2.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 135/8


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/851

(2015. gada 27. marts),

ar kuru groza II, III un VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (1), un jo īpaši tās 6. panta 3. punktu, 7. panta 3. punktu un 20. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Horvātija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 20. panta 1. punktu līdz 2015. gada 31. janvārim ir paziņojusi Komisijai par 2014. gadā atmīnētās un lauksaimniecības darbībām atkal izmantojamās zemes platību, to maksājumtiesību skaitu, kas lauksaimniekiem pieejamas 2014. gada 31. decembrī, un summu, kas tajā pašā dienā palikusi neizlietota atmīnētās zemes apstrādei paredzētajā īpašajā valsts rezervē.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 20. panta 2. punktu apjoms, kas jāpieskaita minētās regulas II pielikumā Horvātijai noteiktajiem valsts maksimālajiem apjomiem, Komisijai jāaprēķina, pamatojoties uz datiem, kurus Horvātija paziņojusi saskaņā ar minētās regulas 20. panta 1. punktu, un aplēstajiem vidējiem tiešajiem maksājumiem par hektāru Horvātijā attiecīgajā gadā.

(3)

2015. gada vidējos tiešos maksājumus par hektāru būtu jāaprēķina, 2015. gadam Horvātijai noteikto valsts maksimālo apjomu, kas samazināts par neizlietoto atmīnētās zemes apstrādei paredzētās īpašās rezerves summu 2014. gada 31. decembrī, dalot ar to maksājumtiesību skaitu, kas lauksaimniekiem pieejamas tajā pašā dienā. Apjomu, kas 2015. gadam un turpmākiem gadiem jāpieskaita valsts maksimālajam apjomam, aprēķina, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1307/2013 17. pantā noteikto pieauguma grafiku, un šis apjoms atspoguļo to, ka ar 2015. gada 31. janvāra paziņojumu ikgadējo pieaugumu maksimālās summas, kas noteiktas minētās regulas VII pielikumā, tiek sasniegtas, sākot ar 2015. kalendāro gadu.

(4)

Lai ņemtu vērā sekas, ko izraisījusi atsāktā atmīnētas zemes izmantošana lauksaimniecībā 2014. gadā, par ko paziņojusi Horvātija, Regulas (ES) Nr. 1307/2013 VI pielikums būtu jāpielāgo saskaņā ar minētās regulas 20. panta 6. punktu.

(5)

Tādēļ Regulas (ES) Nr. 1307/2013 II, III un VI pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Tā kā šī regula ir būtiska, lai varētu sekmīgi un savlaicīgi pieņemt Regulas (ES) Nr. 1307/2013 22. panta 1. punktā, 36. panta 4. punktā, 42. panta 2. punktā, 47. panta 3. punktā, 49. panta 2. punktā, 51. panta 4. punktā un 53. panta 7. punktā minētos īstenošanas aktus, ir lietderīgi, ka šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1307/2013 II, III un VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 27. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 608. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1307/2013 II, III un VI pielikumu groza šādi:

1)

regulas II pielikumu aizstāj ar šādu:

“II PIELIKUMS

Valsts maksimālais apjoms, kas minēts 6. pantā

(tūkstošos EUR)

Kalendārais gads

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Beļģija

523 658

509 773

502 095

488 964

481 857

505 266

Bulgārija

721 251

792 449

793 226

794 759

796 292

796 292

Čehijas Republika

844 854

844 041

843 200

861 708

861 698

872 809

Dānija

870 751

852 682

834 791

826 774

818 757

880 384

Vācija

4 912 772

4 880 476

4 848 079

4 820 322

4 792 567

5 018 395

Igaunija

114 378

114 562

123 704

133 935

143 966

169 366

Īrija

1 215 003

1 213 470

1 211 899

1 211 482

1 211 066

1 211 066

Grieķija

1 921 966

1 899 160

1 876 329

1 855 473

1 834 618

1 931 177

Spānija

4 842 658

4 851 682

4 866 665

4 880 049

4 893 433

4 893 433

Francija

7 302 140

7 270 670

7 239 017

7 214 279

7 189 541

7 437 200

Horvātija (*)

183 735

202 865

241 125

279 385

317 645

306 080

Itālija

3 902 039

3 850 805

3 799 540

3 751 937

3 704 337

3 704 337

Kipra

50 784

50 225

49 666

49 155

48 643

48 643

Latvija

181 044

205 764

230 431

255 292

280 154

302 754

Lietuva

417 890

442 510

467 070

492 049

517 028

517 028

Luksemburga

33 604

33 546

33 487

33 460

33 432

33 432

Ungārija

1 345 746

1 344 461

1 343 134

1 343 010

1 342 867

1 269 158

Malta

5 241

5 241

5 242

5 243

5 244

4 690

Nīderlande

749 315

736 840

724 362

712 616

700 870

732 370

Austrija

693 065

692 421

691 754

691 746

691 738

691 738

Polija

3 378 604

3 395 300

3 411 854

3 431 236

3 450 512

3 061 518

Portugāle

565 816

573 954

582 057

590 706

599 355

599 355

Rumānija

1 599 993

1 772 469

1 801 335

1 872 821

1 903 195

1 903 195

Slovēnija

137 987

136 997

136 003

135 141

134 278

134 278

Slovākija

438 299

441 478

444 636

448 155

451 659

394 385

Somija

523 333

523 422

523 493

524 062

524 631

524 631

Zviedrija

696 890

697 295

697 678

698 723

699 768

699 768

Apvienotā Karaliste

3 173 324

3 179 880

3 186 319

3 195 781

3 205 243

3 591 683

;

2)

regulas III pielikumu aizstāj ar šādu:

“III PIELIKUMS

Neto maksimālais apjoms, kas minēts 7. pantā

(miljonos EUR)

Kalendārais gads

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Beļģija

523,7

509,8

502,1

489,0

481,9

505,3

Bulgārija

720,9

788,8

789,6

791,0

792,5

798,9

Čehijas Republika

840,1

839,3

838,5

856,7

856,7

872,8

Dānija

870,2

852,2

834,3

826,3

818,3

880,4

Vācija

4 912,8

4 880,5

4 848,1

4 820,3

4 792,6

5 018,4

Igaunija

114,4

114,5

123,7

133,9

143,9

169,4

Īrija

1 214,8

1 213,3

1 211,8

1 211,4

1 211,0

1 211,1

Grieķija

2 109,8

2 087,0

2 064,1

2 043,3

2 022,4

2 119,0

Spānija

4 902,3

4 911,3

4 926,3

4 939,7

4 953,1

4 954,4

Francija

7 302,1

7 270,7

7 239,0

7 214,3

7 189,5

7 437,2

Horvātija (**)

183,7

202,9

241,1

279,4

317,6

306,1

Itālija

3 897,1

3 847,3

3 797,2

3 750,0

3 702,4

3 704,3

Kipra

50,8

50,2

49,7

49,1

48,6

48,6

Latvija

181,0

205,7

230,3

255,0

279,8

302,8

Lietuva

417,9

442,5

467,1

492,0

517,0

517,0

Luksemburga

33,6

33,5

33,5

33,5

33,4

33,4

Ungārija

1 276,7

1 275,5

1 274,1

1 274,0

1 273,9

1 269,2

Malta

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

4,7

Nīderlande

749,2

736,8

724,3

712,5

700,8

732,4

Austrija

693,1

692,4

691,8

691,7

691,7

691,7

Polija

3 359,2

3 375,7

3 392,0

3 411,2

3 430,2

3 061,5

Portugāle

565,9

574,0

582,1

590,8

599,4

599,5

Rumānija

1 600,0

1 772,5

1 801,3

1 872,8

1 903,2

1 903,2

Slovēnija

138,0

137,0

136,0

135,1

134,3

134,3

Slovākija

435,5

438,6

441,8

445,2

448,7

394,4

Somija

523,3

523,4

523,5

524,1

524,6

524,6

Zviedrija

696,8

697,2

697,6

698,7

699,7

699,8

Apvienotā Karaliste

3 169,8

3 176,3

3 182,7

3 191,4

3 200,8

3 591,7

;

3)

regulas VI pielikumu aizstāj ar šādu:

“VI PIELIKUMS

10. un 19. pantā minētie finanšu noteikumi, ko piemēro Horvātijai

A.

Summa 10. panta 1. punkta a) apakšpunkta piemērošanai:

EUR 382 600 000

B.

Papildinošo valsts tiešo maksājumu kopsummas, kas minētas 19. panta 3. punktā:

(tūkstošos EUR)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

248 690

229 560

191 300

153 040

114 780

76 520

38 260 ”


(*)  Horvātijai valsts maksimālais apjoms 2021. kalendārajam gadam ir EUR 344 340 000 un 2022. kalendārajam gadam EUR 382 600 000.”

(**)  Horvātijai neto maksimālais apjoms 2021. kalendārajam gadam ir EUR 344 340 000 un 2022. kalendārajam gadam EUR 382 600 000.”