9.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 143/3


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/879

(2015. gada 8. jūnijs),

ar ko īsteno 15. panta 1. punktu Regulā (ES) Nr. 1352/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 1352/2014 (2014. gada 18. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā (1) un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 18. decembrī pieņēma Regulu (ES) Nr. 1352/2014.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2015. gada 14. aprīlī pieņēma Rezolūciju 2216 (2015), ar kuru cita starpā iekļauj sarakstā vēl divas personas, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 1352/2014 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1352/2014 I pielikumu aizstāj ar tekstu, kas izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2015. gada 8. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  OV L 365, 19.12.2014., 60. lpp.


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

REGULAS 2. PANTĀ MINĒTO PERSONU, VIENĪBU UN STRUKTŪRU SARAKSTS

A.   Personas

1.

Abdullah Yahya Al Hakim ( jeb : a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al-Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mu'ayyad).

Oriģinālā rakstība: Image

Amats: Huthi grupējuma komandiera vietnieks. Adrese: Dahyan, Sa'dah Governorate, Jemena. Dzimšanas datums: a) aptuveni 1985. gads; b) starp 1984. un 1986. gadu. Dzimšanas vieta: a) Dahyan, Jemena; b) Sa'dah Governorate, Jemena. Valstspiederība: Jemena. Cita informācija: Dzimums: vīrietis. Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 7.11.2014.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Abdullah Yahya al Hakim sankcijas tika noteiktas 2014. gada 7. novembrī saskaņā ar ANO DPR 2140 (2014) 11. un 15. punktu, tā kā viņš atbilda rezolūcijas 17. un 18. punktā iekļautajiem sankciju noteikšanas kritērijiem.

Abdullah Yahya al Hakim bija iesaistīts darbībās, ar kurām apdraud Jemenas mieru, drošību vai stabilitāti, piemēram, tādās darbībās, kas kavē 2011. gada 23. novembra nolīguma īstenošanu, kuru noslēdza Jemenas valdība un tās opozīcija un kurā ir paredzēta mierīga varas pāreja Jemenā, kā arī tādās darbībās, kas kavē Jemenas politisko procesu norisi.

Tiek ziņots, ka 2014. gada jūnijā Abdullah Yahya al Hakim noturēja sanāksmi, lai izplānotu apvērsumu pret Jemenas prezidentu Abdrabuh Mansour Hadi. Al Hakim tikās ar militāriem un drošības komandieriem, un cilšu vecākajiem; arī bijušajam Jemenas prezidentam Ali Abdullah Saleh lojāli vadošie piekritēji piedalījās sanāksmē, kuras mērķis bija koordinēt militāros centienus ieņemt Jemenas galvaspilsētu Sanu (Sana'a).

2014. gada 29. augusta publiskajā paziņojumā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes priekšsēdētājs paziņoja, ka Padome nosoda darbības, ko veic Abdullah Yahya al Hakim vadītie spēki, kuri ieņēma Amrānu (Amran) Jemenā, tostarp Jemenas armijas brigādes štābu 2014. gada 8. jūlijā. Al Hakim vadīja 2014. gada jūlijā notikušo vardarbīgo Amrānas provinces ieņemšanu un bija militārais komandieris, kas atbildīgs par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz ilgstošajiem konfliktiem Amrānas provincē un Hamdānā (Hamdan) Jemenā.

No 2014. gada septembra sākuma Abdullah Yahya al Hakim palika Sanā, lai pārraudzītu kaujas operācijas gadījumā, ja sāktos cīņas. Viņa uzdevums bija organizēt militārās operācijas, lai varētu gāzt Jemenas valdību, un viņš bija arī atbildīgs par to, lai visi ceļi uz Sanu un no tās būtu droši un kontrolēti.

2.

Abd Al-Khaliq Al-Huthi ( jeb : a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abu-Yunus).

Oriģinālā rakstība: Image

Amats: Huthi grupējuma militārais komandieris. Dzimšanas datums: 1984. gads. Valstspiederība: Jemena. Cita informācija: Dzimums: vīrietis. Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 7.11.2014.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Abd al-Khaliq al-Huthi sankcijas tika noteiktas 2014. gada 7. novembrī saskaņā ar ANO DPR 2140 (2014) 11. un 15. punktu, tā kā viņš atbilda rezolūcijas 17. un 18. punktā iekļautajiem sankciju noteikšanas kritērijiem.

Abd al-Khaliq al-Huthi bija iesaistīts darbībās, ar kurām apdraud Jemenas mieru, drošību vai stabilitāti, piemēram, tādās darbībās, kas kavē 2011. gada 23. novembra nolīguma īstenošanu, kuru noslēdza Jemenas valdība un tās opozīcija un kurā ir paredzēta mierīga varas pāreja Jemenā, kā arī tādās darbībās, kas kavē Jemenas politisko procesu norisi.

2013. gada oktobra beigās Abd al-Khaliq al-Huthi vadīja Jemenas militārās uniformās ģērbtu kaujinieku grupējumu, kas uzbruka vairākām vietām Dimaj Jemenā. Šajās cīņās bija daudz bojāgājušo.

2014. gada septembra beigās nezināms skaits neidentificētu kaujinieku esot tikuši sagatavoti, lai uzbruktu diplomātiskām iestādēm Sanā Jemenā, pamatojoties uz Abd al-Khaliq al-Huthi sniegtām pavēlēm. 2014. gada 30. augustāal-Huthi koordinēja ieroču pārvietošanu no Amrānas uz protestētāju nometni Sanā.

3.

Ali Abdullah Saleh ( jeb : Ali Abdallah Salih).

Oriģinālā rakstība: Image

Amats: a) Jemenas Vispārējā tautas kongresa partijas priekšsēdētājs; b) Jemenas Republikas bijušais prezidents. Dzimšanas datums: a) 21.3.1945.; b) 21.3.1946.; c) 21.3.1942.; d) 21.3.1947. Dzimšanas vieta: a) Bayt al-Ahmar, Sana'a Governorate, Jemena; b) Sana'a, Jemena; c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Valstspiederība: Jemena. Pases Nr.: 00016161 (Yemen). Nacionālais identifikācijas Nr.: 01010744444. Cita informācija: Dzimums: vīrietis. Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 7.11.2014.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Ali Abdullah Saleh sankcijas tika noteiktas 2014. gada 7. novembrī saskaņā ar Rezolūcijas 2140 (2014) 11. un 15. punktu, tā kā viņš atbilda rezolūcijas 17. un 18. punktā iekļautajiem sankciju noteikšanas kritērijiem.

Ali Abdullah Saleh bija iesaistīts darbībās, ar kurām apdraud Jemenas mieru, drošību vai stabilitāti, piemēram, tādās darbībās, kas kavē 2011. gada 23. novembra nolīguma īstenošanu, kuru noslēdza Jemenas valdība un tās opozīcija un kurā ir paredzēta mierīga varas pāreja Jemenā, kā arī tādās darbībās, kas kavē Jemenas politisko procesu norisi.

Ar 2011. gada 23. novembra nolīgumu, ko atbalstīja Persijas līča sadarbības padome, Ali Abdullah Saleh pēc vairāk nekā 30 gadiem atkāpās no Jemenas prezidenta amata.

Kā ziņots, 2012. gada rudenī Ali Abdullah Saleh kļuva par vienu no galvenajiem atbalstītājiem vardarbīgām Huthi grupējuma darbībām Jemenas ziemeļos.

Konfliktus Jemenas dienvidos 2013. gada februārī izraisīja Saleh, AQAP un dienvidu separātista Ali Salim al-Bayd kopīgie pūliņi, kuru nolūks bija radīt nemierus pirms Jemenas Nacionālā dialoga konferences 2013. gada 18. martā. Pēdējā laikā – kopš 2014. gada septembra – Saleh destabilizē Jemenu, izmantojot citus, lai iedragātu centrālo valdību un radītu pietiekamu nestabilitāti valsts apvērsuma izraisīšanai. Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Jemenas ekspertu grupas sagatavoto 2014. gada septembra ziņojumu – aptaujātās personas liecina, ka Saleh atbalsta dažu jemeniešu vardarbīgas darbības, sniedzot tiem līdzekļus un politisku atbalstu, kā arī nodrošinot, ka Vispārējā tautas kongresa (GPC) locekļi turpina sekmēt Jemenas destabilizāciju, izmantojot dažādus līdzekļus.

4.

Abdulmalik al-Houthi

Cita informācija: Jemenas Houthi kustības vadītājs. Ir iesaistījies darbībās, kas apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Jemenā. Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 14.4.2015.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Abdul Malik al-Houthi ir līderis grupai, kura ir iesaistījusies darbībās, kas apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Jemenā.

2014. gada septembrī Houthi spēki sagrāba Sanu (Sanaa), un 2015. gada janvārī tie mēģināja vienpusēji nomainīt Jemenas likumīgo valdību ar nelikumīgu Houthis kontrolē esošu pārvaldes struktūru. Jemenas Houthi kustības vadību Al-Houthi uzņēmās 2004. gadā pēc viņa brāļa Hussein Badredden al-Houthi nāves. Kā grupas līderis al-Houthi ir vairākkārt draudējis Jemenas iestādēm ar turpmākiem nemieriem, ja tie nereaģēs uz viņa prasībām, un aizturējis prezidentu Hadi, premjerministru un vadošus ministru kabineta locekļus. Hadi pēc tam aizbēga uz Adenu (Aden). Vēlāk Houthi grupējums ar bijušajam prezidentam Saleh un viņa dēlam Ahmed Ali Saleh lojālu bruņotu vienību palīdzību izvērsa vēl vienu uzbrukumu Adenai.

5.

Ahmed Ali Abdullah Saleh

Cita informācija: Viņam ir bijusi liela loma, veicinot Houthi militāru paplašināšanos. Ir iesaistījies darbībās, kas apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Jemenā. Ahmed Saleh ir bijušā Jemenas Republikas prezidenta Ali Abdullah Saleh dēls. Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 14.4.2015.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Ahmed Ali Saleh ir darbojies ar mērķi graut prezidenta Hadi autoritāti, izjaukt Hadi centienus reformēt armiju un likt šķēršļus Jemenas mierīgai pārejai uz demokrātiju. Saleh ir bijusi liela loma, veicinot Houthi militāru paplašināšanos. No 2013. gada februāra vidus Ahmed Ali Saleh ir izsniedzis tūkstošiem jaunu šauteņu Republikas gvardes brigādēm un neidentificētiem cilšu šeihiem. Ieroči tika sākotnēji iepirkti 2010. gadā un noglabāti tam, lai vēlākā posmā nopirktu to saņēmēju lojalitāti politiska labuma gūšanai.

Pēc tam, kad 2011. gadā no Jemenas prezidenta amata atkāpās Saleh tēvs – bijušais Jemenas prezidents Ali Abdullah Saleh, Ahmed Ali Saleh saglabāja savu Jemenas Republikas gvardes komandiera posteni. Mazliet vairāk nekā gadu vēlāk prezidents Hadi atlaida Saleh, tomēr Saleh saglabāja būtisku ietekmi Jemenas armijas aprindās pat pēc komandiera pilnvaru zaudēšanas. 2014. gada novembrī ANO iekļāva Ali Abdullah Saleh sarakstā saskaņā ar ANO DPR 2140.”