9.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 181/75


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1108

(2015. gada 8. jūlijs),

ar ko apstiprina pamatvielu etiķi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 23. panta 5. punktu saistībā ar 13. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 23. panta 3. punktu Komisija 2013. gada 24. aprīlī no Bioloģiskās lauksaimniecības tehniskā institūta (Institut Technique de l'Agriculture Biologique – ITAB) saņēma pieteikumu etiķa kā pamatvielas apstiprināšanai. 2014. gada 17. martā no Parīzes pašvaldības (Francijā) tika saņemts pieteikums paplašināt paredzētos lietojuma veidus, uz ko attiecas pieteikums etiķa kā pamatvielas apstiprināšanai. Pieteikumiem bija pievienota informācija, kas iesniedzama saskaņā ar 23. panta 3. punkta otro daļu.

(2)

Komisija lūdza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (turpmāk “iestāde”) sniegt zinātnisko palīdzību. Iestāde 2014. gada 12. augustā (2) iesniedza Komisijai tehnisko ziņojumu par attiecīgo vielu. Komisija 2015. gada 27. janvārī iesniedza Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajai komitejai pārskata ziņojumu (3) un šīs regulas projektu un finalizēja tos minētās komitejas 2015. gada 29. maija sanāksmei.

(3)

Pieteikuma iesniedzēja iesniegtā dokumentācija liecina, ka etiķis atbilst pārtikas produkta kritērijiem, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 (4) 2. pantā. Turklāt minētā viela augu aizsardzībā pārsvarā netiek lietota, tomēr apvienojumā ar ūdeni tā ir noderīgs augu aizsardzības līdzeklis. Jo īpaši etiķi nevajadzētu jaukt ar etiķskābi – darbīgo vielu, kura ar Komisijas Direktīvu 2008/127/EK (5) tika iekļauta Padomes Direktīvas 91/414/EEK (6) I pielikumā, kā paskaidrots Komisijas skaidrojošajā paziņojumā (7) par pārtikas produktu tirdzniecības nosaukumiem. Tādēļ etiķis uzskatāms par pamatvielu.

(4)

Veiktajās pārbaudēs tika konstatēts, ka etiķi var uzskatīt par vielu, kas kopumā atbilst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 23. panta prasībām, it īpaši attiecībā uz lietojuma veidiem, kas tika pārbaudīti un sīki izklāstīti Komisijas pārskata ziņojumā. Tāpēc ir lietderīgi apstiprināt etiķi par pamatvielu.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 13. panta 2. punktu saistībā ar tās 6. pantu un ņemot vērā pašreizējās zinātnes un tehnikas atziņas, ir tomēr jāiekļauj daži apstiprinājuma nosacījumi, kuri ir sīki izklāstīti šīs regulas I pielikumā.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 13. panta 4. punktu būtu attiecīgi jāgroza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (8) pielikums.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pamatvielas apstiprināšana

Viela etiķis, kā norādīts I pielikumā, tiek apstiprināta par pamatvielu atbilstīgi minētajā pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

2. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma C daļu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 8. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Rezultāti pēc apspriešanās ar dalībvalstīm un EFSA par pieteikumu etiķa kā pamatvielas apstiprināšanai un EFSA secinājumi par konkrētajiem izvirzītajiem jautājumiem. EFSA supporting publication 2014:EN-641.37. lpp.

(3)  http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2008. gada 18. decembra Direktīva 2008/127/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu vairākas darbīgās vielas (OV L 344, 20.12.2008., 89. lpp.).

(6)  Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).

(7)  OV C 270, 15.10.1991., 2. lpp.

(8)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Apstiprināšanas datums

Īpaši noteikumi

Etiķis

CAS Nr.: 90132-02-8

Nav pieejams

Pārtikas klases etiķis, etiķskābes saturs ne vairāk kā 10 %.

2015. gada 1. jūlijs

Par pamatvielu atļauts lietot tikai kā fungicīdu un baktericīdu.

Etiķi izmanto saskaņā ar īpašiem nosacījumiem, kas iekļauti pārskata ziņojuma secinājumos par etiķi (SANCO/12896/2014) un jo īpaši tā I un II papildinājumā.


(1)  Sīkāka informācija par pamatvielas identitāti, specifikāciju un lietošanas veidu ir sniegta pārskata ziņojumā.


II PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma C daļā pievieno šādu ierakstu:

Numurs

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Apstiprināšanas datums

Īpaši noteikumi

“5

Etiķis

CAS Nr.: 90132-02-8

Nav pieejams

Pārtikas klases etiķis, etiķskābes saturs ne vairāk kā 10 %.

2015. gada 1. jūlijs

Par pamatvielu atļauts lietot tikai kā fungicīdu un baktericīdu.

Etiķi izmanto saskaņā ar īpašiem nosacījumiem, kas iekļauti pārskata ziņojuma secinājumos par etiķi (SANCO/12896/2014) un jo īpaši tā I un II papildinājumā.”


(1)  Sīkāka informācija par pamatvielas identitāti, specifikāciju un lietošanas veidu ir sniegta pārskata ziņojumā.