskās jaudas patēriņš pie nominālās siltuma jaudas,

elmin ir kW izteikts elektriskās jaudas patēriņš pie minimālās siltuma jaudas; Gadījumā, ja ražojumam nav zināma minimālā siltuma jauda, izmanto elektriskās jaudas patēriņu pie nominālās siltuma jaudas,

elsb ir kW izteikts ražojuma elektriskās jaudas patēriņš gaidstāves režīmā,;

Pnom ir kW izteikta ražojuma nominālā siltuma jauda,

f)

Korekcijas koeficientu F(5), kas saistīts ar dežūrliesmas enerģijas patēriņu, aprēķina šādi:

Šis korekcijas koeficients ņem vērā dežūrliesmai nepieciešamo jaudu.

Visiem lokālajiem telpu sildītājiem korekcijas koeficientu aprēķina šādi:

Formula

kur:

Ppilot ir kW izteikts dežūrliesmas patēriņš,

Pnom ir kW izteikta ražojuma nominālā siltuma jauda.


(1)  Komisijas 2015. gada 24. aprīļa Regula (ES) 2015/1185, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lappusi).


IX PIELIKUMS

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Lai novērtētu atbilstību 3. un 4. pantā noteiktajām prasībām, dalībvalstu iestādes izmanto turpmāk noteikto verificēšanas procedūru.

1.

Dalībvalstu iestādes testē vienu katra modeļa ierīci. Ierīci testē ar kurināmo, kura parametri ir tādā pašā diapazonā kā kurināmajam, ko piegādātājs izmantojis mērījumu izdarīšanai saskaņā ar VIII pielikumu.

Uzskata, ka modelis atbilst piemērojamajām prasībām, ja:

a)

uz etiķetes un ražojuma datu lapā norādītās vērtības un klases atbilst tehniskajā dokumentācijā norādītajām vērtībām; un

b)

cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem energoefektivitātes indekss (EEI) ir ne vairāk kā par 8 % zemāks nekā deklarētā vērtība;

c)

šķidrā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem EEI ir ne vairāk kā par 8 % zemāks nekā deklarētā vērtība;

d)

gāzveida kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem EEI ir ne vairāk kā par 8 % zemāks nekā deklarētā vērtība.

2.

Ja 2. punkta a) apakšpunktā norādītais rezultāts netiek sasniegts, modeli un visus ekvivalentos modeļus uzskata par šīs regulas prasībām neatbilstīgiem. Ja netiek sasniegts kāds no 2. punkta b) līdz d) apakšpunktā norādītajiem rezultātiem, dalībvalsts iestādes nejaušas izlases veidā pārbauda vēl trīs tā paša modeļa iekārtas. Izvēlētās trīs papildu iekārtas var būt arī viena vai vairāku ekvivalentu modeļu iekārtas, kas piegādātāja tehniskajā dokumentācijā norādīti kā ekvivalenti ražojumi.

Modeli uzskata par atbilstīgu piemērojamām prasībām, ja:

a)

uz trīs papildu iekārtu etiķetes un ražojuma datu lapā deklarētās vērtības un klases atbilst tehniskajā dokumentācijā norādītajām vērtībām;

b)

cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem – trīs papildu iekārtu vidējais EEI ir ne vairāk kā par 8 % zemāks nekā deklarētā vērtība;

c)

šķidrā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem – trīs papildu iekārtu vidējais EEI ir ne vairāk kā par 8 % zemāks nekā deklarētā vērtība;

d)

gāzveida kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem – trīs papildu iekārtu vidējais EEI ir ne vairāk kā par 8 % zemāks nekā deklarētā vērtība.

Ja 2. punktā norādītais rezultāts netiek sasniegts, modeli un visus ekvivalentos modeļus uzskata par šīs regulas prasībām neatbilstošu.

Dalībvalsts iestādes nosūta testa rezultātus un citādu atbilstošu informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai viena mēneša laikā pēc lēmuma par modeļa neatbilstību pieņemšanas.

Dalībvalstu iestādes izmanto VIII pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu izmērīto parametru verifikāciju, un piegādātājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, lai noteiktu vērtības tehniskajā dokumentācijā. Uz etiķetes un ražojuma datu lapā norādītās vērtības nedrīkst būt piegādātājam izdevīgākas kā tehniskajā dokumentācijā norādītās vērtības.