8.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/2


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1094

(2015. gada 5. maijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz profesionālo aukstumiekārtu energomarķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīvu 2010/30/ES par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2010/30/ES noteikts, ka Komisijai jāpieņem deleģētie akti attiecībā uz tādu ar energopatēriņu saistītu ražojumu marķēšanu, kuriem piemīt būtisks potenciāls ietaupīt enerģiju un starp kuriem pie līdzvērtīgas funkcionalitātes pastāv būtiskas atšķirības energoefektivitātes rādītājos.

(2)

Profesionālo aukstumiekārtu elektroenerģijas patēriņš veido būtisku daļu no Savienības kopējā elektroenerģijas pieprasījuma, un ekvivalentas funkcionalitātes profesionālo aukstumiekārtu energoefektivitāte var būtiski atšķirties. Energopatēriņa samazināšanas potenciāls ir ievērojams. Tāpēc uz profesionālām aukstumiekārtām būtu jāattiecina energomarķējuma prasības.

(3)

Būtu jānosaka harmonizēti noteikumi par profesionālu aukstumiekārtu energoefektivitātes norādīšanu, izmantojot marķēšanu un standarta informāciju par ražojumu, lai stimulētu ražotājus uzlabot šādu ražojumu energoefektivitāti, mudinātu galalietotājus iegādāties energoefektīvus ražojumus un palīdzētu uzlabot iekšējā tirgus darbību.

(4)

Sagaidāms, ka šī regula un Komisijas Regula (ES) 2015/1095 (2) salīdzinājumā ar situāciju, ja nekādi pasākumi netiktu veikti, 2020. gadā ļaus ietaupīt aptuveni 1,8 TWh, bet 2030. gadā – aptuveni 4,1 TWh, kas atbilst aptuveni 0,7 un 1,4 miljoniem tonnu CO2 ekvivalenta.

(5)

Etiķetē norādītā informācija būtu jāiegūst, izmantojot atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami, tostarp, ja tādi ir pieejami, harmonizētos standartus, ko pieņēmušas Eiropas standartizācijas organizācijas, kuras ir norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1025/2012 (3) I pielikumā.

(6)

Šajā regulā būtu jānosaka profesionālu aukstumiekārtu etiķešu vienots noformējums un saturs.

(7)

Turklāt šajā regulā būtu jānosaka prasības attiecībā uz profesionālu aukstumiekārtu ražojuma datu lapu un tehnisko dokumentāciju.

(8)

Šajā regulā būtu jānosaka arī prasības par informāciju, kas jāsniedz saistībā ar profesionālu aukstumiekārtu jebkāda veida tālpārdošanu un jebkādās šādu ražojumu reklāmās un tehniskajos reklāmizdevumos.

(9)

Ir lietderīgi noteikt, ka šīs regulas noteikumus pārskata, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šajā regulā noteiktas prasības par to, kā jāmarķē profesionālas aukstumiekārtas un jāsniedz papildu informācija par ražojumu.

2.   Šo regulu piemēro no elektrotīkla darbināmām profesionālām aukstumiekārtām, tostarp tām, ko tirgo pārtikas produktu un dzīvnieku barības glabāšanai aukstumā.

3.   Šo regulu nepiemēro šādiem ražojumiem:

a)

profesionālas aukstumiekārtas, ko galvenokārt darbina no citiem enerģijas avotiem, nevis ar elektroenerģiju;

b)

profesionālas aukstumiekārtas, kas darbojas ar attālinātu kondensācijas iekārtu;

c)

atvērtas konstrukcijas aukstumskapji, ja to primārā funkcija nosaka, ka tiem katrā ziņā jābūt vaļējiem;

d)

aukstumskapji, kas īpaši paredzēti pārtikas pārstrādei; ar to, ka ir viens nodalījums, kura neto tilpums ir vienāds ar vai mazāks par 20 % no skapja kopējā neto tilpuma un kurš īpaši paredzēts pārtikas pārstrādei, nepietiek, lai kvalificētos izņēmumam;

e)

aukstumskapji, kas īpaši paredzēti sasaldētu pārtikas produktu atlaidināšanai kontrolētos apstākļos; ar to, ka ir viens nodalījums, kas īpaši paredzēts sasaldētu pārtikas produktu atlaidināšanai kontrolētos apstākļos, nepietiek, lai kvalificētos izņēmumam;

f)

aukstumletes;

g)

vitrīnas un citi līdzīgas formas aukstumskapji, kas galvenokārt paredzēti pārtikas produktu izstādīšanai un pārdošanai līdztekus turēšanai aukstumā un glabāšanai;

h)

aukstumskapji, kuros neizmanto tvaika kompresijas dzesēšanas ciklu;

i)

pēc pasūtījuma izgatavotas profesionālas aukstumiekārtas, kuras izgatavo vienā eksemplārā pēc individuāla pasūtītāja specifikācijas un kuras nav līdzvērtīgas citām profesionālām aukstumiekārtām, kas aprakstītas I pielikuma 9. definīcijā.

j)

aukstumskapji–saldēšanas skapji;

k)

statiskās dzesēšanas aukstumskapji;

l)

iebūvēti aukstumskapji;

m)

riteņplauktu aukstumskapji un abpusverami aukstumskapji;

n)

sasaldēšanas lādes.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“profesionāla aukstumiekārta” ir termoizolēta aukstumiekārta ar vienu vai vairākiem nodalījumiem, kam var piekļūt pa vienām vai vairākām durvīm vai atvilktnēm, kura spēj pastāvīgi nodrošināt pārtikas produktu temperatūru noteiktās atdzesēšanas vai sasaldēšanas režīma robežās, izmantojot tvaika kompresijas ciklu, un kura paredzēta pārtikas produktu uzglabāšanai, izņemot mājsaimniecībās, un nav paredzēta produktu demonstrēšanai patērētājiem;

b)

“pārtikas produkti” ir pārtika, sastāvdaļas, dzērieni, tostarp vīns, un citi produkti, kas galvenokārt paredzēti patēriņam un kuriem nepieciešama dzesināšana noteiktā temperatūrā;

c)

“iebūvēts aukstumskapis” ir fiksēta aukstumiekārta, kuru paredzēts uzstādīt skapī, iepriekš sagatavotā nišā telpas sienā vai līdzīgā vietā, kur nepieciešama furnitūras apdare;

d)

“riteņplauktu aukstumskapis” ir aukstumiekārta, tostarp ar vienu nodalījumu, kurā iestumj produktu plauktus uz riteņiem;

e)

“abpusverams aukstumskapis” ir profesionāla aukstumiekārta, kas atverama no abām pusēm;

f)

“statiskas dzesēšanas aukstumskapis” ir aukstumskapis bez iekšējas piespiedu gaisa cirkulācijas, kas īpaši paredzēts pret temperatūras svārstībām jutīgu pārtikas produktu glabāšanai vai lai novērstu nefasētu produktu izžūšanu uzglabāšanas laikā un kuram ir vairāk nekā viens statiskās dzesēšanas nodalījums;

g)

“atvērtas konstrukcijas aukstumskapis” ir profesionāla aukstumiekārta, kuras aukstumkamerai var piekļūt no ārpuses, neatverot durvis vai atvilktni; ar to, ka ir viens nodalījums, kuram var piekļūt no ārpuses, neatverot durvis vai atvilktni, un kura neto tilpums ir mazāks par 20 % no profesionālās aukstumiekārtas kopējā tilpuma, nepietiek, lai iekārtu uzskatītu par šādu aukstumskapi;

h)

“aukstumlete” ir profesionāla aukstumiekārta ar vienu vai vairākām durvīm vai atvilktnēm iekārtas priekšējā daļā un atverēm iekārtas augšējā virsmā, kuriem var viegli piekļūt, lai ievietotu traukus produktu, piemēram, bet ne tikai, picas piedevu vai salātu, īslaicīgai uzglabāšanai;

i)

“kombinēta aukstumiekārta” ir profesionāla aukstumiekārta, kam ir divi vai vairāki nodalījumi ar dažādām temperatūrām pārtikas produktu atdzesēšanai un uzglabāšanai;

j)

“aukstumskapis–saldēšanas skapis” ir kombinētas aukstumiekārtas veids, kurai vismaz viens nodalījums darbojas temperatūras režīmā produktu uzglabāšanai tikai atdzesētā veidā un viens nodalījums darbojas temperatūras režīmā produktu uzglabāšanai tikai sasaldētā veidā;

k)

“sasaldēšanas lāde” ir pārtikas sasaldēšanas iekārta, kuras nodalījumam(-iem) var piekļūt no augšas vai arī kam ir gan tādi nodalījumi, kas atveras no augšas, un tādi, kas atveras no sāniem, taču no augšas atveramā(-o) nodalījuma(-u) bruto tilpums pārsniedz 75 % no iekārtas kopējā bruto tilpuma.

3. pants

Piegādātāju pienākumi un termiņi

1.   No 2016. gada 1. jūlija piegādātāji, kas profesionālās aukstumiekārtas laiž tirgū un/vai uzstāda, nodrošina, ka:

a)

katrai profesionālajai aukstumiekārtai ir drukāta etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikumā noteiktajam;

b)

tirgotājiem par katru profesionālās aukstumiekārtas modeli ir pieejams elektroniska etiķete, kuras formāts un informācijas saturs atbilst III pielikumā noteiktajam;

c)

ir darīta pieejama ražojuma datu lapa, kā noteikts IV pielikumā;

d)

tirgotājiem par katru profesionālās aukstumiekārtas modeli ir pieejama elektroniska datu lapa, kā noteikts IV pielikumā;

e)

pēc pieprasījuma dalībvalstu iestādēm tiek sniegta V pielikumā noteiktā tehniskā dokumentācija;

f)

visās reklāmās, kas attiecas uz profesionālas aukstumiekārtas modeli un satur ar energopatēriņu saistītu informāciju vai informāciju par cenu, iekļauj atsauci uz šā modeļa energoefektivitātes klasi;

g)

visos tehniskajos reklāmmateriālos, kas attiecas uz konkrētu profesionālās aukstumiekārtas modeli un kuros ir aprakstīti tā īpašie tehniskie parametri, iekļauj atsauci uz šā modeļa energoefektivitātes klasi.

2.   III pielikumā iekļautās etiķetes tirgū laistām profesionālām aukstumiekārtām pievieno šādos termiņos:

no 2016. gada 1. jūlija – 1. vai 2. etiķete,

no 2019. gada 1. jūlija – 2. etiķete.

4. pants

Izplatītāju pienākumi

Profesionālo aukstumiekārtu izplatītāji nodrošina, ka tiek izpildītas šādas prasības:

a)

tirdzniecības vietā katrai profesionālajai aukstumiekārtai priekšpusē vai augšpusē ir skaidri saredzama etiķete, ko nodrošina piegādātājs saskaņā ar 3. panta 1. punktu;

b)

profesionālās aukstumiekārtas, ko piedāvā pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā tādā veidā, ka lietotājam nav iespējams pašam aplūkot izstādīto ražojumu, laiž tirgū ar informāciju, ko piegādātāji sniedz saskaņā ar VI pielikumu, izņemot, ja preci piedāvā internetā, – tādā gadījumā piemēro VII pielikuma noteikumus;

c)

visās reklāmās, kas attiecas uz profesionālās aukstumiekārtas modeli un satur ar energopatēriņu saistītu informāciju vai informāciju par cenu, iekļauj atsauci uz šā modeļa energoefektivitātes klasi;

d)

visos tehniskajos reklāmmateriālos, kas attiecas uz konkrētu profesionālās aukstumiekārtas modeli un kuros ir aprakstīti tā īpašie tehniskie parametri, iekļauj atsauci uz šā modeļa energoefektivitātes klasi.

5. pants

Mērījumi un aprēķini

Informāciju, kas ir nepieciešama saskaņā ar 3. un 4. pantu, iegūst, izmantojot mērīšanas un aprēķinu procedūras, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami un kuru pamatā ir atzītas mūsdienīgas metodes, kā izklāstīts IX pielikumā.

6. pants

Tirgus uzraudzībai izmantojamā verifikācijas procedūra

Novērtējot deklarētās energoefektivitātes klases, gada enerģijas patēriņa un tilpumu atbilstību, dalībvalstis piemēro X pielikumā noteikto procedūru.

7. pants

Pārskatīšana

Komisija, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, pārskata šo regulu ne vēlāk kā piecus gadus pēc tās stāšanās spēkā. Pārskatīšanā aplūko šādus aspektus:

a)

vai ir būtiski mainījusies dažāda tipa iekārtu tirgus daļa;

b)

X pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides;

c)

cik lietderīgi būtu ieviest metodi, kā noteikt aukstumskapju–saldēšanas skapju standarta gada enerģijas patēriņu;

d)

cik lietderīgi būtu ieviest pārskatītu metodi, kā noteikt aukstumgaldu standarta gada enerģijas patēriņu.

8. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 5. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 153, 18.6.2010., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 5. maija Regula (ES) 2015/1095, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām profesionālām aukstumiekārtām, ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas skapjiem, kondensācijas iekārtām un procesa dzesinātājiem (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 19. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

II līdz X pielikumam piemērojamās definīcijas

II līdz X pielikumā tiek piemērotas šādas definīcijas:

1)

“neto tilpums” ir ievietoto pārtikas produktu tilpums slodzes robežās;

2)

“darba temperatūra dzesēšanas režīmā” nozīmē, ka aukstumiekārtā uzglabāto pārtikas produktu temperatūra tiek pastāvīgi uzturēta – 1 °C līdz 5 °C diapazonā;

3)

“darba temperatūra sasaldēšanas režīmā” nozīmē, ka aukstumiekārtā uzglabāto pārtikas produktu temperatūra tiek pastāvīgi uzturēta zemāka par – 15 °C, kas ir augstākā temperatūra, kāda sasniegta testā ar siltāko testēšanas paku;

4)

“universāla aukstumiekārta” ir kombinēta režīma profesionāla aukstumiekārta vai atsevišķs nodalījums iekārtā, kas nodrošina iespēju iestatīt dažādas temperatūras atdzesētu vai sasaldētu pārtikas produktu uzglabāšanai;

5)

“vertikāla aukstumiekārta” ir profesionāla aukstumiekārta, kuras augstums ir vienāds ar vai lielāks par 1 050 mm un kuras priekšējā daļā ir vienas vai vairākas durvis vai atvilktnes, pa kurām var piekļūt tam pašam nodalījumam;

6)

“aukstumgalds” ir aukstumiekārta, kuras augstums ir mazāks par 1 050 mm un kuras priekšējā daļā ir vienas vai vairākas durvis vai atvilktnes, pa kurām var piekļūt tam pašam nodalījumam;

7)

“mazjaudas aukstumiekārta” (jeb “pusprofesionāla aukstumiekārta”) ir profesionāla aukstumiekārta, kuras visos nodalījumos iespējams pastāvīgi nodrošināt paredzēto temperatūru tikai noteiktajās atdzesēšanas vai sasaldēšanas režīma robežās atbilstoši IX pielikuma 3. tabulā norādītajiem 3. klimata klases apkārtējās vides apstākļiem; ja aukstumiekārta spēj uzturēt temperatūru atbilstoši 4. klimata klases apkārtējās vides apstākļiem, tad šo iekārtu nevar uzskatīt par mazjaudas aukstumiekārtu;

8)

“lieljaudas aukstumiekārta” ir profesionāla aukstumiekārta, kuras visos nodalījumos iespējams pastāvīgi nodrošināt paredzēto temperatūru tikai noteiktajās atdzesēšanas vai sasaldēšanas režīma robežās atbilstoši IX pielikuma 3. tabulā norādītajiem 5. klimata klases apkārtējās vides apstākļiem;

9)

“ekvivalenta profesionāla aukstumiekārta” ir profesionālas aukstumiekārtas modelis, kas laists tirgū ar tādu pašu neto uzglabāšanas tilpumu, tādiem pašiem tehniskajiem, efektivitātes un raksturlielumu rādītājiem un tāda paša veida nodalījumiem un ietilpību kā cits profesionālās aukstumiekārtas modelis, ko tas pats ražotājs laidis tirgū ar citu tirdzniecības koda numuru.


II PIELIKUMS

Energoefektivitātes klases

Profesionālas aukstumiekārtas energoefektivitātes klasi nosaka atbilstīgi energoefektivitātes indeksam (EEI), kā norādīts 1. tabulā.

1. tabula

Profesionālu aukstumiekārtu energoefektivitātes klases

Energoefektivitātes klase

EEI

A+++

EEI < 5

A++

5 ≤ EEI < 10

A+

10 ≤ EEI < 15

A

15 ≤ EEI < 25

B

25 ≤ EEI < 35

C

35 ≤ EEI < 50

D

50 ≤ EEI < 75

E

75 ≤ EEI < 85

F

85 ≤ EEI < 95

G

95 ≤ EEI < 115

EEI aprēķina, kā noteikts VIII pielikumā.


III PIELIKUMS

Etiķetes

1.   1. etiķete – profesionālu aukstumiekārtu energoefektivitātes klases no A līdz G

Image

Etiķetē iekļauj šādu informāciju:

I.

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II.

piegādātāja modeļa identifikators;

III.

energoefektivitātes klase, ko nosaka saskaņā ar II pielikumu; tās bultas smaile, uz kuras norādīta energoefektivitātes klase, ir tādā pašā augstumā kā tās bultas smaile, uz kuras norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase;

IV.

gada enerģijas patēriņš gala enerģijas patēriņa kWh, kas noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts saskaņā ar IX pielikumu;

V.

visu to atdzesēšanas nodalījumu neto tilpumu summa litros, kas darbojas darba temperatūrā dzesēšanas režīmā; ja nav šādu nodalījumu, kas darbojas darba temperatūrā dzesēšanas režīmā, piegādātājs vērtības vietā norāda “- L”;

VI.

visu to sasaldēšanas nodalījumu neto tilpumu summa litros, kas darbojas darba temperatūrā sasaldēšanas režīmā; ja nav šādu nodalījumu, kas darbojas darba temperatūrā sasaldēšanas režīmā, piegādātājs vērtības vietā norāda “- L”;

VII.

klimata klase (3., 4. vai 5.) un attiecīgā sausā termometra temperatūra (°C) un relatīvais mitrums ( %), kā norādīts IX pielikuma 3. tabulā.

Etiķetes noformējums atbilst 3. punktam. Atkāpjoties no šā noteikuma, ja modelim ir piešķirts “ES ekomarķējums” (1), ir atļauts pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

2.   2. etiķete – profesionālu aukstumiekārtu energoefektivitātes klases no A+++ līdz G

Image

Etiķetē iekļauj 1. punktā norādīto informāciju.

Etiķetes noformējums atbilst 3. punktam. Atkāpjoties no šā noteikuma, ja modelim ir piešķirts “ES ekomarķējums”, ir atļauts pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

3.   Profesionālu aukstumiekārtu etiķetes noformējums ir šāds:

Image

kur:

a)

etiķete ir vismaz 110 mm plata un 220 mm augsta. Ja drukātās etiķetes izmēri ir lielāki, tās saturs ir proporcionāls iepriekš norādītajām specifikācijām;

b)

etiķetes fons ir balts;

c)

krāsas atbilst CMYK jeb ciānfuksīndzeltenmelnajam krāsu modelim; piemēram, 00-70-X-00 norāda uz šādu kombināciju: 0 % ciāns, 70 % fuksīns, 100 % dzeltens, 0 % melns;

d)

etiķete atbilst visām šādām specifikācijām (numerācija attiecas uz iepriekšējo attēlu):

Image

ES etiķetes ietvars: 5 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

ES logotips: krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Energomarķējums: krāsa: X-00-00-00;

piktogramma kā attēlā (ES logotips + energomarķējums): platums 92 mm × augstums 17 mm.

Image

Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – garums 92,5 mm.

Image

A–G skala

Bulta

:

augstums: 7 mm, atstarpe: 0,75 mm – krāsas:

 

augstākā klase: X-00-X-00,

 

otrā klase: 70-00-X-00,

 

trešā klase: 30-00-X-00,

 

ceturtā klase: 00-00-X-00,

 

piektā klase: 00-30-X-00,

 

sestā klase: 00-70-X-00,

 

zemākā klase: 00-X-X-00.

Teksts

:

Calibri bold 19 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 13 pt, augšraksts, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Energoefektivitātes klase

Bulta

:

platums 26 mm × augstums 14 mm, 100 % melna.

Teksts

:

Calibri bold 29 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 18 pt, augšraksts, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Enerģija

Teksts

:

Calibri regular 11 pt, lielie burti, 100 % melni.

Image

Gada enerģijas patēriņš

Ietvars

:

2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība

:

Calibri bold 32 pt, 100 % melna.

2. rinda

:

Calibri regular 14 pt, 100 % melna.

Image

Visu to nodalījumu neto tilpumu summa, kas darbojas darba temperatūrā dzesēšanas režīmā

Ietvars

:

2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība

:

Calibri bold 25 pt, 100 % melna, Calibri regular 17 pt, 100 % melna.

Image

Klimata klase, attiecīgā sausā termometra temperatūra un relatīvais mitrums

Ietvars

:

2 pt –krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība

:

Calibri bold 25 pt, 100 % melna.

2. rinda

:

Calibri regular 14 pt, 100 % melna.

Image

Visu to nodalījumu neto tilpumu summa, kas darbojas darba temperatūrā sasaldēšanas režīmā

Ietvars

:

2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība

:

Calibri bold 25 pt, 100 % melna; Calibri regular 17 pt, 100 % melna.

Image

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

Image

Piegādātāja modeļa identifikators

Image

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme un modeļa identifikators ietilpst 90 × 15 mm laukumā

Image

Regulas numurs

Teksts

:

Calibri bold 11 pt.


(1)  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu (OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.).


IV PIELIKUMS

Ražojuma datu lapa

1.

Informāciju profesionālas aukstumiekārtas ražojuma datu lapā sniedz turpmāk norādītajā secībā un iekļauj ražojuma brošūrā vai citos materiālos, ko nodrošina kopā ar ražojumu:

a)

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

b)

piegādātāja modeļa identifikators;

c)

modeļa tips saskaņā ar definīcijām I pielikumā;

d)

modeļa energoefektivitātes klase un energoefektivitātes indekss, ko nosaka saskaņā ar II pielikumu;

e)

ja modelim ir piešķirts “ES ekomarķējums” saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010, var norādīt šo informāciju;

f)

aukstumiekārtas enerģijas patēriņš 24 stundās (E24h) un gada enerģijas patēriņš kWh, ko aprēķina saskaņā ar IX pielikumu un noapaļo līdz veselam skaitlim;

g)

katra nodalījuma neto tilpums;

h)

klimata klase saskaņā ar IX pielikuma 3. tabulu;

i)

mazjaudas aukstumskapjiem šāda norāde: “Šī ierīce paredzēta izmantošanai apkārtnes temperatūrā līdz 25 °C, tāpēc tā nav piemērota izmantošanai profesionālās karstās virtuvēs”;

j)

lieljaudas aukstumskapjiem šāda norāde: “Šī ierīce paredzēta izmantošanai apkārtnes temperatūrā līdz 40 °C”.

2.

Viena datu lapa var aptvert vairākus viena piegādātāja profesionālo aukstumiekārtu modeļus.

3.

Datu lapā ietverto informāciju var sniegt, izmantojot krāsainu vai melnbaltu etiķetes kopiju; šādā gadījumā norāda arī to 1. punktā minēto informāciju, kas uz etiķetes nav norādīta.


V PIELIKUMS

Tehniskā dokumentācija

1.

Tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā, iekļauj turpmāk minēto informāciju:

a)

piegādātāja nosaukums un adrese;

b)

profesionālās aukstumiekārtas modeļa pietiekams apraksts, lai to varētu nepārprotami identificēt;

c)

vajadzības gadījumā atsauces uz izmantotajiem harmonizētajiem standartiem, ja tādus piemēro;

d)

vajadzības gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

e)

tās personas identitāte un paraksts, kura ir pilnvarota uzņemties saistības piegādātāja vārdā;

f)

IX pielikumā norādīto tehnisko parametru mērījumu un aprēķinu rezultāti.

2.

Ja profesionālās aukstumiekārtas modeļa tehniskajā dokumentācijā iekļautā informācija ir iegūta ar aprēķiniem, kas veikti ekvivalentam profesionālās aukstumiekārtas modelim, tehniskajā dokumentācijā iekļauj sīku informāciju par šādiem aprēķiniem un testiem, ko piegādātāji veikuši, lai verificētu veikto aprēķinu precizitāti. Tehniskajā informācijā ietver arī visu pārējo ekvivalento profesionālās aukstumiekārtas modeļu sarakstu, par kuriem informācija iegūta ar šiem pašiem aprēķiniem.

3.

Šajā tehniskajā dokumentācijā iekļauto informāciju var apvienot ar tehnisko dokumentāciju, kas sniegta saskaņā ar Direktīvā 2009/125/EK noteiktajiem pasākumiem.


VI PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad tiešajiem lietotājiem ir paredzēts apskatīt izstādīto ražojumu tikai internetā

1.

Ja tiešajiem lietotājiem ir paredzēts apskatīt izstādīto ražojumu tikai internetā, informāciju sniedz šādā secībā:

a)

modeļa energoefektivitātes klase saskaņā ar II pielikumu;

b)

enerģijas patēriņš gadā, kas izteikts kWh gadā, noapaļots līdz veselam skaitlim un aprēķināts atbilstīgi IX pielikumam;

c)

katra nodalījuma neto tilpums;

d)

klimata klase saskaņā ar IX pielikumu.

2.

Ja sniedz arī citu ražojuma datu lapā iekļauto informāciju, to norāda IV pielikumā noteiktajā veidā un secībā.

3.

Šajā pielikumā minēto informāciju drukā vai norāda salasāmā izmērā un šriftā.


VII PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad pārdošana, noma vai izpirkumnoma notiek internetā

1.

Šā pielikuma 2.–5. punktā piemēro šādas definīcijas:

a)

“vizualizācijas mehānisms” ir jebkāds ekrāns, tostarp skārienekrāns, vai cita vizuālā tehnoloģija, ko izmanto, lai lietotājiem parādītu interneta saturu;

b)

“ligzdotā vizualizācija” ir vizuāla saskarne, kur attēlam vai datu kopai piekļūst ar peles klikšķi, peles uzvirzīšanu vai – ja tas ir skārienekrāns – skārienizpleti uz cita attēla vai datu kopas;

c)

“skārienekrāns” ir ekrāns, kas reaģē uz pieskārienu, piemēram, planšetdators, ievadvirsmas dators vai viedtālrunis;

d)

“alternatīvs teksts” ir teksts, ko sniedz kā alternatīvu attēlam, lai informāciju varētu parādīt negrafiskā formā gadījumos, kad vizualizācijas ierīce nevar atveidot attēlu vai kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu pieejamību, piemēram, varētu izmantot runas sintezatora lietotnes.

2.

Attiecīgā etiķete, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā saskaņā ar 3. panta 2. punktā noteikto termiņu grafiku. Etiķetes izmērs ir tāds, lai tā būtu skaidri saredzama, salasāma un proporcionāla III pielikuma 3. punktā noteiktajam etiķetes izmēram. Etiķeti var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā attēlam, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir jāatbilst šā pielikuma 3. punktā noteiktajai specifikācijai. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķete parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, pirmās peles uzvirzīšanas uz attēla vai pirmās attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna.

3.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, attēls, ko izmanto, lai piekļūtu etiķetei, ir šāds:

a)

tā ir bulta tādā krāsā kā ražojuma energoefektivitātes klase, kas norādīta uz etiķetes;

b)

tā norāda ražojuma energoefektivitātes klasi baltā krāsā tāda paša lieluma fontā kā cena; un

c)

tā ir vienā no šādiem formātiem:

Image

4.

Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, etiķetes vizualizācija notiek šādā secībā:

a)

šā pielikuma 3. punktā minētais attēls ir redzams vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā;

b)

attēls ir saistīts ar etiķeti;

c)

etiķete parādās pēc uzklikšķināšanas uz attēla ar peli, peles uzvirzīšanas uz attēla vai attēla skārienizplešanas uz skārienekrāna;

d)

etiķete tiek parādīta kā uznirstošais logs, jauna cilne, jauna lapa vai ielaiduma logs;

e)

lai etiķeti palielinātu uz skārienekrāna, ievēro ierīces specifikācijas par skārienpalielinājumu;

f)

etiķetes vizualizāciju pārtrauc ar aizvēršanas opciju vai citu standarta aizvēršanas mehānismu;

g)

attēla alternatīvais teksts, kam jāparādās, ja nenotiek etiķetes vizualizācija, ir ražojuma energoefektivitātes klase tāda paša lieluma fontā kā cena.

5.

Attiecīgā ražojuma datu lapa, ko piegādātāji darījuši pieejamu saskaņā ar 3. panta 1. punkta d) apakšpunktu, ir redzama vizualizācijas mehānismā ražojuma cenas tuvumā. Izmērs ir tāds, lai ražojuma datu lapa būtu skaidri saredzama un salasāma. Ražojuma datu lapu var rādīt, izmantojot ligzdoto vizualizāciju, – tādā gadījumā saitei, ko izmanto, lai piekļūtu datu lapai, ir skaidri un salasāmi jānorāda “Ražojuma datu lapa”. Ja tiek izmantota ligzdotā vizualizācija, datu lapa parādās pēc pirmās uzklikšķināšanas uz saites ar peli, peles uzvirzīšanas uz saites vai skārienizplešanas uz skārienekrāna.


VIII PIELIKUMS

Profesionālu aukstumiekārtu energoefektivitātes indeksa aprēķināšanas metode

Profesionālas aukstumiekārtas energoefektivitātes indeksu (EEI) aprēķina šādi: aukstumiekārtas gada enerģijas patēriņu salīdzina ar tās standarta gada enerģijas patēriņu.

EEI aprēķina šādi:

EEI = (AEC/SAEC) × 100

kur:

AEC = E24h × af × 365

AEC

=

aukstumiekārtas gada enerģijas patēriņš kWh gadā;

E24h

=

aukstumiekārtas enerģijas patēriņš 24 stundu laikā;

af

=

korekcijas koeficients, kas jāpiemēro tikai mazjaudas aukstumiekārtām saskaņā ar IX pielikuma 2. punktu

SAEC = M × Vn + N

SAEC

=

aukstumiekārtas standarta gada enerģijas patēriņš kWh gadā;

Vn

=

iekārtas neto tilpums, kas ir visu aukstumiekārtas nodalījumu neto tilpumu summa, ko izsaka litros.

M un N norādīti 2. tabulā.

2. tabula

M un N koeficientu vērtības

Kategorija

M vērtība

N vērtība

Vertikāla aukstumiekārta, atdzesēšanas režīms

1,643

609

Vertikāla aukstumiekārta, sasaldēšanas režīms

4,928

1 472

Aukstumgalds, atdzesēšanas režīms

2,555

1 790

Aukstumgalds, sasaldēšanas režīms

5,840

2 380


IX PIELIKUMS

Mērījumi un aprēķini

1.

Atbilstības nodrošināšanai un šajā regulā noteikto prasību atbilstības verifikācijai mērījumus un aprēķinus veic, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šajā nolūkā ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai izmantojot citas ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas metodes, kas ir mūsdienīgas un vispāratzītas. Tās atbilst tehniskajām definīcijām, nosacījumiem, vienādojumiem un parametriem, kas noteikti šajā pielikumā.

2.

Lai noteiktu profesionālu aukstumiekārtu gada enerģijas patēriņu un energoefektivitātes indeksu, mērījumus izdara šādos apstākļos:

Testēšanas paku temperatūra atdzesēšanas aukstumiekārtām ir diapazonā no – 1 °C līdz 5 °C, bet sasaldēšanas aukstumiekārtām – zemāka par – 15 °C.

Apkārtnes apstākļi atbilst 4. klimata klasei, kā norādīts 3. tabulā, izņemot mazjaudas aukstumiekārtas, kuras testē apkārtnes apstākļos, kas atbilst 3. klimata klasei. Šādi iegūtiem mazjaudas aukstumiekārtu testēšanas rezultātiem pēc tam piemēro korekcijas koeficientus – 1,2 mazjaudas aukstumiekārtām atdzesēšanas režīmā un 1,1 mazjaudas aukstumiekārtām sasaldēšanas režīmā.

Profesionālas aukstumiekārtas testē šādi:

ja kombinētai aukstumiekārtai ir vismaz viens nodalījums, kas paredzēts tikai darba temperatūrai atdzesēšanas režīmā, to testē atdzesēšanas režīma temperatūrā,

ja profesionālai aukstumiekārtai ir tikai viens nodalījums, kas paredzēts tikai darba temperatūrai atdzesēšanas režīmā, to testē atdzesēšanas režīma temperatūrā,

visos pārējos gadījumos – darba temperatūrā sasaldēšanas režīmā.

3.

3. tabulā norādīti 3., 4. un 5. klimata klases apkārtnes apstākļi.

3. tabula

3., 4. un 5. klimata klases apkārtnes apstākļi

Testēšanas telpas klimata klase

Sausā termometra temperatūra (°C)

Relatīvais mitrums (%)

Rasas punkts (°C)

Ūdens tvaika masa sausā gaisā (g/kg)

3

25

60

16,7

12,0

4

30

55

20,0

14,8

5

40

40

23,9

18,8


X PIELIKUMS

Tirgus uzraudzībai izmantojamā verifikācijas procedūra

Lai novērtētu atbilstību 3. un 4. pantā noteiktajām prasībām, dalībvalstu iestādes izmanto šādu verifikācijas procedūru:

1.

Dalībvalstu iestādes testē vienu katra modeļa ierīci.

2.

Modeli uzskata par atbilstīgu piemērojamām prasībām, ja izpildītas šādas prasības:

a)

izmērītais tilpums nav mazāks par nominālo vērtību vairāk kā par 3 %;

b)

enerģijas patēriņa izmērītā vērtība nav mazāka par nominālo vērtību (E24h) vairāk kā par 10 %.

3.

Ja 2. punktā norādītais rezultāts netiek sasniegts, dalībvalsts iestādes nejaušas izlases veidā pārbauda vēl trīs tā paša modeļa iekārtas. Izvēlētās trīs papildu iekārtas var būt arī viens un tas pats vai vairāki atšķirīgi modeļi, kas piegādātāja tehniskajā dokumentācijā norādīti kā ekvivalenti modeļi.

4.

Modeli uzskata par atbilstīgu piemērojamām prasībām, ja izpildītas šādas prasības:

a)

trīs iekārtu izmērītā tilpuma vidējā vērtība nav mazāka par nominālo vērtību vairāk kā par 3 %;

b)

trīs iekārtu enerģijas patēriņa izmērītā vidējā vērtība nav mazāka par nominālo vērtību (E24h) vairāk kā par 10 %.

5.

Ja 4. punktā norādītais rezultāts netiek sasniegts, profesionālās aukstumiekārtas modeli un visus pārējos ekvivalentos modeļus uzskata par šīs regulas prasībām neatbilstošu. Dalībvalsts iestādes sniedz testa rezultātus un citādu atbilstošu informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai viena mēneša laikā pēc lēmuma par modeļa neatbilstību pieņemšanas.

Dalībvalstu iestādes izmanto VIII un IX pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.

Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides piemēro dalībvalstu izmērīto parametru verifikācijai, un tās ir verifikācijas testu mērījumu rezultātu pieļaujamās variācijas; piegādātājs tās neizmanto tehniskajā dokumentācijā uzrādāmo vērtību noteikšanai vai šo vērtību tādai interpretēšanai, lai panāktu labāku klasifikāciju uz marķējuma vai lai jelkādiem līdzekļiem radītu labāku priekšstatu par ražojuma rādītājiem.