11.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 96/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/576

(2015. gada 10. aprīlis),

ar ko 229. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 7.a panta 1. punktu un 7.a panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā ir uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja (ANO DP Sankciju komiteja) 2015. gada 31. martā nolēma svītrot vienu fizisko personu no to personu, grupu un organizāciju saraksta, uz kurām jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana. Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2015. gada 7. aprīlī apstiprināja vienas fiziskas personas pievienošanu to personu, grupu un organizāciju sarakstam, uz kurām jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāatjaunina Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikums.

(4)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 10. aprīlī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Ārpolitikas instrumentu dienesta vadītājs


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi:

1)

sadaļai “Fiziskās personas” pievieno šādu ierakstu:

Maulana Fazlullah (alias: a) Mullah Fazlullah; b) Fazal Hayat; c) Mullah Radio). Dzimšanas datums: 1974. Dzimšanas vieta: Kuza Bandai ciemats, Swat Valley, Khyber Pakhtunkhawa Province, Pakistāna. Adrese: Afganistānas/Pakistānas pierobežas reģions. Papildu informācija: Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) komandieris kopš 7.11.2013. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 7.4.2015.”

;

2)

sadaļā “Fiziskās personas” svītro šādu ierakstu:

Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar Ali (alias a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; f) Ali Al-Khal; g) Abu Muhammad Al-Khal). Dzimšanas datums: 15.1.1968. Dzimšanas vieta: Muharraq, Bahreina. Valstspiederība: Bahreinas. Papildu informācija: a) Al-Qaida finansētājs un koordinators; b) Bahreinas Augstā krimināltiesa (Bahraini High Criminal Court) 2008. gada janvārī viņu notiesāja par terorisma finansēšanu, piedalīšanos teroristu apmācībās un līdzdalību teroristu organizācijā, kā arī par to, ka atvieglojis citu personu pārvietošanos, lai tās varētu piedalīties teroristu apmācībās ārvalstīs. Saskaņā ar tiesas spriedumu izlaists no apcietinājuma pēc piespriestā soda izciešanas; c) uzturas Bahreinā (2008. gada maijā).”