10.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 182/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1114

(2015. gada 9. jūlijs)

par atļauju no Escherichia coli iegūtu L-valīnu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 403/2009, Īstenošanas regulu (ES) Nr. 848/2014 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1236/2014

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu un 13. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas un atļaujas nosacījumu izmainīšanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegti divi pieteikumi, kuros lūgta atļauja lietot L-valīnu. Šiem pieteikumiem bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3)

Pieteikumi attiecas uz atļauju no Escherichia coli NITE SD 00066 un no Escherichia coli NITE BP-01755 iegūtu L-valīnu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem, paredzot to klasificēt piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas”.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2014. gada 9. decembra atzinumā (2) un 2015. gada 29. aprīļa atzinumā (3) secināja, ka no Escherichia coli NITE SD 00066 un no Escherichia coli NITE BP-01755 iegūtajam L-valīnam, ja to lieto, ievērojot piedāvātos lietošanas nosacījumus, nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēka veselību vai vidi un ka to var uzskatīt par lietderīgu neaizstājamās aminoskābes L-valīna avotu dzīvnieku ēdināšanā. Iestāde uzskata, ka nav vajadzības noteikt īpašas prasības uzraudzībai pēc piedevas laišanas tirgū. Tā arī pārbaudīja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

(5)

Minētās vielas novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc minēto vielu būtu jāļauj lietot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(6)

Komisijas Regula (EK) Nr. 403/2009 (4), Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 848/2014 (5) un Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1236/2014 (6) atļāva lietot L-valīnu par uzturfizioloģisko barības piedevu. Lai precizētu, ka šīm piedevām ir tāda pati tīrība un tajās nav ražojošo mikroorganismu atlieku, to identifikācijas numuriem vajadzētu būt saskaņotiem pat tādā gadījumā, ja tos ražo no dažādiem mikroorganismiem.

(7)

Līdz ar to prasība marķēt L-valīnu barības sastāvdaļās un barības maisījumos ar tā identifikācijas numuru ir novecojusi.

(8)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 403/2009, Īstenošanas regula (ES) Nr. 848/2014 un Īstenošanas regula (ES) Nr. 1236/2014 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Nekaitīguma apsvērumi neprasa tūlītēji piemērot atļaujas nosacījumu izmaiņas, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā minēto vielu, kas pieder pie piedevu kategorijas “uzturfizioloģiskās piedevas” un funkcionālās grupas “aminoskābes, to sāļi un analogi”, ir atļauts lietot par piedevu dzīvnieku ēdināšanā, ievērojot minētā pielikuma nosacījumus.

2. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 403/2009

Regulas (EK) Nr. 403/2009 pielikumu groza šādi:

1)

pirmās slejas tekstu “3c3.7.1” aizstāj ar tekstu “3c370”;

2)

devītās slejas otro rindkopu svītro.

3. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) Nr. 848/2014

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 848/2014 pielikuma devītās slejas otro punktu svītro.

4. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1236/2014

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1236/2014 pielikumu groza šādi:

1)

pirmās slejas tekstu “3c369” aizstāj ar tekstu “3c370”;

2)

devītās slejas trešo punktu svītro.

5. pants

Pārejas pasākumi

1.   Tādu ar Regulu (EK) Nr. 403/2009, Īstenošanas regulu (ES) Nr. 848/2014 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1236/2014 lietot atļautu L-valīnu un šo vielu saturošus premiksus, kas ražoti un marķēti pirms 2016. gada 30. janvāra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2015. gada 30. jūlija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

2.   Tādas šā panta 1. punktā minētās vielas saturošas barības sastāvdaļas un barības maisījumus, kuri ražoti un marķēti pirms 2016. gada 30. jūlija saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2015. gada 30. jūlija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi. Attiecībā uz barību, kas paredzēta neproduktīviem dzīvniekiem, pirmajā teikumā minētais ražošanas un marķēšanas laikposms beidzas 2017. gada 30. jūlijā.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 9. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  EFSA Journal 2015;13(1):3965.

(3)  EFSA Journal 2015;13(5):4110.

(4)  Komisijas 2009. gada 14. maija Regula (EK) Nr. 403/2009 par atļauju izmantot preparātu L-valīnu kā dzīvnieku barības piedevu (OV L 120, 15.5.2009., 3. lpp.).

(5)  Komisijas 2014. gada 4. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 848/2014 par atļauju lietot no Corynebacterium glutamicum iegūtu L-valīnu par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 403/2009 attiecībā uz barības piedevas L-valīna marķēšanu (OV L 232, 5.8.2014., 13. lpp.).

(6)  Komisijas 2014. gada 18. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1236/2014 par atļauju lietot no Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) iegūtu L-valīnu par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem (OV L 332, 19.11.2014., 26. lpp.).


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: uzturfizioloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aminoskābes, to sāļi un analogi.

3c370

L-valīns

Piedevas sastāvs

Vismaz 98 % L-valīna (sausnā)

Aktīvās vielas raksturojums

Fermentēšanā no Escherichia coli NITE SD 00066 vai no Escherichia coli NITE BP-01755 iegūts L-valīns ((2S)-2-amino-3-metilbutānskābe)

Ķīmiskā formula: C5H11NO2

CAS numurs: 72-18-4

Analītiskā metode  (1)

Metode L-valīna satura noteikšanai barības piedevā: Pārtikas ķīmisko vielu kodeksa monogrāfija par L-valīnu.

Metode valīna noteikšanai premiksos, barības maisījumos un barības sastāvdaļās:

jonapmaiņas hromatogrāfija kopā ar pēckolonnas derivatizāciju un spektrofotometrisko noteikšanu (HPLC/VIS); Komisijas Regula (EK) Nr. 152/2009 (2).

Visas sugas

 

 

1.

Marķējumā norāda mitruma saturu.

2.

Lietotāju drošībai apstrādes laikā jālieto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles un aizsargcimdi.

2025. gada 30. jūlijs


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm atrodama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  OV L 54, 26.2.2009., 1. lpp.