28.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 85/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/504

(2015. gada 11. marts),

ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 attiecībā uz administratīvajām prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai un tirgus uzraudzībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 5. februāra Regulu (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (1) un jo īpaši tās 22. panta 4. punktu, 24. panta 4. punktu, 25. panta 2., 3. un 6. punktu, 27. panta 1. punktu, 33. panta 2. punktu, 34. panta 3. punktu, 35. panta 4. punktu, 45. panta 2. punktu, 46. panta 3. punktu un 53. panta 8. punktu,

tā kā

(1)

Šī regula paredz detalizētas administratīvas prasības attiecībā uz informācijas mapes un informācijas dokumenta veidnēm; sertifikāta veidnēm par atbilstību piekļuves prasībām transportlīdzeklī iebūvētās diagnosticēšanas sistēmai un informācijai par tehnisko apkopi; atbilstības sertifikāta veidnēm; ražotāja normatīvās plāksnītes un ES tipa apstiprinājuma marķējuma paraugiem; ES tipa apstiprinājuma sertifikāta veidnēm un piemērojamo prasību vai aktu sarakstu, kas pievienots ES tipa apstiprinājuma sertifikātam; ES tipa apstiprinājuma sertifikātu numerācijas sistēmu; ES tipa apstiprinājuma sertifikātam pievienotās testu rezultātu lapas veidni; vispārīgām prasībām testu protokola veidlapām; tādu detaļu vai aprīkojuma sarakstu, kuras var radīt nopietnu apdraudējumu būtisku sistēmu pareizai darbībai; tādu detaļu vai aprīkojuma, kuras var radīt nopietnu apdraudējumu būtisku sistēmu pareizai darbībai, laišanas tirgū un nodošanas ekspluatācijā apstiprināšanas procedūras visiem aspektiem, kā arī tādu detaļu vai aprīkojuma laišanas tirgū un nodošanas ekspluatācijā sertifikāta veidni, kuras var radīt nopietnu apdraudējumu būtisku sistēmu pareizai darbībai; tādu detaļu vai aprīkojuma laišanas tirgū un nodošanas ekspluatācijā sertifikātu numerācijas sistēmu, kuras var radīt nopietnu apdraudējumu būtisku sistēmu pareizai darbībai.

(2)

Atšķirībā no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/37/EK (2), Regula (ES) Nr. 167/2013 paredz pilnīgu prasību kopumu, lai varētu pieteikties ES pabeigta transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam attiecībā uz visām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu kategorijām. Būtu jāparedz administratīvie paraugi izmantošanai ES tipa apstiprināšanas procedūrās.

(3)

Kopš ar Direktīvu 2003/37/EK tika paredzēti paraugi, ko izmanto transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas procedūrām, transportlīdzekļiem ir ieviestas jaunas tehnoloģijas. Rezultātā būtu jāpielāgo veidnes, ko izmanto ES tipa apstiprināšanas procedūrām.

(4)

Lai norādītu, kuru procedūru ražotājs ir izvēlējies, iesniedzot pieteikumu tipa apstiprinājuma saņemšanai, būtu jāievieš dokumenta “Informācijas mapes lapa” jauna veidne.

(5)

Lai neatkarīgiem ekonomikas dalībniekiem nodrošinātu pienācīgu piekļuvi informācijai par transportlīdzekļa remontu, tostarp informācijai saistībā ar iebūvētajām diagnostikas sistēmām un to mijiedarbību ar citām transportlīdzekļa sistēmām, ražotāji šai informācijai dod piekļuvi bez diskriminācijas un iesniedz attiecīgajai apstiprinātājai iestādei pierādījumu par sistēmu atbilstību prasībai. Būtu jāizveido atbilstošas ražotāja sertifikāta veidnes, kas sniegtu šo pierādījumu.

(6)

Būtu jādara pieejami trīs atbilstības sertifikāta paraugi, kas atbilst tipa apstiprināšanas procedūrām pabeigtiem, vairākos posmos pabeigtiem un nepabeigtiem transportlīdzekļiem.

(7)

Lai pierādītu, ka traktori, kuru tipu apstiprina, ar uz tiem uzmontētām mašīnām, un R un S kategorijas transportlīdzekļi nodrošina pietiekamu drošuma līmeni, daļa no dokumenta, kas ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/42/EK (3) VII pielikumā norādītajā mašīnu tehniskajā dokumentācijā, būtu jāietver informācijas mapē. Turklāt EK atbilstības deklarācija attiecībā uz uzmontētām mašīnām būtu jāpievieno transportlīdzekļa atbilstības sertifikātam.

(8)

Lai vienkāršotu visbiežāk izmantoto ES tipa apstiprinājuma sertifikātu, būtu jāizveido jauna veidne tikai ES pabeigta transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam pabeigtiem transportlīdzekļiem, bet citu transportlīdzekļu tipu kombinācijām būtu jāizveido cita ES pabeigta transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikāta veidne.

(9)

Būtu jāizveido vienota ES tipa apstiprinājuma sertifikāta veidne, kas attiektos uz visu tipu sistēmām, nolūkā vienādot un vienkāršot paraugus, ko iepriekš noteica atsevišķās Savienības direktīvās attiecībā uz katru tipa sistēmu. To pašu iemeslu dēļ būtu jāizveido vēl viens paraugs sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām.

(10)

Būtu jāmaina ES tipa apstiprinājuma sertifikātu numerācijas sistēma, kas noteikta Direktīvā 2003/37/EK, lai atspoguļotu to jauno tiesību aktu struktūru, kuros ietvertas tipa apstiprinājuma prasības, ar kurām nodrošina atbilstību.

(11)

Lai saskaņotu to,ka tiek sniegta testēšanas svarīgākā informācija par atbilstību Regulā (ES) Nr. 167/2013 noteiktajām tehniskajām prasībām un deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar minēto regulu, būtu jānosaka minimālās vispārējās prasības attiecībā uz testa protokolu formu.

(12)

Tajā pašā nolūkā tehniskajiem dienestiem būtu jāizmanto testa protokolu veidnes, kas paredzētas attiecīgajos starptautiskajos noteikumos vai EN/ISO standartā, kā norādījumus testa protokolu sastādīšanai par tehniskajām prasībām, kas noteiktas deleģētajos aktos, kas pieņemti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 167/2013, kas pamatojas uz starptautiskajos noteikumos vai EN/ISO standartos noteiktajām.

(13)

Lai ierobežotu slogu ražotājiem, kad tie pieprasa tipa apstiprinājumu, testa apstiprināšanas nolūkā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 167/2013 būtu jāpieņem testa protokoli, kas izsniegti par konkrētu sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību saskaņā ar Direktīvu 2003/37/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (4), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/68/EK (5), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 595/2009 (6) vai starptautiskiem noteikumiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 167/2013 XIII nodaļā un tās deleģētajos un īstenošanas aktos, kas pieņemti saskaņā ar minēto regulu, ar nosacījumu, ka ne būtiskas prasības, ne prasības attiecībā uz testu procedūrām kopš testa veikšanas nav mainītas.

(14)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņoti ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 69. panta 1. punktā minētās komitejas viedokli,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regula paredzēti Regulas (ES) Nr. 167/2013 68. pantā minētie īstenošanas pasākumi, lai noteiktu vienādus nosacījumus administratīvo prasību īstenošanai saistībā ar jaunu lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu, kā arī tiem projektētu un izgatavotu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai, un tādu detaļu vai aprīkojuma laišanai tirgū un nodošanai ekspluatācijā, kas var radīt nopietnu risku to sistēmu pareizai darbībai, kuras ir būtiskas transportlīdzekļa drošumam vai tā ekoloģiskajiem raksturlielumiem.

2. pants

Informācijas dokumenta un informācijas mapes veidne

Ražotāji, kas iesniedz pieteikumus ES tipa apstiprinājuma saņemšanai, iesniedz Regulas (ES) Nr. 167/2013 22. panta 1. punktā un 22. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto informācijas dokumentu un informācijas mapi, izmantojot šīs regulas I pielikumā dotās veidnes.

3. pants

Ražotāja sertifikāta par piekļuvi transportlīdzekļa iebūvētajām diagnostikas sistēmām (OBD), kā arī remonta un tehniskās apkopes informācijas veidne

Ražotāji, uz kuriem attiecas Regulas (ES) Nr. 167/2013 53. panta 1. punkts, kas iesniedz pieteikumus ES tipa apstiprinājuma saņemšanai, iesniedz apstiprinātājai iestādei sertifikātu par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 53. panta 8. punktu, izmantojot šīs regulas II pielikumā dotās veidnes.

4. pants

Atbilstības sertifikātu veidnes

Ražotāji izdod atbilstības sertifikātu, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 167/2013 33. panta 1. punktā, izmantojot šīs regulas III pielikumā dotās veidnes.

5. pants

Ražotāja normatīvās plāksnītes un ES tipa apstiprinājuma marķējuma paraugi

Ražotāji saskaņā ar paraugiem šīs regulas IV pielikumā izsniedz ražotāja normatīvo plāksnīti un ES tipa apstiprinājuma marķējumu, kas minēti Regulas (ES) Nr. 167/2013 34. panta 1. un 2. punktā.

6. pants

ES tipa apstiprinājuma sertifikāta veidnes

Apstiprinātājas iestādes, izmantojot šīs regulas V pielikumā dotās veidnes, izdod ES tipa apstiprinājuma sertifikātus, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 167/2013 25. panta 1. punktā.

7. pants

ES tipa apstiprinājuma sertifikātu numerācijas sistēma

EK tipa apstiprinājuma sertifikātus numurē saskaņā ar VI pielikumu.

8. pants

Testu rezultātu lapas veidne

Apstiprinātājas iestādes, izmantojot šīs regulas VII pielikumā dotās veidnes, izdod testu rezultātu lapas, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 167/2013 25. panta 3. punkta a) apakšpunktā.

9. pants

Testu protokola forma

1.   Testu protokola forma, kas minēta Regulas (ES) Nr. 167/2013 27. panta 1. punktā, atbilst šīs regulas VIII pielikumā noteiktajām vispārīgajām prasībām.

2.   Esošie sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību testu protokoli, kas izdoti saskaņā ar Direktīvu 2003/37/EK, Direktīvu 2007/46/EK, Direktīvu 97/68/EK, Regulu (ES) Nr. 595/2009 vai Regulas (ES) Nr. 167/2013 XIII nodaļā minētajiem starptautiskajiem noteikumiem, kā arī atbilstoši tās deleģētajiem un īstenošanas aktiem, kas pieņemti saskaņā ar minēto regulu, tipa apstiprinājuma nolūkos jāpieņem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 167/2013 ar nosacījumu, ka kopš testa veikšanas attiecībā uz testa procedūru nav mainītas ne būtiskas prasības, ne prasības testa procedūrai. Testa protokoli, kas atbilst šiem nosacījumiem, ir uzskaitīti šīs regulas VIII pielikumā.

10. pants

To detaļu vai aprīkojuma saraksts, kas var radīt nopietnu apdraudējumu būtisku sistēmu pareizai darbībai

To detaļu un aprīkojuma saraksts, kuras var radīt nopietnu apdraudējumu tādu sistēmu pareizai darbībai, kas ir būtiskas transportlīdzekļa drošumam vai tā ekoloģiskajiem raksturlielumiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 167/2013 45. panta 2. punktā, ir dots šīs regulas IX pielikumā.

11. pants

Paraugs sertifikātiem tādu detaļu vai aprīkojuma laišanai tirgū un nodošanai ekspluatācijā, kas var radīt nopietnu apdraudējumu būtisku sistēmu pareizai darbībai

Apstiprinātājas iestādes izdod sertifikātu to detaļu vai aprīkojuma laišanai tirgū un nodošanai ekspluatācijā, kas var radīt nopietnu apdraudējumu tādu sistēmu pareizai darbībai, kas ir būtiskas transportlīdzekļa drošumam vai tā ekoloģiskajiem raksturlielumiem (kā minēts Regulas (ES) Nr. 167/2013 46. panta 2. punktā), izmantojot šīs regulas X pielikumā doto paraugu.

12. pants

Numerācijas sistēma sertifikātiem par tādu detaļu vai aprīkojuma laišanu tirgū un nodošanu ekspluatācijā, kas var radīt nopietnu apdraudējumu būtisku sistēmu pareizai darbībai

Sertifikāti tādu detaļu vai aprīkojuma laišanai tirgū un nodošanai ekspluatācijā, kas var radīt būtisku risku tādu sistēmu pareizai darbībai, kas ir būtiskas transportlīdzekļa drošumam vai tā ekoloģiskajiem raksturlielumiem, tiek numurēti saskaņā ar XI pielikumu.

13. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2016. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 11. martā

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 60, 2.3.2013., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīva 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām un ar ko atceļ Direktīvu 74/150/EEK (OV L 171, 9.7.2003., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/42/EK par mašīnām un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (OV L 157, 9.6.2006., 24. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīva 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.)

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 16. decembra Direktīva 97/68/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no iekšdedzes motoriem, ko uzstāda visurgājējai tehnikai (OV L 59, 27.2.1998., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr. 595/2009 par mehānisko transportlīdzekļu un motoru tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijai, par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 715/2007 un Direktīvā 2007/46/EK un par Direktīvu 80/1269/EEK, 2005/55/EK un 2005/78/EK atcelšanu (OV L 188, 18.7.2009., 1. lpp.).


PIELIKUMU SARAKSTS

Pielikuma numurs

Pielikuma virsraksts

Lpp.

I

Informācijas dokumenta un informācijas mapes veidne

7

II

Paraugs ražotāja sertifikātam par piekļuvi transportlīdzekļa iebūvētajai diagnostikai (OBD) un remonta un tehniskās apkopes informācijai

132

III

Atbilstības sertifikāta paraugi

135

IV

Ražotāja normatīvās plāksnītes un ES tipa apstiprinājuma marķējuma paraugi

155

V

ES tipa apstiprinājuma sertifikāta veidnes

161

VI

ES tipa apstiprinājuma sertifikātu numerācijas sistēma

180

VII

Testu rezultātu lapas paraugs

184

VIII

Testu protokola forma

188

IX

To detaļu vai aprīkojuma saraksts, kas var radīt nopietnu apdraudējumu būtisku sistēmu pareizai darbībai

193

X

Paraugs sertifikātam tādu detaļu vai aprīkojuma laišanai tirgū un nodošanai ekspluatācijā, kas var radīt nopietnu apdraudējumu būtisku sistēmu pareizai darbībai

194

XI

Numerācijas sistēma sertifikātiem tādu detaļu vai aprīkojuma laišanai tirgū un nodošanai ekspluatācijā, kas var radīt nopietnu apdraudējumu būtisku sistēmu pareizai darbībai

197


I PIELIKUMS

Informācijas dokumenta un informācijas mapes veidne

Papildinājumu saraksts

Papildinājuma numurs

Papildinājuma nosaukums

Lpp.

1.

Informācijas dokumenta paraugs dzinēja/dzinēja saimes sistēmas uzstādīšanas sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

64

2.

Informācijas dokumenta paraugs ārējā trokšņa līmeņa sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

75

3.

Informācijas dokumenta paraugs dzinēja/dzinēja saimes sistēmas kā sastāvdaļas/atsevišķas tehniskas vienības ES tipa apstiprinājumam

78

4.

Informācijas dokumenta paraugs vadītāja informācijas sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

89

5.

Informācijas dokumenta paraugs transportlīdzekļa apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanas sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

90

6.

Informācijas dokumenta paraugs elektromagnētiskās savietojamības tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

92

7.

Informācijas dokumenta paraugs transportlīdzekļa skaņas signālierīču uzstādīšanas sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

93

8.

Informācijas dokumenta paraugs transportlīdzekļa atpakaļskata spoguļa kā sistēmas uzstādīšanas sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

94

9.

Informācijas dokumenta paraugs transportlīdzekļa kāpurķēžu šasijas sistēmas uzstādīšanas sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

96

10.

Informācijas dokumenta paraugs elektrisko/elektronisko montāžas mezglu elektromagnētiskās savietojamības kā ATV ES tipa apstiprinājumam

100

11.

Informācijas dokumenta paraugs balasta masas kā ATV ES tipa apstiprinājumam

101

12.

Informācijas dokumenta paraugs sānu un/vai aizmugurējo aizsargkonstrukciju kā sastāvdaļas/ATV ES tipa apstiprinājumam

102

13.

Informācijas dokumenta paraugs riepu kā sastāvdaļas ES tipa apstiprinājumam

103

14.

Informācijas dokumenta paraugs mehāniskās sakabes kā sastāvdaļas/ATV ES tipa apstiprinājumam

104

15.

Informācijas dokumenta paraugs bremžu sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

106

16.

Informācijas dokumenta paraugs trokšņa līmeņa, kas iedarbojas uz vadītāju, sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

113

17.

Informācijas dokumenta paraugs drošības jostu stiprinājumu sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

114

18.

Informācijas dokumenta paraugs aizsardzības pret bīstamām vielām sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

117

19.

Informācijas dokumenta paraugs apgāšanās aizsargkonstrukcijas (ROPS) kā ATV ES tipa apstiprinājumam

118

20.

Informācijas dokumenta paraugs konstrukcijas aizsardzībai pret krītošiem priekšmetiem (FOPS) kā ATV ES tipa apstiprinājumam

121

21.

Informācijas dokumenta paraugs vadītāja sēdekļa kā sastāvdaļas/ATV ES tipa apstiprinājumam

123

22.

Informācijas dokumenta paraugs drošības jostas kā sastāvdaļas/ATV ES tipa apstiprinājumam

125

23.

Informācijas dokumenta paraugs konstrukcijas aizsardzībai pret caurdurošiem priekšmetiem (OPS) kā ATV ES tipa apstiprinājumam

127

24.

Ražotāja deklarācija par pasākumiem pret neatļautu tehnisku iejaukšanos spēka piedziņā un ātruma ierobežošanas ierīcē

128

A DAĻA

INFORMĀCIJAS MAPE

1.   Vispārīgas prasības

1.1.   Iesniedzot pieteikumus ES tipa apstiprinājuma saņemšanai transportlīdzeklim, sistēmai, sastāvdaļai vai atsevišķai tehniskai vienībai, ražotājs saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 22. pantu iesniedz informācijas mapi, kurā ietver:

a)

satura rādītāju;

b)

informāciju par tipa apstiprināšanas procedūru, kas izvēlēta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 20. panta 1. punktu, informācijas sniegšanai izmantojot 2. punktā doto paraugu (informācijas mapes lapa);

c)

informācijas dokumentu, kā noteikts šā pielikuma B daļā;

d)

visus attiecīgos datus, rasējumus, fotoattēlus un citu informāciju, kas noteikta informācijas dokumentā;

e)

ražotāja sertifikātu, kurā tipa apstiprinātājiestādei sniegts pierādījums par atbilstību attiecībā uz piekļuvi transportlīdzekļa iebūvētās diagnostikas (OBD) un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 167/2013 53. panta 8. punktā un šīs regulas III pielikumā;

f)

attiecībā uz traktoriem, kuru tips apstiprināts, ar uz tiem uzmontētām mašīnām un R un S kategorijas transportlīdzekļiem EK atbilstības deklarācijas dokumentā, kā paredzēts valstu noteikumos, ar kuriem īsteno Direktīvu 2006/42/EK, nav obligāti ietvert sērijas numuru un parakstu,

ja apstiprinātājiestāde pieprasa, ražotājs papildus iesniedz atbilstīgu dokumentāciju, kāda ir mašīnu tehniskās dokumentācijas lietā, saskaņā ar minētās direktīvas VII pielikumu, jo īpaši:

standartus un citas tehniskās specifikācijas, norādot būtiskās veselības un drošuma prasības, ko nosaka šie standarti,

tehniskus protokolus, kur redzami ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izvēlētas struktūras veikto testu rezultāti;

g)

jebkādu papildu informāciju, ko apstiprināšanas procedūrā pieprasa apstiprinātāja iestāde;

h)

ražotāja deklarāciju par neatļautas tehniskas iejaukšanās spēka piedziņā un ātruma ierobežošanas ierīcē novēršanas pasākumiem, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 167/2013 17. panta 2. punkta b) apakšpunktā un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 (1) III pielikuma 4.3.2. punktā, izmantojot šā pielikuma 24. papildinājumā dotos paraugus;

i)

transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar elektrisku(-ām)/elektronisku(-ām) ierīci(-ēm), kas ierobežo tā spēkiekārtas veiktspēju, datus un pierādījumus, ka ierīces modifikācija vai tās elektroinstalācijas sistēmas atvienošana nepalielinās spēkiekārtas veiktspēju.

1.2.   Papīra formātā iesniegtie pieteikumi ir trīs eksemplāros. Visi rasējumi ir atbilstošā mērogā un pietiekami detalizēti uz A4 lapām vai salocīti A4 formātā. Fotoattēlos, ja tādi ir, ir pietiekami redzamas detaļas.

1.3.   Sniedz informāciju par Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 (2) XXIII pielikuma 2. papildinājumā uzskaitīto transportlīdzekļu kompleksu elektroniskās vadības sistēmu veiktspēju.

2.   Informācijas mapes lapas paraugs

Informācija

par tipa apstiprināšanas procedūru, kas izvēlēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 167/2013 20. panta 1. punktu

-Informācijas mapes lapa-

Pareizi aizpildītu paziņojumu iekļauj informācijas mapē.

Apakšā parakstījies(-usies): [ … (pilns vārds, uzvārds un ieņemamais amats)]

Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese (4): …

Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese (4): …

Ar šo iesniedz pieteikumu tipa apstiprināšanas procedūrai:

a)

pakāpeniska tipa apstiprināšana (1)

b)

viena posma tipa apstiprināšana (1)

c)

jaukta tipa apstiprināšana (1)

Ja tiek izvēlēta a) vai c) apakšpunkta procedūra, atbilstību b) apakšpunkta prasībām deklarē visām sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķajām tehniskajām vienībām.

Vairākposmu tipa apstiprināšana, kas izvēlēta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 20. panta 5. punktu: jā/nē (1)

Informāciju par transportlīdzekli(-ļiem) aizpilda, ja pieteikums attiecas uz pabeigta transportlīdzekļa ES tipa apstiprināšanu:

1.1   Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums) (4): …

1.2.   Tips (2):

1.2.1.   Variants(-i) (2): …

1.2.2.   Versija(-as) (2): …

1.2.3   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir):

1.2.4.   Iepriekšējā(-o) posma(-u) tipa apstiprināšanas numurs(-i) (4); …

1.3.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (3): …

Tipa apstiprinājuma pieteikumi:

a)

pabeigta transportlīdzekļa tipam (1)

b)

nokomplektēta transportlīdzekļa tipam (1)

c)

nepabeigta transportlīdzekļa tipam (1)

d)

transportlīdzekļa tipam ar pabeigtiem un nepabeigtiem variantiem (1)

e)

transportlīdzekļa tipam ar nokomplektētiem un nepabeigtiem variantiem (1)

Informācija, kas sniedzama, ja pieteikums attiecas uz sistēmas/sastāvdaļas/atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprināšanu (1):

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)): …

2.2.   Tips (5): …

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.5.2.   Ražotāja piešķirts tipa kods (kā norādīts uz dzinēja vai ar citiem identifikācijas līdzekļiem) (1): …

2.8.   Virtuāla testēšana un/vai paštestēšana (1)

2.8.1.   Pārskata saraksts par virtuālas testēšanas un/vai paštestēšanas sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām saskaņā ar Regulas (ES) 167/2013 27. panta 4. punktu un 60. pantu:

Virtuālās testēšanas un/vai paštestēšanas pārskata tabula

Atsauces deleģētais akts

Pielikuma Nr.

Prasības:

Ierobežojumi/komentāri

 

 

 

 

2.8.2.   Pievienots sīki izstrādāts ziņojums par virtuālās testēšanas un/vai paštestēšanas validēšanu: jā/nē (1)

Vieta: …

Vieta: …

Paraksts: …

Paraksts: …

Paskaidrojumi saistībā ar informācijas mapes lapu

(marķieri, zemsvītras piezīmes un paskaidrojumi nav jānorāda informācijas mapes lapā)

(1)

Lieko svītrot.

(2)

Norādīt burtu un ciparu kodu Tips-Variants-Versija vai “TVV”, kas piešķirts katram tipam, variantam un versijai, kā noteikts šīs regulas I pielikuma B daļas 2.3. punktā. Lai identificētu variantu un versijas, var izmantot šīs regulas I pielikuma B daļas 2.2. punktā doto veidlapu.

(3)

Klasificēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 4. pantu, ir jānorāda kodi, piemēram, “T4.3a” zema klīrensa traktoriem, kuru maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 40 km/h.

(4)

Vairākposmu tipa apstiprināšanas gadījumā sniegt šo informāciju par katru posmu(-iem).

(5)

Dzinējiem norāda informāciju par dzinēja tipu vai dzinēju saimes tipu, pēc vajadzības.

B DAĻA

INFORMĀCIJAS DOKUMENTS

1.   VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

1.1.   Informācijas dokumentam ir pieteikuma iesniedzēja piešķirts atsauces numurs.

1.2.   Ja informācijas dokumentā transportlīdzekļa apstiprināšanai sīki izklāstītie dati ir mainījušies, ražotājs iesniedz apstiprinātājiestādei pārskatītas lapas, skaidri norādot grozījuma(-u) būtību un atkārtotās izdošanas datumu.

2.   TRANSPORTLĪDZEKĻU TIPA APSTIPRINĀJUMS

2.1.   Visos informācijas dokumentos iekļauj turpmāk minēto

veidlapu, kas dota 2.2. punktā, lai identificētu tā transportlīdzekļa versijas un variantus, kuram gatavojas veikt tipa apstiprināšanu,

to elementu sarakstu, ko piemēro transportlīdzekļa (apakš)kategorijai un tehniskajiem raksturlielumiem, no kuriem ir izveidots saturs, stingri ievērojot 5. punktā noteiktā kopējā saraksta numerācijas sistēmu.

2.2.   Veidlapa, kurā norāda 5. punktā uzskaitīto ierakstu kombinācijas ar transportlīdzekļa tipa versijām un variantiem

Variantu un versiju veidlapa

Elementa Nr.

Visi

1. versija

2. versija

3. versija

n versija

 

 

 

 

 

 

2.2.1.   Katram tipa variantam aizpilda atsevišķu veidlapu.

2.2.2.   Ierakstus bez kombināciju ierobežojumiem vienā variantā norāda kolonnā “Visi”.

2.2.3.   Iepriekš minēto informāciju var iesniegt citā formā vai kopā ar atbilstīgi 5. punktam iesniegto informāciju.

2.3   Tipu, variantu un versiju apzīmējumi.

2.3.1.   Ražotājs katram transportlīdzekļa tipam, variantam un versijai piešķir burtu un ciparu kodu, kas veidots no romiešu burtiem un/vai arābu cipariem un ko norāda arī attiecīgā transportlīdzekļa atbilstības sertifikātā (sk. III pielikumu).

Iekavu un defišu izmantošana ir atļauta ar nosacījumu, ka tās neaizstāj burtu vai ciparu.

2.3.2.   Visa koda nosaukums ir: Tips-Variants-Versija vai “TVV”.

2.3.3.   TVV skaidri un nepārprotami identificē tehnisko īpašību unikālu kombināciju saistībā ar šā pielikuma B daļā noteiktajiem kritērijiem.

2.3.4.   Viens ražotājs var izmantot to pašu kodu, lai apzīmētu transportlīdzekļa tipu, ja tas ietilpst divās vai vairākās kategorijās.

2.3.5.   Viens ražotājs nevar izmantot to pašu kodu, lai apzīmētu transportlīdzekļa tipu vairāk nekā vienam tipa apstiprinājumam tajā pašā transportlīdzekļa kategorijā.

2.3.6.   TVV rakstzīmju skaits

2.3.6.1.

Rakstzīmju skaits nepārsniedz:

a)

15 – transportlīdzekļa tipa kodam;

b)

25 – viena varianta kodam;

c)

35 – vienas versijas kodam.

2.3.6.2.

Pilnā burtu un ciparu “TVV” nav vairāk kā 75 rakstzīmes.

2.3.6.3.

Ja TVV tiek izmantots kā viens veselums, starp tipu, variantu un versiju atstāj atstarpi.

Šāda TVV piemērs: 159AF[… atstarpe] 0054[… atstarpe]977K(BE).

3.   SISTĒMU, SASTĀVDAĻU UN ATSEVIŠĶU TEHNISKU VIENĪBU TIPA APSTIPRINĀJUMS

3.1.   Attiecībā uz sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību, kas uzskaitītas 1-1. tabulā, ražotājs aizpilda piemērojamo šā pielikuma papildinājumu.

Papildus 1-1. tabulā minētajiem pielikumiem sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības atbilst šādām prasībām:

a)

tipa apstiprināšanas procedūrām paredzētie pasākumi (Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 III pielikums);

b)

ražošanas atbilstība (CoP) (Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 IV pielikums);

c)

piekļuve remonta un tehniskās apkopes informācijai (Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 V pielikums).

1-1. tabula

To sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību saraksti, uz kurām var attiekties ES tipa apstiprinājums

I SARAKSTS – Vides un spēkiekārtu veiktspējas prasības

Papildinājums

Sistēma vai sastāvdaļa/atsevišķa tehniska vienība (ATV)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/96 (3)

Pielikuma numurs

Ar īstenošanas posmā veiktajiem grozījumiem

1.

Sistēma: dzinēja/dzinēju saimes uzstādīšana

II

 

2.

Sistēma: ārējais skaņas līmenis.

III

 

3.

Sastāvdaļa/ATV: dzinējs/dzinēju saime

I

 

II SARAKSTS – Transportlīdzekļa funkcionālā drošuma prasības

Papildinājums

Sistēma vai sastāvdaļa/atsevišķa tehniska vienība (ATV)

Deleģētā regula (ES) 2015/208

Pielikuma numurs

Ar īstenošanas posmā veiktajiem grozījumiem

4.

Sistēma: vadītāja informācija

X

 

5.

Sistēma: apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšana

XII

 

6.

Sistēma: elektromagnētiskā savietojamība

XV

 

12.

Sistēma: skaņas signālierīces(-ču) uzstādīšana

XVI

 

9.

Sistēma: atpakaļskata spoguļu uzstādīšana

IX

 

8.

Sistēma: kāpurķēžu šasijas uzstādīšana

XXXIII

 

10.

ATV: elektrisku/elektronisku mezglu elektromagnētiskā savietojamība

XV

 

11.

Sastāvdaļa/ATV: balasta masas

XXIII

 

12.

Sastāvdaļa/ATV: sānu un/vai aizmugurējās aizsargkonstrukcijas

XXVI

 

13.

Sastāvdaļa: riepa

XXX

 

14.

Sastāvdaļa/ATV: mehāniska sakabes ierīce

XXXIV

 

III SARAKSTS – Transportlīdzekļa bremzēšanas sistēmas prasības

Papildinājums

Sistēma vai sastāvdaļa/atsevišķa tehniska vienība (ATV)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/68 (4)

Pielikuma numurs

Ar īstenošanas posmā veiktajiem grozījumiem

15.

Sistēma: bremzes

II

 

IV SARAKSTS – Transportlīdzekļu konstrukcijas prasības un vispārīgas tipa apstiprinājuma prasības

Papildinājums

Sistēma vai sastāvdaļa/atsevišķa tehniska vienība (ATV)

Deleģētā regula (ES) Nr. 1322/2014

Pielikuma numurs

Ar īstenošanas posmā veiktajiem grozījumiem

17.

Sistēma: trokšņa līmenis, kas iedarbojas uz vadītāju

XIII

 

18.

Sistēma: drošības jostu stiprinājumi

XVIII

 

19.

Sistēma: aizsardzība pret bīstamām vielām

XXIX

 

20.

ATV: pretapgāšanās konstrukcija (ROPS)

VI/VII/VIII/IX/X

 

21.

ATV: Konstrukcija aizsardzībai pret krītošiem priekšmetiem (FOPS)

XI

 

22.

Sastāvdaļa/ATV: vadītāja sēdeklis

XIV

 

23.

Sastāvdaļa/ATV: drošības jostas

XIX

 

24.

ATV: aizsardzība pret caurdurošiem priekšmetiem (OPS)

XX

 

4.   ATTIECĪGO OBJEKTU TIPA APSTIPRINĀJUMA NUMURI VAI TESTA PROTOKOLU NUMURI

4.1.   Ražotājs iesniedz 1-2. tabulā prasīto informāciju attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 167/2013 I pielikumā minētajām transportlīdzeklim piemērojamajām pozīcijām. Jāiekļauj visi attiecīgie apstiprinājumi un testu protokoli (ja ir) katrai pozīcijai. Tomēr informācija par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām šeit nav jāsniedz tad, ja šāda informācija ir ietverta attiecīgajā apstiprinājuma sertifikātā.

1-2. tabula

Tipa apstiprinājuma numurs un testu protokola pārskats

Elementa numurs un temats

Tipa apstiprinājuma numurs vai testu protokola numurs (7)

Tipa apstiprinājuma vai tā paplašinājuma vai testu protokola izdošanas datums

Dalībvalsts vai līgumslēdzēja puse (5), kas izdod tipa apstiprinājumu (6), vai tehniskais dienests, kas izdod testu protokolu (7)

Atsauce uz tiesību aktu un tā jaunākajiem grozījumiem

Variants(-i)/versija(-as)

piem., “36 ROPS (kāpurķēžu traktoriem)”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraksts: …

Amats uzņēmumā …

Datums: …

4.2.   Par objektiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 167/2013 I pielikumā, kuru apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK, Regulu (EK) Nr. 595/2009 vai ANO/EEK noteikumiem, kuri minēti Regulas (ES) Nr. 167/2013 49. pantā (ANO/EEK apstiprinājumi), vai pamatojas uz pilnīgiem testa protokoliem, kas izdoti, pamatojoties uz ESAO standarta kodeksiem, kas ir alternatīva testu protokoliem, kas sagatavoti saskaņā ar šo regulu un deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar to, ražotājs sniedz informāciju saskaņā ar 5. punktu tikai tad, ja tā nav jau sniegta attiecīgajā apstiprinājuma sertifikātā un/vai testa protokolā. Tomēr atbilstības sertifikātā minēto informāciju (šo noteikumu III pielikums) iesniedz jebkurā gadījumā.

5.   DATU IERAKSTI INFORMĀCIJAS DOKUMENTĀ

A.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTLĪDZEKĻIEM

1.1.   Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums) (18):

1.2.   Tips (17):

1.2.1   Variants(-i) (17): …

1.2.2   Versija(-as) (17): …

1.2.3.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

1.2.4.   Iepriekšējā(-o) posma(-u) tipa apstiprināšanas numurs(-i) (3) (18): …

1.3.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (2):

1.4.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese (18):

1.4.1.   Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es): …

1.4.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

1.5.   Ražotāja normatīvā(-ās) plāksnīte(-es):

1.5.1.   Ražotāja normatīvās plāksnītes atrašanās vieta (18): …

1.5.2.   Piestiprināšanas metode (18): …

1.5.3.   Ražotāja normatīvās plāksnītes fotoattēli un/vai rasējumi (pilnīgs paraugs ar izmēriem) (18): …

1.6.   Transportlīdzekļa identifikācijas numurs

1.6.1.   Transportlīdzekļa identifikācijas numura atrašanās vieta uz šasijas: …

1.6.2.   Transportlīdzekļa identifikācijas numura atrašanās vietas fotoattēli un/vai rasējumi (pilnīgs paraugs ar izmēriem): …

1.6.1.1.   Transportlīdzekļa identifikācijas numurs tipam sākas ar: …

2.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMĀM, SASTĀVDAĻĀM VAI ATSEVIŠĶĀM TEHNISKĀM VIENĪBĀM

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):

2.2.   Tips (49):

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.2.2.   Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (49) (ja ir): …

2.2.3.   Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): …

2.2.4.   Sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta un piestiprināšanas metode (ja pieejama) (19): …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:

2.3.1.   Montāžas/ražošanas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

2.4.   Attiecībā uz sistēmām un atsevišķām tehniskām vienībām transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) tās ir paredzētas (21):

2.4.1.   Tips ('): …

2.4.2.   Variants(-i) (17): …

2.4.3.   Versija(-as) (17): …

2.4.4.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.4.5.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (2): …

2.5.   Papildu vispārīga informācija par dzinējiem

2.5.1.   Tipa apstiprinājums: dzinēja tips/dzinēju saime (4): …

2.5.2.   Ražotāja piešķirts tipa kods (kā norādīts uz dzinēja vai ar citiem identifikācijas līdzekļiem)

2.5.3.   Cilmes dzinēja un (attiecīgā gadījumā) saimes dzinēja(-u) tips un komercapraksts: …

2.5.4.   Papildu marķējums dzinējiem

2.5.4.1.   Dzinēja identifikācijas numura izvietojums, kodēšana un piestiprināšanas metode: …

2.5.4.2.   Dzinēja identifikācijas numura atrašanās vietas fotoattēli un/vai rasējumi (pilnīgs paraugs ar izmēriem): …

3.   VISPĀRĪGI UZBŪVES RAKSTURLIELUMI

3.1.   Fotoattēli vai rasējumi transportlīdzekļa reprezentatīvai versijai: …

3.2.   Visa transportlīdzekļa rasējums mērogā un ar izmēriem: …

3.3.   T un C kategorijas transportlīdzekļiem

3.3.1.   Asu un riteņu skaits: …

3.3.2.   Asu ar dubultriteņiem skaits un novietojums (23): …

3.3.3.   Vadāmo asu skaits un novietojums (23): …

3.3.4.   Dzenošo asu/kāpurķēžu komplektu skaits un novietojums (23): …

3.3.5.   Bremzējamo asu/kāpurķēžu komplektu skaits un novietojums (23): …

3.4.   C kategorijas transportlīdzekļiem

3.4.1.   Kāpurķēžu šasijas konfigurācija: kāpurķēžu komplekti priekšā/kāpurķēžu komplekti aizmugurē/kāpurķēžu komplekti priekšā un kāpurķēžu komplekti aizmugurē/nepārtraukti kāpurķēžu komplekti katrā transportlīdzekļa pusē (4)

3.4.2.   Dzenošo kāpurķēžu komplektu skaits un atrašanās vieta (22): …

3.4.3.   Bremzējamo kāpurķēžu komplektu skaits un atrašanās vieta (22): …

3.4.4.   C kategorijas transportlīdzekļu stūrēšana

3.4.4.1.   Stūrēšana, mainot ātrumu starp labās puses un kresiās puses kāpurķēdēm: jā/nē/neattiecas (4)

3.4.4.2.   Stūrēšana, griežot divas pretējās no visām četrām kāpurķēdēm: jā/nē/neattiecas (4)

3.4.4.3.   Stūrēšana, griežot transportlīdzekļa priekšējo un aizmugurējo daļu ap centrālu vertikālu asi: jā/nē/neattiecas (4)

3.4.4.4.   Stūrēšana, griežot transportlīdzekļa priekšējo un aizmugurējo daļu ap centrālu vertikālu asi un mainot riteņu virzienu uz riteņass: jā/nē/neattiecas (4)

3.4.5.   Vidējais kontaktspiediens uz zemi, P: … MPa

3.5.   Šasijas

3.5.1.   Šasijas kopskata rasējums: …

3.5.2.   T un C kategorijas transportlīdzekļiem šasijas tips: centrālsijas šasija/centrālcaurules šasija/šķērssiju rāmis/locīklšasija/šasija ar sānu daļām/cita (4) (ja cita, norādīt: … )

3.5.3.   R un S kategorijas transportlīdzekļiem šasijas tips: ar jūgstieni/šasija ar negrozāmu jūgstieni/centrālsijas šasija/cita (4) (ja cita, norādīt: …)

3.6.   Virsbūvei izmantotais materiāls: …

3.7.   Dzinēja novietojums un konfigurācija: …

3.8.   Stūres rata novietojums: labajā pusē/kreisajā pusē/vidū (4): …

3.9.   Transportlīdzeklis ir aprīkots braukšanai labās/kreisās (4) puses satiksmē un valstīs, kur tiek izmantotas metriskās/metriskās un standarta mērvienības (4):

3.10.   T vai C kategorijas mežsaimniecībā izmantojams transportlīdzeklis: jā/nē (4)

3.11.   T vai C kategorijas transportlīdzeklis, kas aprīkots aizsardzībai pret kaitīgām vielām: jā/nē (4)

3.12.   R un S kategorijas transportlīdzekļi, bremzēšanas tips: nebremzēšana/inerciālā bremzēšana/nepārtrauktā bremzēšana/pārtraukumainā bremzēšana/hidrauliskā bremzēšana/pneimatiskā bremzēšana (4)

4.   MASA UN GABARĪTI

(kg un mm) (vajadzības gadījumā sniedz norādi uz rasējumiem)

4.1   Transportlīdzekļa masas diapazons (kopējais)

4.1.1.   Pašmasa

4.1.1.1.   Pašmasa(-as) darba kārtībā (13):

4.1.1.1.1.

Maksimāli: … kg (30)

4.1.1.1.2.

Minimāli: … kg (30)

4.1.1.1.3.

Šīs (šo) masas(-u) sadalījums pa asīm: … kg

4.1.1.1.4.

Gadījumā ar negrozāmu jūgstieni vai centrālass R vai S kategorijas transportlīdzekļiem norāda vertikālo slodzi uz sakabes punktu (S): … kg

4.1.2.   Maksimālā(-ās) masa(-as), ko deklarējis ražotājs

4.1.2.1.   Transportlīdzekļa tehniski pieļaujamā maksimālā pilnmasa (13): … kg

4.1.2.1.1   Tehniski pieļaujamā(-ās) maksimālā(-ās) masa(-as) uz katru asi: 1. ass … kg 2. ass … kg … asskg

4.1.2.1.2.   Gadījumā ar negrozāmu jūgstieni vai centrālass R vai S kategorijas transportlīdzekļiem norāda vertikālo slodzi uz sakabes punktu (S): … kg

4.1.2.1.3.   Ierobežojumi šīs masas sadalījumam pa asīm (norādīt minimālos ierobežojumus procentos priekšējai asij un pakaļējai asij): … %

4.1.2.2.   Masa(-as) un riepa(-as)

Riepu kombinācijas Nr.

Ass Nr.

Riepu izmērs, ieskaitot kravnesības indeksu un ātruma kategorijas simbolu

Nominālais ritošais apkārtmērs (mm) (1)

Loka izmērs

Iznesums

Riepas kravnesības indekss vienai riepai (kg)

Maksimāli pieļaujamā masa uz asi (kg) (8)

Transportlīdzekļa maksimālā pieļaujamā masa (kg) (8)

Maksimālā pieļaujamā vertikālā slodze uz sakabes punktu (kg) (8)  (9)

Riepu spiediens (kPa) (10)

Izmantojot uz ceļa

Bezceļa apstākļos

1

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3.   Masa(-as) un kāpurķēžu šasija

Kāpurķēžu komplekta Nr.

Kāpurķēžu izmēri

Vidējais saskares spiediens uz zemi (kPa)

Maksimālā pieļaujamā masa uz veltni (kg) (11)

Maksimālā pieļaujamā masa uz kāpurķēžu komplektu (kg) (11)

Transportlīdzekļa maksimālā pieļaujamā masa (kg) (11)

Maksimālā pieļaujamā vertikālā slodze uz sakabes punktu (kg) (11)  (12)

Garums (mm)

platums (mm)

1

 

2

 

 

4.1.2.4.   Lietderīgā slodze(-es) (13): … kg

4.1.3.   Tehniski pieļaujamā vilces masa(-as) T vai C kategorijas transportlīdzekļiem uz katru šasiju/bremžu konfigurāciju (R un S kategorijas transportlīdzekļiem norāda maksimāli pieļaujamo(-ās) slodzi(-es) uz aizmugurējās sakabes punktu):

R un S kategorijas transportlīdzeklis

Bremzēšana

Jūgstienis

Negrozāms jūgstienis

Centrālass jūgstienis

Nebremzēšana

… kg

… kg

… kg

Inerciālā bremzēšana

… kg

… kg

… kg

Nepārtrauktā vai pārtraukumainā bremzēšana

… kg

… kg

… kg

Hidrauliskā vai pneimatiskā bremzēšana

… kg

… kg

… kg

4.1.4.   Traktora (T vai C kategorijas transportlīdzeklis) un velkamā transportlīdzekļa (R vai S kategorijas) kopējā tehniski pieļaujamā masa(-as) attiecībā uz katru R- vai S kategorijas transportlīdzekļa šasijas/bremžu konfigurāciju:

R un S kategorijas transportlīdzeklis

Bremzēšana

Jūgstienis

Negrozāms jūgstienis

Centrālass

Nebremzēšana

… kg

… kg

… kg

Inerciālā bremzēšana

… kg

… kg

… kg

Nepārtrauktā vai pārtraukumainā bremzēšana

… kg

… kg

… kg

Hidrauliskā vai pneimatiskā bremzēša

… kg

… kg

… kg

4.1.5.   Maksimālā pieļaujamā vertikālā slodze uz sakabes punktu (neatkarīgi no riepas un aizmugurējās sakabes ierīces(-cēm)):

4.1.5.1.   T un C kategorijas transportlīdzeklis … kg

4.1.5.2.   R un S kategorijas transportlīdzeklis: … kg

4.1.5.3.   Sastāva maksimālā masa pie maksimālās nebremzētās masas: … kg

4.2.   Transportlīdzekļa izmēru diapazons (kopējais)

4.2.1.   Nepabeigtiem transportlīdzekļiem

4.2.1.1.   Garums (31)

4.2.1.1.1.   Maksimālais pieļaujamais vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa garums: … mm

4.2.1.1.2.   Minimālais pieļaujamais vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa garums: … mm

4.2.1.2.   Platums (32)

4.2.1.2.1.   Maksimālais pieļaujamais vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa platums: … mm

4.2.1.2.2.   Minimālais pieļaujamais vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa platums: … mm

4.2.1.3.   Augstums (darbderīgā stāvoklī) (33): … mm

4.2.1.4.   Priekšējā pārkare (34): … mm

4.2.1.4.1.   T un C kategorijas transportlīdzekļiem: priekšējās pārkares leņķis: … grādi.

4.2.1.5.   T un C kategorijas transportlīdzekļiem: aizmugurējā pārkare (35): … mm

4.2.1.5.1.   T un C kategorijas transportlīdzekļiem: aizmugurējā pārkares leņķis: … grādi.

4.2.1.5.2.   Minimālā un maksimālā pieļaujamā sakabes punkta pārkare (35) (46): … mm

4.2.1.6.   T un C kategorijas transportlīdzekļiem: klīrenss (36): … mm

4.2.1.6.1.   Starp asīm: … mm

4.2.1.6.2.   Zem priekšējās(-ām) ass(-īm): … mm

4.2.1.6.3.   Zem aizmugurējās(-ām) ass(-īm): … mm

4.2.1.7.   Vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa smaguma centra galējās pieļaujamās pozīcijas: … mm

4.2.1.7.1.   T un C kategorijas transportlīdzekļiem: virsbūves un/vai iekšējās apdares, un/vai aprīkojuma, un/vai lietderīgās slodzes smaguma centra galējais pieļaujamais novietojums: … mm

4.2.2.   Pabeigtiem/vairākos posmos pabeigtiem (4) transportlīdzekļiem

4.2.2.1.   Transportlīdzekļa kopējie gabarīti, ietverot mehānisko sakabi:

4.2.2.1.1.   Garums braukšanai pa ceļu (31)

4.2.2.1.1.1.   Maksimāli: … mm

4.2.2.1.1.2.   Minimāli: … mm

4.2.2.1.2.   Platums braukšanai pa ceļu (32)

4.2.2.1.2.1.   Maksimāli: … mm

4.2.2.1.2.2.   Minimāli: … mm

4.2.2.1.3.   Augstums braukšanai pa ceļu (33) (47)

4.2.2.1.3.1.   Maksimāli: … mm

4.2.2.1.3.2.   Minimāli: … mm

4.2.2.2.   Priekšējā pārkare (34) (48)

4.2.2.2.1.   Maksimāli: … mm

4.2.2.2.2.   Minimāli: … mm

4.2.2.3.   Aizmugurējā pārkare (35)

4.2.2.3.1.   Maksimāli: … mm

4.2.2.3.2.   Minimāli: … mm

4.2.2.4.   Klīrenss (36)

4.2.2.4.1.   Maksimāli: … mm

4.2.2.4.2.   Minimāli: … mm

4.2.2.5.   Garenbāze (37): … mm

4.2.2.6.   Attālums(-i) starp blakus esošām asīm 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm, utt.

4.2.2.7.   R un S kategorijas centrālass transportlīdzekļiem ar negrozāmu jūgstieni un:

4.2.2.7.1.

Attālums starp sakabes punktu un pirmo asi: … mm

4.2.2.7.2.

Attālums starp sakabes punktu un pēdējo asi: … mm

4.2.2.8.   Maksimālais un minimālais attālums katras ass riteņiem (mēra starp vienas vai divu riepu simetrijas plaknēm vai normāli uzmontētām trīs riepām) (norāda ražotājs) (38):

4.2.2.8.1.

Maksimāli: 1. ass … mm 2. ass … mm … ass … mm

4.2.2.8.2.

Minimāli: 1. ass … mm 2. ass … mm … ass … mm

4.2.2.9.   Transportlīdzekļa smaguma centrs gareniskā, šķērseniskā un vertikālā virzienā …:

4.2.2.9.1.   T2, T4.1, T4.3 kategorijas un C2, C4.1 un C4.3 kategorijas transportlīdzekļiem smaguma centra augstums, ko mēra attiecībā pret zemi, izmantojot riepas, kas parasti uzstādītas transportlīdzeklim: … mm

4.2.2.9.1.1.   T2 un C2 kategorijas transportlīdzekļiem norādīt attiecību starp 4.2.2.9.1. punktu un katras ass vidējo minimālo šķērsbāzi: 1. ass … 2. ass … ass …

4.2.2.9.1.2.   T4.1 un C4.1 kategorijas transportlīdzekļiem norādīt attiecību starp 4.2.2.9.1. punktu un visu asu vidējo minimālo šķērsbāzi: …

5.   SPĒKA PIEDZIŅAS RAKSTURLIELUMI

5.1.   Transportlīdzekļa maksimālais ātrums

5.1.1.   Maksimālais transportlīdzekļa ātrums, braucot uz priekšu:

5.1.1.1.   Deklarētais maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums: … km/h

5.1.1.2.   Maksimālais aprēķinātais projektētais ātrums, braucot ar augstāko pārnesumu (norādīt aprēķinos izmantotos raksturlielumus) (41): … km/h

5.1.1.3.   Izmērītais maksimālais transportlīdzekļa ātrums: … km/h (41)

5.1.2.   Maksimālais transportlīdzekļa ātrums, braucot atpakaļgaitā (54)

5.1.2.1.   Deklarētais maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums, braucot atpakaļgaitā: … km/h

5.1.2.2.   Izmērītais maksimālais transportlīdzekļa ātrums, braucot atpakaļgaitā (41): … km/h

5.2.   Dzinēja nominālā lietderīgā jauda: … kW, pie … min– 1 ierastos iestatīšanas apstākļos (saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 120 (OV L 257, 30.9.2010., 280. lpp.))

5.3.   Dzinēja maksimālā lietderīgā jauda: … kW, pie … min–1 ierastos iestatīšanas apstākļos (saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 120 (OV L 257, 30.9.2010., 280. lpp.))

5.4.   Dzinēja maksimālais griezes moments: … Nm, pie … min–1 ierastos iestatīšanas apstākļos (saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 120 (OV L 257, 30.9.2010., 280. lpp.))

5.5.   Degvielas tips (9): …

5.6.   Dzenošo riteņu faktiskā kustība uz priekšu atbilstoši vienam pilnam riteņa apgriezienam: …

B.   INFORMĀCIJA PAR EKOLOĢISKIEM RAKSTURLIELUMIEM UN SPĒKIEKĀRTAS VEIKTSPĒJU

6.   CILMES DZINĒJA/DZINĒJA GALVENIE PARAMETRI (4)

6.1.   Cikls: četrtaktu/divtaktu (4)

6.2.   Diametrs (12): … mm

6.3.   Gājiens (12): … mm

6.4.   Cilindru skaits … un izkārtojums (26) …

6.5.   Dzinēja darba tilpums: … cm 3

6.6.   Nominālais griešanās ātrums: …

6.7.   Apgriezienu skaits pie maksimālā griezes momenta …

6.8.   Tilpuma kompresijas attiecība (7): …

6.9.   Sadedzes sistēmas apraksts: …

6.10.   Degkameras un virzuļa galvas rasējums(-i): …

6.11.   Ieplūdes un izplūdes atveru minimālais šķērsgriezuma laukums: …

6.12.   Dzesēšanas sistēma

6.12.1.   Šķidrums

6.12.1.1.   Šķidruma veids: …

6.12.1.2.   Cirkulācijas sūkņi: jā/nē (4)

6.12.1.2.1.   Cirkulācijas sūkņu parametri vai marka(-as) un tips(-i) (attiecīgos gadījumos): …

6.12.1.2.2.   Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos): …

6.12.2.   Gaiss

6.12.2.1.   Ventilators: jā/nē (4)

6.12.2.1.1.   Ventilatora raksturlielumi …

6.12.2.1.2.   Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos): …

6.13.   Ražotāja atļautā temperatūra

6.13.1.   Šķidrumdzese: maksimālā temperatūra pie izejas: … K

6.13.2.   Gaisdzese: atskaites punkts …

6.13.2.1.   Maksimālā temperatūra atskaites punktā: … K

6.13.3.   Maksimālā pūtes gaisa temperatūra starpdzesētāja izejā (attiecīgos gadījumos): … K

6.13.4.   Maksimālā izplūdes temperatūra tajā izplūdes caurules(-ļu) punktā, kas piekļaujas izplūdes kolektora(-u) ārējam(-iem) atlokam(-iem): … K

6.13.5.   Smēreļļas temperatūra:

minimālā: … K, maksimālā: … K

6.14.   Turbokompresors

6.14.1.   Turbokompresors: jā/nē (4)

6.14.2.   Marka: …

6.14.3.   Tips: …

6.14.4.   Sistēmas apraksts (piemēram, maksimālais uzpūtes spiediens, izlaišanas vārsts, pēc vajadzības):

6.14.5.   Starpdzesētājs: jā/nē (4)

6.15.   Ieplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums pie dzinēja nominālā griešanās ātruma un pie 100 % slodzes: … kPa

6.16.   Izplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais izplūdes atplūdes spiediens dzinēja nominālā apgriezienu skaita un 100 % slodzes gadījumā: … kPa

6.17.   Pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai

6.17.1.   Ierīce kartergāzu recirkulācijai: jā/nē (4)

6.17.2.   Papildu ierīces piesārņojuma novēršanai (ja tādas ir):

6.17.2.1.   Katalizators: jā/nē (4)

6.17.2.1.1.   Marka: …

6.17.2.1.2.   Tips …

6.17.2.1.3.   Katalizatoru un elementu skaits …

6.17.2.1.4.   Katalizatora(-u) izmēri un tilpums: …

6.17.2.1.5.   Katalītiskās reakcijas tips …

6.17.2.1.6.   Cēlmetālu kopējais daudzums: …

6.17.2.1.7.   Relatīvā koncentrācija: …

6.17.2.1.8.   Substrāts (struktūra un viela): …

6.17.2.1.9.   Elementu blīvums: …

6.17.2.1.10.   Katalizatora(-u) korpusa tips: …

6.17.2.1.11.   Katalizatora(-u) novietojums (vieta(-as) un maksimālais/minimālais attālums līdz dzinējam): …

6.17.2.1.12.   Normālais ekspluatācijas temperatūras diapazons: … K

6.17.2.1.13.   Patērējamais reaģents (attiecīgā gadījumā): …

6.17.2.1.13.1.   Reaģenta tips un koncentrācija, kas nepieciešama katalītiskai darbībai: …

6.17.2.1.13.2.   Reaģenta normālas darba temperatūras diapazons: …

6.17.2.1.13.3.   Starptautiskais standarts (attiecīgā gadījumā): …

6.17.2.1.14.   NOx devējs: jā/nē (4)

6.17.2.1.15.   Skābekļa devējs: jā/nē (4)

6.17.2.1.15.1.   Marka: …

6.17.2.1.15.2.   Tips …

6.17.2.1.15.3.   Novietojums: …

6.17.2.1.16.   Gaisa iesmidzināšana: jā/nē (4)

6.17.2.1.16.1.   Tips: ar gaisa impulsu/ar gaisa sūkni/cits (4) (ja cits, norādīt: …)

6.17.2.1.17.   Izplūdes gāzu recirkulācija (EGR): jā/nē (4)

6.17.2.1.17.1.   Īpašības (dzesēts/nedzesēts, augsts spiediens/zems spiediens u. c.): …

6.17.2.1.18.   Daļiņu filtrs: jā/nē (4)

6.17.2.1.18.1.   Daļiņu filtra izmēri un tilpums: …

6.17.2.1.18.2.   Daļiņu filtra tips un konstrukcija: …

6.17.2.1.18.3.   Novietojums (vieta(-as) un maksimālais/minimālais attālums līdz dzinējam): …

6.17.2.1.18.4.   Reģenerācijas metodes vai sistēmas apraksts un/vai rasējums: …

6.17.2.1.18.5.   Normālais darba temperatūras diapazons: … K un spiediena diapazons: … kPa

6.17.2.1.19.   Citas sistēmas: jā/nē (4)

6.17.2.1.19.1.   Apraksts un darbība: …

6.18.   Degvielas padeve dīzeļdzinējiem

6.18.1.   Padeves sūknis

6.18.1.1   Spiediens (7): … kPa vai raksturlielumu diagramma: …

6.18.2.   Iesmidzināšanas sistēma

6.18.2.1.   Sūknis

6.18.2.1.1.   Marka(-as): …

6.18.2.1.2.   Tips(-i): …

6.18.2.1.3.   Padeve: … un … mm3 (7) vienā taktī vai ciklā, pie pilnas iesmidzināšanas, pie sūkņa apgriezienu skaita: … rpm (nominālais) un: … rpm (maksimālais griezes moments) attiecīgi, vai raksturlielumu diagramma: …

6.18.2.1.3.1.   Izmantotā metode: dzinējā/sūkņa stendā (4)

6.18.2.2.   Iesmidzināšanas apsteidze:

6.18.2.2.1.   Iesmidzināšanas apsteidzes raksturlielumu diagramma (7): …

6.18.2.2.2.   Laikiestate (7): …

6.18.2.3.   Iesmidzināšanas cauruļvadi:

6.18.2.3.1.   Garums: … mm

6.18.2.3.2.   Iekšējais diametrs: … mm

6.18.2.4.   Iesmidzinātājs(-i)

6.18.2.4.1.   Marka(-as): …

6.18.2.4.2.   Tips(-i): …

6.18.2.4.3.   Atvēršanas spiediens (7): … kPa vai raksturlīkne: …

6.18.2.4.   Regulators

6.18.2.4.1.   Marka(-as): …

6.18.2.4.2.   Tips(-i): …

6.18.2.4.3.   Apgriezienu skaits, pie kura iedarbojas ierobežotājs, ja ir pilna slodze (7): …

6.18.2.4.4.   Maksimālais apgriezienu skaits bez slodzes (7): …

6.18.2.4.5.   Tukšgaitas griešanās ātrums (7): …

6.18.2.5.   Aukstās palaišanas sistēma

6.18.2.5.1.   Marka(-as): …

6.18.2.5.2.   Tips(-i): …

6.18.2.5.3.   Apraksts: …

6.19.   Degviela benzīna dzinējiem

6.19.1.   Karburators: …

6.19.1.1.   Marka(-as): …

6.19.1.2.   Tips(-i): …

6.19.2.   Iesmidzināšana ieplūdes kanālos: vienpunkta/daudzpunktu (4)

6.19.2.1   Marka(-as): …

6.19.2.2.   Tips(-i): …

6.19.3.   Tiešā iesmidzināšana: …

6.19.3.1   Marka(-as): …

6.19.4.2.   Tips(-i): …

6.20.   Gāzu sadales fāzu iestatīšana

6.20.1.   Maksimālais vārsta gājiens un atvēršanās un aizvēršanās leņķi attiecībā pret augšējo maiņas punktu vai līdzīgi parametri: …

6.20.2.   Atskaites un/vai iestatījuma diapazons (4): …

6.20.3.   Maināma gāzu sadales sistēma (attiecīgos gadījumos un pie ieplūdes un/vai izplūdes)

6.20.3.1.   Tips: nepārtraukta/on/off (“ieslēgta”/“izslēgta”) (4)

6.20.3.2   Ekscentra fāzes nobīdes leņķis: …

6.21.   Atveres konfigurācija

6.21.1.   Vieta, lielums un skaits: …

6.22.   Aizdedzes sistēma:

6.22.1.   Indukcijas spole

6.22.1.1.   Marka(-as): …

6.22.1.2.   Tips(-i): …

6.22.1.3.   Skaits: …

6.22.2.   Aizdedzes svece(-es): …

6.22.2.1.   Marka(-as): …

6.22.2.2.   Tips(-i): …

6.22.3.   Magneto aizdedze: …

6.22.3.1.   Marka(-as): …

6.22.3.2.   Tips(-i): …

6.22.4.   Aizdedzes laikiestate: …

6.22.4.1.   Aizdedzes apsteidze attiecībā uz augšējo maiņas punktu (kloķvārpstas leņķis grādos): …

6.22.4.2.   Apsteidzes līkne (attiecīgā gadījumā): …

7.   DZINĒJU SAIMES BŪTISKIE PARAMETRI

7.1.   Kopējie parametri (56)

7.1.1   Sadedzes cikls: …

7.1.2   Dzesētājlīdzeklis …

7.1.3   Gaisa ieplūdes metode: …

7.1.4   Degkameras tips un konstrukcija: …

7.1.5   Vārstu un atveru izvietojums – konfigurācija, izmērs un skaits: …

7.1.6   Degvielas sistēma: …

7.1.7   Dzinēja vadības sistēmas (identificēšana, pamatojoties uz rasējumu numura(-iem))

7.1.7.1.   Turbokompresors dzesēšanas sistēma …

7.1.7.2.   Izplūdes gāzu recirkulācija (3): …

7.1.7.3.   Ūdens iesmidzināšana/emulģēšana (4) (3): …

7.1.7.4.   Gaisa iesmidzināšana (3): …

7.1.8   Izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmas (3): …

7.2.   Dzinēju saimes uzskaitījums

7.2.1.   Dzinēju saimes nosaukums: …

7.2.2.   Saimes dzinēju specifikācija:

 

Cilmes dzinējs

Saimes dzinēji

Dzinēja tips

 

 

 

 

 

Cilindru skaits

 

 

 

 

 

Nominālais apgriezienu skaits (min– 1)

 

 

 

 

 

Degvielas padeve virzuļa gājiena laikā (mm3) dīzeļdzinējiem, degvielas plūsma (g/h) benzīna dzinējiem pie nominālās jaudas

 

 

 

 

 

Nominālā lietderīgā jauda (kW)

 

 

 

 

 

Apgriezienu skaits pie maksimālās jaudas (min– 1)

 

 

 

 

 

Maksimālā lietderīgā jauda (kW)

 

 

 

 

 

Apgriezienu skaits pie maksimālā griezes momenta (min– 1)

 

 

 

 

 

Degvielas padeve virzuļa gājiena laikā (mm3) dīzeļdzinējiem, degvielas plūsma (g/h) benzīna dzinējiem pie maksimālā griezes momenta

 

 

 

 

 

Maksimālais griezes moments (Nm)

 

 

 

 

 

Zemākais apgriezienu skaits tukšgaitā (min– 1)

 

 

 

 

 

Cilindru darba tilpums (% no cilmes dzinēja)

100

 

 

 

 

8.   VIENAS MOTORU SAIMES DZINĒJU TIPA GALVENIE PARAMETRI

8.1.   Cikls: četrtaktu/divtaktu (4) …

8.2.   Diametrs (12): … mm

8.3.   Gājiens (12): … mm

8.4.   Cilindru skaits … un izkārtojums (26) …

8.5.   Dzinēja darba tilpums: … cm3

8.6.   Nominālais griešanās ātrums: …

8.7.   Apgriezienu skaits pie maksimālā griezes momenta …

8.8.   Tilpuma kompresijas attiecība (7): …

8.9.   Sadedzes sistēmas apraksts: …

8.10.   Degkameras un virzuļa galvas rasējumi: …

8.11.   Ieplūdes un izplūdes atveru minimālais šķērsgriezuma laukums: …

8.12.   Dzesēšanas sistēma

8.12.1.   Šķidrums

8.12.1.1.   Šķidruma veids: …

8.12.1.2.   Cirkulācijas sūkņi: jā/nē (4)

8.12.1.2.1.   Cirkulācijas sūkņu parametri vai marka(-as) un tips(-i) (attiecīgos gadījumos): …

8.12.1.2.2.   Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos): …

8.12.2.   Gaiss

8.12.2.1.   Ventilators: jā/nē (4)

8.12.2.1.1.1   Ventilatora raksturlielumi …

8.12.1.2.1.2.   Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos): …

8.13.   Ražotāja atļautā temperatūra

8.13.1.   Šķidrumdzese: maksimālā temperatūra pie izejas: … K

8.13.2.   Gaisdzese: atskaites punkts …

8.13.2.1.   Maksimālā temperatūra atskaites punktā: … K

8.13.3.   Maksimālā pūtes gaisa temperatūra starpdzesētāja izejā (attiecīgos gadījumos): … K

8.13.4.   Maksimālā izplūdes temperatūra tajā izplūdes caurules(-ļu) punktā, kas piekļaujas izplūdes kolektora(-u) ārējam(-iem) atlokam(-iem): … K

8.13.5.   Smēreļļas temperatūra:

minimālā: … K, maksimālā: … K

8.14.   Turbokompresors

8.14.1.   Turbokompresors: jā/nē (4)

8.14.2.   Marka: …

8.14.3.   Tips: …

8.14.4.   Sistēmas apraksts (piemēram, maksimālais uzpūtes spiediens, izlaišanas vārsts, pēc vajadzības): …

8.14.5.   Starpdzesētājs: jā/nē (4)

8.15.   Ieplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums pie dzinēja nominālā griešanās ātruma un pie 100 % slodzes: … kPa

8.16.   Izplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais izplūdes atplūdes spiediens dzinēja nominālā apgriezienu skaita un 100 % slodzes gadījumā: … kPa

8.17.   Pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai

8.17.1.   Ierīce kartergāzu recirkulācijai: jā/nē (4)

8.17.2.   Papildu ierīces piesārņojuma novēršanai (ja tādas ir):

8.17.2.1.   Katalizators: jā/nē (4)

8.17.2.1.1.   Marka: …

8.17.2.1.2.   Tips …

8.17.2.1.3.   Katalizatoru un elementu skaits …

8.17.2.1.4.   Katalizatora(-u) izmēri un tilpums: …

8.17.2.1.5.   Katalītiskās reakcijas tips …

8.17.2.1.6.   Cēlmetālu kopējais daudzums: …

8.17.2.1.7.   Relatīvā koncentrācija: …

8.17.2.1.8.   Substrāts (struktūra un viela): …

8.17.2.1.9.   Elementu blīvums: …

8.17.2.1.10.   Katalizatora(-u) korpusa tips: …

8.17.2.1.11.   Katalizatora(-u) novietojums (vieta(-as) un maksimālais/minimālais attālums līdz dzinējam): …

8.17.2.1.12.   Normālais ekspluatācijas temperatūras diapazons: … K

8.17.2.1.13.   Patērējamais reaģents (attiecīgā gadījumā) …

8.17.2.1.13.1.   Reaģenta tips un koncentrācija, kas nepieciešama katalītiskai darbībai: …

8.17.2.1.13.2.   Reaģenta normālas darba temperatūras diapazons: …

8.17.2.1.13.3.   Starptautiskais standarts (attiecīgā gadījumā): …

8.17.2.1.14.   NOx devējs: jā/nē (4)

8.17.2.1.15.   Skābekļa devējs: jā/nē (4)

8.17.2.1.15.1.   Marka: …

8.17.2.1.15.2.   Tips …

8.17.2.1.15.3.   Novietojums: …

8.17.2.1.16.   Gaisa iesmidzināšana: jā/nē (4)

8.17.2.1.16.1.   Tips: ar gaisa impulsu/ar gaisa sūkni/cits (4) (ja cits, norādīt: …)

8.17.2.1.16.   Izplūdes gāzu recirkulācija (EGR): jā/nē (4)

8.17.2.1.16.1.   Īpašības (dzesēts/nedzesēts, augsts spiediens/zems spiediens u. c.): …

8.17.2.1.17.   Daļiņu filtrs: jā/nē (4)

8.17.2.1.17.1.   Daļiņu filtra izmēri un tilpums: …

8.17.2.1.17.2.   Daļiņu filtra tips un konstrukcija: …

8.17.2.1.17.3.   Novietojums (vieta(-as) un maksimālais/minimālais attālums līdz dzinējam): …

8.17.2.1.17.4.   Reģenerācijas metodes vai sistēmas apraksts un/vai rasējums: …

8.17.2.1.17.5.   Normālais darba temperatūras diapazons: … K un spiediena diapazons: … kPa

8.17.2.1.18.   Citas sistēmas: jā/nē (4)

8.17.2.1.18.1.   Apraksts un darbība: …

8.18.   Degvielas padeve dīzeļdzinējiem

8.18.1.   Padeves sūknis

8.18.1.1   Spiediens (7): … kPa vai raksturlielumu diagramma: …

8.18.2.   Iesmidzināšanas sistēma

8.18.2.1.   Sūknis

8.18.2.1.1.   Marka(-as): …

8.18.2.1.2.   Tips(-i): …

8.18.2.1.3.   Padeve: … un … mm3 (7) vienā taktī vai ciklā, pie pilnīgas iesmidzināšanas, pie sūkņa apgriezienu skaita: …rpm (nominālais) un: … rpm (maksimālais griezes moments) attiecīgi, vai raksturīga diagramma: …

8.18.2.1.3.1.   Izmantotā metode: dzinējā/sūkņa stendā (4)

8.18.2.2.   Iesmidzināšanas apsteidze:

8.18.2.2.1.

Iesmidzināšanas apsteidzes raksturlīkne (7): …

8.18.2.2.2.

Laikiestate (7): …

8.18.2.3.   Iesmidzināšanas cauruļvadi:

8.18.2.3.1.

Garums: … mm

8.18.2.3.2.

Iekšējais diametrs: … mm

8.18.2.4.   Iesmidzinātājs(-i)

8.18.2.4.1.   Marka(-as): …

8.18.2.4.2.   Tips(-i): …

8.18.2.4.3.   Atvēršanas spiediens (7): … kPa vai raksturlīkne: …

8.18.2.4.   Regulators

8.18.2.4.1.   Marka(-as): …

8.18.2.4.2.   Tips(-i): …

8.18.2.4.3.   Apgriezienu skaits, pie kura iedarbojas ierobežotājs, ja ir pilna slodze (7): …

8.18.2.4.4.   Maksimālais apgriezienu skaits bez slodzes (7): …

8.18.2.4.5.   Tukšgaitas apgriezienu skaits (7): …

8.18.2.5.   Aukstās palaišanas sistēma

8.18.2.5.1.   Marka(-as): …

8.18.2.5.2.   Tips(-i): …

8.18.2.5.3.   Apraksts: …

8.19.   Degviela benzīna dzinējiem

8.19.1.   Karburators: …

8.19.1.1.   Marka(-as): …

8.19.1.2.   Tips(-i): …

8.19.2.   Iesmidzināšana ieplūdes kanālos: vienpunkta/daudzpunktu (4)

8.19.2.1   Marka(-as): …

8.19.2.2.   Tips(-i): …

8.19.3.   Tiešā iesmidzināšana: …

8.19.3.1   Marka(-as): …

8.19.4.2.   Tips(-i): …

8.20.   Gāzu sadales fāzu iestatījums

8.20.1.   Maksimālais vārsta gājiens un atvēršanās un aizvēršanās leņķi attiecībā pret maiņas punktiem vai līdzīgi parametri: …

8.20.2.   Atskaites un/vai iestatījuma diapazons (4): …

8.20.3.   Maināma gāzu sadales sistēma (attiecīgos gadījumos un pie ieplūdes un/vai izplūdes)

8.20.3.1.   Tips: nepārtraukta/on/off (“ieslēgta”/“izslēgta”) (4)

8.20.3.2   Ekscentra fāzes nobīdes leņķis: …

8.21.   Atveres konfigurācija

8.21.1.   Vieta, lielums un skaits: …

8.22.   Aizdedzes sistēma:

8.22.1.   Indukcijas spole

8.22.1.1.   Marka(-as): …

8.22.1.2.   Tips(-i): …

8.22.1.3.   Skaits:: …

8.22.2.   Aizdedzes svece(-es): …

8.22.2.1.   Marka(-as): …

8.22.2.2.   Tips(-i): …

8.22.3.   Magneto aizdedze: …

8.22.3.1.   Marka(-as): …

8.22.3.2.   Tips(-i): …

8.22.4.   Aizdedzes laikiestate: …

8.22.4.1.   Aizdedzes apsteidze attiecībā uz augšējo maiņas punktu (kloķvārpstas leņķis grādos): …

8.22.4.2.   Apsteidzes līkne (attiecīgā gadījumā): …

9.   ENERĢIJAS UZKRĀŠANAS IERĪCE(-ES)

9.1.   Apraksts: akumulators/kondensators/spararats/ģenerators (4)

9.2.   Identifikācijas numurs: …

9.3.   Elektroķīmiskā pāra veids: …

9.4.   Uzkrātā enerģija

9.4.1.   Akumulatoram spriegums: … un ietilpība: … Ah 2 stundās

9.4.2.   Kondensatoram: J,…,

9.4.3.   Spararatam/ģeneratoram (4): J, …

9.4.3.1.   Spararata inerces moments: …

9.4.3.1.1.   Papildu inerces moments ar izslēgtu pārnesumu: …

9.5.   Lādētājs: iebūvēts/ārējs/nav (4)

10.   ĀRĒJĀ TROKŠŅA LĪMENIS

10.1.   Ārējā trokšņa līmenis, ko deklarējis ražotājs

10.1.1.   Kustībā: … dB(A)

10.1.2   Stacionāri: … dB(A)

10.1.3.   Pie dzinēja apgriezienu skaita … min– 1

10.2.   Atgāzu sistēmas (tostarp gaisa ieplūdes sistēmas, trokšņa slāpēšanas un izplūdes gāzu emisiju kontroles ierīču) īss apraksts un shematisks rasējums: …

10.3.   Gaisa ieplūdes sistēma

10.3.1.   Ieplūdes kolektora apraksts (ietvert rasējumus un/vai fotoattēlus) (10):

10.3.2.   Gaisa filtrs

10.3.2.1.   Fotoattēli un/vai rasējumi: …

10.3.2.2.   Marka: …

10.3.2.3.   Tips: …

10.3.3.   Ieplūdes klusinātājs:

10.3.3.1.   Fotoattēli un/vai rasējumi: …

10.3.3.2.   Marka: …

10.3.3.3.   Tips: …

10.4.   Atgāzu sistēma

10.4.1.   Izplūdes kolektora apraksts un/vai rasējums (10): …

10.4.2.   Dzinēja sistēmā neietilpstošo izplūdes sistēmas elementu apraksts un/vai rasējums: …

10.4.3.   Maksimālais pieļaujamais izplūdes pretspiediens pie dzinēja nominālā apgriezienu skaita un 100 % slodzes: … kPa

10.4.4.   Izplūdes trokšņa mazināšanas ierīces(-ču) tips, marķējums: …

10.4.4.1.   Izplūdes trokšņa mazināšanas ierīce ar šķiedrmateriāliem: jā/nē (4) …

10.4.5.   Atgāzu sistēmas tilpums: … dm3

10.4.6.   Izplūdes izejas atrašanās vieta: …

10.4.7.   Trokšņa mazināšanas pasākumi dzinēja nodalījumā un uz dzinēja (ja tādi ir) attiecībā uz ārējo troksni: …

10.5.   Sīkas ziņas par jebkādām ar dzinēju nesaistītām ierīcēm, kuras ir paredzētas tam, lai samazinātu troksni (ja tās nav aplūkotas citos punktos): …

11.   PIEDZIŅAS ĶĒDE UN VADĪBA (13)

11.1.   Transportlīdzekļa piedziņas mehānisma un tā vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums (pārnesuma pārslēgšanas vadības ierīce, sajūga vadības ierīce vai jebkāds cits piedziņas ķēdes elements): …

11.2.   Transmisija

11.2.1.   Pārnesuma pārslēgšanas sistēmas(-u) un tās vadības ierīces īss apraksts un shematisks rasējums: …

11.2.2.   Transmisijas sistēmas diagramma un/vai rasējums: …

11.2.3.   Transmisijas tips: mehāniska/hidrauliska/elektriska/cita (4) (ja cita, norādīt …)

11.2.3.1   Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts: …

11.3.   Sajūgs (ja ir)

11.3.1.   Sajūga un tā vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: …

11.3.2.   Sajūga tips: …

11.3.3.   Maksimālā griezes momenta konversija: …

11.4.   Pārnesumkārba (ja ir)

11.4.1.   Tips (24): …

11.4.2.   Novietojums attiecībā pret dzinēju: …

11.4.3.   Vadības metode: …

11.4.4.   Sadales kārba: ar/bez (4)

11.5.   Pārnesumskaitļi

Pārnesums

Iekšējie pārnesumskaitļi (dzinēja un sadales kārbas izejošās vārpstas apgriezienu attiecība)

Iekšējie sadales kārbas pārnesumskaitļi (dzinēja un sadales kārbas izejošās vārpstas apgriezienu attiecība)

Galvenā pārvada pārnesumskaitlis(-ļi) (pārnesumskaitlis starp pārnesumkārbas izejas vārpstu un dzenamā riteņa apgriezieniem)

Kopējie pārnesumskaitļi

Attiecība (dzinēja apgriezienu skaits/transportlīdzekļa ātrums) tikai manuālajai transmisijai

PRT (13) maksimums

1

2

3

 

 

 

 

 

PRT (13) minimums

Atpakaļgaita

1

 

 

 

 

 

11.6.   Diferenciāļa bloķētājmehānisms

11.6.1.   Diferenciāļa bloķētājmehānisms: jā/nē/pēc izvēles (4)

C.   INFORMĀCIJA PAR FUNKCIONĀLO DROŠUMU

12.   SPĒKIEKĀRTAS UN/VAI PIEDZIŅAS ĶĒDES IZVADES REGULATORI

12.1.   Ātruma regulatoru skaits: …

12.2.   Nominālais atslēgšanas punkts Nr. 1: …

12.2.1.   Dzinēja/motora/piedziņas mehānisma rotācijas ātrums, kādā sākas atlaišana, ja slodze ir: … min– 1

12.2.2.   Maksimālais rotācijas ātrums, ja minimālā motora slodze ir: … min– 1

12.3.   Nominālais atslēgšanas punkts Nr. 2: …

12.3.1   Dzinēja/motora/piedziņas ķēdes rotācijas ātrums, kādā sākas atslēgšana, ja slodze (4) ir: … min– 1

12.3.2.   Maksimālais rotācijas ātrums, ja dzinēja minimālā slodze ir: … min– 1

12.4.   Regulatora(-u) norādītais mērķis: transportlīdzekļa maksimālā projektā ātruma ierobežošana/maksimālās jaudas ierobežošana/aizsardzība pret dzinēja apgriezienu skaita pārsniegšanu (4): …

12.5.   Regulējama ātruma ierobežošanas ierīce, kas atbilst prasībām attiecībā uz N2 unN3 kategorijas transportlīdzekļiem, kas noteiktas ANO/EEK Noteikumu Nr. 89 (OV L 158, 19.6.2007., 1. lpp.) 1. un 2. punktā, II daļas 13.2. punktā, III daļas 21.2. un 21.3. punktā, 5. pielikuma 1. punktā un 6. pielikumā, ar atbilstīgu dokumentāciju, kas ietverta informācijas dokumentā: jā/nē/neattiecas (4)

13.   STŪRES IEKĀRTA

13.1.   Vadāmās(-o) ass(-u) shematiska diagramma, kas attēlo stūres ģeometriju: …

13.2.   Stūres iekārtas kategorija: manuāla/ar pastiprinātāju/servostūre/diferenciāla (4)

13.3.   Pārvads un stūres vadības ierīce

13.3.1.   Stūres pārvada iekārtas konfigurācija (attiecīgā gadījumā norādīt priekšējo un aizmugurējo): …

13.3.2.   Savienojums ar riteņiem (ieskaitot no mehāniskās atšķirīgu savienojumu; attiecīgā gadījumā norāda priekšējo un aizmugurējo): …

13.3.2.1.   Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts: …

13.3.3.   Pastiprinātāja veids (ja ir): …

13.3.3.1.   Metode un darbības shēma, marka(-as) un tips(-i): …

13.3.4.   Visas stūres iekārtas diagramma, kas parāda, kur transportlīdzeklī atrodas tās dažādās ierīces, kuras var ietekmēt stūrēšanas režīmu: …

13.3.5.   Stūres vadības ierīces(-ču) shematiska(-as) diagramma(-as): …

13.3.6.   Stūres vadības ierīces(-ču) regulēšanas diapazons un metode: …

13.3.7.   Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts: …

13.4.   Riteņu maksimālais pagrieziena leņķis (ja ir):

13.4.1.   Pa labi: … grādi

stūres rata apgriezienu skaits:

13.4.2.   Pa kreisi: … grādi

stūres rata apgriezienu skaits:

13.5.   Minimālais pagrieziena rādiuss (nebremzējot) (42):

13.5.1   Pa labi: … mm

13.5.2   Pa kreisi: … mm

13.5.3.   Pastiprinātāju darbības veids (ja tāds ir): …

13.5.3.1.   Metode un darbības shēma, marka(-as) un tips(-i): …

13.6.   Stūres iekārta ātrgaitas (ātruma indekss “b”) T kategorijas transportlīdzekļiem

13.6.1.   Prasības saskaņā ar ANO/EEK Noteikumu Nr. 79 (OV L 137, 27.5.2008., 25. lpp.) 2., 5. un 6. iedaļu un 4. un 6. pielikumu ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē/neattiecas (4)

13.6.2.   Prasības attiecībā uz stūrēšanas spēku saskaņā ar ANO/EEK Noteikumu Nr. 79 (OV L 137, 27.5.2008., 25. lpp.) 6. iedaļu N2 kategorijas transportlīdzekļiem ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē/neattiecas (4)

13.6.3.   Prasības saskaņā ar ISO 10998:2008, Amd 1 2014 (Lauksaimniecības traktori – prasības attiecībā uz stūres iekārtu) ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē/neattiecas (4)

13.7.   Kompleksas elektroniskas vadības sistēmas, kas ietekmē stūres funkciju

13.7.1.   Prasības saskaņā ar ANO/EEK Noteikumu Nr. 79 (OV L 137, 27.5.2008., 25. lpp.) 6. pielikumu izpilda ar kompleksajām elektroniskajām transportlīdzekļu vadības sistēmām, kas ietekmē stūres funkciju, ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē (4)

14.   SPIDOMETRS, ODOMETRS, TAHOMETRS UN MOTORSTUNDU SKAITĪTĀJS

14.1.   Spidometrs

14.1.1.   Visas sistēmas fotoattēli un/vai rasējumi: …

14.1.2.   Atainotais transportlīdzekļa ātruma diapazons: …

14.1.3.   Spidometra mērīšanas mehānisma pielaide: …

14.1.4.   Spidometra tehniskā konstante: …

14.1.5.   Darbības metode un piedziņas mehānisma apraksts: …

14.1.6.   Braukšanas mehānisma kopējā pārnesumu attiecība: …

14.1.7.   Mērinstrumenta skalas vai citas datu nolasīšanas iekārtas konstrukcija: …

14.1.8.   Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu īss apraksts: …

14.2.   Odometrs

14.2.1.   Odometra mērīšanas mehānisma pielaide: …

14.2.2.   Darbības metode un piedziņas mehānisma apraksts: …

14.3.   Tahometrs

14.3.1.   Tahometra mērīšanas mehānisma pielaide: …

14.3.2.   Darbības metode un piedziņas mehānisma apraksts: …

14.4.   Motorstundu skaitītājs

14.4.1.   Motorstundu skaitītāja mērīšanas mehānisma pielaide: …

14.4.2.   Darbības metode un piedziņas mehānisma apraksts: …

15.   REDZAMĪBAS LAUKS

15.1.   Rasējums(-i) un/vai fotogrāfija(-as), kas parāda katras sastāvdaļas atrašanās vietu 180o priekšējās redzamības laukā: …

15.2.   Prasības saskaņā ar ISO 5721-1:2013 (Lauksaimniecības traktori – prasības, testu procedūras, un atzīšanas kritēriji attiecībā uz attiecībā uz vadītāja redzamības lauku – 1. daļa: Priekšējās redzamības lauks) ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē (4)

15.3.   Prasības saskaņā ar ISO 5721-2:2014 (Lauksaimniecības traktori – prasības, testu procedūras, un atzīšanas kritēriji attiecībā uz attiecībā uz vadītāja redzamības lauku – 2. daļa: Sānu un aizmugurējās redzamības lauks) attiecībā uz sānu un aizmugurējās redzamības lauku ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē (4)

16.   PRIEKŠĒJĀ STIKLA APSKALOTĀJI UN TĪRĪTĀJI, LEDUS ATKAUSĒŠANAS, KĀ ARĪ PRETAIZSALŠANAS UN PRETAIZSVĪŠANAS SISTĒMAS

16.1.   Priekšējā stikla tīrītāji

16.1.1.   Prasības saskaņā ar ISO 5721-1:2013 (Lauksaimniecības traktori – prasības, testu procedūras, un atzīšanas kritēriji attiecībā uz attiecībā uz vadītāja redzamības lauku – 1. daļa: Priekšējās redzamības lauks) ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē (4)

16.1.2.   Kā alternatīva 16.1.1. punktam – sīks tehnisks apraksts (ietverot fotoattēlus vai rasējumus) un to skaits un darbības biežums: …

16.2.   Priekšējā stikla apskalotājs

16.2.1.   Sīks tehniskais apraksts (ietverot fotoattēlus vai rasējumus): …

16.2.2.   Tvertnes tilpums: … l

16.3.   Pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīces:

16.3.1.   Sīks tehniskais apraksts (ietverot fotoattēlus vai rasējumus): …

16.3.2.   Maksimālais elektroenerģijas patēriņš: … kW

17.   STIKLOJUMS

17.1.   Prasības saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 43 (OV L 42, 12.2.2014., 1. lpp.) ir izpildītas ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu informāciju: …

17.2.   Kā alternatīva 17.1. punktam – sniedz šādu informāciju:

17.2.1.   Dati, ar kuru palīdzību var ātri noteikt vadītāja acu atskaites punktu (59): …

17.2.2.   par visiem stikliem, kas nav priekšējie stikli, rasējumus, kuru formāts nepārsniedz A4 vai kas salocīti līdz šā formāta izmēriem un kur parādīts:

maksimālais laukums,

mazākais leņķis, ko veido stikla rūts divas blakusesošas malas, un

segmenta maksimālais augstums (ja tāds ir);

17.2.3.   Priekšējais stikls(-i)

17.2.3.1.   Izmantotais(-ie) materiāls(-i): …

17.2.3.2.   Montāžas metode: …

17.2.3.3.   Slīpuma leņķis(-i): … grādi.

17.2.3.4.   Priekšējā stikla piederumi un pozīcija, kādā tie ir piestiprināti, kopā ar jebkādu elektrisko/elektronisko sastāvdaļu īsu aprakstu: …

17.2.3.5.   Priekšējo stiklu un to montāžas traktorā rasējumus mērogā 1:10 un diagrammas, kur pietiekami sīki parādīts:

17.2.3.5.1.

priekšējā stikla novietojums attiecībā pret vadītāja acu atskaites punktu (59);

17.2.3.5.2.

priekšējā stikla slīpuma leņķis;

17.2.3.5.3.

tās zonas novietojums un lielums, kurā pārbauda optiskās īpašības, un vajadzības gadījumā laukums, kur veikta diferencēta rūdīšana;

17.2.3.5.4.

priekšējā stikla izklājuma laukums;

17.2.3.5.5.

priekšējā stikla segmenta maksimālais augstums; un

17.2.3.5.6.

priekšējā stikla izliekuma rādiuss (izmanto tikai priekšējo stiklu grupēšanai);

17.2.3.6.   ja ir dubultstikli – rasējumus, kā formāts nepārsniedz A4 vai kas salocīti līdz šā formāta izmēriem, un papildus 17.2.2. punktā minētajai informācijai šādu informāciju:

katras dubultstiklojuma rūts tips,

savienojuma veids (organisks, stikls-stikls vai stikls-metāls),

atstarpes nominālais izmērs starp abām stikla rūtīm.

17.2.4.   Logs(-i)

17.2.4.1.   Atrašanās vieta(-as): …

17.2.4.2.   Izmantotais(-ie) materiāls(-i): …

17.2.4.3.   Logu iedarbināšanas mehānisma elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts: …

17.2.5.   Atverama jumta lūka

17.2.5.1.   Atrašanās vieta(-as): …

17.2.5.2.   Izmantotie materiāli: …

17.2.5.3.   Jumta stiklojuma iedarbināšanas mehānisma elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts:

17.2.6.   Citas stikla rūtis

17.2.6.1.   Atrašanās vieta(-as): …

17.2.6.2.   Izmantotie materiāli: …

17.2.6.3.   Citu stikla rūšu iedarbināšanas mehānisma elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts: ..

18.   ATPAKAĻSKATA SPOGUĻI

18.1.   Spoguļu skaits un klase(-es): …

18.2.   Prasības saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 46 (OV L 177, 10.7.2010., 211. lpp.) ir izpildītas ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē/neattiecas (4)

1.8.3.   Prasības saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 81 (OV L 185, 13.7.2012., 1. lpp.) ir izpildītas ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē/neattiecas (4)

18.4.   Rasējums(-i) spoguļa identifikācijai, parādot spoguļa pozīciju attiecībā pret transportlīdzekļa konstrukciju: …

18.5.   Sīka informācija par piestiprināšanas metodi, arī norādot transportlīdzekļa virsbūves daļu, pie kuras spoguli piestiprina: …

18.6.   Regulēšanas sistēmas elektrisko/elektronisko sastāvdaļu īss apraksts: …

18.7   Spoguļu pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas sistēmu tehniskais apraksts: …

18.8.   Papildaprīkojums, kas varētu ierobežot redzamības lauku aizmugurē: …

18.9.   II klases atpakaļskata spoguļa(-u) redzamības lauks

18.9.1.   Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/208 IX pielikuma 5.1. punktu: jā/nē (4).

18.9.2.   Kā alternatīva 18.9.1. punktam – standarta ISO 5721-2:2014 (Lauksaimniecības traktori – prasības, testu procedūras, un atzīšanas kritēriji attiecībā uz attiecībā uz vadītāja redzamības lauku – 2. daļa: Sānu un aizmugurējās redzamības lauks) prasības ir izpildītas ar informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē (4).

19.   NETIEŠĀS REDZAMĪBAS IERĪCES, KAS NAV SPOGUĻI (PĒC IZVĒLES)

19.1.   Tips un tehniskie dati (piemēram, pilnīgs ierīces apraksts): …

19.2.   Ja ir kameras monitora tipa ierīce, noteikšanas attālums (mm), kontrasts, apgaismojuma diapazons, atspīduma korekcija, displeja darbība (melnbalts/krāsains (4)), attēla atsvaidzes biežums, ekrāna apgaismojuma tālums (4): …

19.3.   Pietiekami sīki izstrādāti rasējumi, lai identificētu visu ierīci, tostarp rasējumos jānorāda uzstādīšanas instrukcijas; …

19.4.   Prasības saskaņā ar ISO 5721-2:2014 (Lauksaimniecības traktori – prasības, testu procedūras, un atzīšanas kritēriji attiecībā uz attiecībā uz vadītāja redzamības lauku – 2. daļa: Sānu un aizmugurējās redzamības lauks) attiecībā uz sānu un aizmugurējās redzamības lauku ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē (4)

20.   VADĪTĀJA INFORMĀCIJAS SISTĒMAS

20.1.   Prasības saskaņā ar ISO 15077:2008 (Lauksaimniecības traktori un pašgājējas mašīnas – vadītāja kontrole – iedarbes spēki, motora litrāža, novietojums un darbības metode) B pielikums attiecībā uz vadītāja vadības ierīcēm, kas saistīta ar virtuāliem termināliem, ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē (4)

21.   APGAISMES IERĪČU, GAISMAS SIGNĀLIERĪČU, TOSTARP APGAISMES AUTOMĀTISKĀS IESLĒGŠANAS, UZSTĀDĪŠANA

21.1.   Visu ierīču saraksts (norādot skaitu, marku(-as), tipu, sastāvdaļas tipa apstiprinājuma marķējuma(-u), maksimālā gaismas intensitāte galvenajiem tālās gaismas lukturiem, krāsa, atbilstīgā signāllampiņa); sarakstā var ietvert vairākus ierīces tipus katrai funkcijai; turklāt sarakstā var ietvert katrai funkcijai papildu anotāciju “vai ekvivalentas ierīces”: …

21.2.   Visu apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanas diagrammu, norādot dažādo ierīču novietojumu transportlīdzeklī: …

21.3.   Transportlīdzekļa ārpuses skices mērogā ar apgaismes ierīču un gaismas signālierīču atrašanās vietām, skaitu un gaismas krāsu: …

21.4.   Par katru lukturi un atstarotāju sniedz šādu informāciju:

21.4.1.   Rasējums, kurā parādīts apgaismojošās virsmas apjoms: …

21.4.2.   Metode, ko izmanto, lai noteiktu šķietamās virsmas: …

21.4.3.   Atsauces ass un atskaites centrs: …

21.4.4.   Ievelkamo lukturu darbības metode: …

21.5.   Galvenā luktura līmeņošanas ierīces apraksts/rasējums un tips (piem., automātiska, pakāpeniski manuāli regulējama, pastāvīgi manuāli regulējama) (4): …

21.5.1.   Vadības ierīce: …

21.5.2.   Atsauces marķējumi: …

21.5.3.   Slodzes nosacījumiem piešķirtie marķējumi: …

21.6.   R un S kategorijas transportlīdzekļiem elektroinstalācijas pieslēguma apraksts, kas paredzēts apgaismes ierīcēm un gaismas signālierīcēm: …

21.7.   Elektrisko un/vai elektronisko sastāvdaļu, kas izmantotas apgaismes sistēmā un gaismas signālierīču sistēmā, īss apraksts: …

22.   TRANSPORTLĪDZEKĻA PASAŽIERU AIZSARDZĪBA, IESKAITOT IEKŠĒJO APDARI UN CITAS IERĪCES AIZSARDZĪBAI PRET NELABVĒLĪGIEM LAIKA APSTĀKĻIEM

22.1.   Virsbūve

22.1.1.   Uzbūvē izmantotie materiāli un metodes: …

22.2.   Kabīnes materiāla degšanas ātrums

22.2.1.   Degšanas ātrums nepārsniedz maksimālo ātrumu 150 mm/min saskaņā ar standarta ISO 3795:1989 (Autotransporta līdzekļi, un traktori un lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnas – prasības par iekšējās apdares materiālu degšanas raksturojumu), informācijas dokumentā ietverot attiecīgo dokumentāciju: jā/nē (4).

22.3.   Pasažieru aizsardzība salonā

22.3.1.   Iekšējās apdares fotoattēli, rasējumi un/vai skata palielinājums, parādot detaļas pasažieru salonā un izmantotos materiālus (izņemot iekšējos atpakaļskata spoguļus), vadības ierīču izvietojumu, sēdekļus un sēdekļu pagalvjus, jumtu un jumta lūku, durvis un logu stikla pacēlājus un citu neprecizētu apdari: …

22.3.2.   Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar stūri un sēdekļiem vai soliem vairāk nekā vienā rindā, aizmugurējo pasažieru sēdekļu (ja tādi ir) vide atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 (14) XVII pielikumam: jā/nē (4)

22.4.   Galvas balsti

22.4.1.   Uzstādīti: jā/nē (4)

22.4.2.   Prasības saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 25 (OV L 215, 14.8.2010., 1. lpp.) ir izpildītas ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē (4)

22.4.3.   Tips: integrēti/noņemami/atsevišķi (4)

22.4.4.   Galvas balsta sīks apraksts, jo īpaši norādot polsterējuma materiāla vai materiālu īpatnības un attiecīgā gadījumā savienojumu un stiprinājumu daļu tam sēdekļa tipam, kurš iesniegts apstiprināšanai, atrašanās vietu un specifikācijas: …

22.4.5.   “Atsevišķa” galvas balsta gadījumā

22.4.5.1.   Konstrukcijas vietas, kurai paredzēts piestiprināt galvas balstu, sīks apraksts:

22.4.5.2.   Konstrukcijas būtisku detaļu un galvas balsta rasējums mērogā: …

22.5.   Kāju balsti

22.5.1.   Fotogrāfijas un/vai rasējumi, kas parāda kāju balstu faktisko darbības vietu, faktisko skaitu, atrašanās vietu un izmērus: …

22.6.   Citas ierīces aizsardzībai pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem

22.6.1.   Apraksts (tostarp fotoattēli un rasējumi): …

22.6.2.   Iekšējie un ārējie izmēri: … mm × … mm × … mm … mm × × … mm … mm

23.   TRANSPORTLĪDZEKĻA ĀRPUSE UN APRĪKOJUMS

23.1.   Vispārējais izvietojums (rasējums vai fotogrāfijas un, ja vajadzīgs, tiem pievienoti izmēri un/vai teksts) norādot visu ārpuses daļu, ko var uzskatīt par kritiskām attiecībā uz ārējām projekcijām, pievienoto daļu izvietojumu un skatus, piemēram, un attiecīgā gadījumā: buferi, grīdas līnija, durvju un logu statņi, gaisa ieplūdes režģi, radiatora režģis, priekšējā stikla tīrītāji, notekrievas, rokturi, slīdsliedes, atloki, durvju viras un atslēgas, āķi, cilpas, vinčas, dekoratīvā apdare, rūpnīcas zīmes, emblēmas, padziļinājumi un jebkuras citas ārējās virsmas daļas, kuras var uzskatīt par būtiskām atteicībā uz miesas bojājumu rašanās risku vai smagumu personām, kas atsitas pret ārējo virsmu vai aizskar to sadursmes gadījumā (piem. apgaismes ierīces): …

23.2.   Sīks transportlīdzekļa priekšdaļas apraksts, ieskaitot fotoattēlus un/vai rasējumus, (iekšējo un ārējo) konstrukciju, izmērus, attiecīgas atskaites līnijas un materiālus, arī informāciju par jebkādām uzstādītajām aktīvajām gājēju aizsardzības sistēmām: …

23.3.   Grīdas līnijas rasējums: …

24.   ELEKTROMAGNĒTISKĀ SAVIETOJAMĪBA (EMS)

24.1.   Saraksts, kurā apraksta visas izstrādātās attiecīgo transportlīdzekļa elektrisko/elektronisko sistēmu vai ESA kombinācijas, virsbūves veidus (60), virsbūves materiāla modifikācijas, vispārējo vadu novietojumu, motora modifikācijas, transportlīdzekļa versijas ar stūri kreisajā/labajā pusē un garenbāzes versijas: …

24.2.   Prasības saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 10 (OV L 254, 20.9.2012., 1. lpp.) ir izpildītas ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē (4)

24.3.   Prasības saskaņā ar ISO 14982:1998 (Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnas – Elektromagnētiskā saderība – Testa metodes un pieņemšanas kritēriji) attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē (4)

24.4.   Kā alternatīva 24.2. vai 24.3. punktam – sniedz šādu informāciju:

24.4.1.   Tās virsbūves daļas formas un materiālu apraksts un rasējumi/fotoattēli, kura veido dzinēja nodalījumu un tam blakus esošās pasažieru nodalījuma daļas: …

24.4.2.   Dzinēja nodalījumā iebūvēto metāla sastāvdaļu (piemēram, apsildes ierīču, rezerves riteņa, gaisa filtra, stūres iekārtas u. c.) novietojuma rasējumi vai fotoattēli: …

24.4.3.   Radiotraucējumu kontroles aprīkojuma tabula vai rasējums: …

24.4.4.   Dati par līdzstrāvas pretestības nominālo vērtību un gadījumā, ja ir rezistīvi aizdedzes kabeļi, to nominālā pretestība uz metru: …

25.   SKAŅAS SIGNĀLIERĪCE(-ES)

25.1.   Sastāvdaļas tipa apstiprinājums skaņas signālierīcēm, kas piešķirts saskaņā ar prasībām N kategorijas transportlīdzekļiem ANO/EEK Noteikumos Nr. 28 (OV L 323, 6.12.2011., 33. lpp.), ar attiecīgu dokumentāciju iekļauts informācijas dokumentā: jā/nē (4)

25.2.   Izmantotās ierīces(-ču) apkopojošs apraksts: …

25.3.   Skaņas signālierīces(-ču) atrašanās vietu transportlīdzekļa konstrukcijā norādošs rasējums(-i): …

25.4.   Piestiprināšanas metodes apraksts, tostarp transportlīdzekļa konstrukcijas detaļa, pie kuras ir piestiprināta(-as) skaņas signālierīce(-es): …

25.5.   Elektriskās/pneimatiskās ķēdes diagramma: …

25.5.1.   Spriegums: maiņstrāva/līdzstrāva (4)

25.5.2.   Nominālais spriegums vai spiediens: …

25.6.   Montāžas ierīces rasējums: …

26.   APSILDĪŠANAS SISTĒMA UN GAISA KONDICIONĒŠANA

26.1.   Apsildīšanas sistēma testēta saskaņā ar ISO 14269-2:1997 (Lauksaimniecības un mežsaimniecības traktori un pašgājējas mašīnas – Vadītāja vietas vide – 2. daļa: Apsildīšanas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas testa metodes un veiktspēja) 8. iedaļu un testa protokoli iekļauti informācijas dokumetā: jā/nē/neattiecas (4)

26.2.   Gaisa kondicionēšanas sistēma testēta saskaņā ar ISO 14269-2:1997 (Lauksaimniecības un mežsaimniecības traktori un pašgājējas mašīnas – Vadītāja vietas vide – 2. daļa: Apsildīšanas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas testa metodes un veiktspēja) 9. iedaļu un testa protokoli iekļauti informācijas dokumetā: jā/nē/neattiecas (4)

26.3.   Kā alternatīva 26.1. 26.2. punktam, prasības saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 122 (OV L 164, 30.6.2010., 231. lpp.) ir izpildītas ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē/neattiecas (4)

26.4.   Apsildīšanas sistēma

26.4.1.   Apsildīšanas sistēmas vispārējs rasējums, norādot tās atrašanās vietu transportlīdzeklī (un skaņas slāpēšanas ierīču izvietojumu (tostarp siltuma apmaiņas punktu atrašanās vietu)): …

26.4.2.   Sistēmās izmantotā siltummaiņa (izmantojot izplūdes gāzu siltumu) vai to daļu, kurās notiek apmaiņa, vispārējs rasējums (ja apsildīšanas sistēmās izmanto dzinēja gaisa dzesēšanas siltumu): ..

26.4.3.   Siltummaiņa vai detaļu, kurās notiek apmaiņa, šķērsgriezuma rasējums kopā ar norādi par sienu biezumu, izmantotajiem materiāliem un to virsmas raksturlielumiem: …

26.4.4.   Specifikācijas attiecībā uz ražotāja metodi un tehniskie dati par citām apsildīšanas sistēmas galvenajām sastāvdaļām, piemēram, ventilatoru: …

26.5.   Gaisa kondicionēšana

26.5.1.   Gaisa kondicionēšanas un tās vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: …

26. 5.2.   Gāze, kas gaisa kondicionēšanas sistēmā izmantota kā aukstumreaģents: …

27.   IERĪCES, KAS PAREDZĒTAS, LAI NOVĒRSTU NEATĻAUTU LIETOŠANU

27.1.   T un C kategorijas transportlīdzekļiem

27.1.1.   Prasības saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 62 (OV L 89, 27.3.2013., 37. lpp.) ir izpildītas ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē/neattiecas (4)

27.1.2.   Attiecīgas prasības N2 kategorijas transportlīdzekļiem saskaņā ar ANO/EEK Noteikumu Nr. 18 (OV L 120, 13.5.2010., 29. lpp.) 2., 5., izņemot 5.6. punktu, 6.2. un 6.3. punktu ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē/neattiecas (4)

27.1.3.   Kā alternatīva 27.1.1. vai 27.1.2. punktam – sniedz šādu informāciju:

27.1.3.1.   Pretaizbraukšanas ierīces(-ču) un tās uzstādīšanā iesaistīto transportlīdzekļa daļu detalizēts apraksts, ieskaitot fotoattēlus vai rasējumus: …

27.1.3.2.   Pretaizbraukšanas ierīces(-ču) galveno sastāvdaļu saraksts: …

27.2.   R un S kategorijas transportlīdzekļiem

27.2.1.   Pretaizbraukšanas ierīces(-ču) un tās uzstādīšanā iesaistīto transportlīdzekļa daļu detalizēts apraksts, ieskaitot fotoattēlus vai rasējumus: …

27.2.1.1.   Pretaizbraukšanas ierīces(-ču) galveno sastāvdaļu saraksts: …

28.   REĢISTRĀCIJAS NUMURA ZĪMES VIETA

28.1.   Aizmugurējās reģistrācijas numura zīmes(-ju) atrašanās vieta (vajadzības gadījumā norādīt variantus; attiecīgi var izmantot rasējumus): …

28.1.1.   Augstums virs ceļa virsmas, augšējā mala: priekšējā: … mm,

aizmugurējā: … mm

28.1.2.   Augstums virs ceļa virsmas, apakšējā mala: priekšējā: … mm,

aizmugurējā: … mm

28.1.3.   Centrālās līnijas attālums no transportlīdzekļa gareniskās vidusplaknes: priekšējā: … mm,

aizmugurējā: … mm

28.1.4.   Izmēri (garums x platums): priekšējā: … mm × … mm

aizmugurējā: … mm × … mm

28.1.5.   Zīmes vertikālais slīpums: priekšējā: … grādi.

aizmugurējā: … grādi.

28.1.6.   Redzamības leņķis horizontālā plaknē: priekšējā: … grādi,

aizmugurējā: … grādi

29.   BALASTA MASAS

29.1.   Balasta masu un to, kā tās uzstādītas uz traktora sīks tehniskais raksturojums (tostarp fotogrāfijas vai rasējumi ar izmēriem): …

29.1.   Balasta masu komplektu skaits: …

29.1.1.   Sastāvdaļu skaits katrā komplektā: 1. komplekts: …

2. komplekts: …

komplekts …

29.2.   Katra komplekta sastāvdaļu masa: 1. komplekts … kg

2. komplekts … kg …

komplekts … kg

29.2.1.   Katra komplekta kopējā masa: 1. komplekts … kg

2. komplekts … kg …

komplekts … kg

29.3.   Balasta masu kopējā masa: … kg

29.3.1.   Šo masu sadalījums pa asīm: … kg

29.4.   Materiāls(-i) un uzbūves metode: …

30.   ELEKTROSISTĒMU DROŠĪBA

30.1.   Jaudas ķēdes sastāvdaļu uzstādīšanas īss apraksts un rasējumi/fotoattēli, kuros parādīta jaudas ķēdes sastāvdaļu uzstādīšanas vieta: …

30.2.   Visu jaudas ķēdē ietverto elektrisko funkciju shematiskā diagramma: …

30.3.   Darba spriegums(-i) (V): …

30.4.   Aizsardzības pret elektrotriecienu apraksts: …

30.5.   Drošinātājs un/vai strāvas slēdzis jā/nē/pēc izvēles (4)

30.5.1.   Diagramma, kurā parādīts funkcionālais diapazons: …

30.6.   Jaudas vadu instalācijas konfigurācija: …

30.7.   Ģenerators

30.7.1.   Tips: …

30.7.2.   Nominālā jauda: … VA

30.8.   Pilnīgi elektriskiem transportlīdzekļiem

30.8.1.   Pilnīgi elektriskiem T2, T3, C2 vai C3 kategorijas transportlīdzekļiem Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 3/2014 IV pielikuma prasības ir izpildītas ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē ciktāl tas praktiski iespējams (4) (ja ciktāl tas praktiski iespējams, norādīt: …)

30.9.   Akumulatora atvienotājs

30.9.1.   Akumulatora atvienošana, izmantojot: elektronisku sistēmu/aizdedzes atslēgu/parastu instrumentu/slēdzi/citu (4) (ja citu, norādīt: …)

31.   DEGVIELAS TVERTNE(-ES)

31.1.   Tvertnes(-ņu) ar savienojumiem un ventilācijas līnijām un ventilācijas gaisošanas sistēmas, aizslēgu, vārstu, noslēgšanas ierīču rasējums un tehniskais apraksts: …

31.2.   Rasējums, kurā skaidri parādīts tvertnes(-ņu) novietojums transportlīdzeklī: …

31.3.   Starp tvertni un izplūdes ierīci esošā siltuma aizsarga rasējums: …

31.4.   Galvenā(-ās) degvielas tvertne(-es)

31.4.1.   Maksimālā ietilpība: …

31.4.2.   Izmantotie materiāli: …

31.4.3.   Degvielas tvertnes uzpildes atvere: ierobežota sprausla/marķējums (4) …

31.4.4.   Uzlādes izkliedes pasākums (-i) (ja ir): …

31.5.   Rezerves degvielas tvertne(-es)

31.5.1.   Maksimālā ietilpība: …

31.5.2.   Izmantotie materiāli: …

31.5.3.   Degvielas tvertnes uzpildes atvere: ierobežota sprausla/marķējums (4) …

31.5.4.   Lādiņa izkliedes pasākums (-i) (ja ir): …

32.   SĀNU UN AIZMUGURES AIZSARDZĪBA

32.1.   Sānu aizsardzība

32.1.1.   Uzstādīta: jā/nē/nepilnīgi (4)

32.1.2.   To transportlīdzekļa sastāvdaļu rasējumi, kas attiecas uz sānu aizsardzības konstrukciju, t. i., transportlīdzekļa un/vai šasijas rasējumi, kuri parāda ass(-u) novietojumu un montāžu, sānu aizsargierīces(-ču) montāžu un/vai stiprinājumus. Ja sānu drošības konstrukciju nodrošina, neizmantojot īpašas(-ām) sānu aizsargierīces(-ēm), rasējumā skaidri norāda, vai ir ievēroti prasītie izmēri: …

32.1.3.   Transportlīdzekļa sānu grīdas līnijas rasējums: …

32.1.4.   Vajadzīgo ārējās virsmas šķērsgriezumu rasējumi, lai mērītu ārējās virsmas izvirzījumu augstumu (H) saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXVII pielikuma 1. papildinājumu: …

32.1.5.   Ja ir sānu drošības konstrukcija(-as), pilns šādas ierīces(-ču) apraksts un/vai rasējums (ieskaitot montāžu un stiprinājumus) vai tās/to tipa apstiprinājuma numurs(-i): …

32.1.5.1.   Izmantotie materiāli: …

32.1.5.2.   Pilnīgs vajadzīgo stiprinājumu apraksts un pilni uzstādīšanas norādījumi, to skaitā pievilkšanas griezes momenta prasības: …

32.1.6.   Prasības saskaņā ar ANO/EEK Noteikumu Nr. 73 (OV L 122, 8.5.2012., 1. lpp.) 2., un 3. punktu un I, II un III nodaļu ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē (4)

32.2.   Aizmugures aizsargkonstrukcija

32.2.1.   Uzstādīta: jā/nē/nepilnīgi (4)

32.2.2.   To transportlīdzekļa daļu rasējums, kas ir saistītas ar aizmugurējo drošības konstrukciju, t. i., transportlīdzekļa rasējums un/vai šasijas rasējums ar platākās aizmugurējās ass atrašanās vietu un/vai aizmugurējās drošības konstrukcijas stiprinājumu. Ja aizmugurējā drošības konstrukcija nav īpaša ierīce, rasējumā skaidri norāda, vai ir ievēroti prasītie izmēri: …

32.2.3.   Transportlīdzekļa aizmugures grīdas līnijas rasējums: …

32.2.4.   Ja aizsardzību nodrošina ar īpašu konstrukciju, sīks aizmugurējās drošības konstrukcijas apraksts un/vai rasējums (ieskaitot balstus un stiprinājumus) vai, ja tā ir apstiprināta kā atsevišķa tehniska vienība, tipa apstiprinājuma numurs: …

32.2.4.1.   Izmantotie materiāli: …

32.2.4.2.   Pilnīgs vajadzīgo stiprinājumu apraksts un pilni uzstādīšanas norādījumi, to skaitā pievilkšanas griezes momenta prasības: …

33.   KRAVAS PLATFORMA(-AS)

33.1.   Kravas platformas(-u) izmēri

33.1.1.   Kravas platformas(-u) garums: … mm

33.1.2.   Kravas platformas(-u) platums: … mm

33.1.3.   Kravas platformas(-u) augstums virs zemes (47): … mm

33.2.   Ražotāja deklarētā kravas platformas(-u) droša kravnesība: … kg

33.2.1.   Šīs (šo) kravas(-u) sadalījums pa asīm: … kg

33.3.   T un C kategorijas transportlīdzekļiem atkabināma platforma(-as): jā/nē/pēc izvēles (4)

33.3.1.   Ierīču apraksts piestiprināšanai pie transportlīdzekļa: …

33.4.   Kravas platformas stabilitāte

33.4.1.   Platformas(-u) smaguma centrs gareniskā, šķērseniskā un vertikālā virzienā: …

33.4.2.   Transportlīdzekļiem ar vairākām kravas platformām transportlīdzekļa smaguma centra atrašanās vieta ar noslogotu platformu(-ām) un bez vadītāja garenvirzienā, šķērsvirzienā un vertikālā virzienā: …

34.   PRIEKŠĒJĀ JŪGIERĪCE (T UN C KATEGORIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM)

34.1.   Priekšējās jūgierīces un stiprinājuma ierīces rasējumi mērogā: …

34.2.   Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar maksimālo tehniski pieļaujamo masu, kas nepārsniedz 2 000 kg, ievēro Komisijas Regulas (ES) Nr. 1005/2010 (OV L 291, 9.11.2010., 36. lpp.) prasības, ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē (4)

35.   RIEPAS

35.1.   Tips apstiprināts saskaņā ar Deleģētas regulas (ES) 2015/208 XXX pielikumu: jā/nē/nepiemēro (4)

35.2.   Tips apstiprināts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 (OV L 200, 31.7.2009., 1. lpp.): jā/nē/nepiemēro (4)

35.3.   Tips apstiprināts saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 106 (OV L 257, 30.9.2010., 231. lpp.): jā/nē/nepiemēro (4)

35.4.   Tips apstiprināts saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 30 (OV L 307, 23.11.2011., 1. lpp.): jā/nē/nepiemēro (4)

35.5.   Tips apstiprināts saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 54 (OV L 307, 23.11.2011., 2. lpp.): jā/nē/nepiemēro (4)

35.6.   Tips apstiprināts saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 75 (OV L 84, 30.3.2011., 46. lpp.): jā/nē/nepiemēro (4)

35.7.   Tips apstiprināts saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 117 (OV L 307, 23.11.2011., 3. lpp.): jā/nē/nepiemēro (4)

36.   PRETŠĻAKATU SISTĒMA

36.1.   Dubļusargi

36.1.1.   Transportlīdzeklis aprīkots ar dubļusargiem: jā/nē (4)

36.1.2.   Transportlīdzekļa īss apraksts attiecībā uz tā dubļusargiem: …

36.1.3.   Sīki izstrādāti dubļusargu rasējumi un to izvietojums uz transportlīdzekļa, norādot izmērus, ņemot vērā visvairāk uz āru izvirzītās riepas/riteņa kombinācijas: …

36.2.   Cita tipa pretšļakatu ierīces

36.2.1.   Uzstādīta: jā/nē/nepilnīgi (4)

36.2.2.   Īss transportlīdzekļa apraksts attiecībā uz pretšļakatu sistēmu un tās sastāvdaļām: …

36.2.3.   Sīki izstrādāti pretšļakatu sistēmas rasējumi un tās izvietojums uz transportlīdzekļa, norādot izmērus, ņemot vērā visvairāk uz āru izvirzītās riepas/riteņa kombinācijas: …

37.   KĀPURĶĒŽU ŠASIJA

(norādīt arī pozīciju 4.1.2.3.)

37.1.   Kāpurķēžu šasijas izkārtojuma un tās uzstādīšanas uz transportlīdzekļa fotogrāfijas un rasējumi mērogā (tostarp elementi kāpurķēžu lentu iekšpusē, kas nodrošina lentas vadību uz veltņiem un kāpurķēdes zīmējumu ārpusē): …

37.2.   Ar virsmu saskarē esoša materiāla tips: gumijas kāpurķēdes/tērauda kāpurķēdes/gumijas uzlikas uz kāpurķēžu posmiem (4)

37.3.   Metāla kāpurķēdes:

37.3.1.   To kāpurķēžu atbalsta veltņu skaits. kuri tieši pārnes slodzi uz ceļa virsmu (NR): …

37.3.2.   Katras uzlikas ārējās virsmas laukums (AP): … mm2

37.4.   Gumijas kāpurķēdes

37.4.1.   Saskarē ar ceļu esošu gumijas uzliku kopējais virsmas laukums (AL): … mm2

37.4.2.   Uzliku laukuma, kas atrodas saskarē ar ceļu, procentuālā attiecība pret lentes kopējo virsmu: … %

38.   MEHĀNISKAS SAKABES IERĪCE

38.1.   Mehāniskās sakabes fotoattēli un rasējumi mērogā, kuros detalizēti norādīti prasītie izmēri, mērījumi ierīces montāžai, kā arī tās savienošana ar sakabes ierīcēm:

38.1.1.   Pakaļējā mehāniskā sakabes ierīce: jā/nē (4)

38.1.2.   Priekšējā sakabes ierīce (R un S kategorijas transportlīdzekļiem): jā/nē (4)

38.2.   Mehāniskās sakabes īss tehniskais apraksts, kurā norādīts konstrukcijas veids un izmantotais materiāls

38.2.1.   Pakaļējā mehāniskā sakabes ierīce: …

38.2.2.   Priekšējā mehāniskā sakabes ierīce (R un S kategorijas transportlīdzekļiem): …

38.3.   Aizmugurējā mehāniskā sakabe

Tips (saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXXIV pielikuma 1. papildinājumu):

Marka:

Ražotāja norādītais tipa apzīmējums:

(ES) tipa apstiprinājuma marķējums vai numurs:

Maksimālā horizontālā slodze/D-vērtība (4) (44):

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

Velkamā masa (T) (4) (44):

… tonnas

… tonnas

… tonnas

Maksimālā pieļaujamā vertikālā slodze sakabes punktā (44):

… kg

… kg

… kg

Sakabes punkta atrašanās vieta (62)

augstums virs zemes

minimāli

… mm

… mm

… mm

maksimāli

… mm

… mm

… mm

attālums no vertikālās plaknes, kas šķērso aizmugurējās ass asi:

minimāli

… mm

… mm

… mm

maksimāli

… mm

… mm

… mm

38.4.   Priekšējā sakabes ierīce (R un S kategorijas transportlīdzekļiem):

Tips (saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXXIV pielikuma 1. papildinājumu):

Marka:

Ražotāja norādītais tipa apzīmējums:

(ES) tipa apstiprinājuma marķējums vai numurs:

Maksimālā horizontālā slodze/D-vērtība (4) (44):

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

Velkamā masa (T) (4) (44):

… tonnas

… tonnas

… tonnas

Maksimālā pieļaujamā vertikālā slodze sakabes punktā (44):

… kg

… kg

… kg

Sakabes punkta atrašanās vieta (62)

augstums virs zemes

minimāli

… mm

… mm

… mm

maksimāli

… mm

… mm

… mm

38.5.   Mehāniskās sakabes ierīces apraksts:

Tips (saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXXIV pielikuma 1. papildinājumu):

Marka:

Ražotāja norādītais tipa apzīmējums:

Maksimālā horizontālā slodze/D-vērtība (4) (44):

… kg/kN (4)

Velkamā masa (T) (4) (44):

… tonnas

Vertikālā slodze sakabes punktā (S) (44):

… kg

Sakabes ierīces fotoattēli un rasējumi mērogā. Šajos rasējumos jo īpaši jābūt sīki parādītiem vajadzīgajiem izmēriem, kā arī mērījumiem ierīces montāžai

 

Sakabes ierīces īss tehniskais apraksts, kurā norādīts konstrukcijas veids un izmantotais materiāls

 

Testa veids

Statiskais/dinamiskais (4)

(ES) tipa apstiprinājuma marķējums vai numurs:

jūgstieņa cilpas, savienotājgalviņas vai līdzīgas sakabes ierīces, kuras jāpievieno mehāniskajai sakabei (vertikāla grozāma vai negrozāma jūgstieņa gadījumā)

mehāniskās sakabes, kas jāpievieno šķērssiju rāmim/piekabes āķa stiprinājumam (ja ir ierobežojumi attiecībā uz noteiktiem tipiem):

38.6.   Sastāvdaļas tipa apstiprinājums mehāniskai sakabei piešķirts atbilstīgi ANO EEK Noteikumiem Nr. 55 (OV L 227, 28.8.2010., 1. lpp.), iekļaujot attiecīgos dokumentus informācijas dokumentā: jā/nē/nepiemēro (4)

39.   TRĪSPUNKTU PACELŠANAS MEHĀNISMS

39.1.   Trīspunktu pacelšanas mehānisms: priekšgalā uzmontēts/aizmugurē uzmontēts/gan priekšgalā, gan aizmugurē uzmontēts/nav (4)

40.   PAPILDU SAKABES PUNKTI

40.1.   Papildu sakabes punkti: jā/nē/pēc izvēles (4)

40.2.   Sīks tehniskais apraksts (ietverot fotogrāfijas vai rasējumus) un papildu sakabes punktu galvenais(-ie) mērķis(-i): …

40.3.   Maksimālā pieļaujamā vertikālā slodze uz papildu sakabes punktiem: … kg

D.   INFORMĀCIJA PAR BREMZĒŠANAS VEIKTSPĒJU

41.   BALSTIEKĀRTA

41.1.   Balstiekārtas un tās vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums katrai asij vai asu vai riteņu grupai: …

41.2.   Balstiekārtas sastāvdaļu rasējums: …

41.3.   Augstuma iestatīšana: jā/nē/pēc izvēles (4)

41.4.   Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu īss apraksts: …

41.5.   Dzenošās(-o) ass(-u) pneimatiskā balstiekārta: jā/nē (4)

41.5.1.   Dzenošās(-o) ass(-u) balstiekārta, kas līdzvērtīga pneimatiskajai balstiekārtai: jā/nē (4)

41.5.2.   Atsperotās masas svārstību frekvence un slāpēšana: …

41.6.   Nedzenošās(-o) ass(-u) pneimatiskā balstiekārta: jā/nē (4)

41.6.1.   Nedzenošās(-o) ass(-u) balstiekārta, kas līdzvērtīga pneimatiskajai balstiekārtai: ir/nav (4)

41.6.2.   Atsperotās masas svārstību frekvence un slāpēšana: …

41.7.   Balstiekārtas atsperojošo detaļu raksturlielumi (uzbūve, materiālu raksturojums un izmēri): …

41.8.   Transportlīdzeklis, kas aprīkots ar hidropneimatisko/hidraulisko/pneimatisko (4) balstiekārtu: jā/nē (4)

41.9.   Stabilizatori: jā/nē/pēc izvēles (4)

41.10.   Amortizatori: jā/nē/pēc izvēles (4)

41.11.   Citas ierīces (ja ir): …

42.   ASS(-IS) UN RIEPAS

42.1.   Ass (-u) apraksts (tostarp fotoattēli un rasējumi) …

42.2.   Izgatavošanas materiāls(-i) un metode: …

42.3.   Marka (vajadzības gadījumā): …

42.4.   Tips (vajadzības gadījumā): …

42.5.   Maksimāli pieļaujamā slodze uz asi(-īm): … kg

42.6.   Ass(-u) izmēri:

42.6.1.   Garums: … mm

42.6.2.   Platums: … mm

42.7.   Bremžu savienojums ar asi(-īm): aksiāls/radiāls/integrēts/cits (4) (ja cits, precizējiet: …)

42.8.   Lielākais pieļaujamais riepu izmērs bremzējamām asīm: …

42.8.1.   Nominālā velšanās aploce lielākajām riepām uz bremzējamām asīm: …

42.8.2.   Lielākais pieļaujamais riepu izmērs dzenošajiem tiltiem: …

42.8.3.   Nominālais ripošanas perimetrs lielākajām riepām uz bremzējamām asīm: …

43.   BREMZĒŠANA

43.1.   Īss bremžu sistēmas(-u) apraksts(-i), kura uzstādīta uz transportlīdzekļa (saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/68 XIII pielikuma 1. papildinājuma 1.6. punktu)

43.2.   Transportlīdzekļa specifikācijas attiecībā uz bremžu sistēmas(-u) pneimatisko un/vai elektrisko vadības līniju vadības ķēdēm un atbalstīto ziņojumu un parametru saraksts: …

43.3.   Bremžu sistēmas(-u) saskarne saskaņā ar ISO 11992-1:2003 (Autotransporta līdzekļi – digitālas informācijas apmaiņa par elektriskiem savienojumiem starp velkošo un velkamo transportlīdzekli – 1. daļa: Fiziskais un datu pārraides slānis), tostarp fiziskais slānis, datu pārraides slānis un lietojuma slānis, kā arī atbalstīto ziņojumu un parametru attiecīgais novietojums: jā/nē (4)

43.4.   Bremžu sistēma(-as)

43.4.1.   Bremžu sistēmas darbības apraksts (ieskaitot elektroniskās sastāvdaļas), elektriskā blokshēma, hidropievada vai pneimopievada shēma (55): …

43.4.2   Shematisks bremžu sistēmas(-u) rasējums un darbības shēma (55): …

43.4.3.   Bremžu sistēmas sastāvdaļu saraksts ar precīzām norādēm (55): …

43.4.4.   Bremžu sistēmas aprēķina tehniskais skaidrojums (attiecības noteikšana starp riteņu aploču bremzēšanas kopējo spēku un vadības ierīcei pieliktā spiediena spēku) (55): …

43.4.5.   Ārējas enerģijas avots(-i) (ja ir) (parametri, energoakumulatora ietilpība, maksimālais un minimālais spiediens, spiediena rādītājs un minimālā spiediena signālierīce uz kontrolmērinstrumentu paneļa, vakuuma kameras un padeves vārsts, kompresori, spiediena iekārtu atbilstība noteikumiem) (55): …

43.4.6.   Elektroniska bremžu sistēma: ir/nav/pēc izvēles (4)

43.4.7.   I tipa testa protokola numurs(-i) saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/68 VII pielikumu (ja piemērojams): …

43.5.   Bremžu pārvads

43.5.1.   Bremžu pārvads: mehānisks/hidrostatisks bez pastiprinātāja/ar pastiprinātāju/pārvads ar motorizētu piedziņu (4)

43.5.2.   Pārvada tehnoloģija: pneimatisks/hidraulisks/gan pneimatisks, gan hidraulisks (4)

43.5.3.   Labās un kreisās puses bremžu vadības ierīču bloķēšana: …

43.6.   Velkamā transportlīdzekļa bremžu iekārtas

43.6.1.   Velkamā transportlīdzekļa bremžu vadības sistēmas tehnoloģija: hidrauliska/pneimatiska/elektriska (4)

43.6.2.   Velkamā transportlīdzekļa bremžu iedarbināšanas ierīce (apraksts, parametri): …

43.6.3.   Savienotāju, sakabes un drošības ierīču apraksts (ieskaitot rasējumus, skices un elektroniskās sastāvdaļas): …

43.6.4.   Savienojumu tips: vienas līnijas/divu līniju (4)

43.6.4.1.   Barošanas pārspiediens (1 vads): … kPa

43.6.4.2   Barošanas pārspiediens (2 vads) (attiecīgā gadījumā): … kPa

43.6.4.2.1.   Hidraulisks: … kPa

43.6.4.2.2.   Pneimatisks: … kPa

E.   INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTLĪDZEKĻA KONSTRUKCIJU

44.   RAŽOŠANAS ATBILSTĪBA

44.1.   Vispārējo kvalitātes nodrošināšanas pārvaldības sistēmu apraksts: …

45.   PIEKĻUVE TRANSPORTLĪDZEKĻU IEBŪVĒTAJĀM DIAGNOSTIKAS SISTĒMĀM (OBD) UN TRANSPORTLĪDZEKĻA REMONTA UN TEHNISKĀS APKOPES INFORMĀCIJAI (45)

45.1.   Galvenās tīmekļa vietnes adrese, kurā ir sniegta informācija par transportlīdzekļa remontu un tehnisko apkopi (45): …

45.2.   Vairākposmu tipa apstiprināšanas gadījumā galvenās vietnes adrese, kurā ir sniegta informācija par transportlīdzekļa remontu un tehnisko apkopi no ražotāja(-iem) iepriekšējā(-os) posmā(-os) (45): …

45.3.   Sniegta attiecīgā informācija, kas ļauj izstrādāt rezerves sastāvdaļas, kas ir svarīgas OBD sistēmas pareizai darbībai: jā/nē (4)

45.4.   Tipa ražošanas apjoms gadā visā pasaulē (61): …

45.5.   Pierādījumi, ka transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācija ir sniegta, izmantojot tikai atklātu teksta un grafisko formātu vai formātus, ko var apskatīt un izdrukāt, izmantojot tikai standarta programmatūras spraudņus, kas ir brīvi pieejami, viegli instalējami un darbojas parasti izmantojamās datoru operētājsistēmās.

45.5.1.   Atslēgvārdi metadatos atbilst standartam ISO 15031-2:2010 (Autotransporta līdzekļi – Komunikācija komunikācija starp transportlīdzekli un ārējo aprīkojumu, ko izmanto emisijas diagnostikā – 2. daļa: Norādījumi par terminiem, definīcijām, saīsinājumiem un akronīmiem): jā/nē (4)

45.6.   Vadības bloku atkārtota programmēšana saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 V pielikuma 1. papildinājuma 2.5. punktu

45.6.1.   Vadības bloku atkārtotu programmēšanu veic saskaņā ar SAE J2534/TMC RP1210/citu nepatentētu programmatūru (4) (ja cita nepatentēta programmatūra, norādiet: …)

45.6.1.1.   Patentēta programmatūra: jā/nē (4)

45.6.1.2.   ISO 22900-2 (Autotransporta līdzekļi – Modulāro transportlīdzekļu saziņas saskarne – 2. daļa: Diagnostikas protokola datu bloka lietojumprogrammas saskarne (D-PDU API)): jā/nē (4)

45.6.1.3.   SAE J2534 (Ieteicamā prakse transportlīdzekļu caurplūdes (pass-through) programmēšanai): jā/nē (4)

45.6.1.4.   TMC RP1210 (API): jā/nē (4)

45.6.1.5.   Cita nepatentēta programmatūra:: jā/nē (4) (ja ir cita nepatentēta programmatūra, norādiet: …)

45.6.2.   Ražotājam specifiska lietojuma un transportlīdzekļa saziņas saskarņu savietojamības validēšanai izmanto: neatkarīgi izstrādātas VCI/speciālas aparatūras nomu (4)

45.6.3.   Komunikācija transportlīdzeklī un komunikācija starp ECU un diagnostikas un apkopes rīkiem piemēro šādus standartus:

45.6.3.1.   SAE J1939 (Seriālās kontroles un komunikāciju transportlīdzekļu tīkls): jā/nē (4)

45.6.3.2.   ISO 11783 (Lauksaimniecības un mežsaimniecības traktori un pašgājējas mašīnas – Seriālās kontroles un komunikāciju tīkls): jā/nē (4)

45.6.3.3.   ISO 14229 (Autotransporta līdzekļi – Vienoti diagnostikas pakalpojumi (UDS)): jā/nē (4)

45.6.3.4.   ISO 27145 (Autotransporta līdzekļi – Starptautiskas harmonizētas lieljaudas transportlīdzekļu iebūvētas diagnostikas sistēmas īstenošanas (WWH-OBD) komunikācijas prasības) apvienojumā ar ISO 15765-4 (Autotransporta līdzekļi – Kontrollera apgabala tīkla diagnostikas komunikācija (DoCAN) – 4. daļa: Prasības sistēmām, kas saistītas ar emisiju) (4) /ISO 13400 (Autotransporta līdzekļi – Diagnostikas komunikācija, izmantojot interneta protokolu (DoIP)) (4): jā/nē (4)

45.7.   Diagnostikas instrumentu izgatavošanai nepieciešamā informācija

45.7.1.   Transportlīdzekļa ražotājs izmanto diagnostikas un testu instrumentus saskaņā ar standartiem ISO 22900-2:2009 (Autotransporta līdzekļi – Modulāro transportlīdzekļu saziņas saskarne (MVCI) – 2. daļa: Diagnostikas protokola datu bloka lietojumprogrammas saskarne (D-PDU API)) un ISO 22901-2:2011 (Autotransporta līdzekļi – Diagnostikas datu atklātā apmaiņa (ODX) – 2. daļa: Ar emisiju saistīti diagnostikas dati) savos franšīzes tīklos: jā/nē/neattiecas (4) (ja neattiecas: norādīt iemeslus: …)

45.7.2.   ODX datnes ir pieejamas neatkarīgiem uzņēmumiem, izmantojot ražotāja tīmekļa vietni: jā/nē/neattiecas (4) (ja neattiecas: norādīt iemeslus: …)

45.7.3.   Komunikācijas protokola informāciju, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 V pielikuma 2. papildinājuma 1.1. punktā, dara pieejamu, izmantojot ražotāja remonta informācijas tīmekļa vietni: jā/nē/neattiecas (4) (ja neattiecas: norādīt iemeslus: …)

45.7.4.   Informācija, kas nepieciešama OBD pārraudzīto sastāvdaļu testiem un diagnostikai kā noteikts Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 V pielikuma 2. papildinājuma 1.2. punktā dara pieejamu, izmantojot ražotāja remonta informācijas tīmekļa vietni: jā/nē//neattiecas (4) (ja neattiecas: norādīt iemeslus: …)

45.7.5.   Remonta veikšanai nepieciešamā informācija kā noteikts Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 V pielikuma 2. papildinājuma 1.3. punktā dara pieejamu, izmantojot ražotāja remonta informācijas tīmekļa vietni: jā/nē//neattiecas (4) (ja neattiecas: norādīt iemeslus: …)

45.8.   Transportlīdzekļu sastāvu remonta un tehniskās apkopes informācija

45.8.1   Transportlīdzekļa ražotājs iesaka traktora tipa kombinēšanu ar R vai S kategorijas transportlīdzekļa tipu vai otrādi: jā/nē (4)

45.8.2.   Transportlīdzekļi, kuriem tiek ieteikta izmantošana kombinācijā ar citu transportlīdzekli:

45.8.2.1.   Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums) (18): …

45.8.2.2.   Tips (17): …

45.8.2.2.1.   Variants(-i) (17): …

45.8.2.2.2.   Versija(-as) (17): …

45.8.2.3.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

45.8.2.4.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (2): …

45.8.3.   Transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācija, kas saistīta ar abu transportlīdzekļu savienojamību, tiek sniegta, izmantojot tīmekļa vietni, ko kopīgi izveidojuši vairāki ražotāji vai ražotāju konsorcijs: jā/nē (4)

45.8.3.1.   Tās tīmekļa vietnes adrese, ko kopīgi izveidojuši vairāki ražotāji vai ražotāju konsorcijs (45): …

46.   APGĀŠANĀS AIZSARGKONSTRUKCIJA (ROPS)

46.1.   ROPS iekārta: obligāta/pēc izvēles/standarta (4)

46.2.   ROPS veido kabīne/rāmis/apgāšanās aizsargkonstrukcija(-as), kas uzstādīta(-as) priekšā/aizmugurē (4)

46.2.1.   Ja ir aizsargkonstrukcija: nolokāms/nenolokāms (4)

46.2.2.   Attiecībā uz salokāmu aizsargkonstrukciju:

46.2.2.1.   Salokāma: ar instrumentiem/salokāms bez instrumentiem (4);

46.2.2.2.   Fiksēšanas mehānisms: manuāls/automātisks (4)

46.2.2.3.   Fotogrāfijas un sīki izstrādāti tehniskie rasējumi, kuros redzama satveršanas zona un pieejamo zonu sānu skats un skats no augšas. Rasējumos jābūt galvenajiem izmēriem: …

46.3.   Fotogrāfijas un detalizēti rasējumi parāda ROPS pozīciju, sēdekļa indeksa punkta (SIP) atrašanās vietu, ziņas par montāžu un traktora priekšējās daļas pozīciju, kura spēj atbalstīt transportlīdzekļa masu, kad tas apgāzies (vajadzības gadījumā) utt. (ja ir priekšpusē piestiprinātas salokāmas ROPS, rāda satveršanas zonu un pieejamo zonu sānu skatu un augšskatu). Rasējumos norāda galvenos izmērus, tostarp traktora aizsargkonstrukcijas ārējās izmērus un galvenos iekšējos izmērus: …

46.4.   Aizsargkonstrukcijas īss apraksts, tai skaitā:

46.4.1.   Konstrukcijas tips: …

46.4.2.   Stiprinājuma detaļas: …

46.4.3.   Informācija par traktora priekšējo daļu, kura spēj balstīt traktoru, kad tas apgāzies (vajadzības gadījumā): …

46.4.4.   Papildu rāmis: …

46.5.   Izmēri (52)

46.5.1.   Jumta detaļu augstums virs sēdekļa indeksa punkta (SIP): … mm

46.5.2.   Jumta detaļu augstums virs traktora platformas: … mm

46.5.3.   Aizsargkonstrukcijas iekšējais platums vertikāli virs sēdekļa indeksa punkta stūres rata centra līmenī: … mm

46.5.4.   Attālums no stūres rata centra līdz aizsargkonstrukcijas labajai pusei: … mm

46.5.5.   Attālums no stūres rata centra līdz aizsargkonstrukcijas kreisajai pusei: … mm

46.5.6.   Minimālais attālums no stūres rata aploces līdz aizsargkonstrukcijai: … mm

46.5.7.   Horizontālais attālums no sēdekļa indeksa punkta līdz aizsargkonstrukcijas aizmugurei virs sēdekļa indeksa punkta: … mm

46.5.8.   Traktora priekšējās daļas, kura spēj balstīt traktoru, kad tas apgāzies (vajadzības gadījumā) pozīcija (attiecībā pret aizmugurējo asi):

46.5.8.1.   Horizontālais attālums: … mm

46.5.8.2.   Veritkālais attālums: … mm

46.6.   Ziņas par materiāliem, kas izmantoti aizsargkonstrukcijai, un izmantojamās tērauda markas specifikācijas (53)

46.6.1.   Galvenais rāmis (detaļas – materiāls – izmēri): …

46.6.2.   Stiprinājumi (detaļas – materiāls – izmēri): …

46.6.3.   Montāžas un stiprinājuma skrūves (detaļas – izmēri): …

46.6.4.   Jumts (detaļas – materiāls – izmēri): …

46.6.5.   Apšuvums (ja ir) (detaļas – materiāls – izmēri): …

46.6.6.   Stikli (ja ir) (detaļas – materiāls – izmēri): …

46.6.7.   Traktora priekšējā daļu, kura spēj balstīt traktoru, kad tas apgāzies (ja nepieciešams) (detaļas – materiāls – izmēri): …

46.7.   Kā alternatīva 46.1. līdz 46.6.7. punktam – sniedz šādu informāciju:

46.7.1.   Pilnīgs testa protokols, kas izsniegts, pamatojoties uz ESAO standartizēto kodeksu par lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru aizsargkonstrukciju oficiālo testēšanu (dinamiskais tests), ESAO kodekss Nr. 3, 2015. gada izdevums, 2014. gada jūlijs, nodrošina ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē/neattiecas (4)

46.7.2.   Pilnīgs testa protokols, kas izsniegts pamatojoties uz ESAO standartizēto kodeksu par lauksaimniecības un mežsaimniecības kāpurķēžu traktoru aizsargkonstrukciju oficiālo testēšanu, ESAO kodekss Nr. 8, 2015. gada izdevums, 2014. gada jūlijs, nodrošina ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē/neattiecas (4)

46.7.3.   Pilnīgs testa protokols, kas izsniegts, pamatojoties uz ESAO standartizēto kodeksu par lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru aizsargkonstrukciju oficiālo testēšanu (statiskais tests), ESAO kodekss Nr. 4, 2015. gada izdevums, 2014. gada jūlijs, nodrošina ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē/neattiecas (4)

46.7.4.   Pilnīgs testa protokols, kas izsniegts, pamatojoties uz ESAO standartizēto kodeksu lauksaimniecības un mežsaimniecības šauras šķērsbāzes riteņtraktoru priekšā montētu apgāšanās aizsargkonstrukciju oficiālai testēšanai, ESAO kodekss Nr. 6, 2015. gada izdevums, 2014. gada jūlijs, nodrošina ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē/neattiecas (4)

46.7.5   Pilnīgs testa protokols, kas izsniegts, pamatojoties uz ESAO standartizēto kodeksu lauksaimniecības un mežsaimniecības šauras šķērsbāzes riteņtraktoru aizmugurē piestiprinātu apgāšanās aizsargkonstrukciju oficiālai testēšanai, ESAO kodekss Nr. 7, 2015. gada izdevums, 2014. gada jūlijs, nodrošina ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē/neattiecas (4)

47.   KONSTRUKCIJA AIZSARDZĪBAI PRET KRĪTOŠIEM PRIEKŠMETIEM (FOPS)

47.1.   T un C kategorijas transportlīdzekļi, kas aprīkoti izmantošanai mežsaimniecībā

47.1.1.   Prasības saskaņā ar standartu ISO 8083:2006 (Mežsaimniecības mašīnas – Aizsargkonstrukcijas pret krītošiem priekšmetiem (FOPS) – Laboratorijas testi un veiktspējas prasības) I līmenis/II līmenis (4) attiecībā uz FOPS ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē (4)

47.2.   Visi pārējie T un C kategorijas transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar FOPS

47.2.1.   Fotogrāfijas un detalizēti rasējumi, kas parāda FOPS pozīciju, sēdekļa indeksa punktu (SIP) utt. Rasējumos jābūt galvenajiem izmēriem, tostarp traktora ar uzmontētu aizsargkonstrukciju ārējiem izmēriem un galvenajiem iekšējiem izmēriem: …

47.2.2.   Aizsargkonstrukcijas īss apraksts, tai skaitā:

47.2.2.1.   Konstrukcijas tips: …

47.2.2.2.   Stiprinājuma detaļas: …

47.2.3.   Izmēri (52)

47.2.3.1.   Jumta detaļu augstums virs sēdekļa indeksa punkta (SIP): … mm

47.2.3.2.   Jumta detaļu augstums virs traktora platformas: … mm

47.2.3.3.   Kopējais traktora augstums ar piemontētu aizsargkonstrukciju: … mm

47.2.3.4.   Aizsargkonstrukcijas kopējais platums (ja dubļusargi ietverti, tas ir jānorāda): … mm

47.2.4.   Ziņas par materiāliem, kas izmantoti aizsargkonstrukcijai, un izmantojamo tērauda marku specifikācijas (53)

47.2.4.1.   Galvenais rāmis (detaļas – materiāls – izmēri): …

47.2.4.2.   Stiprinājumi (detaļas – materiāls – izmēri): …

47.2.4.3.   Montāžas un stiprinājuma skrūves (detaļas – izmēri): …

47.2.4.4.   Jumts (detaļas – materiāls – izmēri): …

47.2.5.   Dati par traktora ražotāja pastiprinātām oriģinālām detaļām: …

47.2.6.   Kā alternatīva 47.2.1. līdz 47.2.5. punktam – pilnīgs testa protokols, kas izsniegts, pamatojoties uz ESAO standartizēto kodeksu par oficiāliem testiem attiecībā uz konstrukcijām aizsardzībai pret krītošiem priekšmetiem lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros, ESAO kodekss Nr. 10, 2015. gada izdevums, 2014. gada jūlijs, nodrošina ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē (4)

48.   TROKŠŅA LĪMENIS, KAS IEDARBOJAS UZ VADĪTĀJU

48.1.   T vai C kategorijas transportlīdzekļus (ar gumijas kāpurķēdēm) testē saskaņā ar 1. testa metodi, kā norādīts Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XIII pielikuma 2. punktā: jā/nē/neattiecas (4)

48.2.   T vai C kategorijas transportlīdzekļus (ar gumijas kāpurķēdēm) testē saskaņā ar 2. testa metodi, kā norādīts Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XIII pielikuma 3. punktā: jā/nē/neattiecas (4)

48.3.   C kategorijas transportlīdzekļus ar tērauda kāpurķēdēm testē uz mitras smilts slāņa, kā norādīts standarta ISO 6395:2008 (Zemesdarbu mašīnas – Skaņas stipruma līmeņa noteikšana – Dinamisko testu apstākļi): 5.3.2. punktā: jā/nē/neattiecas (4)

48.4   Kā alternatīva 48.1. līdz 48.3. punktam – pilnīgs testa protokols, kas izsniegts, pamatojoties uz ESAO standartizēto kodeksu par oficiāliem trokšņa mērījumiem vadītāja vietā(-ās) lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros, ESAO kodekss Nr. 5, 2015. gada izdevums, 2014. gada jūlijs, nodrošina ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē/neattiecas (4)

49.   SĒDVIETAS (SEGLVEIDA SĒDEKĻI UN SĒDEKĻI)

49.1.   Sēdvietu konfigurācija: seglveida sēdekļi/sēdekļi (4)

49.2.   Visu sēdvietu sēdekļa atskaites punktu (S) koordinātes vai rasējumi: …

49.3.   Apraksts un rasējumi:

49.3.1.   sēdekļi un to stiprinājumi: …

49.3.2.   regulēšanas sistēma: …

49.3.3.   pārvietošanas un fiksēšanas sistēmas: …

49.3.4.   drošības jostu stiprinājumi (ja iebūvēti sēdekļa konstrukcijā): …

49.3.5.   transportlīdzekļa detaļas, kas izmantotas kā stiprinājumi: …

49.4.   Vadītāja sēdeklis

49.4.1.   Vadītāja sēdekļa novietojums: labajā pusē/kreisajā pusē/vidū (4): …

49.4.2.   Vadītāja sēdekļa tipa kategorija: A kategorija I/II/III klase, B kategorija (4)

49.4.3.   Reversīva vadītāja pozīcija: jā/nē (4)

49.4.3.1.   Reversīvas vadītāja pozīcijas apraksts: …

49.4.4.   Vadītāja sēdekļa izmēri, tostarp sēdekļa virsmas garums un platums, atzveltnes novietojums un slīpums, kā arī sēdekļa virsmas slīpums:

49.4.5.   Vadītāja sēdekļa galvenās īpašības: …

49.4.6.   Regulēšanas sistēma: …

49.4.7.   Pārvietošanas un fiksēšanas sistēma gareniskā un vertikālā virzienā: …

49.4.7.1.   Transportlīdzekļiem, kas nav aprīkoti ar regulējamu sēdekli, norādīt stūres statņa un pedāļa(-u) pārvietošanos: …

49.5.   Pasažieru sēdeklis(-ļi):

49.5.1.   Atrašanās vieta un izvietojums (8): …

49.5.2.   Pasažieru sēdekļa(-ļu) izmēri: …

49.5.3.   Pasažieru sēdekļa(-ļu) galvenās īpašības …

49.5.4.   Prasības saskaņā ar standartu EN 15694:2009 (Lauksaimniecības un mežsaimniecības traktori – Pasažieru sēdeklis – Prasības un testa procedūras) ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē/neattiecas (4)

49.5.5.   Prasības saskaņā ar standartu EN 15997:2011 (Visurgājēji (ATV) – Drošuma prasības un testa metodes) attiecībā uz ATV II tipa transportlīdzekļu (all-terrain vehicle jeb visurgājēju) pasažieru sēdekļiem ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē/neattiecas (4)

50.   DARBĪBAS TELPA UN IEKĀPŠANA TRANSPORTLĪDZEKLĪ UN IZKĀPŠANA NO TĀ, TOSTARP DURVIS UN LOGI

50.1.   Darbības telpa

50.1.1.   Darbības telpas detalizētas fotogrāfijas vai rasējumi, ieskaitot izmērus, jo īpaši norādot sēdekļa atskaites punkta (S) novietojumu un darbības telpas izmērus ap to, atstarpi starp stūres rata pamatni un traktora nekustīgajām daļām, vadības ierīču un kāpšļu, vajadzīgo margu atrašanās vietu: …

50.1.2.   Ar roku darbināmām vadības ierīcēm ir obligātas atstarpes saskaņā ar ISO 4254-1:2013 (Lauksaimniecības mašīnas – Drošums – 1. daļa. Vispārīgas prasības) 4.5.3. punktu ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē (4)

50.2.   Piekļūšana vadītāja vietai

50.2.1.   Detalizētas fotogrāfijas vai rasējumi un/vai kopsalikuma attēls, ieskaitot ieeju, kāpšļu, pakāpienu, margu un rokturu izmērus: …

50.2.2.   Pakāpienu, iebūvēto padziļinājumu un kāpšļu minimālie izmēri:

50.2.2.1.   Atstarpe dziļumā: … mm

50.2.2.2.   Atstarpe platumā: … mm

50.2.2.3.   Atstarpe augstumā: … mm

50.2.2.4.   Attālums starp divu pakāpienu virsmām: … mm

50.2.3.   C kategorijas transportlīdzekļiem prasības, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XV pielikuma 3.3.5. iedaļā ir izpildītas, izmantojot atbilstīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē (4)

50.2.4.   Margas/rokturi (4) ir: jā/nē (4)

50.3.   Piekļuve citām pozīcijām, kas nav vadītāja vieta:

50.3.1.   Detalizētas fotogrāfijas vai rasējumi un/vai kopsalikuma attēls, ieskaitot ieeju, kāpšļu, pakāpienu, margu un rokturu izmērus: …

50.3.2.   Pakāpienu, iebūvēto padziļinājumu un kāpšļu minimālie izmēri:

50.3.2.1.   Atstarpe dziļumā: … mm

50.3.2.2.   Atstarpe platumā: … mm

50.3.2.3.   Atstarpe augstumā: … mm

50.3.2.4.   Attālums starp divu pakāpienu virsmām: … mm

50.3.3.   Margas/rokturi (4) ir: jā/nē (4)

50.4.   Pasažieru durvis, slēgmehānismi un viras

50.4.1.   Durvju skaits un to konfigurācija, izmēri un atvēruma maksimālais leņķis (5): …

50.4.2.   Slēgmehānismu un viru rasējums, norādot to novietojumu durvīs: …

50.4.3.   Slēgmehānismu un viru tehniskais raksturojums: …

50.4.4.   Transportlīdzekļa durvis ar elektriski darbināmiem logiem un jumta lūkām, ja tādi uzstādīti, atbilst prasībām, kas noteiktas 5.8.1. līdz 5.8.5. punktā ANO/EEK Noteikumos Nr. 21 (OV L 188, 16.7.2008., 32. lpp.): jā/nē (4)

50.5.   Logi un avārijas izeja(-as)

50.5.1.   Fotoattēli vai rasējumi un/vai kopsalikuma attēli ar logu un avārijas izeju izvietojumu, kā arī papildu līdzekļiem, kas atvieglotu evakuāciju: …

50.5.2.   Logu skaits: … un avārijas izeju skaits: …

50.5.3.   Logu izmēri: … mm × … mm un avārijas izeju izmēri: … mm × … mm

50.5.4.   Līdzekļi augstuma atšķirības pārvarēšanai, kura pārsniedz 1 000 mm, lai atvieglotu evakuāciju, ja tādi ir: …

51.   JŪGVĀRPSTA(-AS)

51.1.   Jūgvārpstu skaits: …

51.2.   Galvenā jūgvārpsta

51.2.1.   Novietojums: priekšā/aizmugurē/cits (4) (ja cits, norādīt: …)

51.2.2.   Apgriezienu skaits minūtē: …

51.2.2.1.   Jūgvārpstas apgriezienu attiecība pret dzinēja apgriezieniem: …

51.2.4.   Pēc izvēles: jauda, uz jaudas noņemšanas vārpstas (PTO) pie nominālā apgriezienu skaita (saskaņā ar ESAO kodeksu 2 (57) vai ISO 789-1:1990 (Lauksaimniecības traktori – Testa procedūras – 1. daļa: Jaudas izvades ierīces jaudas testi)

PTO nominālais apgriezienu skaits

(min– 1)

Atbilstošais dzinēja apgriezienu skaits

(min– 1)

Jauda

(kW)

1-540

2-1 000

540E

 

 

1 000E

 

 

51.2.3.   Jūgvārpstas aizsargierīce (apraksts, izmēri, rasējumi, fotoattēli): …

51.3.   Sekundārā jūgvārpsta (ja tāda ir)

51.3.1.   Novietojums: priekšā/aizmugurē/cits (4) (ja cits, norādīt: …)

51.3.2.   Apgriezienu skaits minūtē: …

51.3.2.1.   Jūgvārpstas apgriezienu attiecība pret dzinēja apgriezieniem: …

51.2.3.   Pēc izvēles: jauda uz jaudas noņemšanas vārpstas (PTO) pie nominālā apgriezienu skaita (saskaņā ar ESAO kodeksu 2 (57) vai ISO 789-1:1990 (Lauksaimniecības traktori – Testa procedūras – 1. daļa: Jaudas izvades ierīces jaudas testi)

PTO nominālais apgriezienu skaits

(min– 1)

Atbilstošais dzinēja apgriezienu skaits

(min– 1)

Jauda

(kW)

1–540

2–1 000

540 E

 

 

1 000 E

 

 

51.3.4.   Jūgvārpstas aizsargierīce(-es) (apraksts, izmēri, rasējumi, fotoattēli): …

51.4.   Aizmugurējā jūgvārpsta

51.4.1.   Prasības saskaņā ar standartu ISO 500-1:2014 (Lauksaimniecības traktori –Aizmugurē montētas jaudas izvades ierīces 1., 2., 3. un 4. tips – 1. daļa: Vispārējas specifikācijas, drošuma prasības, aizsarga un klīrensa zonas izmēri) attiecībā uz aizmugurējo jūgvārpstu ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē/neattiecas (4)

51.4.2.   Prasības saskaņā ar standartu ISO 500-2:2004 (Lauksaimniecības traktori – Aizmugurē montētas jaudas izvades ierīces 1., 2. un 3. tips – 2. daļa: Šauras šķērsbāzes traktoru aizsarga un klīrensa zonas izmēri) attiecībā uz aizmugurējo jūgvārpstu šauras šķērsbāzes traktoriem ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē/neattiecas (4)

51.5.   Priekšējā jūgvārpsta

51.5.1.   Prasības saskaņā ar standartu ISO 8759-1:1998 (Lauksaimniecības traktori ar riteņiem – Priekšā montētas iekārtas – 1. daļa: jaudas izvades ierīce un trīs punktu savienojums) attiecībā uz priekšā uzstādītām iekārtām, izņemot tā 4.2. punktu, ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē/neattiecas (4)

52.   PIEDZIŅAS SASTĀVDAĻU, IZPLŪDES SISTĒMAS AIZSARDZĪBA, AIZSARGI UN DROŠĪBAS IERĪCES

52.1.   Aizsardzības ierīču apraksts (ietverot rasējumus, skices vai fotoattēlus) ar izmēriem, norādot drošības attālumu kontakta novēršanai ar bīstamajām daļām un aizsardzības ierīces, kas uzstādītas aizsardzībai bīstamos punktos, vismaz šādām sastāvdaļām:

52.1.1.   Vadības ierīces: …

52.1.2.   Aizmugurējais trīspunktu pacelšanas mehānisms: …

52.1.3.   Priekšējais trīspunktu pacelšanas mehānisms: …

52.1.4.   Vadītāja sēdeklis un telpa ap to: …

52.1.5.   Pasažieru sēdeklis(-ļi) (ja ir): …

52.1.6.   Vadāmā ass un svārstīgā ass: …

52.1.7.   Traktoram uzmontētās transmisijas vārpstas: …

52.1.8.   Atstarpes zona ap piedziņas riteņiem: …

52.1.9.   Dzinēja pārsegs: …

52.1.10.   Aizsardzība pret karstām virsmām: …

52.1.11.   Izplūdes sistēma: …

52.1.12.   Riteņi: …

52.2.   Aizsardzības ierīču apraksts (tostarp fotoattēli un rasējumi, ja nepieciešams), ko izmanto:

52.2.1.   Atsevišķas virsmas aizsardzība: …

52.2.2.   Vairāku virsmu aizsardzība: …

52.2.3.   Aizsardzība, pilnībā iekļaujot apvalkā: …

52.2.4.   Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts: …

52.3.   Prasības saskaņā ar standartu EN 15997:2011 (Visurgājēji (ATV) – Drošuma prasības un testa metodes) attiecībā uz karstām virsmām ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē/neattiecas (4)

52.4.   Elastīgo hidraulisko šļūteņu novietojuma un marķējuma apraksts (tostarp rasējumi, skices vai fotoattēli): …

52.5.   R kategorijas pašizgāzējiem transportlīdzekļiem atbalsta ierīču tehniskās apkopes un remonta apraksts (ietverot rasējumus, skices vai fotoattēlus): …

52.6.   Eļļošanas vietu un līdzekļu, lai tām piekļūtu, apraksts un identifikācija (ieskaitot rasējumus, skices vai fotoattēlus): …

53.   DROŠĪBAS JOSTU STIPRINĀJUMI

53.1.   Prasības saskaņā ar ISO 3776-1:2006 (Lauksaimniecības traktori un mašīnas – Drošības jostas – 1. daļa. Prasības attiecībā uz stiprinājuma novietojumu) ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē (4)

53.2.   Virsbūves fotogrāfijas un/vai rasējumi, kas parāda stiprinājumu, faktisko skaitu, atrašanās vietu un izmērus: …

53.3.   Stiprinājumu un to transportlīdzekļa konstrukcijas detaļu, pie kuriem tie ir piestiprināti, rasējumi (kopā ar norādi par izmantotajiem materiāliem): …

53.4.   Jostu tipu nosaukums (14), ko atļauts piestiprināt stiprinājumiem transportlīdzeklī:

 

Stiprinājuma atrašanās vieta

Transportlīdzekļa konstrukcija

Sēdekļa konstrukcija

Vadītāja sēdeklis

 

Apakšējie stiprinājumi

 

malējie

centrālie

 

 

Augšējie stiprinājumi

 

 

Pasažiera sēdeklis

1

 

Apakšējie stiprinājumi

 

malējie

centrālie

 

 

Augšējie stiprinājumi

 

 

Pasažiera sēdeklis

 

Apakšējie stiprinājumi

 

malējie

centrālie

 

 

Augšējie stiprinājumi

 

 

53.4.1.   Novērojums: …

53.5.   Īpašas ierīces (piemēram: sēdekļa augstuma regulēšana, priekšspriegotājs utt.): …

53.6.   Apraksts par īpaša veida drošības jostu gadījumā, kad stiprinājums atrodas sēdekļa atzveltnē vai ietver enerģijas izkliedēšanas ierīci: …

53.7.   Alternatīva 53.2. līdz 53.6. punktam

53.7.1.   Prasības saskaņā ar standartu ISO 3776-2:2013(Lauksaimniecības traktori un mašīnas – Drošības jostas – 2. daļa. Prasības attiecībā uz stiprinājuma spēku) ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē/neattiecas (4)

53.7.2.   Testa protokols, kas izsniegts atbilstīgi ANO/EEK Noteikumiem Nr. 14 (OV L 109, 28.4.2011., 1. lpp.), iekļaujot attiecīgos dokumentus informācijas dokumentā: jā/nē/nepiemēro (4)

53.7.3.   Pilnīgs testa protokols, kas izsniegts pamatojoties uz ESAO standartizēto kodeksu par lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru aizsargkonstrukciju oficiālo testēšanu (dinamiskais tests), ESAO kodekss Nr. 3, ar testētiem drošības jostu stiprinājumiem, 2015. gada izdevums, 2014. gada jūlijs, nodrošina ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē/neattiecas (4)

53.7.4.   Pilnīgs testa protokols, kas izsniegts pamatojoties uz ESAO standartizēto kodeksu par lauksaimniecības un mežsaimniecības kāpurķēžu traktoru aizsargkonstrukciju oficiālo testēšanu (dinamiskais tests), ESAO kodekss Nr. 8, ar testētiem drošības jostu stiprinājumiem, 2015. gada izdevums, 2014. gada jūlijs, nodrošina ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē/neattiecas (4)

53.7.5.   Pilnīgs testa protokols, kas izsniegts pamatojoties uz ESAO standartizēto kodeksu par lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru aizsargkonstrukciju oficiālo testēšanu (statiskais tests), ESAO kodekss Nr. 4, ar testētiem drošības jostu stiprinājumiem, 2015. gada izdevums, 2014. gada jūlijs, nodrošina ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē/neattiecas (4)

53.7.6.   Pilnīgs testa protokols, kas izsniegts pamatojoties uz ESAO standartizēto kodeksu lauksaimniecības un mežsaimniecības šauras riteņu bāzes riteņtraktoru priekšā montētu apgāšanās aizsargkonstrukciju oficiālai testēšanai, ESAO kodekss Nr. 6 ar testētiem drošības jostu stiprinājumiem, 2015. gada izdevums, 2014. gada jūlijs, nodrošina ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē/neattiecas (4)

53.7.7   Pilnīgs testa protokols, kas izsniegts pamatojoties uz ESAO standartizēto kodeksu lauksaimniecības un mežsaimniecības šauras riteņu bāzes riteņtraktoru aizmugurē montētu apgāšanās aizsargkonstrukciju oficiālai testēšanai, ESAO kodekss Nr. 7 ar testētiem drošības jostu stiprinājumiem, 2015. gada izdevums, 2014. gada jūlijs, nodrošina ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē/neattiecas (4)

54.   DROŠĪBAS JOSTAS

54.1.   Prasības saskaņā ar ISO 3776-3:2009 (Lauksaimniecības traktori un mašīnas – Drošības jostas – 3. daļa. Prasības attiecībā uz montāžu) attiecībā uz drošības jostu montāžu ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē (4)

54.2.   Testa protokols, kas izsniegts atbilstīgi ANO/EEK Noteikumiem Nr. 16 (OV L 233, 9.9.2011., 1. lpp.), iekļaujot attiecīgos dokumentus informācijas dokumentā: jā/nē (4)

54.3.   Drošības jostu un sēdekļu, uz kuriem tās var izmantot, skaits un atrašanās vieta, lūdzu, aizpildiet turpmāk norādīto tabulu:

Drošības jostu konfigurācija un saistītā informācija

 

 

 

Pilnīgs ES tipa apstiprinājuma marķējums

Variants, ja ir

Ierīce jostas augstuma regulēšanai (norādīt jā/nē/pēc izvēles)

Vadītāja sēdeklis

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Pasažiera sēdeklis

1

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Pasažiera sēdeklis

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

L = kreisā, C = centrs, R = labā.

54.4.   Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu īss apraksts: …

55.   AIZSARDZĪBA PRET CAURDUROŠIEM PRIEKŠMETIEM (OPS)

55.1.   T un C kategorijas transportlīdzekļi, kas aprīkoti izmantošanai mežsaimniecībā

55.1.1.   Prasības saskaņā ar ISO 8084:2003 (Mežsaimniecības mašīnas – Vadītāja aizsargstruktūras – Laboratorijas testi un veiktspējas prasības) attiecībā uz OPS ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē (4)

55.2.   Visi pārējie T un C kategorijas transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar OPS

55.2.1.   Prasības saskaņā ar ANO/EEK Noteikumu Nr. 43 14. pielikumu (OV L 230, 31.8.2010., 119. lpp.) attiecībā uz bezšķembu stiklojumu ir izpildītas ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē (4)

56.   OPERATORA ROKASGRĀMATA, INFORMĀCIJA, BRĪDINĀJUMI UN MARĶĒJUMI

56.1.   Operatora rokasgrāmata

56.1.1.   Prasības saskaņā ar ISO 3600:1996 (Lauksaimniecības un mežsaimniecības traktori un mašīnas, motorizēta dārza un zālāja tehnika – Operatora rokasgrāmata – saturs un noformējums), izņemot 4.3. iedaļu (Mašīnas identifikācija), ir izpildītas: jā/nē (4)

56.1.2.   Informācija, kas prasīta saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XXII pielikumu ir sniegta operatora rokasgrāmatā: jā/nē (4)

56.2.   Informācija, brīdinājumi un marķējumi

56.2.1.   Prasības saskaņā ar ISO 3767 1. daļu (1998+A2:2012) (Lauksaimniecības un mežsaimniecības traktori un mašīnas, motorizēta dārza un zālāja tehnika – Vadītāja kontroles simboli un citi displeji – 1. daļa: Kopējie simboli) un attiecīgā gadījumā 2. (:2008) (Lauksaimniecības un mežsaimniecības traktori un mašīnas, motorizēta dārza un zālāja tehnika – Vadītāja kontroles simboli un citi displeji – 2. daļa: Lauksaimniecības traktoru un mašīnu simboli) ir izpildītas ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē (4)

56.2.2.   Kā alternatīva 56.2.1. punktam – prasības saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 60 (OV L 95, 31.3.2004., 10. lpp.) ir izpildītas ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē/neattiecas (4)

56.2.3.   Prasības saskaņā ar ISO 11684:1995 (Lauksaimniecības un mežsaimniecības traktori un mašīnas, motorizēta dārza un zālāja tehnika – Drošības zīmes un apdraudējuma ilustrācijas – Vispārīgie principi) ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē/neattiecas (4)

56.2.4.   Prasības saskaņā ar ISO 7010:2011 (Grafiskie simboli – Drošības krāsas un drošības zīmes – Reģistrētas drošības zīmes) ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē/neattiecas (4)

56.3.   Hidrauliskā savienojuma plūsmas virzienu apraksts, krāsu kods un identifikācijas līdzekļi (ieskaitot rasējumus, skices vai fotoattēlus): …

56.4.   Drošas pacelšanas ar domkratu punktu apraksts, krāsu kods un identifikācijas līdzekļi (ieskaitot rasējumus, skices vai fotoattēlus): …

57.   VADĪTĀJA DARBINĀTAS VADĪBAS IERĪCES, IESKAITOT VADĪBAS IERĪČU, SIGNALIZATORU UN INDIKATORU IDENTIFIKĀCIJU

57.1.   Simbolu un vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru izvietojuma fotoattēli un/vai rasējumi: …

57.2.   Vadības ierīces, signalizatori un indikatori, kas obligāti jāidentificē, ja tie ir uzstādīti, un šim nolūkam izmantojamie simboli

Simbola Nr.

Ierīce

Pieejamā vadības ierīce/indikators (15)

Identificēts ar simbolu (15)

Kur (16)

Pieejamais signalizators (15)

Identificēts ar simbolu (15)

Kur (16)

1

Galvenie tuvās gaismas lukturi

 

 

 

 

 

 

2

Galvenie tālās gaismas lukturi

 

 

 

 

 

 

3

Gabarītu (sānu) lukturi

 

 

 

 

 

 

4

Priekšējie miglas lukturi

 

 

 

 

 

 

5

Aizmugures miglas lukturis

 

 

 

 

 

 

6

Galveno lukturu līmeņošanas ierīce

 

 

 

 

 

 

7

Stāvgaismas lukturi

 

 

 

 

 

 

8

Virzienrādītāji

 

 

 

 

 

 

9

Avārijas signālierīce

 

 

 

 

 

 

10

Priekšējā stikla tīrītājs

 

 

 

 

 

 

11

Priekšējā stikla apskalošanas ierīce

 

 

 

 

 

 

12

Priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīce

 

 

 

 

 

 

13

Galveno lukturu tīrīšanas ierīce

 

 

 

 

 

 

14

Priekšējā stikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīce

 

 

 

 

 

 

15

Aizmugurējā stikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīce

 

 

 

 

 

 

16

Ventilators

 

 

 

 

 

 

17

Dīzeļdzinēja priekšsildīšana

 

 

 

 

 

 

18

Gaisa padeves regulēšanas vārsts

 

 

 

 

 

 

19

Bremžu sistēmas atteice

 

 

 

 

 

 

20

Degvielas līmenis

 

 

 

 

 

 

21

Akumulatora uzlādes stāvoklis

 

 

 

 

 

 

22

Dzinēja dzesšķidruma temperatūra

 

 

 

 

 

 

23

Nepareizas darbības indikatora (MI) gaisma

 

 

 

 

 

 

57.3.   Vadības ierīces, signalizatori un indikatori, kas nav obligāti jāidentificē, ja tie ir uzstādīti, un simboli, ko izmanto, ja minētās ierīces jāidentificē

Simbola Nr.

Ierīce

Pieejamā vadības ierīce/indikators (17)

Identificēts ar simbolu (17)

Kur (18)

Pieejamais signalizators (17)

Identificēts ar simbolu (17)

Kur (18)

1

Stāvbremzes

 

 

 

 

 

 

2

Aizmugurējā stikla tīrītājs

 

 

 

 

 

 

3

Aizmugurējā stikla apskalošanas ierīce

 

 

 

 

 

 

4

Aizmugurējā stikla tīrītājs un apskalošanas ierīce

 

 

 

 

 

 

5

Priekšējā stikla tīrītājs ar periodisku darbību

 

 

 

 

 

 

6

Skaņas signālierīce

 

 

 

 

 

 

7

Pārsegs

 

 

 

 

 

 

8

Drošības josta

 

 

 

 

 

 

9

Dzinēja eļļas spiediens

 

 

 

 

 

 

10

Bezsvina benzīns

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

57.4.   Dažādo kontroles ierīču transportlīdzekļa iekšpusē atrašanās vietu, pārvietošanas, darbības metožu un krāsu kodu īss apraksts un shematisks rasējums, traktoriem bez kabīnes norādot, kā novērsta iekšējo kontroles ierīču pieejamība no zemes: …

57.5.   Dažādo kontroles ierīču transportlīdzekļa ārpusē atrašanās vietu, pārvietošanas, darbības metožu un krāsu kodu īss apraksts un shematisks rasējums norādot priekšējo un pakaļējo apdraudējuma zonu saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XXIII pielikuma 1. papildinājumu: …

57.5.   Prasības saskaņā ar standarta ISO 15077:2008 ((Lauksaimniecības traktori un pašgājējas mašīnas – vadītāja kontrole – iedarbes spēki, motora litrāža, novietojums un darbības metode)A un C pielikumu par vadības ierīču iedarbināšanas spēkiem, pārvietošanu, atrašanās vietu, iedarbināšanas metodēm un krāsu kodu ir izpildītas ar atbilstīgu dokumentāciju, kas ietverta informācijas dokumentā: jā/nē (4)

57.6.   Prasības saskaņā ar standarta ISO 4254-1:2013 (Lauksaimniecības mašīnas – Drošība – 1. daļa: Vispārīgas prasības) 4.5.3. punktu attiecībā uz ar roku darbināmu vadības ierīču minimālo atstatumu, izņemot vadības ierīces, kas vadāmas ar pirkstgaliem, ir izpildītas ar atbilstīgu dokumentāciju, kas ietverta informācijas dokumentā: jā/nē (4)

57.7.   Prasības saskaņā ar standartu EN 15997:2011 (Visurgājēji (ATV) – Drošības prasības un testa metodes) attiecībā uz droseļvārsta vadības ierīci un manuāla sajūga vadības ierīci ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē/neattiecas (4)

57.8.   T un C kategorijas transportlīdzekļiem prasības saskaņā ar standartu ISO 10975:2009 (Lauksaimniecības traktori un mašīnas – Vadītāja kontrolētu traktoru un pašgājēju mašīnu automātiskas vadības sistēmas – Drošības prasības) ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē/neattiecas (4)

58.   AIZSARDZĪBA PRET BĪSTAMĀM VIELĀM

58.1.   Gaisa padeves un filtrēšanas sistēmu īss apraksts, tostarp ierīces, lai iegūtu pārspiedienu kabīnē un svaiga filtrēta gaisa plūsmu: …

58.2.   Prasības saskaņā ar standartu EN 15695-1 (Lauksaimniecības traktori un pašgājēji smidzinātāji – Operatora (vadītāja) aizsardzība pret bīstamām vielām – 1. daļa: Kabīnes klasifikācija, prasības un testa procedūras): 1. kategoriju/2. kategoriju/3. kategoriju/4. kategoriju (4) par kabīņu klasifikāciju attiecībā uz aizsardzību pret bīstamām vielām ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē (4)

58.3.   Prasības saskaņā ar standartu EN 15695-2 (Lauksaimniecības traktori un pašgājēji smidzinātāji – Operatora (vadītāja) aizsardzība pret bīstamām vielām – 2. daļa: Filtri, prasības un testa procedūras): putekļu filtrs/aerosola filtrs/tvaika filtrs (4) attiecībā uz filtriem aizsardzībai pret bīstamām vielām ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē (4)

59.   T UN C KATEGORIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM IEKĀRTAS, KAS UZMONTĒTAS UZ TRANSPORTLĪDZEKĻA (63)

59.1.   Iekārtu un to sadarbības ar transportlīdzekli vispārīgs apraksts: …

59.2.   Iekārtu vispārīgi rasējumi un vadības slēgumu rasējumi, kā arī atbilstīgi apraksti un paskaidrojumi, kādi nepieciešami, lai saprastu iekārtas darbību: …


(1)  Komisijas 2014. gada 8. decembra Deleģētā regula (ES) 2015/208, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina attiecībā uz transportlīdzekļu funkcionālā drošuma prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai (OV L 42, 17.2.2015., 1. lpp.).

(2)  Komisijas 2014. gada 19. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1322/2014, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina un groza attiecībā uz transportlīdzekļu konstrukciju un lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanas vispārīgajām prasībām (OV L 364, 18.12.2014., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 1. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/96, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina, iekļaujot tajā prasības par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu ekoloģiskajiem un spēkiekārtas veiktspējas raksturlielumiem (OV L 16, 23.1.2015., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 15. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/68, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina attiecībā uz transportlīdzekļu bremzēšanas prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai (OV L 17, 23.1.2015., 1. lpp.).

(5)  Pārskatītā 1958. gada nolīguma līgumslēdzējas puses.

(6)  Jānorāda, ja tas nav iegūstams no tipa apstiprinājuma numura.

(7)  Apstiprinātājiestāde aizpilda atsauces uz testu protokoliem (kā noteikts ar regulatīvajiem aktiem), kuriem nav pieejams tipa apstiprinājuma sertifikāts.

(8)  Saskaņā ar riepu specifikācijām.

(9)  Slodze uz sakabes ierīces atskaites punktu statiskos apstākļos, neatkarīgi no sakabes ierīces; ja maksimālā pieļaujamā slodze uz sakabes punktu atkarībā no sakabes ir norādīta šajā tabulā, turpināt tabulu pa labi un norādīt sakabes ierīces identifikāciju slejas virsrakstā; R vai S kategorijas transportlīdzekļiem šī sleja atteicas uz aizmugurējām sakabes ierīcēm, ja šāda ierīce ir.

(10)  Saskaņā ar ražotāja ieteikumu.

(11)  Saskaņā ar kāpurķēžu veltņa specifikāciju.

(12)  Slodze uz sakabes ierīces atskaites punktu statiskos apstākļos, neatkarīgi no sakabes ierīces; ja maksimālā pieļaujamā vertikālā slodze uz sakabes punktu atkarībā no sakabes ir norādīta šajā tabulā, turpināt tabulu pa labi un norādīt sakabes ierīces identifikāciju virsrakstā.

(13)  Pastāvīgi regulējama transmisija.

(14)  Komisijas 2013. gada 24. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 3/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 168/2013 attiecībā uz transportlīdzekļu funkcionālā drošuma prasībām divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanai (OV L 7, 10.1.2014., 1. lpp.).

(15)  

x= jā

= nē vai nav atsevišķi pieejami

o= pēc izvēles

(16)  

d

=

tieši uz vadības ierīces, indikatora vai signalizatora

c

=

cieši blakus

(17)  

x= jā

= nē vai nav atsevišķi pieejami

o= pēc izvēles

(18)  

d

=

tieši uz vadības ierīces, indikatora vai signalizatora

c

=

cieši blakus

1. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs transportlīdzekļa dzinēja/dzinēja saimes sistēmas uzstādīšanas sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

A.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMĀM, SASTĀVDAĻĀM VAI ATSEVIŠĶĀM TEHNISKĀM VIENĪBĀM

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):

2.2.   Tips (49): …

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.2.2.   Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (49) (ja ir): …

2.2.3.   Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): …

2.2.4.   Tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta un stiprinājuma metode (19): …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:

2.3.1.   Montāžas/ražošanas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

2.4.   Attiecībā uz sistēmām un atsevišķām tehniskām vienībām transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) tās paredzētas (21):

2.4.1.   Tips (17): …

2.4.2.   Variants(-i) (17): …

2.4.3.   Versija(-as) (17): …

2.4.4.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.4.5.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (2): …

2.5.   Papildu vispārīga informācija par dzinējiem

2.5.1.   Tipa apstiprinājums: dzinēja tips/dzinēju saime (4): …

2.5.2.   Ražotāja piešķirts tipa kods (kā norādīts uz dzinēja vai ar citiem identifikācijas līdzekļiem) …

2.5.3.   Cilmes dzinēja un (attiecīgā gadījumā) saimes dzinēja(-u) tips un komercapraksts: …

2.5.4.   Papildu marķējums dzinējiem

2.5.4.1.   Dzinēja identifikācijas numura izvietojums, kodējums un piestiprināšanas metode: …

2.5.4.2.   Dzinēja identifikācijas numura atrašanās vietas fotoattēli un/vai rasējumi (pilnīgs paraugs ar izmēriem): …

5.   SPĒKA PIEDZIŅAS RAKSTURLIELUMI

5.1.   Transportlīdzekļa maksimālais ātrums

5.1.1.   Deklarētais maksimālais transportlīdzekļa ātrums, braucot uz priekšu:

5.1.1.1.   Deklarētais maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums: … km/h

5.1.1.2.   Aprēķinātais maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums augstākajā pārnesumā (norādīt aprēķinos izmantotos raksturlielumus) (41): … km/h

5.1.1.3.   Izmērītais maksimālais transportlīdzekļa ātrums: … km/h (41)

5.1.2.   Maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums atpakaļgaitā (54)

5.1.2.1.   Deklarētais maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums atpakaļgaitā: … km/h

5.1.2.2.   Izmērītais maksimālais transportlīdzekļa ātrums atpakaļgaitā (41): … km/h

5.2.   Dzinēja nominālā lietderīgā jauda: … kW, pie … min– 1 (saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 120 (OV L 257, 30.9.2010., 280. lpp.))

5.3.   Dzinēja maksimālā lietderīgā jauda: … kW, pie … min– 1 (saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 120 (OV L 257, 30.9.2010., 280. lpp.))

5.4.   Dzinēja maksimālais griezes moments: … Nm, pie … min– 1 (saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 120 (OV L 257, 30.9.2010., 280. lpp.))

5.5.   Degvielas tips (9): …

B.   INFORMĀCIJA PAR EKOLOĢISKIEM RAKSTURLIELUMIEM UN SPĒKIEKĀRTAS VEIKTSPĒJU

6.   CILMES DZINĒJA/DZINĒJA GALVENIE PARAMETRI (4)

6.1.   Cikls: četrtaktu/divtaktu (4)

6.2.   Diametrs (12) … mm

6.3.   Gājiens (12): … mm

6.4.   Cilindru skaits … un izkārtojums (26) …

6.5.   Dzinēja darba tilpums: … cm3

6.6.   Nominālais griešanās ātrums: …

6.7.   Apgriezienu skaits pie maksimālā griezes momenta …

6.8.   Tilpuma kompresijas attiecība (7): …

6.9.   Sadedzes sistēmas apraksts: …

6.10.   Degkameras un virzuļa galvas rasējums(-i): …

6.11.   Ieplūdes un izplūdes atveru minimālais šķērsgriezuma laukums: …

6.12.   Dzesēšanas sistēma

6.12.1.   Šķidrums

6.12.1.1.   Šķidruma veids: …

6.12.1.2.   Cirkulācijas sūkņi: jā/nē (4)

6.12.1.2.1.   Cirkulācijas sūkņu parametri vai marka(-as) un tips(-i) (attiecīgos gadījumos): …

6.12.1.2.2.   Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos): …

6.12.2.   Gaiss

6.12.2.1.   Ventilators: jā/nē(4)

6.12.2.1.1.   Ventilatora raksturlielumi …

6.12..2.1.2.   Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos): …

6.13.   Ražotāja atļautā temperatūra

6.13.1.   Šķidrumdzese: maksimālā temperatūra pie izejas: … K

6.13.2.   Gaisdzese: atskaites punkts …

6.13.2.1.   Maksimālā temperatūra atskaites punktā: … K

6.13.3.   Maksimālā pūtes gaisa temperatūra starpdzesētāja izejā (attiecīgos gadījumos): … K

6.13.4.   Maksimālā izplūdes temperatūra tajā izplūdes caurules(-ļu) punktā, kas piekļaujas izplūdes kolektora(-u) ārējam(-iem) atlokam(-iem): … K

6.13.5.   Smēreļļas temperatūra:

minimālā: … K, maksimālā: … K

6.14.   Turbokompresors

6.14.1.   Turbokompresors: jā/nē (4)

6.14.2.   Marka: …

6.14.3.   Tips: …

6.14.4.   Sistēmas apraksts (piemēram, maksimālais pūtes spiediens, izlaišanas vārsts, ja ir): …

6.14.5.   Starpdzesētājs: jā/nē (4)

6.15.   Ieplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums pie motora nominālā apgriezienu skaita un pie 100 % slodzes: … kPa

6.16.   Izplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais izplūdes atplūdes spiediens nominālā motora apgriezienu skaita un 100 % slodzes gadījumā: … kPa

6.17.   Pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai

6.17.1.   Ierīce kartera gāzu recirkulācijai: jā/nē (4)

6.17.2.   Papildu ierīces piesārņojuma novēršanai (ja tādas ir):

6.17.2.1.   Katalizators: jā/nē (4)

6.17.2.1.1.   Marka: …

6.17.2.1.2.   Tips …

6.17.2.1.3.   Katalizatoru un elementu skaits …

6.17.2.1.4.   Katalizatora(-u) izmēri un tilpums: …

6.17.2.1.5.   Katalītiskās reakcijas tips …

6.17.2.1.6.   Cēlmetālu kopējais daudzums: …

6.17.2.1.7.   Relatīvā koncentrācija: …

6.17.2.1.8.   Substrāts (struktūra un viela): …

6.17.2.1.9.   Elementu blīvums: …

6.17.2.1.10.   Katalizatora(-u) korpusa tips: …

6.17.2.1.11.   Katalizatora(-u) novietojums (vieta(-as) un maksimālais/minimālais attālums līdz dzinējam): …

6.17.2.1.12.   Normālais ekspluatācijas temperatūras diapazons: … K

6.17.2.1.13.   Patērējamais reaģents (attiecīgā gadījumā) …

6.17.2.1.13.1.   Reaģenta tips un koncentrācija, kas nepieciešama katalītiskai darbībai: …

6.17.2.1.13.2.   Reaģenta normālas darba temperatūras diapazons: …

6.17.2.1.13.3.   Starptautiskais standarts (attiecīgā gadījumā): …

6.17.2.1.14.   NOx devējs: jā/nē (4)

6.17.2.1.15.   Skābekļa devējs: jā/nē (4)

6.17.2.1.15.1.   Marka: …

6.17.2.1.15.2.   Tips …

6.17.2.1.15.3.   Novietojums: …

6.17.2.1.16.   Gaisa iesmidzināšana: jā/nē (4)

6.17.2.1.16.1.   Tips: ar gaisa impulsu/ar gaisa sūkni/cits (4) (ja cits, norādīt: …)

6.17.2.1.17.   Izplūdes gāzu recirkulācija (EGR): jā/nē (4)

6.17.2.1.17.1.   Īpašības (dzesēts/nedzesēts, augsts spiediens/zems spiediens u. c.): …

6.17.2.1.18.   Daļiņu filtrs: jā/nē (4)

6.17.2.1.18.1.   Daļiņu filtra izmēri un tilpums: …

6.17.2.1.18.2.   Daļiņu filtra tips un konstrukcija: …

6.17.2.1.18.3.   Novietojums (vieta(-as) un maksimālais/minimālais attālums līdz dzinējam): …

6.17.2.1.18.4.   Reģenerācijas metodes vai sistēmas apraksts un/vai rasējums: …

6.17.2.1.18.5.   Normālā darba temperatūra: … K un spiediena diapazons: … kPa

6.17.2.1.19.   Citas sistēmas: jā/nē (4)

6.17.2.1.19.1.   Apraksts un darbība: …

6.18.   Degvielas padeve dīzeļdzinējiem

6.18.1.   Padeves sūknis

6.18.1.1   Spiediens (7): … kPa vai raksturlielumu diagramma: …

6.18.2.   Iesmidzināšanas sistēma

6.18.2.1.   Sūknis

6.18.2.1.1.   Marka(-as): …

6.18.2.1.2.   Tips(-i): …

6.18.2.1.3.   Padeve: … un … mm3 (7) vienā taktī vai ciklā, pie pilnīgas iesmidzināšanas, attiecīgi pie sūkņa apgriezienu skaita: … rpm (nominālais) un: … rpm (maksimālais griezes moments), vai raksturlielumu diagramma: …

6.18.2.1.3.1.   Izmantotā metode: dzinējā/sūkņa stendā (4)

6.18.2.2.   Iesmidzināšanas apsteidze:

6.18.2.2.1.

Iesmidzināšanas apsteidzes raksturlīkne (7): …

6.18.2.2.2.

Laikiestate (7): …

6.18.2.3.   Iesmidzināšanas cauruļvadi:

6.18.2.3.1.

Garums: … mm

6.18.2.3.2.

Iekšējais diametrs: … mm

6.18.2.4.   Iesmidzinātājs(-i)

6.18.2.4.1.   Marka(-as): …

6.18.2.4.2.   Tips(-i): …

6.18.2.4.3.   Atvēršanas spiediens (7): … kPa vai raksturlīkne: …

6.18.2.4.   Regulators

6.18.2.4.1.   Marka(-as): …

6.18.2.4.2.   Tips(-i): …

6.18.2.4.3.   Apgriezienu skaits, pie kura iedarbojas ierobežotājs, ja ir pilna slodze (7): …

6.18.2.4.4.   Maksimālais apgriezienu skaits bez slodzes (7): …

6.18.2.4.5.   Tukšgaitas griešanās ātrums (7): …

6.18.2.5.   Aukstās palaišanas sistēma

6.18.2.5.1.   Marka(-as): …

6.18.2.5.2.   Tips(-i): …

6.18.2.5.3.   Apraksts: …

6.19.   Degviela benzīna dzinējiem

6.19.1.   Karburators: …

6.19.1.1.   Marka(-as): …

6.19.1.2.   Tips(-i): …

6.19.2.   Iesmidzināšana ieplūdes kanālos: vienpunkta/daudzpunktu (4)

6.19.2.1   Marka(-as): …

6.19.2.2.   Tips(-i): …

6.19.3.   Tiešā iesmidzināšana: …

6.19.3.1   Marka(-as): …

6.19.3.2.   Tips(-i): …

6.20.   Gāzu sadales fāzu iestatīšana

6.20.1.   Maksimālais vārsta gājiens un atvēršanās un aizvēršanās leņķi attiecībā pret nāves punktiem vai līdzīgi parametri: …

6.20.2.   Atskaites un/vai iestatījuma diapazons (4): …

6.20.3.   Maināma gāzu sadales iestatījuma sistēma (attiecīgos gadījumos un pie ieplūdes un/vai izplūdes)

6.20.3.1.   Tips: nepārtraukta/on/off (“ieslēgta”/“izslēgta”) (4)

6.20.3.2   Ekscentra fāzes nobīdes leņķis: …

6.21.   Atveru konfigurācija

6.21.1.   Vieta, lielums un skaits: …

6.22.   Aizdedzes sistēma:

6.22.1.   Indukcijas spole

6.22.1.1.   Marka(-as): …

6.22.1.2.   Tips(-i): …

6.22.1.3.   Skaits: …

6.22.2.   Aizdedzes svece(-es): …

6.22.2.1.   Marka(-as): …

6.22.2.2.   Tips(-i): …

6.22.3.   Magneto aizdedze: …

6.22.3.1.   Marka(-as): …

6.22.3.2.   Tips(-i): …

6.22.4.   Aizdedzes laikiestate: …

6.22.4.1.   Aizdedzes apsteidze attiecībā uz augšējo maiņas punktu (kloķvārpstas leņķis grādos): …

6.22.4.2.   Apsteidzes līkne (attiecīgā gadījumā): …

7.   DZINĒJU SAIMES BŪTISKIE PARAMETRI

7.1.   Kopējie parametri (56)

7.1.1   Sadedzes cikls: …

7.1.2   Dzesētājvide …

7.1.3   Gaisa ieplūdes metode: …

7.1.4   Degkameras tips un konstrukcija: …

7.1.5   Vārstu un atveru izvietojums – konfigurācija, izmērs un skaits: …

7.1.6   Degvielas sistēma: …

7.1.7   Dzinēja vadības sistēmas (identificēšana, pamatojoties uz rasējumu numura(-iem))

7.1.7.1.   Turbokompresors dzesēšanas sistēma …

7.1.7.2.   Izplūdes gāzu recirkulācija (3): …

7.1.7.3.   Ūdens iesmidzināšana/emulģēšana (4) (3): …

7.1.7.4.   Gaisa iesmidzināšana (3): …

7.1.8   Izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēma (3): …

7.2.   Dzinēju saimes saraksts

7.2.1.   Dzinēju saimes nosaukums: …

7.2.2.   Saimes dzinēju specifikācija:

 

Cilmes dzinējs

Saimes dzinēji

Dzinēja tips

 

 

 

 

 

Cilindru skaits

 

 

 

 

 

Nominālais apgriezienu skaits (min– 1)

 

 

 

 

 

Degvielas padeve virzuļa gājiena laikā (mm3) dīzeļdzinējiem, degvielas plūsma (g/h) benzīna dzinējiem pie nominālās jaudas

 

 

 

 

 

Nominālā lietderīgā jauda (kW)

 

 

 

 

 

Apgriezienu skaits pie maksimālās jaudas (min– 1)

 

 

 

 

 

Maksimālā lietderīgā jauda (kW)

 

 

 

 

 

Apgriezienu skaits pie maksimālā griezes momenta (min– 1)

 

 

 

 

 

Degvielas padeve virzuļa gājiena laikā (mm3) dīzeļdzinējiem, degvielas plūsma (g/h) benzīna dzinējiem pie maksimālā griezes momenta

 

 

 

 

 

Maksimālais griezes moments (Nm)

 

 

 

 

 

Zemākais apgriezienu skaits tukšgaitā (min– 1)

 

 

 

 

 

Cilindra darba tilpums (% no cilmes dzinēja)

100

 

 

 

 

8.   VIENAS DZINĒJU SAIMES DZINĒJU TIPA GALVENIE PARAMETRI

8.1.   Cikls: četrtaktu/divtaktu (4) …

8.2.   Diametrs (12): … mm

8.3.   Gājiens (12): … mm

8.4.   Cilindru skaits … un izkārtojums (26) …

8.5.   Dzinēja darba tilpums: … cm3

8.6.   Nominālais griešanās ātrums: …

8.7.   Apgriezienu skaits pie maksimālā griezes momenta …

8.8.   Tilpuma kompresijas attiecība (7): …

8.9.   Sadedzes sistēmas apraksts: …

8.10.   Degkameras un virzuļa galviņas rasējumi: …

8.11.   Ieplūdes un izplūdes atveru minimālais šķērsgriezuma laukums: …

8.12.   Dzesēšanas sistēma

8.12.1.   Šķidrums

8.12.1.1.   Šķidruma veids: …

8.12.1.2.   Cirkulācijas sūkņi: jā/nē (4)

8.12.1.2.1.   Cirkulācijas sūkņu parametri vai marka(-as) un tips(-i) (attiecīgos gadījumos): …

8.12.1.2.2.   Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos): …

8.12.2.   Gaiss

8.12.2.1.   Ventilators: jā/nē (4)

8.12.2.1.1.1   Ventilatora raksturlielumi …

8.12.1.2.1.2.   Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos): …

8.13.   Ražotāja atļautā temperatūra

8.13.1.   Šķidrumdzese: maksimālā temperatūra pie izejas: … K

8.13.2.   Gaisdzese: atskaites punkts …

8.13.2.1.   Maksimālā temperatūra atskaites punktā: … K

8.13.3.   Maksimālā pūtes gaisa temperatūra starpdzesētāja izejā (attiecīgos gadījumos): … K

8.13.4.   Maksimālā izplūdes temperatūra tajā izplūdes caurules(-ļu) punktā, kas piekļaujas izplūdes kolektora(-u) ārējam(-iem) atlokam(-iem): … K

8.13.5.   Smēreļļas temperatūra:

minimālā: … K, maksimālā: … K

8.14.   Turbokompresors

8.14.1.   Turbokompresors: jā/nē (4)

8.14.2.   Marka: …

8.14.3.   Tips: …

8.14.4.   Sistēmas apraksts (piemēram, maksimālais uzpūtes spiediens, izlaišanas vārsts, ja ir): …

8.14.5.   Starpdzesētājs: jā/nē (4)

8.15.   Ieplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums pie motora nominālā apgriezienu skaita un pie 100 % slodzes: … kPa

8.16.   Izplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais izplūdes atplūdes spiediens nominālā motora apgriezienu skaita un 100 % slodzes gadījumā: … kPa

8.17.   Pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai

8.17.1.   Ierīce kartera gāzu recirkulācijai: jā/nē (4)

8.17.2.   Papildu ierīces piesārņojuma novēršanai (ja tādas ir):

8.17.2.1.   Katalizators: jā/nē (4)

8.17.2.1.1.   Marka: …

8.17.2.1.2.   Tips …

8.17.2.1.3.   Katalizatoru un elementu skaits …

8.17.2.1.4.   Katalizatora(-u) izmēri un tilpums: …

8.17.2.1.5.   Katalītiskās reakcijas tips …

8.17.2.1.6.   Cēlmetālu kopējais daudzums: …

8.17.2.1.7.   Relatīvā koncentrācija: …

8.17.2.1.8.   Substrāts (struktūra un viela): …

8.17.2.1.9.   Elementu blīvums: …

8.17.2.1.10.   Katalizatora(-u) korpusa tips: …

8.17.2.1.11.   Katalizatora(-u) novietojums (vieta(-as) un maksimālais/minimālais attālums līdz dzinējam): …

8.17.2.1.12.   Normālais ekspluatācijas temperatūras diapazons: … K

8.17.2.1.13.   Patērējamais reaģents (attiecīgā gadījumā) …

8.17.2.1.13.1.   Reaģenta tips un koncentrācija, kas nepieciešama katalītiskai darbībai: …

8.17.2.1.13.2.   Reaģenta normālas darba temperatūras diapazons: …

8.17.2.1.13.3.   Starptautiskais standarts (attiecīgā gadījumā): …

8.17.2.1.14.   NOx devējs: jā/nē (4)

8.17.2.1.15.   Skābekļa devējs: jā/nē (4)

8.17.2.1.15.1.   Marka: …

8.17.2.1.15.2.   Tips …

8.17.2.1.15.3.   Novietojums: …

8.17.2.1.16.   Gaisa iesmidzināšana: jā/nē (4)

8.17.2.1.16.1.   Tips: ar gaisa impulsu/ar gaisa sūkni/cits (4) (ja cits, norādīt: …)

8.17.2.1.16.   Izplūdes gāzu recirkulācija (EGR): jā/nē (4)

8.17.2.1.16.1.   Īpašības (dzesēts/nedzesēts, augsts spiediens/zems spiediens u. c.): …

8.17.2.1.17.   Daļiņu filtrs: jā/nē (4)

8.17.2.1.17.1.   Daļiņu filtra izmēri un tilpums: …

8.17.2.1.17.2.   Daļiņu filtra tips un konstrukcija: …

8.17.2.1.17.3.   Novietojums (vieta(-as) un maksimālais/minimālais attālums līdz dzinējam): …

8.17.2.1.17.4.   Reģenerācijas metodes vai sistēmas apraksts un/vai rasējums: …

8.17.2.1.17.5.   Normālā darba temperatūra: … K un spiediena diapazons: … kPa

8.17.2.1.18.   Citas sistēmas: jā/nē (4)

8.17.2.1.18.1.   Apraksts un darbība: …

8.18.   Degvielas padeve dīzeļdzinējiem

8.18.1.   Padeves sūknis

8.18.1.1.   Spiediens (7): … kPa vai raksturlielumu diagramma: …

8.18.2.   Iesmidzināšanas sistēma

8.18.2.1.   Sūknis

8.18.2.1.1.   Marka(-as): …

8.18.2.1.2.   Tips(-i): …

8.18.2.1.3.   Padeve: … un … mm3 (7) vienā taktī vai ciklā, pie pilnīgas iesmidzināšanas, attiecīgi pie sūkņa apgriezienu skaita: … rpm (nominālais) un: … rpm (maksimālais griezes moments), vai raksturlielumu diagramma: …

8.18.2.1.3.1.   Izmantotā metode: dzinējā/sūkņa stendā (4)

8.18.2.2.   Iesmidzināšanas apsteidze:

8.18.2.2.1.

Iesmidzināšanas apsteidzes raksturlīkne (7): …

8.18.2.2.2.

Laikiestate (7): …

8.18.2.3.   Iesmidzināšanas cauruļvadi:

8.18.2.3.1.

Garums: … mm

8.18.2.3.2.

Iekšējais diametrs: … mm

8.18.2.4.   Iesmidzinātājs(-i)

8.18.2.4.1.   Marka(-as): …

8.18.2.4.2.   Tips(-i): …

8.18.2.4.3.   Atvēršanas spiediens (7): … kPa vai raksturlīkne: …

8.18.2.4.   Regulators

8.18.2.4.1.   Marka(-as): …

8.18.2.4.2.   Tips(-i): …

8.18.2.4.3.   Apgriezienu skaits, pie kura iedarbojas ierobežotājs, ja ir pilna slodze (7): …

8.18.2.4.4.   Maksimālais apgriezienu skaits bez slodzes (7): …

8.18.2.4.5.   Tukšgaitas griešanās ātrums (7): …

8.18.2.5.   Aukstās palaišanas sistēma

8.18.2.5.1.   Marka(-as): …

8.18.2.5.2.   Tips(-i): …

8.18.2.5.3.   Apraksts: …

8.19.   Degviela benzīna dzinējiem

8.19.1.   Karburators: …

8.19.1.1.   Marka(-as): …

8.19.1.2.   Tips(-i): …

8.19.2.   Iesmidzināšana ieplūdes kanālos: vienpunkta/daudzpunktu (4)

8.19.2.1   Marka(-as): …

8.19.2.2.   Tips(-i): …

8.19.3.   Tiešā iesmidzināšana: …

8.19.3.1   Marka(-as): …

8.19.4.2.   Tips(-i): …

8.20.   Gāzu sadales fāzu iestatīšana

8.20.1.   Maksimālais vārsta gājiens un atvēršanās un aizvēršanās leņķi attiecībā pret maiņas punktiem vai līdzīgi parametri: …

8.20.2.   Atskaites un/vai iestatījuma diapazons (4): …

8.20.3.   Maināma gāzu sadales iestatījuma sistēma (attiecīgos gadījumos un pie ieplūdes un/vai izplūdes)

8.20.3.1.   Tips: nepārtraukta/on/off (“ieslēgta”/“izslēgta”) (4)

8.20.3.2   Ekscentra fāzes nobīdes leņķis: …

8.21.   Atveru konfigurācija

8.21.1.   Vieta, lielums un skaits: …

8.22.   Aizdedzes sistēma:

8.22.1.   Indukcijas spole

8.22.1.1.   Marka(-as): …

8.22.1.2.   Tips(-i): …

8.22.1.3.   Skaits: …

8.22.2.   Aizdedzes svece(-as): …

8.22.2.1.   Marka(-as): …

8.22.2.2.   Tips(-i): …

8.22.3.   Magneto aizdedze: …

8.22.3.1.   Marka(-as): …

8.22.3.2.   Tips(-i): …

8.22.4.   Aizdedzes laikiestate: …

8.22.4.1.   Aizdedzes apsteidze attiecībā uz augšējo maiņas punktu (kloķvārpstas leņķis grādos): …

8.22.4.2.   Apsteidzes līkne (attiecīgā gadījumā): …

2. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs ārējā trokšņa līmeņa sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

A.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMĀM, SASTĀVDAĻĀM VAI ATSEVIŠĶĀM TEHNISKĀM VIENĪBĀM

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):

2.2.   Tips (49): …

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.2.2.   Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (49) (ja ir): …

2.2.3.   Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): …

2.2.4.   Sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta un piestiprināšanas metode (ja pieejama) (19): …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:

2.3.1.   Montāžas/ražošanas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

2.4.   Attiecībā uz sistēmām un atsevišķām tehniskām vienībām transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) tās paredzētas (21):

2.4.1.   Tips (17): …

2.4.2.   Variants(-i) (17): …

2.4.3.   Versija(-as) (17): …

2.4.4.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.4.5.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (2): …

2.5.   Papildu vispārīga informācija par dzinējiem

2.5.1.   Tipa apstiprinājums: dzinēja tips/dzinēju saime (4): …

2.5.2.   Ražotāja piešķirts tipa kods (kā norādīts uz dzinēja vai ar citiem identifikācijas līdzekļiem) …

2.5.3.   Cilmes dzinēja un (attiecīgā gadījumā) saimes dzinēja(-u) tips un komercapraksts: …

2.5.4.   Papildu marķējums dzinējiem

2.5.4.1.   Dzinēja identifikācijas numura izvietojums, kodējums un piestiprināšanas metode: …

2.5.4.2.   Dzinēja identifikācijas numura atrašanās vietas fotoattēli un/vai rasējumi (pilnīgs paraugs ar izmēriem): …

5.   SPĒKA PIEDZIŅAS RAKSTURLIELUMI

5.1.   Transportlīdzekļa maksimālais ātrums

5.1.1.   Deklarētais maksimālais transportlīdzekļa ātrums, braucot uz priekšu:

5.1.1.1.   Deklarētais maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums: … km/h

5.1.1.2.   Aprēķinātais maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums augstākajā pārnesumā (norādīt aprēķinos izmantotos raksturlielumus) (41): … km/h

5.1.1.3.   Izmērītais maksimālais transportlīdzekļa ātrums: … km/h (41)

5.1.2.   Maksimālais transportlīdzekļa ātrums atpakaļgaitā (54)

5.1.2.1.   Deklarētais maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums atpakaļgaitā: … km/h

5.1.2.2.   Izmērītais maksimālais transportlīdzekļa ātrums atpakaļgaitā (41): … km/h

5.2.   Dzinēja nominālā lietderīgā jauda: … kW, pie … min-1 (saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 120 (OV L 257, 30.9.2010., 280. lpp.))

5.3.   Nominālā maksimālā dzinēja lietderīgā jauda: … kW, pie … min-1 (saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 120 (OV L 257, 30.9.2010., 280. lpp.))

5.4.   Maksimālais dzinēja griezes moments: … Nm, pie … min-1 (saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 120 (OV L 257, 30.9.2010., 280. lpp.))

5.5.   Degvielas tips (9): …

10.   ĀRĒJĀ TROKŠŅA LĪMENIS

10.1.   Ārējā trokšņa līmenis, ko deklarējis ražotājs

10.1.1.   Kustībā: … dB(A)

10.1.2   Stacionāri: … dB(A)

10.1.3.   Pie dzinēja apgriezienu skaita … min– 1

10.2.   Atgāzu sistēmas (tostarp gaisa ieplūdes sistēmas, trokšņa un izpūtēja emisiju kontroles ierīču) īss apraksts un shematisks rasējums:

10.3.   Gaisa ieplūdes sistēma

10.3.1.   Ieplūdes kolektora apraksts (ietvert rasējumus un/vai fotoattēlus) (10):

10.3.2.   Gaisa filtrs

10.3.2.1.   Fotoattēli un/vai rasējumi:

10.3.2.2.   Marka:

10.3.2.3.   Tips:

10.3.3.   Ieplūdes klusinātājs:

10.3.3.1.   Fotoattēli un/vai rasējumi:

10.3.3.2.   Marka:

10.3.3.3.   Tips:

10.4.   Atgāzu sistēma

10.4.1.   Izplūdes kolektora apraksts un/vai rasējums) (10):

10.4.2.   Dzinēja sistēmā neietilpstošo izplūdes sistēmas elementu apraksts un/vai rasējums:

10.4.3.   Maksimālais pieļaujamais izplūdes pretspiediens pie dzinēja nominālā apgriezienu skaita un 100 % slodzes: … kPa

10.4.4.   Izplūdes trokšņa mazināšanas ierīces(-ču) tips, marķējums:

10.4.4.1.   Izplūdes trokšņa mazināšanas ierīce ar šķiedrainiem materiāliem: jā/nē (4)

10.4.5.   Atgāzu sistēmas tilpums: … dm3

10.4.6.   Izplūdes izejas atrašanās vieta:

10.4.7.   Trokšņa mazināšanas papildpasākumi dzinēja nodalījumā un uz dzinēja (ja tādi ir) attiecībā uz ārējo troksni:

10.5.   Sīkas ziņas par jebkādām ar dzinēju nesaistītām ierīcēm, kuras ir paredzētas trokšņa mazināšanai (ja tās nav aplūkotas citos punktos):

3. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs dzinēja/dzinēja saimes sistēmas kā sastāvdaļas/atsevišķas tehniskas vienības ES tipa apstiprinājumam

A.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMĀM, SASTĀVDAĻĀM VAI ATSEVIŠĶĀM TEHNISKĀM VIENĪBĀM

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):

2.2.   Tips (49): …

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.2.2.   Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (49) (ja ir): …

2.2.3.   Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:

2.3.1.   Montāžas/ražošanas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

2.4.   Attiecībā uz sistēmām un atsevišķām tehniskām vienībām transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) tās paredzētas (21):

2.4.1.   Tips (17): …

2.4.2.   Variants(-i) (17): …

2.4.3.   Versija(-as) (17): …

2.4.4.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.4.5.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (2): …

2.5.   Papildu vispārīga informācija par dzinējiem

2.5.1.   Tipa apstiprinājums: dzinēja tips/dzinēju saime (4): …

2.5.2.   Ražotāja piešķirts tipa kods (kā norādīts uz dzinēja vai ar citiem identifikācijas līdzekļiem) …

2.5.3.   Cilmes dzinēja un (attiecīgā gadījumā) saimes dzinēja(-u) tips un komercapraksts: …

2.5.4.   Papildu marķējums dzinējiem

2.5.4.1.   Dzinēja identifikācijas numura izvietojums, kodēšana un piestiprināšanas metode: …

2.5.4.2.   Dzinēja identifikācijas numura atrašanās vietas fotoattēli un/vai rasējumi (pilnīgs paraugs ar izmēriem): …

5.   SPĒKA PIEDZIŅAS RAKSTURLIELUMI

5.2.   Dzinēja nominālā lietderīgā jauda: … kW, pie … min–1 (saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 120 (OV L 257, 30.9.2010., 280. lpp.))

5.3.   Dzinēja maksimālā lietderīgā jauda: … kW, pie … min–1 (saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 120 (OV L 257, 30.9.2010., 280. lpp.))

5.4.   Dzinēja maksimālais griezes moments: … Nm, pie … min–1 (saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 120 (OV L 257, 30.9.2010., 280. lpp.))

5.5.   Degvielas tips (9): …

B.   INFORMĀCIJA PAR EKOLOĢISKIEM RAKSTURLIELUMIEM UN SPĒKIEKĀRTAS VEIKTSPĒJU

6.   CILMES DZINĒJA/DZINĒJA GALVENIE PARAMETRI (4)

6.1.   Cikls: četrtaktu/divtaktu (4)

6.2.   Diametrs (12): … mm

6.3.   Gājiens (12): … mm

6.4.   Cilindru skaits … un izkārtojums (26) …

6.5.   Dzinēja darba tilpums: … cm3

6.6.   Nominālais griešanās ātrums: …

6.7.   Apgriezienu skaits pie maksimālā griezes momenta …

6.8.   Tilpuma kompresijas attiecība (7): …

6.9.   Sadedzes sistēmas apraksts: …

6.10.   Degkameras un virzuļa galvas rasējums(-i): …

6.11.   Ieplūdes un izplūdes atveru minimālais šķērsgriezuma laukums: …

6.12.   Dzesēšanas sistēma

6.12.1.   Šķidrums

6.12.1.1.   Šķidruma veids: …

6.12.1.2.   Cirkulācijas sūkņi: jā/nē (4)

6.12.1.2.1.   Cirkulācijas sūkņu parametri vai marka(-as) un tips(-i) (attiecīgos gadījumos): …

6.12.1.2.2.   Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos): …

6.12.2.   Gaiss

6.12.2.1.   Ventilators: jā/nē (4)

6.12.2.1.1   Ventilatora raksturlielumi …

6.12.2.1.2   Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos): …

6.13.   Ražotāja atļautā temperatūra

6.13.1.   Šķidrumdzese: maksimālā temperatūra pie izejas: … K

6.13.2.   Gaisdzese: atskaites punkts

6.13.2.1.   Maksimālā temperatūra atskaites punktā: … K

6.13.3.   Maksimālā uzpūtes gaisa temperatūra starpdzesētāja izejā (attiecīgos gadījumos): … K

6.13.4.   Maksimālā izplūdes temperatūra tajā izplūdes caurules(-ļu) punktā, kas piekļaujas izplūdes kolektora(-u) ārējam(-iem) atlokam(-iem): … K

6.13.5.   Smēreļļas temperatūra:

minimālā: … K, maksimālā: … K

6.14.   Turbokompresors

6.14.1.   Turbokompresors: jā/nē (4)

6.14.2.   Marka: …

6.14.3.   Tips: …

6.14.4.   Sistēmas apraksts (piemēram, maksimālais uzpūtes spiediens, izlaišanas vārsts, pēc vajadzības): …

6.14.5.   Starpdzesētājs: jā/nē (4)

6.15.   Ieplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums pie motora nominālā apgriezienu skaita un pie 100 % slodzes: … kPa

6.16.   Izplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais izplūdes atplūdes spiediens nominālā motora apgriezienu skaita un 100 % slodzes gadījumā: … kPa

6.17.   Pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai

6.17.1.   Ierīce kartera gāzu recirkulācijai: jā/nē (4)

6.17.2.   Papildu ierīces piesārņojuma novēršanai (ja tādas ir):

6.17.2.1.   Katalizators: jā/nē (4)

6.17.2.1.1.   Marka: …

6.17.2.1.2.   Tips …

6.17.2.1.3.   Katalizatoru un elementu skaits …

6.17.2.1.4.   Katalizatora(-u) izmēri un tilpums: …

6.17.2.1.5.   Katalītiskās reakcijas tips …

6.17.2.1.6.   Cēlmetālu kopējais daudzums: …

6.17.2.1.7.   Relatīvā koncentrācija: …

6.17.2.1.8.   Substrāts (struktūra un viela): …

6.17.2.1.9.   Elementu blīvums: …

6.17.2.1.10.   Katalizatora(-u) korpusa tips: …

6.17.2.1.11.   Katalizatora(-u) novietojums (vieta(-as) un maksimālais/minimālais attālums līdz dzinējam): …

6.17.2.1.12.   Normālais ekspluatācijas temperatūras diapazons: … K

6.17.2.1.13.   Patērējamais reaģents (attiecīgā gadījumā) …

6.17.2.1.13.1.   Reaģenta tips un koncentrācija, kas nepieciešama katalītiskai darbībai: …

6.17.2.1.13.2.   Reaģenta normālas darba temperatūras diapazons: …

6.17.2.1.13.3.   Starptautiskais standarts (attiecīgā gadījumā): …

6.17.2.1.14.   NOx devējs: jā/nē (4)

6.17.2.1.15.   Skābekļa devējs: jā/nē (4)

6.17.2.1.15.1.   Marka: …

6.17.2.1.15.2.   Tips …

6.17.2.1.15.3.   Novietojums: …

6.17.2.1.16.   Gaisa iesmidzināšana: jā/nē (4)

6.17.2.1.16.1.   Tips: ar gaisa impulsu/ar gaisa sūkni/cits (4) (ja cits, norādīt: …)

6.17.2.1.17.   Izplūdes gāzu recirkulācija (EGR): jā/nē (4)

6.17.2.1.17.1.   Īpašības (dzesēts/nedzesēts, augsts spiediens/zems spiediens u. c.): …

6.17.2.1.18.   Daļiņu filtrs: jā/nē (4)

6.17.2.1.18.1.   Daļiņu filtra izmēri un tilpums: …

6.17.2.1.18.2.   Daļiņu filtra tips un konstrukcija: …

6.17.2.1.18.3.   Novietojums (vieta(-as) un maksimālais/minimālais attālums līdz dzinējam): …

6.17.2.1.18.4.   Reģenerācijas metodes vai sistēmas apraksts un/vai rasējums: …

6.17.2.1.18.5.   Normālā darba temperatūra: … K un spiediena diapazons: … kPa

6.17.2.1.19.   Citas sistēmas: jā/nē (4)

6.17.2.1.19.1.   Apraksts un darbība: …

6.18.   Degvielas padeve dīzeļdzinējiem

6.18.1.   Padeves sūknis

6.18.1.1   Spiediens (7): … kPa vai raksturlielumu diagramma: …

6.18.2.   Iesmidzināšanas sistēma

6.18.2.1.   Sūknis

6.18.2.1.1.   Marka(-as): …

6.18.2.1.2.   Tips(-i): …

6.18.2.1.3.   Padeve: … un … mm3 (7) vienā taktī vai ciklā, pie pilnīgas iesmidzināšanas, attiecīgi pie sūkņa apgriezienu skaita: … rpm (nominālais) un: … rpm (maksimālais griezes moments), vai raksturlielumu diagramma: …

6.18.2.1.3.1.   Izmantotā metode: dzinējā/sūkņa stendā (4)

6.18.2.2.   Iesmidzināšanas apsteidze:

6.18.2.2.1.   Iesmidzināšanas apsteidzes raksturlīkne (7): …

6.18.2.2.2.   Laikiestate (7): …

6.18.2.3.   Iesmidzināšanas cauruļvadi:

6.18.2.3.1.   Garums: … mm

6.18.2.3.2.   Iekšējais diametrs: … mm

6.18.2.4.   Iesmidzinātājs(-i)

6.18.2.4.1.   Marka(-as): …

6.18.2.4.2.   Tips(-i): …

6.18.2.4.3.   Atvēršanas spiediens (7): … kPa vai raksturlīkne: …

6.18.2.4.   Regulators

6.18.2.4.1.   Marka(-as): …

6.18.2.4.2.   Tips(-i): …

6.18.2.4.3.   Apgriezienu skaits, pie kura iedarbojas ierobežotājs, ja ir pilna slodze (7): …

6.18.2.4.4.   Maksimālais apgriezienu skaits bez slodzes (7): …

6.18.2.4.5.   Tukšgaitas griešanās ātrums (7): …

6.18.2.5.   Aukstās palaišanas sistēma

6.18.2.5.1.   Marka(-as): …

6.18.2.5.2.   Tips(-i): …

6.18.2.5.3.   Apraksts: …

6.19.   Degviela benzīna motoriem

6.19.1.   Karburators: …

6.19.1.1.   Marka(-as): …

6.19.1.2.   Tips(-i): …

6.19.2.   Iesmidzināšana ieplūdes kanālos: vienpunkta/daudzpunktu (4)

6.19.2.1   Marka(-as): …

6.19.2.2.   Tips(-i): …

6.19.3.   Tiešā iesmidzināšana: …

6.19.3.1   Marka(-as): …

6.19.4.2.   Tips(-i): …

6.20.   Gāzu sadales fāzu iestatīšana

6.20.1.   Maksimālais vārsta gājiens un atvēršanās un aizvēršanās leņķi attiecībā pret maiņas punktiem vai līdzīgi parametri: …

6.20.2.   Atskaites un/vai iestatījuma diapazons (4): …

6.20.3.   Maināma gāzu sadales fāzu iestatīšanas sistēma (attiecīgos gadījumos un pie ieplūdes un/vai izplūdes)

6.20.3.1.   Tips: nepārtraukta/on/off (“ieslēgta”/“izslēgta”) (4)

6.20.3.2   Ekscentra fāzes nobīdes leņķis: …

6.21.   Atveres konfigurācija

6.21.1.   Vieta, lielums un skaits: …

6.22.   Aizdedzes sistēma:

6.22.1.   Indukcijas spole

6.22.1.1.   Marka(-as): …

6.22.1.2.   Tips(-i): …

6.22.1.3.   Skaits: …

6.22.2.   Aizdedzes svece(-es): …

6.22.2.1.   Marka(-as): …

6.22.2.2.   Tips(-i): …

6.22.3.   Magneto aizdedze: …

6.22.3.1.   Marka(-as): …

6.22.3.2.   Tips(-i): …

6.22.4.   Aizdedzes laikiestate: …

6.22.4.1.   Aizdedzes apsteidze attiecībā uz augšējo maiņas punktu (kloķvārpstas leņķis grādos): …

6.22.4.2.   Apsteidzes līkne (attiecīgā gadījumā): …

7.   DZINĒJU SAIMES BŪTISKIE PARAMETRI

7.1.   Kopējie parametri (56)

7.1.1   Sadedzes cikls: …

7.1.2   Dzesētājvide …

7.1.3   Gaisa ieplūdes metode: …

7.1.4   Degkameras tips un konstrukcija: …

7.1.5   Vārstu un atveru izvietojums – konfigurācija, izmērs un skaits: …

7.1.6   Degvielas sistēma: …

7.1.7   Dzinēja vadības sistēmas (identificēšana, pamatojoties uz rasējumu numura(-iem))

7.1.7.1.   Turbokompresors dzesēšanas sistēma …

7.1.7.2.   Izplūdes gāzu recirkulācija (3): …

7.1.7.3.   Ūdens iesmidzināšana/emulģēšana (4) (3): …

7.1.7.4.   Gaisa iesmidzināšana (3): …

7.1.8   Izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmas (3): …

7.2.   Dzinēju saimes uzskaitījums

7.2.1.   Dzinēju saimes nosaukums: …

7.2.2.   Saimes dzinēju specifikācija:

 

Cilmes dzinējs

Saimes dzinēji

Dzinēja tips

 

 

 

 

 

Cilindru skaits

 

 

 

 

 

Nominālais apgriezienu skaits (min– 1)

 

 

 

 

 

Degvielas padeve virzuļa gājiena laikā (mm3) dīzeļdzinējiem, degvielas plūsma (g/h) benzīna dzinējiempie nominālās jaudas

 

 

 

 

 

Nominālā lietderīgā jauda (kW)

 

 

 

 

 

Apgriezienu skaits pie maksimālās jaudas (min– 1)

 

 

 

 

 

Maksimālā lietderīgā jauda (kW)

 

 

 

 

 

Apgriezienu skaits pie maksimālā griezes momenta (min– 1)

 

 

 

 

 

Degvielas padeve virzuļa gājiena laikā (mm3) dīzeļdzinējiem, degvielas plūsma (g/h) benzīna dzinējiem pie maksimālā griezes momenta

 

 

 

 

 

Maksimālais griezes moments (Nm)

 

 

 

 

 

Zemākais apgriezienu skaits tukšgaitā (min– 1)

 

 

 

 

 

Cilindra darba tilpums (% no cilmes dzinēja)

100

 

 

 

 

8.   VIENAS DZINĒJU SAIMES DZINĒJU TIPA GALVENIE PARAMETRI

8.1.   Cikls: četrtaktu/divtaktu (4) …

8.2.   Diametrs (12): … mm

8.3.   Gājiens (12): … mm

8.4.   Cilindru skaits … un izkārtojums (26) …

8.5.   Dzinēja darba tilpums: … cm3

8.6.   Nominālais griešanās ātrums: …

8.7.   Apgriezienu skaits pie maksimālā griezes momenta …

8.8.   Tilpuma kompresijas attiecība (7): …

8.9.   Sadedzes sistēmas apraksts: …

8.10.   Degkameras un virzuļa galvas rasējumi: …

8.11.   Ieplūdes un izplūdes atveru minimālais šķērsgriezuma laukums: …

8.12.   Dzesēšanas sistēma

8.12.1.   Šķidrums

8.12.1.1.   Šķidruma veids: …

8.12.1.2.   Cirkulācijas sūkņi: jā/nē (4)

8.12.1.2.1.   Cirkulācijas sūkņu parametri vai marka(-as) un tips(-i) (attiecīgos gadījumos): …

8.12.1.2.2.   Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos): …

8.12.2.   Gaiss

8.12.2.1.   Ventilators: jā/nē (4)

8.12.2.1.1.1   Ventilatora raksturlielumi …

8.12.1.2.1.2.   Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos): …

8.13.   Ražotāja atļautā temperatūra

8.13.1.   Šķidrumdzese: maksimālā temperatūra pie izejas: … K

8.13.2.   Gaisdzese: atskaites punkts

8.13.2.1.   Maksimālā temperatūra atskaites punktā: … K

8.13.3.   Maksimālā pūtes gaisa temperatūra starpdzesētāja izejā (attiecīgos gadījumos): … K

8.13.4.   Maksimālā izplūdes temperatūra tajā izplūdes caurules(-ļu) punktā, kas piekļaujas izplūdes kolektora(-u) ārējam(-iem) atlokam(-iem): … K

8.13.5.   Smēreļļas temperatūra:

minimālā: … K, maksimālā: … K

8.14.   Turbokompresors

8.14.1.   Turbokompresors: jā/nē (4)

8.14.2.   Marka: …

8.14.3.   Tips: …

8.14.4.   Sistēmas apraksts (piemēram, maksimālais uzpūtes spiediens, izlaišanas vārsts, ja ir): …

8.14.5.   Starpdzesētājs: jā/nē (4)

8.15.   Ieplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums pie dzinēja nominālā apgriezienu skaita un pie 100 % slodzes: … kPa

8.16.   Izplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais izplūdes atplūdes spiediens nominālā dzinēja apgriezienu skaita un 100 % slodzes gadījumā: … kPa

8.17.   Pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai

8.17.1.   Ierīce kartera gāzu recirkulācijai: jā/nē (4)

8.17.2.   Papildu ierīces piesārņojuma novēršanai (ja tādas ir):

8.17.2.1.   Katalizators: jā/nē (4)

8.17.2.1.1.   Marka: …

8.17.2.1.2.   Tips …

8.17.2.1.3.   Katalizatoru un elementu skaits …

8.17.2.1.4.   Katalizatora(-u) izmēri un tilpums: …

8.17.2.1.5.   Katalītiskās reakcijas tips …

8.17.2.1.6.   Cēlmetālu kopējais daudzums: …

8.17.2.1.7.   Relatīvā koncentrācija: …

8.17.2.1.8.   Substrāts (struktūra un viela): …

8.17.2.1.9.   Elementu blīvums: …

8.17.2.1.10.   Katalizatora(-u) korpusa tips: …

8.17.2.1.11.   Katalizatora(-u) novietojums (vieta(-as) un maksimālais/minimālais attālums līdz dzinējam): …

8.17.2.1.12.   Normālais ekspluatācijas temperatūras diapazons: … K

8.17.2.1.13.   Patērējamais reaģents (attiecīgā gadījumā) …

8.17.2.1.13.1.   Reaģenta tips un koncentrācija, kas nepieciešama katalītiskai darbībai: …

8.17.2.1.13.2.   Reaģenta normālas darba temperatūras diapazons: …

8.17.2.1.13.3.   Starptautiskais standarts (attiecīgā gadījumā): …

8.17.2.1.14.   NOx devējs: jā/nē (4)

8.17.2.1.15.   Skābekļa devējs: jā/nē (4)

8.17.2.1.15.1.   Marka: …

8.17.2.1.15.2.   Tips …

8.17.2.1.15.3.   Novietojums: …

8.17.2.1.16.   Gaisa iesmidzināšana: jā/nē (4)

8.17.2.1.16.1.   Tips: ar gaisa impulsu/ar gaisa sūkni/cits (4) (ja cits, norādīt: …)

8.17.2.1.16.   Izplūdes gāzu recirkulācija (EGR): jā/nē (4)

8.17.2.1.16.1.   Īpašības (dzesēts/nedzesēts, augsts spiediens/zems spiediens u. c.): …

8.17.2.1.17.   Daļiņu filtrs: jā/nē (4)

8.17.2.1.17.1.   Daļiņu filtra izmēri un tilpums: …

8.17.2.1.17.2.   Daļiņu filtra tips un konstrukcija: …

8.17.2.1.17.3.   Novietojums (vieta(-as) un maksimālais/minimālais attālums līdz dzinējam): …

8.17.2.1.17.4.   Reģenerācijas metodes vai sistēmas apraksts un/vai rasējums: …

8.17.2.1.17.5.   Normālā darba temperatūra: … K un spiediena diapazons: … kPa

8.17.2.1.18.   Citas sistēmas: jā/nē (4)

8.17.2.1.18.1.   Apraksts un darbība: …

8.18.   Degvielas padeve dīzeļdzinējiem

8.18.1.   Padeves sūknis

8.18.1.1   Spiediens (7): … kPa vai raksturlielumu diagramma: …

8.18.2.   Iesmidzināšanas sistēma

8.18.2.1.   Sūknis

8.18.2.1.1.   Marka(-as): …

8.18.2.1.2.   Tips(-i): …

8.18.2.1.3.   Padeve: … un … mm3 (7) vienā taktī vai ciklā, pie pilnīgas iesmidzināšanas, attiecīgi pie sūkņa apgriezienu skaita: … rpm (nominālais) un: … rpm (maksimālais griezes moments), vai raksturlielumu diagramma: …

8.18.2.1.3.1.   Izmantotā metode: dzinējā/sūkņa stendā (4)

8.18.2.2.   Iesmidzināšanas apsteidze:

8.18.2.2.1.   Iesmidzināšanas apsteidzes raksturlīkne (7): …

8.18.2.2.2.   Laikiestate (7): …

8.18.2.3.   Iesmidzināšanas cauruļvadi:

8.18.2.3.1.   Garums: … mm

8.18.2.3.2.   Iekšējais diametrs: … mm

8.18.2.4.   Iesmidzinātājs(-i)

8.18.2.4.1.   Marka(-as): …

8.18.2.4.2.   Tips(-i): …

8.18.2.4.3.   Atvēršanas spiediens (7): … kPa vai raksturlīkne: …

8.18.2.4.   Regulators

8.18.2.4.1.   Marka(-as): …

8.18.2.4.2.   Tips(-i): …

8.18.2.4.3.   Apgriezienu skaits, pie kura iedarbojas ierobežotājs, ja ir pilna slodze (7): …

8.18.2.4.4.   Maksimālais apgriezienu skaits bez slodzes (7): …

8.18.2.4.5.   Tukšgaitas griešanās ātrums (7): …

8.18.2.5.   Aukstās palaišanas sistēma

8.18.2.5.1.   Marka(-as): …

8.18.2.5.2.   Tips(-i): …

8.18.2.5.3.   Apraksts: …

8.19.   Degviela benzīna dzinējiem

8.19.1.   Karburators: …

8.19.1.1.   Marka(-as): …

8.19.1.2.   Tips(-i): …

8.19.2.   Iesmidzināšana ieplūdes kanālos: vienpunkta/daudzpunktu (4)

8.19.2.1   Marka(-as): …

8.19.2.2.   Tips(-i): …

8.19.3.   Tiešā iesmidzināšana: …

8.19.3.1   Marka(-as): …

8.19.4.2.   Tips(-i): …

8.20.   Gāzu sadales fāzu iestatīšana

8.20.1.   Maksimālais vārsta gājiens un atvēršanās un aizvēršanās leņķi attiecībā pret nāves punktiem vai līdzīgi parametri: …

8.20.2.   Atskaites un/vai iestatījuma diapazons (4): …

8.20.3.   Maināma gāzu sadales fāzu iestatījuma sistēma (attiecīgos gadījumos un pie ieplūdes un/vai izplūdes)

8.20.3.1.   Tips: nepārtraukta/on/off (“ieslēgta”/“izslēgta”) (4)

8.20.3.2   Ekscentra fāzes nobīdes leņķis: …

8.21.   Atveres konfigurācija

8.21.1.   Vieta, lielums un skaits: …

8.22.   Aizdedzes sistēma:

8.22.1.   Indukcijas spole

8.22.1.1.   Marka(-as): …

8.22.1.2.   Tips(-i): …

8.22.1.3.   Skaits: …

8.22.2.   Aizdedzes svece(-es): …

8.22.2.1.   Marka(-as): …

8.22.2.2.   Tips(-i): …

8.22.3.   Magneto aizdedze: …

8.22.3.1.   Marka(-as): …

8.22.3.2.   Tips(-i): …

8.22.4.   Aizdedzes laikiestate: …

8.22.4.1.   Aizdedzes apsteidze attiecībā uz augšējo maiņas punktu (kloķvārpstas leņķis grādos): …

8.22.4.2.   Apsteidzes līkne (attiecīgā gadījumā): …

4. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs vadītāja informācijas sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

A.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMĀM, SASTĀVDAĻĀM VAI ATSEVIŠĶĀM TEHNISKĀM VIENĪBĀM

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):

2.2.   Tips (49): …

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.2.2.   Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (49) (ja ir): …

2.2.3.   Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): …

2.2.4.   Sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta un piestiprināšanas metode (ja pieejama) (19): …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:

2.3.1.   Montāžas/ražošanas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

2.4.   Attiecībā uz sistēmām un atsevišķām tehniskām vienībām transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) tās paredzētas (21):

2.4.1.   Tips (17): …

2.4.2.   Variants(-i) (17): …

2.4.3.   Versija(-as) (17): …

2.4.4.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.4.5.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (2): …

20.   VADĪTĀJA INFORMĀCIJAS SISTĒMAS

20.1.   Prasības saskaņā ar ISO 15077:2008 ((Lauksaimniecības traktori un pašgājējas mašīnas – vadītāja kontrole – iedarbes spēki, motora litrāža, novietojums un darbības metode)) (B pielikums) attiecībā uz vadītāja kontroli, kas saistīta ar virtuāliem termināļiem, ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē (4)

5. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs transportlīdzekļa apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanas sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

A.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMĀM, SASTĀVDAĻĀM VAI ATSEVIŠĶĀM TEHNISKĀM VIENĪBĀM

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):

2.2.   Tips (49): …

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.2.2.   Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (49) (ja ir): …

2.2.3.   Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): …

2.2.4   Tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vietas un stiprinājuma metode (19): …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:

2.3.1.   Montāžas/ražošanas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

2.4.   Attiecībā uz sistēmām un atsevišķām tehniskām vienībām transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) tās paredzētas (21)

2.4.1.   Tips (17): …

2.4.2.   Variants(-i) (17): …

2.4.3.   Versija(-as) (17): …

2.4.4.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.4.5.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (2): …

3.   VISPĀRĪGI UZBŪVES RAKSTURLIELUMI

3.1.   Fotoattēli vai rasējumi transportlīdzekļa reprezentatīvai versijai: …

3.2.   Visa transportlīdzekļa rasējums mērogā un ar izmēriem: …

21.   APGAISMES IERĪČU, GAISMAS SIGNĀLIERĪČU, TOSTARP APGAISMES AUTOMĀTISKĀS IESLĒGŠANAS, UZSTĀDĪŠANA

21.1.   Visu ierīču saraksts (norādot skaitu, marku(-as), tipu, detaļas tipa apstiprinājuma zīme(-es), maksimālā gaismas intensitāte galvenajiem tālās gaismas lukturiem, krāsa, atbilstīgā signāllampiņa); sarakstā var ietvert vairākus ierīces tipus katrai funkcijai; turklāt sarakstā var ietvert katrai funkcijai papildu anotāciju “vai ekvivalentas ierīces”: …

21.2.   Visu apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanas diagrammu, norādot dažādo ierīču novietojumu transportlīdzeklī: …

21.3.   Transportlīdzekļa virsbūves skices mērogā ar apgaismes ierīču un gaismas signālierīču atrašanās vietām, skaitu un gaismas krāsu: …

21.4.   Par katru lukturi un atstarotāju sniedz šādu informāciju:

21.4.1.   Rasējums, kurā parādīts apgaismojošās virsmas apjoms: …

21.4.2.   Metode, ko izmanto, lai noteiktu šķietamo virsmu: …

21.4.3.   Atsauces ass un atsauces centrs: …

21.4.4.   Slēpto spuldžu darbības metode: …

21.5.   Galvenā luktura līmeņošanas ierīces apraksts/rasējums un tips (piem., automātiska, pakāpeniski manuāli regulējama, bezpakāpju manuāli regulējama) (4): …

21.5.1.   Vadības ierīce: …

21.5.2.   Atsauces marķējumi: …

21.5.3.   Slodzes nosacījumiem piešķirtie marķējumi: …

21.6.   R un S kategorijas transportlīdzekļiem elektroinstalācijas pieslēguma apraksts, kas paredzēts apgaismes ierīcēm un gaismas signālierīcēm: …

21.7.   Elektrisko un/vai elektronisko sastāvdaļu, kas izmantotas apgaismes sistēmā un gaismas signālierīču sistēmā, īss apraksts: …

6. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs elektromagnētiskās savietojamības tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

A.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMĀM, SASTĀVDAĻĀM VAI ATSEVIŠĶĀM TEHNISKĀM VIENĪBĀM

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):

2.2.   Tips (49): …

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.2.2.   Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (49) (ja ir): …

2.2.3.   Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): …

2.2.4.   Tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vietas fotoattēli un/vai rasējumi (pilnīgs paraugs ar izmēriem) (19): …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:

2.3.1.   Montāžas/ražošanas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

2.4.   Attiecībā uz sistēmām un atsevišķām tehniskām vienībām transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) tās paredzētas (21):

2.4.1.   Tips (17): …

2.4.2.   Variants(-i) (17): …

2.4.3.   Versija(-as) (17): …

2.4.4.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.4.5.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (2): …

24.   ELEKTROMAGNĒTISKĀ SAVIETOJAMĪBA (EMS)

24.1.   Saraksts, kurā apraksta visas paredzētās attiecīgo transportlīdzekļa elektrisko/elektronisko sistēmu vai ESA kombinācijas, virsbūves veidus (60), virsbūves materiāla modifikācijas, vispārējo vadojuma izvietojumu, dzinēja modifikācijas, transportlīdzekļa versijas ar stūri kreisajā/labajā pusē un garenbāzes versijas: …

24.2.   Prasības saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 10 (OV L 254, 20.9.2012., 1. lpp.) ir izpildītas ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē (4)

24.3.   Prasības saskaņā ar ISO 14982:1998 (Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnas – Elektromagnētiskā saderība – Testa metodes un pieņemšanas kritēriji) attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē (4)

24.4.   Kā alternatīva 24.2. vai 24.3. punktam – sniedz šādu informāciju:

24.4.1.

Tās virsbūves daļas formas un materiālu apraksts un rasējumi/fotoattēli, kura veido dzinēja nodalījumu un tam blakus esošās pasažieru nodalījuma daļas: …

24.4.2.

Dzinēja nodalījumā iebūvēto metāla sastāvdaļu (piemēram, apsildes ierīču, rezerves riteņa, gaisa filtra, stūres iekārtas u. c.) novietojuma rasējumi vai fotoattēli: …

24.4.3.

Radiotraucējumu kontroles aprīkojuma tabula vai rasējums: …

24.4.4.

Līdzstrāvas pretestības nominālās vērtības dati un gadījumā, ja ir rezistīvi aizdedzes kabeļi, to nominālā pretestība uz metru: …

7. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs transportlīdzekļa skaņas signālierīču uzstādīšanas sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

A.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMĀM, SASTĀVDAĻĀM VAI ATSEVIŠĶĀM TEHNISKĀM VIENĪBĀM

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):

2.2.   Tips (49): …

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.2.2.   Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (49) (ja ir): …

2.2.3.   Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): …

2.2.4.   Tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vietas fotoattēli un/vai rasējumi (pilnīgs paraugs ar izmēriem) (19) …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:

2.3.1.   Montāžas/ražošanas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

2.4.   Attiecībā uz sistēmām un atsevišķām tehniskām vienībām transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) tās paredzētas (21):

2.4.1.   Tips (17): …

2.4.2.   Variants(-i) (17): …

2.4.3.   Versija(-as) (17): …

2.4.4.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.4.5.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (2): …

25.   SKAŅAS SIGNĀLIERĪCE(-ES)

25.1.   Sastāvdaļas tipa apstiprinājums skaņas signālierīcēm, kas piešķirts saskaņā ar prasībām N kategorijas transportlīdzekļiem ANO/EEK Noteikumos Nr. 28 (OV L 323, 6.12.2011., 33. lpp.), ar attiecīgu dokumentāciju iekļauts informācijas dokumentā: jā/nē (4)

25.2.   Izmantotās ierīces(-ču) apkopojošs apraksts: …

25.3.   Skaņas signālierīces(-ču) atrašanās vietu transportlīdzekļa konstrukcijā norādošs rasējums(-i): …

25.4.   Piestiprināšanas metodes apraksts, tostarp transportlīdzekļa konstrukcijas detaļa, pie kuras ir piestiprināta(-as) skaņas signālierīce(-es): …

25.5.   Elektriskās/pneimatiskās ķēdes diagramma: …

25.5.1.   Spriegums: maiņstrāva/līdzstrāva (4)

25.5.2.   Nominālais spriegums vai spiediens: …

25.6.   Montāžas ierīces rasējums: …

8. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs transportlīdzekļa atpakaļskata spoguļa kā sistēmas uzstādīšanas sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

A.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMĀM, SASTĀVDAĻĀM VAI ATSEVIŠĶĀM TEHNISKĀM VIENĪBĀM

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):

2.2.   Tips (49): …

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.2.2.   Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (49) (ja ir): …

2.2.3.   Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): …

2.2.4.   Tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vietas fotoattēli un/vai rasējumi (pilnīgs paraugs ar izmēriem) (19) …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:

2.3.1.   Montāžas/ražošanas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

2.4.   Attiecībā uz sistēmām un atsevišķām tehniskām vienībām transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) tās paredzētas (21):

2.4.1.   Tips (17): …

2.4.2.   Variants(-i) (17): …

2.4.3.   Versija(-as) (17): …

2.4.4.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.4.5.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (2): …

18.   ATPAKAĻSKATA SPOGUĻI

18.1.   Spoguļu skaits un klase(-es): …

18.2.   Prasības saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 46 (OV L 177, 10.7.2010., 211. lpp.) ir izpildītas ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē/neattiecas (4)

18.3.   Prasības saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 81 (OV L 185, 13.7.2012., 1. lpp.) ir izpildītas ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē/neattiecas (4)

18.4.   Rasējums(-i) spoguļa identifikācijai, parādot spoguļa pozīciju attiecībā pret transportlīdzekļa virsbūves daļu: …

18.5.   Sīka informācija par piestiprināšanas metodi, arī norādot transportlīdzekļa virsbūves daļu, pie kuras spoguli piestiprina: …

18.6.   Regulēšanas sistēmas elektrisko/elektronisko sastāvdaļu īss apraksts: …

18.7   Spoguļu pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas sistēmu tehniskais apraksts: …

18.8.   Papildaprīkojums, kas varētu ierobežot redzamības lauku aizmugurē: …

18.9.   II klases atpakaļskata spoguļa(-u) redzamības lauks

18.9.1.   Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/208 IX pielikuma 5.1. punktu: jā/nē (4).

18.9.2.   Kā alternatīva 18.9.1. punktam – standarta ISO 5721-2:2014 (Lauksaimniecības traktori – Vadītāja redzamības lauka prasības, testa procedūras un pieņemšanas kritēriji – 2. daļa. Redzamības lauks uz sāniem un aizmuguri) prasības attiecībā uz II klases atpakaļskata spoguļa redzamības lauku ar informācijas dokumentā ietvertu attiecīgu dokumentāciju: jā/nē (4).

19.   NETIEŠĀS REDZAMĪBAS IERĪCES, KAS NAV SPOGUĻI (PĒC IZVĒLES)

19.1.   Tips un tehniskie dati (piemēram, pilnīgs ierīces apraksts): …

19.2.   Ja ir kameras monitora tipa ierīce, noteikšanas attālums (mm), kontrasts, apgaismojuma diapazons, atspīduma korekcija, displeja darbība (melnbalts/krāsu (4)), attēls, ekrāna apgaismojuma tālums (4): …

19.3.   Pietiekami sīki izstrādāti rasējumi, lai identificētu visu ierīci, tostarp rasējumos jānorāda uzstādīšanas instrukcijas; …

19.4.   Prasības saskaņā ar ISO 5721-2:2014 (Lauksaimniecības traktori – Vadītāja redzamības lauka prasības, testa procedūras un pieņemšanas kritēriji – 2. daļa. Redzamības lauks uz sāniem un aizmuguri) ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē (4)

9. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs transportlīdzekļa kāpurķēžu šasijas uzstādīšanas sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

A.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMĀM, SASTĀVDAĻĀM VAI ATSEVIŠĶĀM TEHNISKĀM VIENĪBĀM

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):

2.2.   Tips (49): …

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.2.2.   Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (49) (ja ir): …

2.2.3.   Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): …

2.2.4.   Tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vietas fotoattēli un/vai rasējumi (pilnīgs paraugs ar izmēriem) (19) …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:

2.3.1.   Montāžas/ražošanas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

2.4.   Attiecībā uz sistēmām un atsevišķām tehniskām vienībām transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) tās paredzētas (21):

2.4.1.   Tips (17): …

2.4.2.   Variants(-i) (17): …

2.4.3.   Versija(-as) (17): …

2.4.4.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.4.5.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (2): …

3.   VISPĀRĪGI UZBŪVES RAKSTURLIELUMI

3.1.   Fotoattēli vai rasējumi transportlīdzekļa reprezentatīvai versijai: …

3.2.   Visa transportlīdzekļa rasējums mērogā un ar izmēriem: …

3.3.   T un C kategorijas transportlīdzekļiem

3.3.1.   Asu un riteņu skaits: …

3.3.2.   Asu ar dubultriteņiem skaits un novietojums (23): …

3.3.3.   Vadāmo asu skaits un novietojums (23): …

3.3.4.   Dzenošo asu skaits un novietojums (23): …

3.3.5.   Bremzējamo asu skaits un novietojums (23): …

3.4.   C kategorijas transportlīdzekļiem

3.4.1.   Kāpurķēžu šasijas konfigurācija: kāpurķēžu komplekti priekšā/kāpurķēžu komplekti aizmugurē/kāpurķēžu komplekti priekšā un kāpurķēžu komplekti aizmugurē/nepārtraukti kāpurķēžu komplekti katrā transportlīdzekļa pusē (4)

3.4.2.   Dzenošo kāpurķēžu komplektu skaits un atrašanās vieta (22): …

3.4.3.   Bremzējamo kāpurķēžu komplektu skaits un atrašanās vieta (22): …

3.4.4.   C kategorijas transportlīdzekļu stūrēšana

3.4.4.1.   Stūrēšana, mainot ātrumu starp labās puses un kreisās puses kāpurķēdēm: jā/nē/neattiecas (4)

3.4.4.2.   Stūrēšana, griežot divas pretējās no visām četrām kāpurķēdēm: jā/nē/neattiecas (4)

3.4.4.3.   Stūrēšana, griežot transportlīdzekļa priekšējo un aizmugurējo daļu ap centrālu vertikālu asi: jā/nē/neattiecas (4)

3.4.4.4.   Stūrēšana, griežot transportlīdzekļa priekšējo un aizmugurējo daļu ap centrālu vertikālu asi un mainot riteņu virzienu uz riteņass: jā/nē/neattiecas (4)

3.5.   Šasijas

3.5.1.   Šasijas kopskata rasējums: …

3.5.2.   Šasijas tips T un C kategorijai: centrālsijas šasija/centrālcaurules šasija/šķērssiju rāmis/locīklšasija/šasija ar sānu daļām/cita (4) (ja cita, norādīt: …)

4.   MASA UN IZMĒRI

(kg un mm) (vajadzības gadījumā sniedz norādi uz rasējumiem)

4.1   Transportlīdzekļa masas diapazons (kopējais)

4.1.1.   Tukšmasa

4.1.1.1.   Tukšmasa(-as) darba kārtībā (13):

4.1.1.1.1.   Maksimāli: … kg (30)

4.1.1.1.2.   Minimāli: … kg (30)

4.1.1.1.3.   Šīs (šo) masas(-u) sadalījums pa asīm: … kg

4.1.1.1.4.   Gadījumā ar negrozāmu jūgstieni vai centrālass R vai S kategorijas transportlīdzekļiem norāda vertikālo slodzi uz sakabes punktu: … kg

4.1.2.   Maksimālā(-ās) pieļaujamā(-ās) masa(-as), ko deklarējis ražotājs

4.1.2.1.   Transportlīdzekļa tehniski pieļaujamā maksimālā kombinācijas pilnā masa (13): … kg

4.1.2.1.1   Tehniski pieļaujamā(-ās) maksimālā(-ās) masa(-as) uz katru asi: 1. ass … kg 2. ass … kg … ass … kg

4.1.2.1.2.   Gadījumā ar negrozāmu jūgstieni vai centrālass R vai S kategorijas transportlīdzekļiem norāda vertikālo slodzi uz sakabes punktu: … kg

4.1.2.1.3.   Ierobežojumi šīs masas sadalījumam pa asīm (norādīt minimālos ierobežojumus procentos priekšējai asij un pakaļējai asij): … %

4.1.2.2.   Masa(-as) un riepa(-as)

Riepu kombinācijas Nr.

Ass Nr.

Riepu izmērs, ieskaitot kravnesības indeksu un ātruma kategorijas simbolu

Rites radiuss (1) (mm)

Loka izmērs

Iznesums

Riepas kravnesības indekss vienai riepai (kg)

Maksimāli pieļaujamā masa uz asi (kg) (1)

Transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamā masa (kg) (1)

Transportlīdzekļa maksimālā pieļaujamā vertikālo slodzi uz sakabes punktu (kg) (1)  (2)

Riepu spiediens (kPa) (3)

Pa ceļu

Bezceļa

1

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3.   Masa(-as) un kāpurķēžu šasija

Kāpurķēžu komplekta Nr.

Kāpurķēžu izmērs

Vidējais kontaktspiediens uz zemi (kPa)

Maksimālā slodze uz veltni (kg) (4)

Maksimālā pieļaujamā masa uz kāpurķēžu komplektu (kg) (4)

Transportlīdzekļa maksimālā pieļaujamā masa (kg) (4)

Maksimālā pieļaujamā vertikālā slodze uz sakabes punktu (kg) (4)  (5)

Garums (mm)

Platums (mm)

1

 

2

 

 

4.1.2.4.   Lietderīgā slodze(-as) (13): … kg

4.1.3.   Tehniski pieļaujamā vilces masa(-as) T vai C kategorijas transportlīdzeklim uz katru šasiju/bremžu konfigurāciju (R un S kategorijas transportlīdzekļiem norāda maksimāli pieļaujamo(-ās) slodzi(-es) uz aizmugurējās sakabes punktu):

R un S kategorijas transportlīdzeklis

Bremzēšana

Jūgstienis

Negrozāms jūgstienis

Centrālass jūgstienis

Nebremzēšana

… kg

… kg

… kg

Inerciāla bremzēšana

… kg

… kg

… kg

Nepārtraukta vai pārtraukumaina bremzēšana

… kg

… kg

… kg

Hidrauliskā vai pneimatiskā bremzēšana

… kg

… kg

… kg

4.1.4.   Traktora (T vai C kategorijas transportlīdzeklis) un velkamā transportlīdzekļa (R- vai S kategorijas) kopējā tehniski pieļaujamā masa(-as) attiecībā uz katru R- vai S kategorijas transportlīdzekļa šasijas/bremžu konfigurāciju:

R un S kategorijas transportlīdzeklis

Bremzēšana

Jūgstienis

Negrozāms jūgstienis

Centrālass

Nebremzēšana

… kg

… kg

… kg

Inerciāla bremzēšana

… kg

… kg

… kg

Nepārtraukta vai pārtraukumaina bremzēšana

… kg

… kg

… kg

Hidrauliskā vai pneimatiskā bremzēšana

… kg

… kg

… kg

4.1.5.   maksimālā pieļaujamā vertikālā slodze uz sakabes punktu (neatkarīgi no riepas un aizmugurējās sakabes ierīces(-cēm)):

4.1.5.1.   T un C kategorijas transportlīdzeklis … kg

4.1.5.2.   R un S kategorijas transportlīdzeklis: … kg

4.1.5.3.   Kombinācijas maksimālā masa pie maksimālās nebremzētās masas: … kg

37.   KĀPURĶĒŽU ŠASIJA

(norādīt arī pozīciju 4.1.2.3.)

37.1.   Kāpurķēžu šasijas izkārtojuma un tās uzstādīšanas transportlīdzeklim fotogrāfijas un rasējumi mērogā (tostarp elementi kāpurķēžu lentu iekšpusē, kas nodrošina lentas vadību uz veltņiem un kāpurķēdes zīmējumu ārpusē): …

37.2.   Ar virsmu saskarē esoša materiāla tips: gumijas kāpurķēdes/tērauda kāpurķēdes/gumijas uzlikas uz kāpurķēžu posmiem (4)

37.3.   Metāla kāpurķēdes

37.3.1.   To kāpurķēžu atbalsta veltņu skaits, kuri tieši pārnes slodzi uz ceļa virsmu (NR): …

37.3.2.   Katras uzlikas ārējās virsmas laukums (AP): … mm2

37.4.   Gumijas kāpurķēdes

37.4.1.   Saskarē ar ceļu esošu gumijas uzliku kopējais virsmas laukums (AL): … mm2

37.4.2   Uzliku laukuma, kas atrodas saskarē ar ceļu, procentuālā attiecība pret lentes kopējo virsmu: … %


(1)  Saskaņā ar riepu specifikācijām.

(2)  Slodze uz sakabes ierīces atskaites punktu statiskos apstākļos, neatkarīgi no sakabes ierīces; ja maksimālā pieļaujamā slodze uz sakabes punktu atkarībā no sakabes ir norādīta šajā tabulā, turpināt tabulu pa labi un norādīt sakabes ierīces identifikāciju slejas virsrakstā; R vai S kategorijas transportlīdzekļiem šī sleja atteicas uz aizmugurējām sakabes ierīcēm, ja šāda ierīce ir.

(3)  Pēc ražotāja ieteikuma.

(4)  Saskaņā ar atbalsta veltņa specifikāciju.

(5)  Slodze uz sakabes ierīces atskaites punktu statiskos apstākļos, neatkarīgi no sakabes ierīces; ja maksimālā pieļaujamā vertikālā slodze uz sakabes punktu atkarībā no sakabes ir norādīta šajā tabulā, turpināt tabulu pa labi un norādīt sakabes ierīces identifikāciju virsrakstā.

10. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs elektrisko/elektronisko montāžas mezglu elektromagnētiskās savietojamības kā ATV ES tipa apstiprinājumam

A.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMĀM, SASTĀVDAĻĀM VAI ATSEVIŠĶĀM TEHNISKĀM VIENĪBĀM

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):

2.2.   Tips (49): …

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.2.2.   Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (49) (ja ir): …

2.2.3.   Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:

2.3.1.   Montāžas/ražošanas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

2.4.   Attiecībā uz sistēmām un atsevišķām tehniskām vienībām transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) tās ir paredzētas (21):

2.4.1.   Tips (17): …

2.4.2.   Variants(-i) (17): …

2.4.3.   Versija(-as) (17): …

2.4.4.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.4.5.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (2): …

24.   ELEKTROMAGNĒTISKĀ SAVIETOJAMĪBA (EMS)

24.1.   Saraksts, kurā apraksta visas paredzētās elektrisko/elektronisko sistēmu vai ESA kombinācijas, virsbūves veidus (60), virsbūves materiāla modifikācijas, vispārējo vadu novietojumu, motora modifikācijas, transportlīdzekļa versijas ar stūri kreisajā/labajā pusē un garenbāzes versijas: …

24.2.   Prasības saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 10 (OV L 254, 20.9.2012., 1. lpp.) ir izpildītas ar attiecīgu informācijas dokumentā ietvertu dokumentāciju: jā/nē (4)

24.3.   Prasības saskaņā ar ISO 14982:1998 (Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnas – Elektromagnētiskā saderība – Testa metodes un pieņemšanas kritēriji) attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē (4)

24.4.   Kā alternatīva 24.2. vai 24.3. punktam – sniedz šādu informāciju:

24.4.1.

Tās virsbūves daļas formas un materiālu apraksts un rasējumi/fotoattēli, kura veido dzinēja nodalījumu un tam blakus esošās pasažieru nodalījuma daļas: …

24.4.2.

Dzinēja nodalījumā atrodošos metāla sastāvdaļu (piemēram, apsildes ierīču, rezerves riteņa, gaisa filtra, stūres iekārtas u. c.) novietojuma rasējumi vai fotoattēli: …

24.4.3.

Radiotraucējumu kontroles aprīkojuma tabula vai rasējums: …

24.4.4.

Līdzstrāvas pretestības nominālās vērtības dati un gadījumā, ja ir rezistīvi aizdedzes kabeļi, to nominālā pretestība uz metru: …

11. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs balasta masas kā ATV ES tipa apstiprinājumam

A.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMĀM, SASTĀVDAĻĀM VAI ATSEVIŠĶĀM TEHNISKĀM VIENĪBĀM

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):

2.2.   Tips (49): …

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.2.2.   Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (49) (ja ir): …

2.2.3.   Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:

2.3.1.   Montāžas/ražošanas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

2.4.   Attiecībā uz sistēmām un atsevišķām tehniskām vienībām transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) tās ir paredzētas (21):

2.4.1.   Tips (17): …

2.4.2.   Variants(-i) (17): …

2.4.3.   Versija(-as) (17): …

2.4.4.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.4.5.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (2): …

29.   BALASTA MASAS

29.1.   Balasta masu un to, kā tās uzstādītas traktoram sīks tehniskais raksturojums (tostarp fotogrāfijas vai rasējumi ar izmēriem): …

29.1.   Balasta masu komplektu skaits: …

29.1.1.   Sastāvdaļu skaits katrā komplektā: 1. komplekts: …

2. komplekts: …

komplekts …

29.2.   Katra komplekta sastāvdaļu masa: 1. komplekts … kg

2. komplekts … kg

komplekts … kg

29.2.1.   Katra komplekta kopējā masa: 1. komplekts … kg

2. komplekts … kg

komplekts … kg

29.3.   Balasta masu kopējā masa: … kg

29.3.1.   Šo masu sadalījums pa asīm: … kg

29.4.   Materiāls(-i) un uzbūves metode: …

12. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs sānu un/vai aizmugurējo aizsargkonstrukciju kā sastāvdaļas/ATV ES tipa apstiprinājumam

A.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMĀM, SASTĀVDAĻĀM VAI ATSEVIŠĶĀM TEHNISKĀM VIENĪBĀM

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):

2.2.   Tips (49): …

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.2.2.   Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (49) (ja ir): …

2.2.3.   Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:

2.3.1.   Montāžas/ražošanas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

2.4.   Attiecībā uz sistēmām un atsevišķām tehniskām vienībām transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) tās ir paredzētas (21):

2.4.1.   Tips (17): …

2.4.2.   Variants(-i) (17): …

2.4.3.   Versija(-as) (17): …

2.4.4.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.4.5.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (2): …

32.   SĀNU UN AIZMUGURES AIZSARDZĪBA

32.1.   Sānu aizsardzība

32.1.5.   Ja ir sānu drošības ierīce(-as), pilns šādas ierīces(-ču) apraksts un/vai rasējums (ieskaitot montāžu un stiprinājumus): …

32.1.5.1.   Izmantotie materiāli: …

32.1.5.2.   Pilnīgs vajadzīgo stiprinājumu apraksts un vispārēji uzstādīšanas norādījumi, to skaitā griezes momenta prasības: …

32.1.6.   Prasības saskaņā ar ANO/EEK Noteikumu Nr. 73 (OV L 122, 8.5.2012., 1. lpp.) 2., un 3. punktu un I, II un III nodaļu ir izpildītas ar attiecīgu dokumentāciju, kas iekļauta informācijas dokumentā: jā/nē (4)

32.2.   Aizmugures aizsargkonstrukcija

32.2.4.   Ja aizsardzību nodrošina ar īpašu konstrukciju, sīks aizmugurējās drošības konstrukcijas apraksts un/vai rasējums (ieskaitot balstus un stiprinājumus) vai, ja tā ir apstiprināta kā atsevišķa tehniska vienība, tipa apstiprinājuma numurs: …

32.2.4.1.   Izmantotie materiāli: …

32.2.4.2.   Pilnīgs vajadzīgo stiprinājumu apraksts un vispārēji uzstādīšanas norādījumi, to skaitā pievilkšanas griezes momenta prasības: …

13. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs riepas kā sastāvdaļas ES tipa apstiprinājumam

A.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMĀM, SASTĀVDAĻĀM VAI ATSEVIŠĶĀM TEHNISKĀM VIENĪBĀM

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):

2.2.   Tips (49): …

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.2.2.   Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (49) (ja ir): …

2.2.3.   Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:

2.3.1.   Montāžas/ražošanas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

35.   RIEPAS

35.8.   Riepu izmēra apzīmējums: …

35.9.   Transportlīdzekļa(-u) tips, kam riepas ir paredzētas: traktors (T un C kategorijas transportlīdzekļi)/piekabe (R kategorijas transportlīdzekļi)/maināma velkamā iekārta (S kategorijas transportlīdzekļi) (4)

35.10.   Riepas konstrukcija: diagonālkorda riepa/diagonāli apjozta riepa/radiālkorda riepa celtniecības pielietojumiem (4)

35.11.   Veidnes sānsienas fotoattēli un rasējumi: …

35.12.   Kravnesības indekss un ātruma kategorijas simbols

35.12.1.   T un C kategorijas transportlīdzekļiem: …

35.12.2.   R kategorijas transportlīdzekļiem: …

35.12.3.   S kategorijas transportlīdzekļiem: …

35.13.   Rites pretestība atbilstīgi ISO 28580:2009 (Vieglo automobiļu, kravas automobiļu un autobusu riepas. Rites pretestības mērīšanas metodes. Vienotā punkta tests un mērījumu rezultātu korelācija) (ja vajadzīgs): …

35.14.   Paredzētā ekspluatācija: dzenošais ritenis/brīvritenis/abi (4)

35.15.   Riepa, kas paredzēta izmantošanai bez iekšējās kameras (bezkameras riepa): jā/nē (4)

35.16.   Gaisa spiediens riepas borta iesēdināšanai montāžas laikā mazāks nekā: … kPa.

14. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs mehāniskās sakabes kā sastāvdaļas/ATV ES tipa apstiprinājumam

A.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMĀM, SASTĀVDAĻĀM VAI ATSEVIŠĶĀM TEHNISKĀM VIENĪBĀM

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):

2.2.   Tips (49): …

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.2.2.   Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (49) (ja ir): …

2.2.3.   Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:

2.3.1.   Montāžas/ražošanas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

2.4.   Attiecībā uz sistēmām un atsevišķām tehniskām vienībām – transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) tās ir paredzētas (21):

2.4.1.   Tips (17): …

2.4.2.   Variants(-i) (17): …

2.4.3.   Versija(-as) (17): …

2.4.4.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.4.5.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (2): …

38.   MEHĀNISKĀS SAKABES

38.1.   Mehāniskās sakabes fotoattēli un rasējumi mērogā, kuros detalizēti norādīti prasītie izmēri, mērījumi ierīces montāžai, kā arī sakabes ierīču pozīcija:

38.1.1.   Pakaļējā mehāniskā sakabe: jā/nē (4)

38.1.2.   Priekšējā sakabes ierīce (R un S kategorijas transportlīdzekļiem): jā/nē (4)

38.2.   Mehāniskās sakabes īss tehniskais apraksts, kurā norādīts konstrukcijas veids un izmantotais materiāls

38.5.   Mehāniskās sakabes apraksts:

Tips (saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXXIV pielikuma 1. papildinājumu):

Marka:

Ražotāja norādītais tipa apzīmējums:

Maksimālā horizontālā slodze/D-vērtība (4) (44):

… kg/KN (4)

Vilces masa (T) (4) (44):

… tonnas

Vertikālā slodze sakabes punktā (44):

… kg

Sakabes ierīces fotoattēli un rasējumi mērogā. Šajos rasējumos jo īpaši jābūt sīki parādītiem vajadzīgajiem izmēriem, kā arī mērījumiem ierīces montāžai.

 

Sakabes ierīces īss tehniskais apraksts, kurā norādīts konstrukcijas veids un izmantotais materiāls.

 

Testa veids

Statiskais/Dinamiskais (4)

(ES) tipa apstiprinājuma marķējums vai numurs:

(ES) tipa apstiprinājuma marķējums vai jūgstieņa cilpu, savienotājgalvu vai līdzīgu sakabes ierīču skaits, kuras jāpievieno mehāniskajai sakabei (vertikāli grozāmas vai negrozāmas jūgierīces gadījumā)

tipa apstiprinājuma marķējums vai mehānisko sakabju skaits, kas jāpievieno šķērssiju rāmim/piekabes jūgbalstam (ja ir ierobežojumi attiecībā uz noteiktiem tipiem):

38.6.   Sastāvdaļas tipa apstiprinājums mehāniskai sakabei piešķirts atbilstīgi ANO EEK Noteikumiem Nr. 55 (OV L 227, 28.8.2010., 1. lpp.), iekļaujot attiecīgos dokumentus informācijas dokumentā: jā/nē/nepiemēro (4)

15. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs bremžu sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

A.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMĀM, SASTĀVDAĻĀM VAI ATSEVIŠĶĀM TEHNISKĀM VIENĪBĀM

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):

2.2.   Tips (49): …

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.2.2.   Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (49) (ja ir): …

2.2.3.   Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): …

2.2.4.   Sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām norāda tipa apstiprinājuma marķējuma(-u) (ja ir) atrašanās vietu un piestiprināšanas metodi (19) …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:

2.3.1.   Montāžas/ražošanas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

2.4.   Attiecībā uz sistēmām un atsevišķām tehniskām vienībām – transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) tās ir paredzētas (21):

2.4.1.   Tips (17): …

2.4.2.   Variants(-i) (17): …

2.4.3.   Versija(-as) (17): …

2.4.4.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.4.5.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (2): …

3.   VISPĀRĪGI UZBŪVES RAKSTURLIELUMI

3.1.   Reprezentatīvas transportlīdzekļa versijas fotoattēli vai rasējumi: …

3.2.   Visa transportlīdzekļa rasējums mērogā: …

3.3.   T un C kategorijas transportlīdzekļiem:

3.3.1.   Asu un riteņu skaits: …

3.3.2.   Asu ar dubultriteņiem skaits un pozīcija (23): …

3.3.3.   Vadāmo asu skaits un pozīcija (23): …

3.3.4.   Dzenošo asu skaits un pozīcija (23): …

3.3.5.   Bremzējamo asu skaits un pozīcija (23): …

3.4.   C kategorijas transportlīdzekļiem

3.4.1.   Kāpurķēžu šasijas konfigurācija: priekšējais kāpurķēžu komplekts/pakaļējais kāpurķēžu komplekts/priekšējais kāpurķēžu komplekts un pakaļējais kāpurķēžu komplekts/vienlaidu kāpurķēde katrā transportlīdzekļa pusē (4)

3.4.2.   Dzenošo kāpurķēžu komplektu skaits un pozīcija (22): …

3.4.3.   Bremzējamo kāpurķēžu komplektu skaits un pozīcija (22): …

3.4.4.   Stūrēšana C kategorijas transportlīdzekļiem

3.4.4.1.   Stūrēšana, mainot ātrumu starp kreisās un labās puses kāpurķēdi: jā/nē/nepiemēro (4)

3.4.4.2.   Stūrēšana, griežot divas pretējās vai visas četras kāpurķēdes: jā/nē/nepiemēro (4)

3.4.4.3.   Stūrēšana, griežot transportlīdzekļa priekšējo un pakaļējo daļu ap centrālu vertikālu asi: jā/nē/nepiemēro (4)

3.4.4.4.   Stūrēšana, griežot transportlīdzekļa priekšējo un pakaļējo daļu ap centrālu vertikālu asi un mainot riteņass riteņu virzienu: jā/nē/nepiemēro (4)

3.5.   Šasija

3.5.1.   Šasijas kopskata rasējums: …

3.5.2.   Šasijas tips T un C kategorijai: centrālsijas šasija/garensijas šasija/šķērssiju šasija/locīklšasija/šasija ar sānu detaļām/cits (4) (ja cits, norādiet: …)

3.5.3.   Šasijas tips R un S kategorijai: jūgierīce/vertikāli fiksēta jūgierīce/centrālass/cits (4) (ja cits, norādiet: …)

3.12.   Bremzēšanas tipi R un S kategorijas transportlīdzekļiem: nebremzēšana/inerciālā bremzēšana/nepārtrauktā bremzēšana/pārtraukumainā bremzēšana/hidrauliskā bremzēšana/pneimatiskā bremzēšana(4)

4.   MASA UN GABARĪTI

(kg un mm) (vajadzības gadījumā sniedz norādi uz rasējumiem)

4.1   Transportlīdzekļa masas diapazons (kopējais)

4.1.1.   Tukšmasa

4.1.1.1.   Tukšmasa(-as) darba kārtībā (13):

4.1.1.1.1.   Maksimālā: … kg (30)

4.1.1.1.2.   Minimālā: … kg (30)

4.1.1.1.3.   Šīs(-o) masas(-u) sadalījums pa asīm: … kg

4.1.1.1.4.   R un S kategorijas transportlīdzeklim vertikāli fiksētās jūgierīces vai centrālass gadījumā norāda vertikālo slodzi sakabes punktā (S): … kg

4.1.2.   Maksimālā(-ās) pieļaujamā(-ās) masa(-as), ko deklarējis ražotājs:

4.1.2.1.   Transportlīdzekļa tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa (13): … kg

4.1.2.1.1.   Tehniski pieļaujamā(-ās) maksimālā(-ās) masa(-as) uz katru asi: 1. ass … kg, 2. ass … kg, … ass … kg

4.1.2.1.2.   R un S kategorijas transportlīdzeklim vertikāli fiksētās jūgierīces vai centrālass gadījumā norāda vertikālo slodzi sakabes punktā (S): … kg

4.1.2.1.3.   Ierobežojumi šīs(-o) masas(-u) sadalījumam pa asīm (norādīt minimālos ierobežojumus procentos priekšējai asij un pakaļējai asij): … %

4.1.2.4.   Lietderīgā(-ās) slodze(-es) (13): … kg

4.1.3.   Tehniski pieļaujamā(-ās) vilces masa(-as) T vai C kategorijas transportlīdzeklim katrai šasijai/bremzēšanas konfigurācija R vai S kategorijas transportlīdzeklim (R un S kategorijas transportlīdzekļiem norāda maksimāli pieļaujamo(-ās) slodzi(-es) pakaļējā sakabes punktā):

R un S kategorijas transportlīdzeklis

Bremzēšana

Jūgierīce

Vertikāli fiksētā jūgierīce

Centrālass

Nebremzēšana

… kg

… kg

… kg

Inerciālā bremzēšana

… kg

… kg

… kg

Nepārtrauktā vai pārtraukumainā bremzēšana

… kg

… kg

… kg

Hidrauliskā vai pneimatiskā bremzēšana

… kg

… kg

… kg

4.1.4.   Traktora (T vai C kategorijas transportlīdzeklis) un velkamā transportlīdzekļa (R vai S kategorijas transportlīdzeklis) kombinācijas kopējā(-ās) tehniski pieļaujamā(-ās) masa(-as) attiecībā uz katru šasiju/bremzēšanas konfigurācija R vai S kategorijas transportlīdzekļiem:

R un S kategorijas transportlīdzeklis

Bremzes

Jūgierīce

Vertikāli fiksētā jūgierīce

Centrālass

Nebremzēšana

… kg

… kg

… kg

Inerciālā bremzēšana

… kg

… kg

… kg

Nepārtrauktā vai pārtraukumainā bremzēšana

… kg

… kg

… kg

Hidrauliskā vai pneimatiskā bremzēšana

… kg

… kg

… kg

4.1.5.   Maksimālā pieļaujamā vertikālā slodze sakabes punktā (neatkarīgi no riepām un pakaļējās(-ām) sakabes ierīces(-cēm)):

4.1.5.1.

T un C kategorijas transportlīdzeklis: … kg

4.1.5.2.

R un S kategorijas transportlīdzeklis: … kg

4.1.5.3.

Kombinācijas maksimālā masa pie maksimālās nebremzētās masas: … kg

4.2.   Transportlīdzekļa izmēru diapazons (kopējais)

4.2.2.5.   Garenbāze (37): … mm

4.2.2.6.   Attālums(-i) starp blakus esošām asīm: 1.-2.: … mm, 2.-3.: … mm, 3.-4.: … mm, utt.

4.2.2.7.   R un S kategorijas transportlīdzekļiem ar vertikāli fiksētu jūgierīci un centrālasi:

4.2.2.7.1.   Attālums starp sakabes punktu un pirmo asi: … mm

4.2.2.7.2.   Attālums starp sakabes punktu un pēdējo asi: … mm

4.2.2.8.   Katras ass maksimālā un minimālā šķērsbāze (mēra starp vienkāršo vai dubultriepu simetrijas plaknēm vai normāli uzmontētām trīs riepām) (norāda ražotājs) (38):

4.2.2.8.1.

Maksimālā: 1. ass … mm, 2. ass … mm, … ass … mm

4.2.2.8.2.

Minimālā: 1. ass … mm, 2. ass … mm, … ass … mm

4.2.2.9.   Transportlīdzekļa smagumcentra atrašanās vieta gareniskā, šķērseniskā un vertikālā virzienā: …

4.2.2.9.1.   T2, T4.1, T4.3 kategorijas un C2, C4.1 un C4.3 kategorijas transportlīdzekļiem smagumcentra augstums, ko mēra attiecībā pret zemi, izmantojot riepas, kas parasti uzstādītas transportlīdzeklim: … mm

4.2.2.9.1.1.   T2 un C2 kategorijas transportlīdzekļiem norādīt attiecību starp 4.2.2.9.1. punktu un katras ass vidējo minimālo šķērsbāzi: 1. ass …, 2. ass … ass

4.2.2.9.1.2.   T4.1 un C4.1 kategorijas transportlīdzekļiem norādīt attiecību starp 4.2.2.9.1. punktu un visu asu vidējo minimālo šķērsbāzi: …

5.   SPĒKA PIEDZIŅAS VISPĀRĪGIE RAKSTURLIELUMI

5.1.   Transportlīdzekļa maksimālais ātrums

5.1.1.   Maksimālais transportlīdzekļa ātrums, braucot uz priekšu:

5.1.1.1.   Deklarētais maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums: … km/h

5.1.1.2.   Transportlīdzekļa maksimālais projektētais ātrums, kas aprēķināts braukšanai ar augstāko pārnesumu (norādīt aprēķinos izmantotos raksturlielumus) (41): … km/h

5.1.1.3.   Izmērītais maksimālais transportlīdzekļa ātrums: … km/h (41)

5.1.2.   Maksimālais transportlīdzekļa ātrums, braucot atpakaļgaitā (54)

5.1.2.1.   Deklarētais maksimālais projektētais transportlīdzekļa ātrums, braucot atpakaļgaitā: … km/h

5.1.2.2.   Izmērītais maksimālais transportlīdzekļa ātrums, braucot atpakaļgaitā (41): … km/h

5.2.   Dzinēja nominālā lietderīgā jauda: … kW, pie … min-1 (saskaņā ar ANO EEK Noteikumiem Nr. 120 (OV L 257, 30.9.2010., 280. lpp.))

5.3.   Dzinēja maksimālā lietderīgā jauda: … kW, pie … min-1 (saskaņā ar ANO EEK Noteikumiem Nr. 120 (OV L 257, 30.9.2010., 280. lpp.))

5.4.   Maksimālais dzinēja griezes moments: … Nm, pie … min-1 (saskaņā ar ANO EEK Noteikumiem Nr. 120 (OV L 257, 30.9.2010., 280. lpp.))

B.   INFORMĀCIJA PAR EKOLOĢISKIEM RAKSTURLIELUMIEM UN SPĒKIEKĀRTAS VEIKTSPĒJU

6.   CILMES DZINĒJA/DZINĒJA GALVENIE RAKSTURLIELUMI (4)

6.1.   Cikls: četrtaktu/divtaktu (4)

6.2.   (Cilindra) diametrs (12) … mm

6.3.   Takts (12): … mm

6.4.   Cilindru skaits … un izkārtojums (26)

6.5.   Dzinēja darba tilpums: … cm3

6.6.   Nominālais ātrums: …

6.7.   Apgriezienu skaits pie maksimālā griezes momenta …

9.   ENERĢIJAS UZKRĀŠANAS IERĪCE(-ES)

9.1.   Apraksts: akumulators/kondensators/spararats/ģenerators (4)

9.2.   Identifikācijas numurs: …

9.3.   Galvaniskā pāra veids: …

9.4.   Uzkrātā enerģija

9.4.1.   Akumulatoram spriegums: … un jauda: … Ah divās stundās

9.4.2.   Kondensatoram: J,

9.4.3.   Spararatam/ģeneratoram(4): J, …

9.4.3.1.   Spararata inerces moments: …

9.4.3.1.1.   Papildu inerces moments ar izslēgtu pārnesumu: …

9.5.   Lādētājs: iebūvēts/ārējs/nav (4)

11.   PIEDZIŅAS SISTĒMA UN VADĪBA (13)

11.1.   Transportlīdzekļa piedziņas sistēmas un tās vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums (pārnesuma maiņas vadības ierīce, sajūga vadības ierīce vai jebkāds cits piedziņas sistēmas elements): …

11.2.   Transmisija

11.2.1.   Pārnesuma maiņas sistēmas(-u) un tās vadības ierīces īss apraksts un shematisks rasējums: …

11.2.2.   Transmisijas sistēmas diagramma un/vai rasējums: …

11.2.3.   Transmisijas tips: mehāniska/hidrauliska/elektriska/cita (4) (ja cita, norādiet …)

11.2.3.1   Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts: …

11.3.   Sajūgs (ja ir)

11.3.1.   Sajūga un tā vadības sistēmas īss apraksts un shematisks rasējums: …

11.3.2.   Sajūga tips: …

11.3.3.   Maksimālā griezes momenta konversija: …

11.4.   Pārnesumkārba (ja ir)

11.4.1.   Tips (24): …

11.4.2.   Novietojums attiecībā pret dzinēju: …

11.4.3.   Vadības metode: …

11.4.4.   Sadales kārba: ar/bez (4)

11.5.   Pārnesumskaitļi

Pārnesums

Iekšējie pārnesumskaitļi (dzinēja un izejošās vārpstas apgriezienu attiecība)

Iekšējie sadales kārbas skaitļi (dzinēja un izejošās vārpstas apgriezienu attiecība)

Gala dzenošās ass pārnesumskaitlis(-ļi) (pārnesumskaitlis starp pārnesumkārbas izejas vārpstu un dzenamā riteņa apgriezieniem)

Kopējie pārnesumskaitļi

Attiecība (dzinēja apgriezienu skaits/transportlīdzekļa ātrums) tikai manuālajai transmisijai

PRT (1) maksimums

1

2

3

 

 

 

 

 

PRT (1) minimums

Atpakaļgaita

1

 

 

 

 

 

11.6.   Diferenciāļa bloķētājmehānisms

11.6.1.   Diferenciāļa bloķētājmehānisms: jā/nē/pēc izvēles (4)

41.   BALSTIEKĀRTA

41.1.   Balstiekārtas un tās vadības sistēmu īss apraksts un shematisks rasējums katrai asij vai asu vai riteņu grupai:

41.2.   Balstiekārtas sastāvdaļu rasējums: …

41.3.   Augstuma regulēšana: jā/nē/pēc izvēles (4)

41.4.   Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu īss apraksts: …

41.5.   Dzenošās(-o) ass(-u) pneimatiskā balstiekārta: jā/nē (4)

41.5.1.   Dzenošās(-o) ass(-u) balstiekārta, kas līdzvērtīga pneimatiskajai piekarei: jā/nē (4)

41.5.2.   Atsperotās masas svārstību frekvence un slāpēšana: …

41.6.   Nedzenošās(-o) ass(-u) pneimatiskā balstiekārta: jā/nē (4)

41.6.1.   Nedzenošās(-o) ass(-u) balstiekārta, kas līdzvērtīga pneimatiskajai balstiekārtai: jā/nē (4)

41.6.2.   Atsperotās masas svārstību frekvence un slāpēšana: …

41.7.   Balstiekārtas atsperojošo detaļu raksturlielumi (uzbūve, materiālu raksturojums un izmēri): …

41.8.   Transportlīdzeklis, kas aprīkots ar hidropneimatisko/hidraulisko/pneimatisko (4) balstiekārtu

41.9.   Stabilizatori: jā/nē/pēc izvēles (4)

41.10.   Amortizatori: jā/nē/pēc izvēles (4)

41.11.   Citas ierīces (ja ir): …

42.   ASS(-IS) UN RIEPAS

42.1.   Ass (-u) apraksts (tostarp fotoattēli un rasējumi): …

42.2.   Uzbūves materiāls(-i) un metode: …

42.3.   Marka (vajadzības gadījumā): …

42.4.   Tips (vajadzības gadījumā): …

42.5.   Maksimāli pieļaujamā ass(-u) slodze: … kg

42.6.   Ass(-u) izmēri:

42.6.1.

Garums: … mm

42.6.2.

Platums: … mm

42.7.   Bremžu savienojums ar asi(-īm): aksiāls/radiāls/integrēts/cits (4) (ja cits, norādiet: …)

42.8.   Lielākais pieļaujamais riepu izmērs bremzējamām asīm: …

42.8.1.   Nominālā velšanās aploce lielākajām riepām uz bremzējamām asīm: …

42.8.2.   Lielākais pieļaujamais riepu izmērs dzenošajām asīm: …

42.8.3.   Nominālā velšanās aploce lielākajām riepām dzenošajām asīm: …

43.   BREMZĒŠANA

43.1.   Transportlīdzeklim uzstādītās(-o) bremžu sistēmas(-u) īss apraksts: …

43.2.   Transportlīdzekļa specifikācijas attiecībā uz bremžu sistēmas(-u) pneimatisko un/vai elektrisko vadības līniju vadības ķēdēm: …

43.3.   Bremžu sistēmas(-u) saskarne, kas atbilst ISO 11992-1:2003 (Autotransporta līdzekļi. Digitālas informācijas apmaiņa ar elektriskiem savienojumiem starp velkošajiem un velkamajiem transportlīdzekļiem. 1. daļa: Fizikālais un datu posma slānis), tostarp fizikālais slānis, datu posma slānis un lietojumslānis, kā arī atbalstīto ziņojumu un parametru pozīcija: jā/nē (4)

43.4.   Bremžu sistēma(-as)

43.4.1.   Bremžu sistēmas(-u) darbības apraksts (ieskaitot elektroniskās sastāvdaļas), elektriskā blokshēma, hidropievada vai pneimopievada shēma (55): …

43.4.2.   Shematisks rasējums un bremžu sistēmas(-u) darbības shēma (55): …

43.4.3.   Bremžu sistēmas sastāvdaļu saraksts ar precīzām norādēm (55): …

43.4.4.   Bremžu sistēmas(-u) aprēķina tehniskais skaidrojums (attiecības noteikšana starp riteņu aploču bremzēšanas kopējo spēku un vadītāja radītā spiediena spēku) (55) …

43.4.5.   Ārējas enerģijas avots(-i) (ja ir) (raksturlielumi, energoakumulatora ietilpība, maksimālais un minimālais spiediens, spiediena rādītājs un minimālā spiediena signālierīce uz kontrolmērinstrumentu paneļa, vakuuma kameras un padeves vārsts, kompresori, spiediena iekārtu atbilstība noteikumiem) (55): …

43.4.6.   Elektroniskā bremžu sistēma: jā/nē/pēc izvēles (4)

43.4.7.   I tipa testa protokola numurs(-i) saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/68 VII pielikumu (ja piemērojams): …

43.5.   Bremžu pārvads

43.5.1.   Bremžu pārvads: mehānisks/hidrostatisks bez pastiprinātāja/ar pastiprinātāju/pārvads pilnībā ar pastiprinātāju (4)

43.5.2.   Pārvades tehnoloģija: pneimatiska/hidrauliska/gan pneimatiska, gan hidrauliska (4)

43.5.3.   Labās un kreisās puses bremžu pievada bloķēšana: …

43.6.   Velkamā transportlīdzekļa bremžu ierīces

43.6.1.   Velkamā transportlīdzekļa bremžu vadības sistēmas tehnoloģija: hidrauliska/pneimatiska/elektriska (4)

43.6.2.   Velkamā transportlīdzekļa bremžu iedarbināšanas ierīce (apraksts, raksturlielumi): …

43.6.3.   Savienotāju, sakabes un drošības ierīču apraksts (tostarp rasējumi, skices un norādes par jebkādām elektroniskām sastāvdaļām): …

43.6.4.   Savienojuma tips: vienas līnijas/divu līniju (4)

43.6.4.1.   Barošanas pārspiediens (vienas līnijas): … kPa

43.6.4.2.   Barošanas pārspiediens (divu līniju) (vajdzības gadījumā): … kPa

43.6.4.2.1.   Hidraulisks: … kPa

43.6.4.2.2.   Pneimatisks: … kPa


(1)  Pastāvīgi regulējama transmisija.

16. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs trokšņa līmeņa, kas iedarbojas uz vadītāju, sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

A.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMĀM, SASTĀVDAĻĀM VAI ATSEVIŠĶĀM TEHNISKĀM VIENĪBĀM

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):

2.2.   Tips (49): …

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.2.2.   Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (49) (ja ir): …

2.2.3.   Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:

2.3.1.   Montāžas/ražošanas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

2.4.   Attiecībā uz sistēmām un atsevišķām tehniskām vienībām – transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) tās ir paredzētas (21):

2.4.1.   Tips (17): …

2.4.2.   Variants(-i) (17): …

2.4.3.   Versija(-as) (17): …

2.4.4.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.4.5.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (2): …

2.5.   Tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta un piestiprināšanas metode (19): …

48.   TROKŠŅA LĪMENIS, KAS IEDARBOJAS UZ VADĪTĀJU

48.1.   T vai C kategorijas transportlīdzekļus (ar gumijas kāpurķēdēm) testē saskaņā ar 1. testa metodi, kā norādīts Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XIII pielikuma 2. punktā: jā/nē/nepiemēro (4)

48.2.   T vai C kategorijas transportlīdzekļus (ar gumijas kāpurķēdēm) testē saskaņā ar 2. testa metodi, kā norādīts Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XIII pielikuma 3. punktā: jā/nē/nepiemēro (4)

48.3.   C kategorijas transportlīdzekļus ar tērauda kāpurķēdēm testē uz mitras smilts slāņa, kā norādīts standarta ISO 6395:2008 5.3.2. punktā (Zemesdarbu mašīnas. Skaņas jaudas līmeņa noteikšana. Dinamikas testa nosacījumi): jā/nē/nepiemēro (4)

48.4.   Alternatīvi 48.1. līdz 48.3. punktam kopā ar attiecīgajiem dokumentiem, kas iekļauti informācijas dokumentā, iesniedz pilnīgu testa protokolu, kas izsniegts, pamatojoties uz ESAO standartizēto kodeksu par oficiāliem trokšņa mērījumiem vadītāja vietā(-ās) lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros, ESAO 5. kodekss, 2015. gada izdevums, 2014. gada jūlijs: jā/nē/nepiemēro (4)

17. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs drošības jostu stiprinājumu sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

A.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMĀM, SASTĀVDAĻĀM VAI ATSEVIŠĶĀM TEHNISKĀM VIENĪBĀM

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):

2.2.   Tips (49): …

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.2.2.   Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (49) (ja ir): …

2.2.3.   Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): …

2.2.4.   Sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām norāda tipa apstiprinājuma marķējuma(-u) (ja ir) atrašanās vietu un piestiprināšanas metodi (19): …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:

2.3.1.   Montāžas/ražošanas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

2.4.   Attiecībā uz sistēmām un atsevišķām tehniskām vienībām – transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) tās ir paredzētas (21):

2.4.1.   Tips (17): …

2.4.2.   Variants(-i)(17): …

2.4.3.   Versija(-as) (17): …

2.4.4.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.4.5.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (2): …

46.   APGĀŠANĀS AIZSARGKONSTRUKCIJA (ROPS)

46.1.   ROPS aprīkojums: obligāts/fakultatīvs/standarta (4)

49.   SĒDVIETAS (SEGLU VEIDA SĒDEKĻI UN SĒDEKĻI)

49.1.   Sēdvietas konfigurācija: sēdekļi/seglu veida sēdekļi (4)

49.2.   Sēdekļa atskaites punkta (S) koordinātas vai rasējums visām sēdvietām: …

49.3.   Apraksts un rasējumi:

49.3.1.

Sēdekļi un to stiprinājumi: …

49.3.2.

Regulēšanas sistēma: …

49.3.3.

Pārvietošanas un bloķēšanas sistēmas: …

49.3.4.

Drošības jostu stiprinājumi (ja iebūvēti sēdekļa konstrukcijā): …

49.3.5.

Transportlīdzekļa detaļas, kas izmantotas kā stiprinājumi: …

53.   DROŠĪBAS JOSTU STIPRINĀJUMI

53.1.   Prasības saskaņā ar standartu ISO 3776-1:2006 (Lauksaimniecības traktori un mašīnas. Drošības jostas. 1. daļa: Prasības attiecībā uz stiprinājumu atrašanās vietu), ir izpildītas, iekļaujot attiecīgos dokumentus informācijas dokumentā: jā/nē (4)

53.2.   Virsbūves fotoattēli un/vai rasējumi, kuros parādīta stiprinājumu īstā, faktiskā atrašanās vieta un izmēri: …

53.3.   Stiprinājumu un to transportlīdzekļa konstrukcijas detaļu, pie kuriem tie ir piestiprināti, rasējumi (kopā ar norādi par izmantotajiem materiāliem): …

53.4.   Jostu tipu apzīmējums (14), ko atļauts piestiprināt stiprinājumiem transportlīdzeklī

 

Stiprinājumu atrašanās vieta

Transportlīdzekļa konstrukcija

Sēdekļa konstrukcija

Vadītāja sēdeklis

 

Apakšējie stiprinājumi

 

ārējie

iekšējie

 

 

Augšējie stiprinājumi

 

 

Pasažiera sēdeklis

1

 

Apakšējie stiprinājumi

 

ārējie

iekšējie

 

 

Augšējie stiprinājumi

 

 

Pasažiera sēdeklis

 

Apakšējie stiprinājumi

 

ārējie

iekšējie

 

 

Augšējie stiprinājumi

 

 

53.4.1.   Piezīmes: …

53.5.   Īpašas ierīces (piemēram: sēdekļa augstuma regulēšana, iepriekšspriegošanas ierīce utt.): …

53.6.   Apraksts par īpaša veida drošības jostu gadījumā, kad stiprinājums atrodas sēdekļa atzveltnē vai ietver enerģijas izkliedēšanas ierīci: …

53.7.   Alternatīva 53.2. līdz 53.6. punktam

53.7.1.   Prasības saskaņā ar standartu ISO 3776-2:2013 (Lauksaimniecības traktori un mašīnas. Drošības jostas. 2. daļa: Stiprinājumu stiprības prasības) par stiprinājumu stiprību ir izpildītas, iekļaujot attiecīgos dokumentus informācijas dokumentā: jā/nē/nepiemēro (4)

53.7.2.   Testa protokols izsniegts, pamatojoties uz ANO EEK Noteikumiem Nr. 14 (OV L 109, 28.4.2011., 1. lpp.), iekļaujot attiecīgos dokumentus informācijas dokumentā: jā/nē/nepiemēro (4)

53.7.3.   Kopā ar attiecīgajiem dokumentiem, kas iekļauti informācijas dokumentā, iesniedz pilnīgu testa protokolu, kas izsniegts, pamatojoties uz ESAO standartizēto kodeksu par lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru aizsargkonstrukciju oficiālo testēšanu (dinamiskais tests), ESAO 3. kodekss ar drošības jostu stiprinājumu testēšanu, 2015. gada izdevums, 2014. gada jūlijs: jā/nē/nepiemēro (4)

53.7.4.   Kopā ar attiecīgajiem dokumentiem, kas iekļauti informācijas dokumentā, iesniedz pilnīgu testa protokolu, kas izsniegts, pamatojoties uz ESAO standartizēto kodeksu par lauksaimniecības un mežsaimniecības kāpurķēžu traktoru aizsargkonstrukciju oficiālo testēšanu, ESAO 8. kodekss ar drošības jostu stiprinājumu testēšanu, 2015. gada izdevums, 2014. gada jūlijs: jā/nē/nepiemēro (4)

53.7.5.   Kopā ar attiecīgajiem dokumentiem, kas iekļauti informācijas dokumentā, iesniedz pilnīgu testa protokolu, kas izsniegts, pamatojoties uz ESAO standartizēto kodeksu par lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru aizsargkonstrukciju oficiālo testēšanu (statiskais tests), ESAO 4. kodekss ar drošības jostu stiprinājumu testēšanu, 2015. gada izdevums, 2014. gada jūlijs: jā/nē/nepiemēro (4)

53.7.6.   Kopā ar attiecīgajiem dokumentiem, kas iekļauti informācijas dokumentā, iesniedz pilnīgu testa protokolu, kas izsniegts, pamatojoties uz ESAO standartizēto kodeksu par lauksaimniecības un mežsaimniecības šauras šķērsbāzes riteņtraktoru priekšgalā piestiprinātu apgāšanās aizsargkonstrukciju oficiālo testēšanu, ESAO 6. kodekss ar drošības jostu stiprinājumu testēšanu, 2015. gada izdevums, 2014. gada jūlijs: jā/nē/nepiemēro (4)

53.7.7   Kopā ar attiecīgajiem dokumentiem, kas iekļauti informācijas dokumentā, iesniedz pilnīgu testa protokolu, kas izsniegts, pamatojoties uz ESAO standartizēto kodeksu par lauksaimniecības un mežsaimniecības šauras šķērsbāzes riteņtraktoru aizmugurē piestiprinātu apgāšanās aizsargkonstrukciju oficiālo testēšanu, ESAO 7. kodekss ar drošības jostu stiprinājumu testēšanu, 2015. gada izdevums, 2014. gada jūlijs: jā/nē/nepiemēro (4)

18. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs aizsardzības pret bīstamām vielām sistēmas tipa (vai transportlīdzekļa tipa attiecībā uz to) ES tipa apstiprinājumam

A.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMĀM, SASTĀVDAĻĀM VAI ATSEVIŠĶĀM TEHNISKĀM VIENĪBĀM

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):

2.2.   Tips (49):

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.2.2.   Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (49) (ja ir): …

2.2.3.   Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): …

2.2.4.   Sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām norāda tipa apstiprinājuma marķējuma(-u) (ja ir) atrašanās vietu un piestiprināšanas metodi (19): …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:

2.3.1.   Montāžas/ražošanas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

2.4.   Attiecībā uz sistēmām un atsevišķām tehniskām vienībām – transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) tās ir paredzētas (21):

2.4.1.   Tips (17): …

2.4.2.   Variants(-i) (17): …

2.4.3.   Versija(-as) (17): …

2.4.4.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.4.5.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (2): …

3.   VISPĀRĪGI UZBŪVES RAKSTURLIELUMI

3.11.   T vai C kategorijas transportlīdzeklis, kas aprīkots aizsardzībai pret bīstamām vielām: jā/nē (4)

58.   AIZSARDZĪBA PRET BĪSTAMĀM VIELĀM

58.1.   Īss apraksts (tostarp rasējumi un fotoattēli) par gaisa pievades un gaisa filtrēšanas sistēmu, tostarp par ierīcēm, lai iegūtu pozitīvu starpību kabīnē un svaiga filtrēta gaisa plūsmu: …

58.2.   Prasības saskaņā ar standartu EN 15695-1 (Lauksaimniecības traktori un pašgājēji smidzinātāji. Operatora (vadītāja) aizsardzība pret bīstamām vielām. 1. daļa: Kabīņu klasifikācija, prasības un testēšanas procedūras): 1. kategorijas/2. kategorijas/3. kategorijas/4. kategorijas (4) kabīņu klasifikācija saistībā ar aizsardzību pret bīstamām vielām ir izpildītas, iekļaujot attiecīgos dokumentus informācijas dokumentā: jā/nē (4)

58.3.   Prasības saskaņā ar standartu EN 15695-2 (Lauksaimniecības traktori un pašgājēji smidzinātāji. Operatora (vadītāja) aizsardzība pret bīstamām vielām. 2. daļa: Filtri, prasības un testēšanas procedūras): Putekļu filtri/Aerosola filtri/Tvaika filtri (4) filtriem saistībā ar aizsardzību pret bīstamām vielām ir izpildītas, iekļaujot attiecīgos dokumentus informācijas dokumentā: jā/nē (4)

19. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs apgāšanās aizsargkonstrukcijas (ROPS) kā ATV ES tipa apstiprinājumam

A.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMĀM, SASTĀVDAĻĀM VAI ATSEVIŠĶĀM TEHNISKĀM VIENĪBĀM

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):

2.2.   Tips (49): …

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.2.2.   Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (49) (ja ir): …

2.2.3.   Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:

2.3.1.   Montāžas/ražošanas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

2.4.   Attiecībā uz sistēmām un atsevišķām tehniskām vienībām – transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) tās ir paredzētas (21):

2.4.1.   Tips (17): …

2.4.2.   Variants(-i) (17): …

2.4.3.   Versija(-as) (17): …

2.4.4.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.4.5.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (2): …

46.   APGĀŠANĀS AIZSARGKONSTRUKCIJA (ROPS)

46.1.   ROPS aprīkojums: obligāts/fakultatīvs/standarta (4)

46.2.   ROPS, izmantojot kabīni/rāmi/pretapgāšanās stieni(-ņus), kas uzmontēts(-i) priekšā/aizmugurē (4)

46.2.1.   Pretapgāšanās stieņa gadījumā: nolaižams/nenolaižams (4)

46.2.2.   Attiecībā uz nolaižamu pretapgāšanās stieni:

46.2.2.1.   Nolaišana: izmantojot instrumentus/nolaišana bez instrumentu izmantošanas (4)

46.2.2.2.   Bloķēšanas mehānisms: manuāls/automātisks (4)

46.2.2.3.   Fotogrāfijas un detalizēti tehniskie rasējumi, kuros redzama satveršanas zona un skats no sāniem un no augšas uz pieejamajām daļām. Rasējumos jābūt galvenajiem izmēriem: …

46.3.   Fotogrāfijas un detalizēti rasējumi, kuros redzama ROPS pozīcija, sēdekļa indeksa punkta (SIP) pozīcija, detalizēta informācija par montāžu un traktora priekšdaļas, kura spēj noturēt traktoru, kad tas apgāzies (vajadzības gadījumā), pozīcija utt. (priekšā piestiprinātas nolaižamas ROPS gadījumā norādiet satveršanas zonu un skatu no sāniem un no augšas uz pieejamajām daļām). Rasējumos jābūt galvenajiem izmēriem, tostarp ārējiem traktora izmēriem ar uzmontētu aizsargkonstrukciju un galvenajiem traktora iekšējiem izmēriem: …

46.4.   Aizsargkonstrukcijas īss apraksts, tai skaitā:

46.4.1.

Konstrukcijas tips: …

46.4.2.

Stiprinājuma detaļas: …

46.4.3.

Informācija par traktora priekšdaļu, kura spēj noturēt traktoru, kad tas apgāzies (vajadzības gadījumā) …

46.4.4.

Papildu rāmis: …

46.5.   Izmēri (52)

46.5.1.   Jumta detaļu augstums virs sēdekļa indeksa punkta (SIP): … mm

46.5.2.   Jumta detaļu augstums virs traktora platformas: … mm

46.5.3.   Aizsargkonstrukcijas iekšējais platums vertikāli virs sēdekļa indeksa punkta stūres rata centra līmenī: … mm

46.5.4.   Attālums no stūres rata centra līdz aizsargkonstrukcijas labajai pusei: … mm

46.5.5.   Attālums no stūres rata centra līdz aizsargkonstrukcijas kreisajai pusei: … mm

46.5.6.   Minimālais attālums no stūres rata aploces līdz aizsargkonstrukcijai: … mm

46.5.7.   Horizontālais attālums no sēdekļa indeksa punkta līdz aizsargkonstrukcijas aizmugurei virs sēdekļa indeksa punkta: … mm

46.5.8.   Traktora priekšdaļas, kura spēj noturēt traktoru, kad tas apgāzies (vajadzības gadījumā), pozīcija (attiecībā pret pakaļējo asi)

46.5.8.1.

Horizontālais attālums: … mm

46.5.8.2.

Vertikālais attālums: … mm

46.6.   Ziņas par materiāliem, kas izmantoti aizsargkonstrukcijā, un izmantotā tērauda specifikācijas (53)

46.6.1.   Galvenais rāmis (detaļas – materiāls – izmēri): …

46.6.2.   Stiprinājumi (detaļas – materiāls – izmēri): …

46.6.3.   Montāžas un stiprinājuma skrūves (detaļas – izmēri): …

46.6.4.   Jumts (detaļas – materiāls – izmēri): …

46.6.5.   Apšuvums (ja ir) (detaļas – materiāls – izmēri): …

46.6.6.   Stikls (ja ir) (detaļas – materiāls – izmēri): …

46.6.7.   Traktora priekšdaļa, kura spēj noturēt traktoru, kad tas apgāzies (vajadzības gadījumā) (detaļas – materiāls – izmēri ): …

46.7.   Kā alternatīvu 46.1. līdz 46.6.7. punktam sniedz šādu informāciju:

46.7.1.

Kopā ar attiecīgajiem dokumentiem, kas iekļauti informācijas dokumentā, iesniedz pilnīgu testa protokolu, kas izsniegts, pamatojoties uz ESAO standartizēto kodeksu par lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru aizsargkonstrukciju oficiālo testēšanu (dinamiskais tests), ESAO 3. kodekss, 2015. gada izdevums, 2014. gada jūlijs: jā/nē/nepiemēro (4)

46.7.2.

Kopā ar attiecīgajiem dokumentiem, kas iekļauti informācijas dokumentā, iesniedz pilnīgu testa protokolu, kas izsniegts, pamatojoties uz ESAO standartizēto kodeksu par lauksaimniecības un mežsaimniecības kāpurķēžu traktoru aizsargkonstrukciju oficiālo testēšanu, ESAO 8. kodekss, 2015. gada izdevums, 2014. gada jūlijs: jā/nē/nepiemēro (4)

46.7.3.

Kopā ar attiecīgajiem dokumentiem, kas iekļauti informācijas dokumentā, iesniedz pilnīgu testa protokolu, kas izsniegts, pamatojoties uz ESAO standartizēto kodeksu par lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru aizsargkonstrukciju oficiālo testēšanu (statiskais tests), ESAO 4. kodekss, 2015. gada izdevums, 2014. gada jūlijs: jā/nē/nepiemēro (4)

46.7.4.

Kopā ar attiecīgajiem dokumentiem, kas iekļauti informācijas dokumentā, iesniedz pilnīgu testa protokolu, kas izsniegts, pamatojoties uz ESAO standartizēto kodeksu par lauksaimniecības un mežsaimniecības šauras šķērsbāzes riteņtraktoru priekšgalā piestiprinātu apgāšanās aizsargkonstrukciju oficiālo testēšanu, ESAO 6. kodekss, 2015. gada izdevums, 2014. gada jūlijs: jā/nē/nepiemēro (4)

46.7.5.

Kopā ar attiecīgajiem dokumentiem, kas iekļauti informācijas dokumentā, iesniedz pilnīgu testa protokolu, kas izsniegts, pamatojoties uz ESAO standartizēto kodeksu par lauksaimniecības un mežsaimniecības šauras šķērsbāzes riteņtraktoru aizmugurē piestiprinātu apgāšanās aizsargkonstrukciju oficiālo testēšanu, ESAO 7. kodekss, 2015. gada izdevums, 2014. gada jūlijs: jā/nē/nepiemēro (4)

20. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs konstrukcijas aizsardzībai pret krītošiem priekšmetiem (FOPS) kā ATV ES tipa apstiprinājumam

A.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMĀM, SASTĀVDAĻĀM VAI ATSEVIŠĶĀM TEHNISKĀM VIENĪBĀM

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):

2.2.   Tips (49): …

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.2.2.   Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (49) (ja ir): …

2.2.3.   Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:

2.3.1.   Montāžas/ražošanas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

2.4.   Attiecībā uz sistēmām un atsevišķām tehniskām vienībām – transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) tās ir paredzētas (21):

2.4.1.   Tips (17): …

2.4.2.   Variants(-i) (17): …

2.4.3.   Versija(-as) (17): …

2.4.4.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.4.5.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (2): …

47.   KONSTRUKCIJA AIZSARDZĪBAI PRET KRĪTOŠIEM PRIEKŠMETIEM (FOPS)

47.1.   T un C kategorijas mežsaimniecības transportlīdzekļi

47.1.1.   Prasības atbilstīgi ISO 8083:2006 (Mežsaimniecības mašīnas. Konstrukcijas aizsardzībai pret krītošiem priekšmetiem (FOPS). Laboratorijas testi un veiktspējas prasības) I līmenim/II līmenim (4) ir izpildītas, iekļaujot attiecīgos dokumentus informācijas dokumentā: jā/nē (4)

47.2.   Visi pārējie T un C kategorijas transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar FOPS

47.2.1.   Fotogrāfijas un detalizēti rasējumi, kuros redzama FOPS pozīcija, sēdekļa indeksa punkta (SIP) pozīcija utt. Rasējumos jābūt galvenajiem izmēriem, tostarp ārējiem traktora izmēriem ar uzmontētu aizsargkonstrukciju un galvenajiem traktora iekšējiem izmēriem: …

47.2.2.   Aizsargkonstrukcijas īss apraksts, tai skaitā:

47.2.2.1.

Konstrukcijas tips: …

47.2.2.2.

Stiprinājuma detaļas: …

47.2.3.   Izmēri (52)

47.2.3.1.   Jumta detaļu augstums virs sēdekļa indeksa punkta (SIP): … mm

47.2.3.2.   Jumta detaļu augstums virs traktora platformas: … mm

47.2.3.3.   Kopējais traktora augstums ar uzmontētu aizsargkonstrukciju: … mm

47.2.3.4.   Aizsargkonstrukcijas kopējais platums (ja ir iekļauti dubļusargi, tas ir jānorāda): … mm

47.2.4.   Ziņas par materiāliem, kas izmantoti aizsargkonstrukcijā, un izmantotā tērauda specifikācijas (53)

47.2.4.1.   Galvenais rāmis (detaļas – materiāls – izmēri): …

47.2.4.2.   Stiprinājumi (detaļas – materiāls – izmēri): …

47.2.4.3.   Montāžas un stiprinājuma skrūves (detaļas – izmēri): …

47.2.4.4.   Jumts (detaļas – materiāls – izmēri): …

47.2.5.   Dati par traktora ražotāja pastiprinātām oriģinālām detaļām: …

47.2.6.   Alternatīvi 47.2.1. līdz 47.2.5. punktam kopā ar attiecīgajiem dokumentiem, kas iekļauti informācijas dokumentā, iesniedz pilnīgu testa protokolu, kas izsniegts, pamatojoties uz ESAO standartizēto kodeksu par lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru konstrukciju aizsardzībai pret krītošiem priekšmetiem oficiālo testēšanu, ESAO 10. kodekss, 2015. gada izdevums, 2014. gada jūlijs: jā/nē (4)

21. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs vadītāja sēdekļa kā sastāvdaļas/ATV ES tipa apstiprinājumam

A.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMĀM, SASTĀVDAĻĀM VAI ATSEVIŠĶĀM TEHNISKĀM VIENĪBĀM

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):

2.2.   Tips (49):

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.2.2.   Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (49) (ja ir): …

2.2.3.   Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:

2.3.1.   Montāžas/ražošanas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

2.4.   Attiecībā uz sistēmām un atsevišķām tehniskām vienībām – transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) tās ir paredzētas (21):

2.4.1.   Tips (17): …

2.4.2.   Variants(-i) (17): …

2.4.3.   Versija(-as) (17): …

2.4.4.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.4.5.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (2): …

49.   SĒDVIETAS (SEGLU VEIDA SĒDEKĻI UN SĒDEKĻI)

49.1.   Sēdvietu konfigurācija: sēdeklis/seglu veida sēdeklis (4)

49.2.   Sēdekļa atskaites punkta (S) koordinātas vai rasējums vadītāja sēdeklim: …

49.3.   Apraksts un rasējumi:

49.3.1.

Sēdeklis un tā stiprinājumi: …

49.3.2.

Regulēšanas sistēma: …

49.3.3.

Pārvietošanas un bloķēšanas sistēmas: …

49.3.4.

Drošības jostu stiprinājumi (ja iebūvēti sēdekļa konstrukcijā): …

49.3.5.

Transportlīdzekļa detaļas, kas izmantotas kā stiprinājumi: …

49.4.   Vadītāja sēdeklis

49.4.1.   Vadītāja sēdekļa pozīcija: pa kreisi/pa labi/centrā (4) …

49.4.2.   Vadītāja sēdekļa tipa kategorija: A kategorijas I/II/III klase, B kategorija (4)

49.4.3.   Reversīva vadītāja pozīcija: jā/nē (4)

49.4.3.1.   Reversīvās vadītāja pozīcijas apraksts: …

49.4.4.   Vadītāja sēdekļa izmēri, tostarp sēdekļa virsmas garums un platums, atzveltnes pozīcija un slīpums, kā arī sēdekļa virsmas slīpums:

49.4.5.   Vadītāja sēdekļa galvenie raksturlielumi: …

49.4.6.   Regulēšanas sistēma: …

49.4.7.   Pārvietošanas un bloķēšanas sistēma gareniskā un vertikālā virzienā: …

49.4.7.1.   Transportlīdzekļiem, kas nav aprīkoti ar regulējamu sēdekli, norādīt stūres statņa pārvietošanos un pedāli(-ļus):

22. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs drošības jostas kā sastāvdaļas/ATV ES tipa apstiprinājumam

A.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMĀM, SASTĀVDAĻĀM VAI ATSEVIŠĶĀM TEHNISKĀM VIENĪBĀM

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):

2.2.   Tips (49):

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.2.2.   Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (49) (ja ir): …

2.2.3.   Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:

2.3.1.   Montāžas/ražošanas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

2.4.   Attiecībā uz sistēmām un atsevišķām tehniskām vienībām – transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) tās ir paredzētas (21):

2.4.1.   Tips (17): …

2.4.2.   Variants(-i) (17): …

2.4.3.   Versija(-as) (17): …

2.4.4.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.4.5.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (2): …

54.   DROŠĪBAS JOSTAS

54.1.   Prasības saskaņā ar standartu ISO 3776-3:2009 (Lauksaimniecības traktori un mašīnas. Drošības jostas. 3. daļa: Komplektēšanas nosacījumi) ir izpildītas, iekļaujot attiecīgos dokumentus informācijas dokumentā: jā/nē (4)

54.2.   Testa protokols izsniegts, pamatojoties uz ANO EEK Noteikumiem Nr. 16 (OV L 233, 9.9.2011., 1. lpp.), iekļaujot attiecīgos dokumentus informācijas dokumentā: jā/nē (4)

54.3.   Drošības jostu un sēdekļu, uz kuriem tās var izmantot, skaits un pozīcija, lūdzu, aizpildiet turpmāk norādīto tabulu:

Drošības jostu konfigurācija un saistītā informācija

 

 

 

Pilnīgs ES tipa apstiprinājuma marķējums

Variants, ja piemērojams

Ierīce jostas augstuma regulēšanai (norādīt jā/nē/fakultatīvi)

Vadītāja sēdeklis

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Pasažiera sēdeklis

1

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Pasažiera sēdeklis

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

L = kreisā, C = centrs, R = labā.

54.4.   Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu īss apraksts: …

23. papildinājums

Informācijas dokumenta paraugs konstrukcijas aizsardzībai pret caurdurošiem priekšmetiem (OPS) kā ATV ES tipa apstiprinājumam

A.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SISTĒMĀM, SASTĀVDAĻĀM VAI ATSEVIŠĶĀM TEHNISKĀM VIENĪBĀM

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)):

2.2.   Tips (49):

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.2.2.   Tipa apstiprinājuma numurs(-i) (49) (ja ir): …

2.2.3.   Tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese:

2.3.1.   Montāžas/ražošanas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

2.4.   Attiecībā uz sistēmām un atsevišķām tehniskām vienībām – transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) tās ir paredzētas (21):

2.4.1.   Tips (17): …

2.4.2.   Variants(-i) (17): …

2.4.3.   Versija(-as) (17): …

2.4.4.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.4.5.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (2): …

55.   KONSTRUKCIJAS OPERATORA AIZSARDZĪBAI PRET CAURDUROŠIEM PRIEKŠMETIEM (OPS)

55.1.   T un C kategorijas mežsaimniecības transportlīdzekļi

55.1.1.   Prasības saskaņā ar standartu ISO 8084:2003 (Mežsaimniecības mašīnas. Konstrukcijas operatora aizsardzībai. Laboratorijas testi un veiktspējas prasības) ir izpildītas, iekļaujot attiecīgos dokumentus informācijas dokumentā: jā/nē (4)

55.2.   Visi pārējie T un C kategorijas transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar OPS

55.2.1.   Prasības saskaņā ar 14. pielikumu ANO EEK Noteikumos Nr. 43 (OV L 230, 31.8.2010., 119. lpp.) par bezšķembu stiklojumu ir izpildītas, iekļaujot attiecīgos dokumentus informācijas dokumentā: jā/nē (4)

24. papildinājums

Ražotāja deklarācija par pasākumiem pret neatļautu tehnisku iejaukšanos spēka piedziņā un ātruma ierobežošanas ierīcē

Ražotāja deklarācija par pasākumiem pret neatļautu tehnisku iejaukšanos spēka piedziņā un ātruma ierobežošanas ierīcē

Pareizi aizpildītu paziņojumu iekļauj informācijas mapē.

Apakšā parakstījies(-usies): [ … (pilns vārds, uzvārds un ieņemamais amats)]

0.4.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese: …

0.4.2.   Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese (1): …

ar šo deklarē, ka:

0.1   Marka (ražotāja tirdzniecības nosaukums): …

0.2.   Tips (2): …

0.2.1.   Variants(-i) (2): …

0.2.2.   Versija(-as) (2): …

0.2.3   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

0.3.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (3): …

nelaidīs tirgū savstarpēji aizvietojamas sastāvdaļas, ar kurām varētu palielināt transportlīdzekļa varianta spēkiekārtas veiktspēju

Vieta: …

Datums: …

Paraksts: …

Vārds, uzvārds un ieņemamais amats uzņēmumā: …

Paskaidrojošas piezīmes, kas attiecas uz 24. papildinājumu

(zemsvītras piezīmju zīmes, zemsvītras piezīmes un paskaidrojumus neietver ražotāja deklarācijā)

Paskaidrojumi saistībā ar informācijas dokumentu

(zemsvītras piezīmju zīmes, zemsvītras piezīmes un paskaidrojumus neietver datu ierakstos)

(1)

Riepām, kuru tips ir apstiprināts saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXX pielikuma 2. iedaļā vai apstiprinātas saskaņā ar ANO EEK Noteikumiem Nr. 106, norāda “rites rādiusu, kas izteikts kā ātruma rādiusa indekss; riepām, kas apstiprinātas saskaņā ar ANO EEK Noteikumiem Nr. 54 vai ANO EEK Noteikumiem Nr. 75, norāda “Nominālo ripošanas perimetru””.

(2)

Klasificēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 4. pantu, ir jānorāda kodi, piemēram, “T4.3a” zema klīrensa traktoriem, kuru maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 40 km/h.

(3)

Svītrot ierakstu, ja nav piemērojams.

(4)

Svītrot, ja nav piemērojams (nav jāsvītro, ja ir piemērojama vairāk nekā viena vērtība).

(5)

Norādīt konfigurāciju ar šādiem kodiem:

—   R: transportlīdzekļa labā puse

—   L: transportlīdzekļa kreisā puse

—   F: transportlīdzekļa priekša

—   RE: transportlīdzekļa aizmugure

Transportlīdzekļa paraugs ar 2 kreisās puses durvīm un 1 labās puses durvīm:

2 L, 1R

(6)

Šī vērtība ir jāaprēķina (p = 3,1416) un jānoapaļo līdz tuvākajam veselajam cm3. Rotorvirzuļu dzinējiem – dubults nominālais dzinēja izgrūstais tilpums.

(7)

Precizē pielaidi.

(8)

Norādīt pozīciju ar šādiem kodiem:

—   rx: rindas numurs

—   R: transportlīdzekļa labā puse

—   C: transportlīdzekļa centrs

—   L: transportlīdzekļa kreisā puse

Transportlīdzekļa paraugs ar 1 pasažieru sēdvietu otrajā rindā transportlīdzekļa kreisajā pusē:

r2: 1L

(9)

Norādīt degvielas tipu ar šādiem kodiem:

a)   P: benzīns

b)   B5: dīzeļdegviela

c)   E5: benzīns E5

d)   O: cits

(10)

ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam aprakstiet kolektoru, kas uzstādīts transportlīdzeklim; dzinēja/dzinēju saimes kā sastāvdaļas/ATV ES tipa apstiprinājumam aprakstiet vienu no iespējamiem kolektoriem, kuru var uzstādīt dzinējam.

(12)

Šo skaitli noapaļo līdz tuvākajai milimetra desmitdaļai.

(13)

Šie elementi jānorāda visiem iesniegtajiem variantiem.

(14)

“A”: trīs punktu jostai;

“B”: klēpja jostai;

“S”: īpašu tipu jostām (šajā gadījumā sniegt konkrētu informāciju par šo tipu īpatnībām piezīmēs 53.4.1. ierakstā);

“Ar”, “Br” vai “Sr”: jostai, kurā ir iestrādāts inerces ievilcēja rullītis;

“Are”, “Bre” un “Sre”: jostai, kurā ir iestrādāts inerces ievilcēja rullītis un enerģijas absorbcijas ierīce vismaz pie viena stiprinājuma.

(17)

Norādīt burtciparu kodu Tips-Variants-Versija vai “TVV”, kas piešķirts katram tipam, variantam un versijai, kā noteikts šīs regulas I pielikuma B daļas 2.3. punktā. Lai identificētu variantu un versijas, var izmantot šīs regulas I pielikuma B daļas 2.2. punktā doto tabulu.

(18)

Vairākposmu apstiprināšanas gadījumā sniegt šo informāciju par katru posmu.

(19)

Sniegt šo informāciju par katru sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību, kas uzstādīta transportlīdzeklī vai sistēmā.

(21)

Sniegt šo informāciju par katru transportlīdzekļa tipu/sistēmu.

(22)

Dzenošie un bremzējamie kāpurķēžu atbalsta ruļļi:

F: priekšā

R: aizmugurē

F & R: priekšā un aizmugurē

C: vienlaidu kāpurķēde

Piemēri:

—   pakaļējie dzenošie kāpurķēžu atbalsta ruļļi: R

—   bremzējama vienlaidu kāpurķēde: C

(23)

Asis ar dubultiem riteņiem/vadāmas/dzenošas/bremzējamas:

F: priekšējā

R: pakaļējā

A: posmainie transportlīdzekļi

F & R: priekšējā un pakaļējā

F & A: priekšējā un dalītā ass

A & R: dalītā un pakaļējā ass

F & A & R: priekšējā, dalītā un pakaļējā ass

Piemēri:

—   priekšējie dubultie riteņi: F

—   priekšējā un šarnīrsavienojuma stūres iekārta: F & A

—   pakaļējās dzenošās asis: R

—   priekšējās un pakaļējās bremzējamās asis: F & R

(24)

Norādīt ātrumkārbas tipu ar šādiem kodiem:

a)   A: automātiska

b)   M1: manuāla

c)   M2: manuāla automatizēta

d)   C: bezpakāpju transmisija (CVT)

e)   W: riteņu centrmezgla dzinējs

f)   O: cits (norādiet…)

(26)

Norādīt cilindru izkārtojumu ar šādiem kodiem:

a)   LI: rindā

b)   V: V veidā

c)   O: opozītdzinējs

d)   S: viencilindra dzinējs

e)   R: rotorvirzuļa dzinējs

(29)

Tikai kompresijas iekšdedzes dzinējiem.

(30)

Kalpo kā atskaites punkts dažādiem deleģētajiem aktiem. Ar apgāšanās aizsargkonstrukciju, bez papildu aprīkojuma, bet ar dzesēšanas šķidrumu, smēreļļu, degvielu, instrumentiem un vadītāju. Pieņem, ka vadītāja svars ir 75 kg.

(31)

Standarts ISO 612/-6.1:1978 (Autoceļu transportlīdzekļi. Mehānisko transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas).

(32)

Standarts ISO 612/-6.2:1978 (Autoceļu transportlīdzekļi. Mehānisko transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas).

(33)

Standarts ISO 612/-6.3:1978 (Autoceļu transportlīdzekļi. Mehānisko transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas). Transportlīdzekļiem, kuru balstiekārtām ir regulējams augstums, norādīt normālo ekspluatācijas stāvokli.

(34)

Standarts ISO 612/-6.6:1978 (Autoceļu transportlīdzekļi. Mehānisko transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas).

(35)

Standarts ISO 612/-6.7:1978 (Autoceļu transportlīdzekļi. Mehānisko transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas).

(36)

Standarts ISO 612/-6.8:1978 (Autoceļu transportlīdzekļi. Mehānisko transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas).

(37)

Traktoriem un R vai S kategorijas transportlīdzekļiem ar jūgierīci garenbāze ir attālums starp pirmo un pēdējo asi; R vai S kategorijas transportlīdzekļiem ar vertikāli fiksēto jūgierīci vai centrālasi tas ir attālums no priekšējā sakabes punkta centra līdz pēdējai asij.

(38)

Standarts ISO 4004:1983 (Lauksaimniecības traktori un mašīnas. Šķērsbāzes).

(39)

Ja kāda sastāvdaļa saņēmusi tipa apstiprinājumu, tā nav jāapraksta, ja atsaucas uz attiecīgo tipa apstiprinājumu. Tāpat apraksts nav vajadzīgs arī visām sastāvdaļām, kuru struktūras raksturlielumi ir skaidri norādīti diagrammās vai skicēs, kas pievienotas dokumentam. Katrā punktā, kuram jāpievieno fotoattēli vai rasējumi, norāda attiecīgo pielikumu numurus.

(40)

Tādu pieteikumu gadījumā, kuri attiecas uz vairāk nekā vienu cilmes dzinēju, par katru no dzinējiem jāiesniedz atsevišķa veidlapa.

(41)

Ir pieļaujams izmērītais ātrums, kas par 3 km/h pārsniedz maksimālo projektēto ātrumu. Ir pieļaujama papildu 5 % pielaide, lai ņemtu vērā variācijas, kas rodas riepu izmēra dēļ.

(42)

Standarts ISO 789-3:1993 (Lauksaimniecības traktori. Testēšanas procedūras. 3. daļa: Pagrieziena un klīrensa diametri).

(44)

Vērtības attiecībā uz sakabes ierīces mehānisko stiprību.

(45)

Neattiecas uz to transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību tipiem, uz kuriem attiecas prasības Regulas (ES) Nr. 167/2013 37. pantā vai 53. panta 13. punktā.

(46)

Piemēro arī R vai S kategorijas transportlīdzekļiem ar pakaļējo sakabes ierīci.

(47)

R un S kategorijas transportlīdzekļiem norādīt augstumu bez fakultatīvajiem sānu/pakaļējiem paneļiem.

(48)

R un S kategorijas transportlīdzekļiem norādīt pārkari priekšējā sakabes punktā.

(49)

Dzinējiem norāda informāciju par dzinēja tipu vai dzinēju saimes tipu, pēc vajadzības.

(52)

Ja traktors ir aprīkots ar dažādiem papildu sēdekļiem vai tam ir reversīva vadītāja pozīcija (reversīvs sēdeklis un stūresrats) katrā atsevišķā gadījumā mēra izmērus attiecībā pret sēdekļa indeksa punktu (SIP 1, SIP 2 utt.).

(53)

Tērauda specifikācijas norāda saskaņā ar ISO 630:1995 (Konstrukciju tērauds. Plāksnes, plati velmētās joslas, stieņi, profili un fasonprofili), groz. Nr. 1: 2003.

(54)

Norādīt gadījumā, ja maksimālais projektētais ātrums braukšanai atpakaļgaitā ir lielāks nekā ātrums braukšanai uz priekšu.

(55)

Norādīt prasīto informāciju par: darba bremžu sistēmu; stāvbremžu sistēmu; T un C kategorijas transportlīdzekļu gadījumā – papildu bremžu sistēmu; par jebkuru(-ām) papildu bremžu iekārtu(-ām) (un jo īpaši palēninātājiem); un par bremžu pretbloķēšanas sistēmām.

(56)

Jāaizpilda saistībā ar specifikācijām, kas noteiktas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/96 I pielikuma 9.1. un 9.2. iedaļā.

(57)

ESAO standartizētais kodekss par oficiāliem testiem attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru veiktspēju, ESAO 2. kodekss, 2015. izdevums, 2014. gada jūlijs.

(59)

Kā definēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 VIII pielikuma 1.1. punktā.

(60)

Attiecīgās transportlīdzekļa elektriskās/elektroniskās sistēmas vai ESA ir tādi, kas var radīt ievērojamu platjoslas vai šaurjoslas starojumu, un/vai tādi, kuri saistīti ar vadītāja veiktu tiešu transportlīdzekļa vadīšanu (sk. 3.4.2.3. punktu Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XV pielikuma 2. daļā)

(61)

Piemēro tikai maza apjoma ražotājiem attiecībā uz Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 V pielikuma 6. iedaļu

(62)

Alternatīvi sniedziet rasējumu mērogā kurā redzama sakabes punkta pozīcija.

(63)

Mašīnas, kā definēts Direktīvas 2006/42/EK 2. panta a) punktā.


(1)  Svītrot ierakstu, ja nav piemērojams.

(2)  Norādīt burtciparu kodu Tips-Variants-Versija vai “TVV”, kas piešķirts katram tipam, variantam un versijai, kā noteikts šīs regulas I pielikuma B daļas 2.3. punktā. Lai identificētu variantu un versijas, var izmantot šīs regulas I pielikuma B daļas 2.2. punktā doto tabulu.

(3)  Klasificēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 4. pantu, ir jānorāda kodi, piemēram, “T4.3a” zema klīrensa traktoriem, kuru maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 40 km/h.


II PIELIKUMS

Paraugs ražotāja sertifikātam par piekļuvi transportlīdzekļa iebūvētajai diagnostikai (OBD) un remonta un tehniskās apkopes informācijai

1.   Transportlīdzekļa ražotājs saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 53. panta 8. punktu iesniedz sertifikātus, sniedzot tipa apstiprinātājiestādei pierādījumu par atbilstību attiecībā uz piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, kas aizpildīta 2. punktā noteiktajā formā.

1.1.   Sertifikātam ir ražotāja piešķirts atsauces numurs.

2.   Ražotāja sertifikāts par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, un tā papildinājumi.

2.1.   Paraugs ražotāja sertifikātam par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un remonta un tehniskās apkopes informācijai.

Ražotāja sertifikāts par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un remonta un tehniskās apkopes informācijai

Pareizi aizpildītu sertifikātu iekļauj informācijas mapē.

Atsauces numurs: …

Apakšā parakstījies(-usies): [ …(pilns vārds, uzvārds un ieņemamais amats)]

Uzņēmuma nosaukums un ražotāja adrese: …

Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese (1): …

Ar šo apstiprina, ka:

 

tas dod piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai saskaņā ar

Regulas (ES) Nr. 167/2013 XV nodaļu,

Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 V pielikumu

 

attiecībā uz transportlīdzekļa, sistēmu, sastāvdaļu un/vai atsevišķu tehnisku vienību tipiem, kas uzskaitīti šā sertifikāta 1. papildinājumā (4).

Iespējami šādi izņēmumi (1):

maza apjoma ražotāji (1),

patentētas aparatūras izmantošana vadības vienību pārprogrammēšanai (1).

Šā sertifikāta 2. papildinājumā ir norādīta galvenā tīmekļa vietnes adrese (5), kurā var piekļūt attiecīgajai informācijai un kura ar šo tiek apstiprināta kā atbilstīga iepriekš minētajiem noteikumiem. Šā sertifikāta 3. papildinājumā ir norādīta atbildīgā ražotāja pārstāvja kontaktinformācija, kurš parakstījis šo dokumentu.

Vajadzības gadījumā: Ražotājs apstiprina arī to, ka tas ir ievērojis Regulas (ES) Nr. 167/2013 53. panta 8. punktā minēto pienākumu sniegt atbilstošu informāciju par iepriekšējiem šo transportlīdzekļu tipu apstiprinājumiem ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tipa apstiprinājuma izsniegšanas datuma.

Vieta: …

Datums: …

Paraksts: …

Vārds, uzvārds un ieņemamais amats uzņēmumā: …

Papildinājumi:

1.

Transportlīdzekļa, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību tipu saraksts

2.

Tīmekļa vietņu adreses (5)

3.

Kontaktinformācija

4.

Vairākposmu tipa apstiprinājuma gadījumā – sertifikāti par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, tostarp papildinājumiem, kas atbilst iepriekšējiem posmiem

2.1.1.   Paraugs ražotāja sertifikāta 1. papildinājumam par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un remonta un tehniskās apkopes informācijai.

1. papildinājums

dokumentam

Ražotāja sertifikāts ar atsauces numuru … par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

Transportlīdzekļa tipu saraksts (5):

1.2.   Tips (2): …

1.2.1.   Variants(-i) (2): …

1.2.2.   Versija(-as) (2): …

1.2.3   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

1.3.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (3): …

ES tipa apstiprinājuma numurs, tostarp paplašinājuma numurs (ja ir): …

ES tipa apstiprinājums izdots (datums, ja ir zināms): …

Sistēmas(-u), sastāvdaļas(-u) un/vai atsevišķas(-u) tehniskas(-u) vienības(-u) tipu saraksts (5):

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)): …

2.2.   Tips(-i) (4): …

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.2.2.   ES tipa apstiprinājuma numurs(-i) (ja ir): …

2.2.3.   ES tipa apstiprinājums(-i) izdots(-i) (datums, ja ir zināms): …

2.3.   Ražotāja(-u) uzņēmuma(-u) nosaukums un adrese: …

Papildu informācija par dzinēju (4):

2.5.2.   Ražotāja tipa kods (kā norādīts uz dzinēja vai ar citiem identifikācijas līdzekļiem) …

2.1.2.   Paraugs ražotāja sertifikāta 2. papildinājumam par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un remonta un tehniskās apkopes informācijai.

2. papildinājums

dokumentam

Ražotāja sertifikāts ar atsauces numuru … par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

Šajā sertifikātā minētās tīmekļa vietnes adreses (5):

2.1.3.   Paraugs ražotāja sertifikāta 3. papildinājumam par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un remonta un tehniskās apkopes informācijai.

3. papildinājums

dokumentam

Ražotāja sertifikāts ar atsauces numuru … par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

Šajā sertifikātā minētā ražotāja pārstāvja kontaktinformācija:

Paskaidrojošas piezīmes attiecībā uz II pielikumu

(zemsvītras piezīmju zīmes, zemsvītras piezīmes un paskaidrojumi nav jānorāda ražotāja sertifikātā)

(1)

Lieko svītro.

(2)

Norādīt burtciparu kodu Tips-Variants-Versija vai “TVV”, kas piešķirts katram tipam, variantam un versijai, kā noteikts šīs regulas I pielikuma B daļas 2.3. punktā. Lai identificētu variantu un versijas, var izmantot šīs regulas I pielikuma B daļas 2.2. punktā doto tabulu.

(3)

Klasificēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 4. pantu; ir jānorāda kodi, piemēram, “T4.3a” zema klīrensa traktoriem, kuru maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 40 km/h.

(4)

Dzinējiem norādīt informāciju attiecībā uz dzinēja tipu vai dzinēju saimes tipu, pēc vajadzības.

(5)

Vairākposmu tipa apstiprinājuma gadījumā norādīt par iepriekšējo(-iem) posmu(-iem) atbildīgā(-o) ražotāja(-u) tīmekļa vietnes adresi.


III PIELIKUMS

Atbilstības sertifikāta paraugi

1.   Mērķi

Atbilstības sertifikāts ļauj dalībvalstu kompetentajām iestādēm reģistrēt transportlīdzekļus, neprasot pieteikuma iesniedzējam sniegt papildu tehnisko dokumentāciju. Šajā nolūkā atbilstības sertifikātā jāietver:

a)

transportlīdzekļa identifikācijas numurs;

b)

transportlīdzekļa precīzi tehniskie raksturlielumi (piem., dažādos ierakstos nav atļauts minēt nekādu vērtības diapazonu).

2.   Vispārīgas prasības

2.1.

Transportlīdzekļa ražotājs saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 33. panta 1. punktu par katru apstiprinātā tipa sērijas transportlīdzekli iesniedz atbilstības sertifikātu, kura paraugs ir dots 1. papildinājumā.

2.2.

Atbilstības sertifikāts sastāv no divām iedaļām:

a)

1. iedaļā ir ražotāja atbilstības paziņojums. Ir divi dažādi paraugi 1. iedaļai atkarībā no transportlīdzekļa, kā precizēts 3. punktā;

b)

2. iedaļā ir transportlīdzekļa galveno raksturlielumu tehnisks apraksts. Ir divi dažādi paraugi 2. iedaļai atkarībā no transportlīdzekļa kategorijas, kā precizēts 4. punktā. Tos ierakstus, kas nav piemērojami sertificētajam transportlīdzeklim, var svītrot.

2.3.

Atbilstības sertifikāts nav lielāks par A4 papīra formātu (210 × 297 mm).

2.4

Visu informāciju atbilstības sertifikātā sniedz ar ISO 8859 sērijas (Informācijas tehnoloģijas. 8 bitu vienbaita koda grafisko zīmju komplekti) alfabēta burtiem (bulgāru valodā izdotiem atbilstības sertifikātiem ar kirilicas burtiem, grieķu valodā izdotiem atbilstības sertifikātiem ar grieķu alfabēta burtiem) un arābu cipariem.

2.5.

Neskarot 1. punkta b) apakšpunkta noteikumus, atbilstības sertifikāta 2. iedaļā norādītās vērtības un vienības ir tās, kas sniegtas transportlīdzekļa tipa informācijas dokumentā. Pieļaujamās pielaides ir tās, kas norādītas attiecīgajos deleģētajos aktos, kuri pieņemti atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 167/2013. Maksimālās un minimālās vērtības ir pieļaujamas attiecībā uz transportlīdzekļu izmēriem (garums, platums un augstums), lai ņemtu vērā to riteņu un riepu dažādās konfigurācijas.

3.   Paraugi atbilstības sertifikāta 1. iedaļai

3.1.

Atbilstības sertifikāta 1. iedaļas A paraugā (pabeigti transportlīdzekļi) ietver transportlīdzekļus, ko var lietot uz ceļa bez turpmāka apstiprinājuma.

3.2.

Atbilstības sertifikāta 1. iedaļas B paraugā (vairākos posmos pabeigti transportlīdzekļi) ietver transportlīdzekļus, kurus arī var lietot uz ceļa bez turpmāka apstiprinājuma un kam iepriekš ir veikts papildu apstiprināšanas posms.

Tas ir parasts vairākposmu apstiprināšanas procesa rezultāts (piem., T1 kategorijas traktors, ko uzbūvējis otrā posma ražotājs uz šasijas, kuru būvējis cits transportlīdzekļu ražotājs).

Vairākposmu procesā pievienotās papildu īpašības īsi apraksta un pievieno iepriekšējos posmos iegūtos atbilstības sertifikātus.

3.3.

Atbilstības sertifikāta 1. iedaļas C paraugā (nepabeigti transportlīdzekļi) ietver transportlīdzekļus, kuriem nepieciešams turpmāks posms to apstiprināšanai un kurus nevar pastāvīgi reģistrēt vai izmantot uz ceļa (piem., šasija T2 kategorijas traktoram).

4.   Paraugi atbilstības sertifikāta 2. iedaļai

Atbilstības sertifikāta 2. iedaļai ir divi paraugi:

a)

atbilstības sertifikāta 2. iedaļas 1. paraugs riteņtraktoriem (T kategorijas transportlīdzekļi) un kāpurķēžu traktoriem (C kategorijas transportlīdzekļi);

b)

atbilstības sertifikāta 2. iedaļas 2. paraugs piekabēm (R kategorijas transportlīdzekļi) un maināmām velkamām iekārtām (S kategorijas transportlīdzekļi).

5.   Papīrs un aizsardzības elementi, lai novērstu viltošanu

5.1.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 33. panta 2. punktu atbilstības sertifikātu izveido tā, lai novērstu jebkādu viltošanu. Šajā nolūkā atbilstības sertifikātam izmantoto papīru aizsargā ar ūdenszīmi ražotāja reģistrētās preču zīmes vai zīmola formā un krāsainu grafiku.

5.2.

Alternatīvi 5.1. punktā noteiktajām prasībām atbilstības sertifikāta papīru var neaizsargāt ar ūdenszīmi ražotāja reģistrētās preču zīmes vai zīmola formā. Tādā gadījumā krāsaino grafiku papildina vismaz ar vienu papildu drošības drukas iezīmi (piem., ultravioleta fluorescējoša tinte, tintes, kas maina krāsu atkarībā no redzes leņķa, tintes, kas maina krāsu atkarībā no temperatūras, mikrodruka, gijošas druka, īrisspiedums, lāzergravējums, īpašas hologrammas, mainīgi lāzerattēli, optiski mainīgi attēli, fiziski iespiests vai iegravēts ražotāja logotips, utt.)

5.3.

Ražotāji atbilstības sertifikātam var pievienot papildu drošības drukas iezīmes tām, kas noteiktas 5.1. un 5.2. punktā.

6.   Īpaši noteikumi

6.1.

Atbilstības sertifikātam par traktoru (T un C kategorijas transportlīdzekļi) tipa apstiprinājumu ar tiem uzmontētām mašīnām un R un S kategorijas transportlīdzekļu apstiprinājumu jāpievieno EK atbilstības deklarācija saskaņā ar valsts noteikumiem, ar kuriem īsteno Direktīvu 2006/42/EK.

1. papildinājums

Paraugi atbilstības sertifikātam

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


IV PIELIKUMS

Ražotāja normatīvās plāksnītes un ES tipa apstiprinājuma marķējuma paraugi

1.   Vispārīgas prasības attiecībā uz transportlīdzekļa marķējumu

1.1.   Visiem transportlīdzekļiem ir šajā iedaļā aprakstītā plāksnīte saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 34. panta 1. punktu. Plāksnīti piestiprina transportlīdzekļa ražotājs.

1.2.   Šrifts

1.2.1.   Marķējumiem 2.1.1.1.–2.1.2., 3. un 4.2.1.1.–4.2.1.9. punktā izmanto burtciparu zīmes (latīņu alfabēta burti vai arābu cipari). Tomēr 3. iedaļā minētajos marķējumos izmanto lielos latīņu alfabēta burtus.

1.2.2.   Turklāt ražotāja vārds vai nosaukums un transportlīdzekļa tipa nosaukums var ietvert šādus simbolus/zīmes: “*” (zvaigznīte), “&” (“un” zīme), “-” (defise vai “mīnus” zīme) un “′” (apostrofs).

1.3.   Minimālais burtu un ciparu augstums.

1.3.1.   Zīmju, kas iezīmētas tieši uz šasijas, rāmja vai līdzīgas transportlīdzekļa konstrukcijas, minimālais augstums ir 7,0 mm.

1.3.1.1.   Transportlīdzekļiem, uz kuriem marķējumiem pieejamā virsma ir mazāka par apli, kura rādiuss ir 28 mm, alternatīvi 1.3.1. punktā noteiktajām prasībām burtu un ciparu minimālais augstums var būt 4,0 mm.

1.3.2.   Zīmju, kas iezīmētas uz ražotāja normatīvās plāksnītes, minimālais augstums ir 4,0 mm.

2.   Ražotāja normatīvā plāksnīte

2.1.1.   Informācija uz plāksnītes ir skaidri salasāma, nenodzēšama un ietver šādu informāciju turpmāk norādītajā secībā un saskaņā ar paraugu, kas sniegts 1. papildinājumā:

2.1.1.1.

Ražotāja nosaukums un tirdzniecības nosaukums (tikai, ja atšķiras no ražotāja nosaukuma);

2.1.1.2.

Transportlīdzekļa kategorija, tostarp apakškategorija un ātruma indekss (1);

2.1.1.3.

ES tipa apstiprinājuma numurs saskaņā ar VI pielikuma 3. punktu;

2.1.1.4.

Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), sastāv no strukturētas zīmju kombinācijas saskaņā ar šā pielikuma 3. iedaļā minētajām prasībām;

2.1.1.5.

Transportlīdzekļa tehniski pieļaujamā maksimālā pilnmasa šādā formātā: “kg”;

2.1.1.6.

Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz katru asi; šī informācija jānorāda secībā no priekšas uz aizmuguri šādā formātā: “A-1: … kg”“A-2: … kg”“A-…: … kg”;

2.1.1.7.

C kategorijas transportlīdzekļiem turklāt jānorāda tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz kāpurķēžu komplektu un tajā pašā līnijā jānorāda vidējais saskares spiediens uz zemi; šī informācija jāapvieno ar 2.1.1.6. punktā sniegto informāciju un jānorāda secībā no priekšas uz aizmuguri šādā formātā: “S-1: … kg P: … kPa”“S-2: … kg P: … kPa”“S-…: … kg P: … kPa”. Katru ierakstu atdala ar vienu vai vairākām atstarpēm.

2.1.1.8.

Tehniski pieļaujamā(-ās) vilces masa(-as) katrai šasijai/bremzēšanas konfigurācijai R vai S kategorijas velkamajam transportlīdzeklim atbilstīgi 4.1.3. ierakstam informācijas dokumenta datu ierakstos, kā noteikts šīs regulas (2) I pielikuma B daļā šādā formātā: “B-1” nebremzēšana, “B-2” inerciālā bremzēšana, “B-3” nepārtrauktā un pārtraukumainā bremzēšana, “B-4” hidrauliskā vai pneimatiskā bremzēšana, “T-1” jūgierīce, “T-2” vertikāli fiksēta jūgierīce, “T-3” centrālass;

2.1.1.9.

R un S kategorijas transportlīdzekļiem vertikāli fiksētas jūgierīces vai centrālass gadījumā norāda vertikālo slodzi sakabes punktā (S). Par sakabes punktu uzskata pirmo asi un to apzīmē ar “0” šādā formātā: “A-0: … kg”;

2.1.2.   Ražotājs var sniegt papildu informāciju zem noteiktajiem uzrakstiem vai blakus tiem, ārpus skaidri iezīmētā laukuma, kurā ietver tikai 2.1.1.1.–2.1.1.9. punktā minēto informāciju. (sk. piemērus 1. papildinājumā)

3.   Prasības attiecībā uz VIN

VIN jāatbilst prasībām, kas noteiktas standartā ISO 10261:2002 (Zemesdarbu mašīnas. Produktu identifikācijas numuru sistēma) vai standartā ISO 3779:2009 (Autotransporta līdzekļi. Transporta identifikācijas numurs (VIN). Saturs un struktūra).

4.   Marķēšanas prasības vairākposmu apstiprināšanai

4.1.   Bāzes transportlīdzekļa identifikācijas numurs

Bāzes transportlīdzekļa VIN, kas izveidots saskaņā ar 3. iedaļā noteiktajām prasībām, tiek saglabāts visos turpmākajos tipa apstiprināšanas posmos, lai nodrošinātu procesa “izsekojamību”.

4.2.   Papildu ražotāja normatīvā plāksnīte.

4.2.1.   Otrajā un turpmākajos posmos papildus ražotāja normatīvajai plāksnītei, kas minēta 2. iedaļā katrs ražotājs piestiprina transportlīdzeklim papildu plāksnīti, izmantojot 1. papildinājumā izveidoto paraugu. Šī plāksnīte ir cieši piestiprināta labi redzamā un viegli piekļūstamā vietā detaļai, ko normālas izmantošanas, regulāras tehniskās apkopes vai remonta laikā nav paredzēts aizstāt. Tajā skaidri un nenodzēšami norāda šādu informāciju norādītajā kārtībā:

4.2.1.1.

Ražotāja nosaukums,

4.2.1.2.

ES tipa apstiprinājuma numurs saskaņā ar VI pielikuma 3. punktu;

4.2.1.3.

Transportlīdzekļa kategorija, tostarp apakškategorija un ātruma indekss (1) un apstiprinājuma posms (bāzes transportlīdzekļu gadījumā šo pirmo identificēšanas posmu izlaiž; turpmāku posmu gadījumā informācijā norāda posmu:, piem., “3. POSMS” trešajam posmam), katru ierakstu atdala ar vienu vai vairākām atstarpēm;

4.2.1.4.

VIN

4.2.1.5.

Transportlīdzekļa tehniski pieļaujamā maksimālā pilnmasa šādā formātā: “kg”;

4.2.1.6.

Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz katru asi; šī informācija jānorāda secībā no priekšas uz aizmuguri šādā formātā: “A-1: … kg”“A-2: … kg”“A-…: … kg”;

4.2.1.7.

C kategorijas transportlīdzekļiem turklāt jānorāda tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz kāpurķēžu komplektu un tajā pašā līnijā jānorāda vidējais saskares spiediens uz zemi; šī informācija jāapvieno ar 4.1.1.6. punktā sniegto informāciju un jānorāda secībā no priekšas uz aizmuguri šādā formātā: “S-1: … kg P: … kPa”“S-2: … kg P: … kPa”“S-…: … kg P: … kPa”. Katru ierakstu atdala ar vienu vai vairākām atstarpēm.

4.2.1.8.

Tehniski pieļaujamā(-ās) vilces masa(-as) katrai šasijai/bremzēšanas konfigurācijai R vai S kategorijas velkamajam transportlīdzeklim atbilstīgi 4.1.3. ierakstam informācijas dokumenta datu ierakstos, kā noteikts šīs regulas (2) I pielikuma B daļā šādā formātā: “B-1” nebremzēšana, “B-2” inerciālā bremzēšana, “B-3” nepārtrauktā un pārtraukumainā bremzēšana, “B-4” hidrauliskā vai pneimatiskā bremzēšana, “T-1” jūgierīce, “T-2” vertikāli fiksēta jūgierīce, “T-3” centrālass;

4.2.1.9.

R un S kategorijas transportlīdzekļiem vertikāli fiksētas jūgierīces vai centrālass gadījumā norāda vertikālo slodzi sakabes punktā (S). Par sakabes punktu uzskata pirmo asi un to apzīmē ar “0” šādā formātā: “A-0: … kg”.

5.   Marķējuma prasības sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskajām vienībām

5.1.   Katrai atsevišķai tehniskajai vienībai vai sastāvdaļai, kas ir vai nav daļa no sistēmas, kurai veikta ES tipa apstiprināšana un kura izgatavota atbilstoši apstiprinātajam tipam, pievieno ES tipa apstiprinājuma marķējumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 34. panta 2. punktu.

5.1.1.   Atkāpjoties no 5.1. punkta, ES tipa apstiprinājuma marķējums nav nepieciešams pneimatiskajām riepām, kuras paredzētas galvenokārt lauksaimniecības transportlīdzekļiem ar diagonālkorda un diagonāli apjoztām riepām, kurām standarta ātrums nepārsniedz 40 km/h (piemēram, ātruma simbols A8), ne arī radiālkorda riepām, kuras paredzētas galvenokārt celtniecības pielietojumiem (piemēram, riepas, kas apzīmētas ar “Industrial”, “IND”, “R-4” vai “F-3”) un kurām tipa apstiprinājums piešķirts saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXX pielikuma 2.1. punktu.

5.2.   ES tipa apstiprinājuma marķējums atsevišķai tehniskajai vienībai vai sastāvdaļai sastāv no:

5.2.1.

Taisnstūra, kas ietver mazo burtu “e”, kuram seko tās dalībvalsts atšķirības numurs (kā noteikts VI pielikuma 2.1. punktā), kas piešķīrusi ES tipa apstiprinājumu atsevišķai tehniskajai vienībai vai sastāvdaļai.

5.2.2.

Taisnstūra tuvumā “Kārtas numurs tipa apstiprinājuma sertifikātiem”, kas ietverts ES tipa apstiprinājuma numura 4. iedaļā, kā noteikts VI pielikuma 2.4. punktā. Turklāt norāda burtu vai ciparu, kā noteikts VI pielikuma 6-1. tabulā, lai skaidri identificētu sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipu.

5.2.3.

ES tipa apstiprinājuma marķējuma piemēri atsevišķai tehniskai vienībai vai sastāvdaļai ir parādīti 2. papildinājumā. “a” izmēri ir:

≥ 5 mm

 

balasta masas,

 

sānu un/vai aizmugurējās aizsargkonstrukcijas,

 

mehāniskas sakabes,

 

pretapgāšanās konstrukcijas (ROPS),

 

konstrukcijas aizsardzībai pret krītošiem priekšmetiem (FOPS) un

 

aizsardzība pret caurdurošiem priekšmetiem (OPS)

≥ 3 mm

 

dzinēji,

 

elektrisku /elektronisku mezglu elektromagnētiskā savietojamība,

 

vadītāju sēdekļi un

 

drošības jostas

5.3.   Turklāt marka, tirdzniecības nosaukums vai tirdzniecības marka jānorāda blakus ES tipa apstiprinājuma marķējumam.

1. papildinājums

Ražotāja normatīvās plāksnītes paraugi

1.   A PARAUGS T1b kategorijas transportlīdzeklim

SOFIA TRAKTOR WERKE.

T1b

e6*167/2013*01223

5DRH123UPAX000001

5 590 kg

A-1: 2 390 kg

A-2: 3 200 kg

 

T-1

T-2

T-3

B-1

3 000 kg

4 000 kg

2 000 kg

B-2

3 000 kg

4 000 kg

2 000 kg

B-3

6 000 kg

8 000 kg

4 000 kg

B-4

12 000 kg

15 000 kg

9 000 kg

2.   B PARAUGS 1. posmam C2a kategorijas transportlīdzeklim

JEAN NICOLE TRACTORS Ltd.

C2a 1. POSMS

e3*167/2013*14863

ZFS159000AZ000055

820 kg

A-1: 366 kg

S-2: 454 kg P: 255 kPa

 

T-1

T-2

T-3

B-1

1 000 kg

2 000 kg

1 000 kg

B-2

1 000 kg

2 000 kg

1 000 kg

B-3

2 000 kg

3 000 kg

2 000 kg

B-4

4 000 kg

5 000 kg

4 000 kg

3.   C PARAUGS vertikāli fiksētai jūgierīcei R2a kategorijas transportlīdzeklim

REMORQUES HENSCHLER SA.

R2a

e12*167/2013*00053

YA9EBS37009000005

2 250 kg

A-0: 1 100 kg

A-1: 850 kg

A-2: 1 200 kg

 

T-1

T-2

T-3

B-1

1 000 kg

1 000 kg

1 000 kg

B-2

1 000 kg

1 000 kg

1 000 kg

B-3

2 000 kg

2 000 kg

2 000 kg

B-4

2 000 kg

2 000 kg

2 000 kg

2. papildinājums

Piemērs ES tipa apstiprinājuma marķējumam atsevišķai tehniskai vienībai vai sastāvdaļai

1. attēls

Piemērs ES tipa apstiprinājuma marķējumam apgāšanās aizsargkonstrukcijai (ROPS) (dinamiskā testēšana)

Image

Paskaidrojoša piezīme attiecībā uz 1. attēlu

Augstāk norādīto ES tipa apstiprinājuma marķējumu izdevusi Portugāle ar numuru 00024 apgāšanās aizsargkonstrukcijai (ROPS) (dinamiskā testēšana).

Paskaidrojošas piezīmes attiecībā uz IV pielikumu

(zemsvītras piezīmju zīmes, zemsvītras piezīmes un paskaidrojumi nav jānorāda ražotāja sertifikātā)

(1)

Klasificēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 4. pantu; ir jānorāda kodi, piemēram, “T4.3a” zema klīrensa traktoriem, kuru maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 40 km/h.

(2)

R un S kategorijas transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar pakaļējo mehānisko sakabi, jānorāda maksimālā pieļaujamā(-ās) slodze(-es) pakaļējā sakabes punktā otra R vai S kategorijas transportlīdzekļa vilkšanai katrai minētā otrā transportlīdzekļa šasijai/bremžu konfigurācijai.


V PIELIKUMS

ES tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugi

PAPILDINĀJUMU SARAKSTS

Papildinājuma numurs

Papildinājuma nosaukums

Lpp.

1

Paraugs ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikātam pabeigtam transportlīdzekļa tipam

162

2

Paraugs ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikātam nepabeigtam tipam, transportlīdzekļa tipam ar pabeigtiem un nepabeigtiem variantiem, transportlīdzekļa tipam ar vairākos posmos pabeigtiem un nepabeigtiem variantiem vai vairākos posmos pabeigtam transportlīdzekļa tipam

164

3

ES tipa apstiprinājuma sertifikāta papildinājuma paraugs

168

4

Paraugs ES tipa apstiprinājuma sertifikātam transportlīdzekļa sistēmai

174

5

Paraugs ES tipa apstiprinājuma sertifikātam atsevišķai tehniskai vienībai vai sastāvdaļai

177

6

Paraugs ES tipa apstiprinājuma sertifikāta atsevišķai tehniskai vienībai vai sastāvdaļai papildinājumam

179

1.   Vispārīgas prasības

1.1.   A paraugs ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikātam pabeigtam transportlīdzeklim ir noteikts 1. papildinājumā.

1.2.   B paraugs ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikātam nepabeigtam transportlīdzekļa tipam, transportlīdzekļa tipam ar pabeigtiem un nepabeigtiem variantiem, transportlīdzekļa tipam ar vairākos posmos pabeigtiem un nepabeigtiem variantiem vai vairākos posmos pabeigtam transportlīdzekļa tipam ir noteikts 2. papildinājumā.

1.3.   Saraksts ar piemērojamajām prasībām vai tiesību aktiem, kuriem transportlīdzekļa tips atbilst, un ko pievieno ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikātam, ja ražotājs izvēlas viena posma tipa apstiprināšanas procedūru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 25. panta 6. punktu, ir izveidots 3. papildinājumā.

1.4.   C paraugs ES tipa apstiprinājuma sertifikātam transportlīdzekļa sistēmai ir izveidots 4. papildinājumā.

1.5.   D paraugs ES tipa apstiprinājuma sertifikātam atsevišķai tehniskai vienībai vai sastāvdaļai ir izveidots 5. papildinājumā.

1.5.1.   Papildinājums ES tipa apstiprinājuma sertifikātam atsevišķai tehniskai vienībai vai sastāvdaļai ir izveidots 6. papildinājumā. Ja attiecībā uz kādu sastāvdaļu/atsevišķu tehnisku vienību pastāv izmantošanas ierobežojumi vai īpaši montāžas nosacījumi, vai abi iepriekš minētie, tie ir jānorāda šajā papildinājumā.

1.6.   Tipa apstiprinājuma sertifikāts nav lielāks par A4 papīra formātu (210 × 297 mm).

1. papildinājums

Paraugs ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikātam pabeigtam transportlīdzekļa tipam

ES tipa apstiprinājuma sertifikāts

A PARAUGS

(izmanto pabeigta transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam)

ES GATAVA TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Tipa apstiprinātājiestādes identifikācija

Paziņojums par:

ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu (1)

ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma paplašinājumu (1)

ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma atteikumu (1)

ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma atsaukšanu (1)

pabeigta transportlīdzekļa tipam,

atsaucoties uz Regulu (ES) Nr. 167/2013, kas pēdējo reizi grozīta ar (Komisijas Deleģēto) (1) (Eiropas Parlamenta un Padomes) (1) regulu (ES) Nr. …/… (1) (5)

ES tipa apstiprinājuma numurs: …

Paplašinājuma/atteikuma/atsaukuma iemesls (1): …

I IEDAĻA

1.1.   Modelis (ražotāja tirdzniecības nosaukums): …

1.2.   Tips (2): …

1.2.1.   Variants(-i) (2): …

1.2.2.   Versija(-as) (2): …

1.2.3.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

1.3.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (3): …

1.4.   Pabeigta transportlīdzekļa ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese: …

1.4.1.   Montāžas rūpnīcu nosaukums(-i) un adrese(-es): …

1.4.2.   Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

II IEDAĻA

1.   Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests: …

2.   Testa protokola datums: …

3.   Testa protokola numurs: …

III IEDAĻA

Apakšā parakstījusies persona apstiprina ražotāja apraksta precizitāti pievienotajā informācijas dokumentā par iepriekš aprakstīto transportlīdzekļa tipu, kura viens vai vairāki reprezentatīvi paraugi, ko izvēlējusi ES tipa apstiprinātājiestāde, ir iesniegti kā transportlīdzekļa tipa prototipi, un to, ka pievienotie testu rezultāti attiecas uz transportlīdzekļa tipu.

1.   Pabeigts transportlīdzekļa tips atbilst/neatbilst (1) visām attiecīgajām prasībām, kas uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 167/2013 I pielikumā.

1.1.   Derīguma ierobežojumi (1) (6): …

1.2.   Piemērotie atbrīvojumi (1) (7): …

1.2.1.   Atbrīvojumu iemesli (1) (7): …

1.2.2.   Alternatīvas prasības (1) (7): …

2.   Apstiprinājums ir piešķirts/paplašināts/atteikts/atsaukts (1)

2.1.   Apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 35. pantu un attiecīgi apstiprinājuma derīgums ir ierobežots līdz dd/mm/gg (6).

Vieta: …

Datums: …

Vārds, uzvārds un paraksts (vai “uzlabota elektroniskā paraksta” attēls saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/93/EK, tostarp pārbaudes dati): …

Pielikumi:

 

Informācijas pakete

 

Testu rezultāti

 

Parakstītājas(-u) personas(-u), kam ir tiesības parakstīt atbilstības sertifikātus, vārds(-i), uzvārds(-i) un paraksta(-u) paraugs(-i) un paziņojums par to ieņemamo amatu uzņēmumā

 

Pilnīgs atbilstības sertifikāta paraugs

NB!

Ja šo paraugu izmanto transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam kā izņēmumu jaunai tehnoloģijai vai jaunam konceptam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 35. pantu, sertifikāta virsraksts ir “ES GATAVA TRANSPORTLĪDZEKĻA PROVIZORISKS TIPA ASPTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS, DERĪGS TIKAI … (4) TERITORIJĀ”. Provizoriskajā tipa apstiprinājuma sertifikātā norāda arī ierobežojumus, kas ir noteikti attiecībā uz tā derīgumu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 25. panta 4. punktu.

Ja šo paraugu izmanto transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam valsts mazām sērijām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 37. pantu, tā nosaukums nav “ES TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS”. Tekstā precizē atbrīvojumu veidu, to piešķiršanas iemeslus un alternatīvas prasības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 37. panta 2. punktu.

Paskaidrojošas piezīmes, kas attiecas uz 1. papildinājumu

(zemsvītras piezīmju zīmes, zemsvītras piezīmes un paskaidrojumi nav jānorāda ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikātā)

(1)

Lieko svītrot.

(2)

Norādīt burtciparu kodu Tips-Variants-Versija vai “TVV”, kas piešķirts katram tipam, variantam un versijai, kā noteikts šīs regulas I pielikuma B daļas 2.3. punktā. Lai identificētu variantu un versijas, var izmantot šīs regulas I pielikuma B daļas 2.2. punktā doto tabulu.

(3)

Klasificēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 4. pantu; ir jānorāda kodi, piemēram, “T4.3a” zema klīrensa traktoriem, kuru maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 40 km/h.

(4)

Norādīt dalībvalsti.

(5)

Norādīt tikai jaunākos grozījumus gadījumā, ja ir grozīts viens vai vairāki panti Regulā (ES) Nr. 167/2013, saskaņā ar grozījumu, ko piemēro ES tipa apstiprinājumam.

(6)

Piemēro tikai transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam kā izņēmumu attiecībā uz jaunu tehnoloģiju vai jaunu konceptu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 35. pantu.

(7)

Piemēro tikai transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam valsts mazām sērijām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 37. pantu.

2. papildinājums

Paraugs ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikātam nepabeigtam tipam, transportlīdzekļa tipam ar pabeigtiem un nepabeigtiem variantiem, transportlīdzekļa tipam ar vairākos posmos pabeigtiem un nepabeigtiem variantiem vai vairākos posmos pabeigtam transportlīdzekļa tipam

ES tipa apstiprinājuma sertifikāts

B PARAUGS

(izmantot tipa apstiprinājumam vairākos posmos pabeigtam vai nepabeigtam transportlīdzeklim vai transportlīdzekļa tipam ar pabeigtiem un nepabeigtiem variantiem vai ar vairākos posmos pabeigtiem un nepabeigtiem variantiem)

ES GATAVA TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Apstiprinātājiestādes zīmogs

Paziņojums par:

ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu (1)

ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma paplašinājumu (1)

ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma atteikumu (1)

ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma atsaukšanu (1)

vairākos posmos pabeigtam transportlīdzekļa tipam (1)

nepabeigtam transportlīdzekļa tipam (1)

transportlīdzekļa tipam ar pabeigtiem un nepabeigtiem variantiem (1)

transportlīdzekļa tipam ar vairākos posmos pabeigtiem un nepabeigtiem variantiem (1)

atsaucoties uz Regulu (ES) Nr. 167/2013, kas pēdējo reizi grozīta ar (Komisijas Deleģēto) (1) (Eiropas Parlamenta un Padomes) (1) regulu (ES) Nr. …/… (1) (8)

ES tipa apstiprinājuma numurs (1): …

Paplašinājuma/atteikuma/atsaukuma iemesls (1): …

I IEDAĻA

1.1.   Modelis (ražotāja tirdzniecības nosaukums): …

1.2.   Tips (2): …

1.2.1   Variants(-i) (2): …

1.2.2   Versija(-as) (2): …

1.2.3.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

1.3.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (3): …

1.4.   Bāzes transportlīdzekļa ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese (1) (4): …

Pabeigta varianta ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese (1) (4): …

Vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa/varianta ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese (1) (4): …

Nepabeigta transportlīdzekļa pēdējā būvētā posma ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese (1) (4): …

Visu iepriekšējo posmu ražotāju uzņēmumu nosaukumi un adreses (1) (4): …

1.4.1.   Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es): …

1.4.2.   Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

II IEDAĻA

1.   Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests: …

2.   Testa protokola datums: …

3.   Testa protokola numurs: …

III IEDAĻA

Apakšā parakstījusies persona apstiprina ražotāja apraksta precizitāti pievienotajā informācijas dokumentā par iepriekš aprakstīto transportlīdzekļa tipu, kura viens vai vairāki reprezentatīvi paraugi, ko izvēlējusi ES tipa apstiprinātājiestāde, ir iesniegti kā transportlīdzekļa tipa prototipi, un to, ka pievienotie testu rezultāti attiecas uz transportlīdzekļa tipu.

1.   Pabeigtiem variantiem

1.1.   Transportlīdzekļa tipa pabeigtie varianti atbilst/neatbilst (1) visām attiecīgajām prasībām, kas uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 167/2013 I pielikumā.

2.   Vairākos posmos pabeigtiem transportlīdzekļiem/variantiem

2.1.   Vairākos posmos pabeigts transportlīdzekļa tips/transportlīdzekļa tipa vairākos posmos pabeigts variants atbilst/neatbilst (1) visām attiecīgajām prasībām, kas uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 167/2013 I pielikumā (4):

2.1.1.   Apstiprinātājiestāde ir pārliecinājusies, ka vairākos posmos pabeigtais transportlīdzeklis/transportlīdzekļa tipa variants atbilst visām piemērojamajām tehniskajām prasībām tipa apstiprinājuma piešķiršanas brīdī (sal. ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 20. panta 6. punktu).

3.   Nepabeigtiem transportlīdzekļiem/variantiem

3.1.   Nepabeigtais transportlīdzekļa tips/nepabeigtie transportlīdzekļa tipa varianti atbilst/neatbilst (1) tiesību aktu tehniskajām prasībām, kas uzskaitītas 2. iedaļas 2. punkta tabulā (4).

4.   Apstiprinājums ir piešķirts/paplašināts/atteikts/atsaukts (1)

4.1.   Apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 35. pantu un attiecīgi tā derīgums ir ierobežots līdz dd/mm/gg (6).

5.   Derīguma ierobežojumi (1) (6): …

6.   Piemērotie atbrīvojumi (1) (7): …

6.1.   Atbrīvojumu iemesli (1) (7): …

6.2.   Alternatīvas prasības (1) (7): …

Vieta: …

Datums: …

Vārds, uzvārds un paraksts (vai “uzlabota elektroniskā paraksta” attēls saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/93/EK, tostarp pārbaudes dati): …

Pielikumi:

 

Informācijas pakete

 

Testu rezultāti

 

Parakstītājas(-u) personas(-u), kam ir tiesības parakstīt atbilstības sertifikātus, vārds(-i), uzvārds(-i) un paraksta(-u) paraugs(-i) un paziņojums par to ieņemamo amatu uzņēmumā

 

Pilnīgs atbilstības sertifikāta paraugs

NB!

Ja šo paraugu izmanto transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam kā izņēmumu jaunai tehnoloģijai vai jaunam konceptam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 35. pantu, sertifikāta virsraksts ir “ES GATAVA TRANSPORTLĪDZEKĻA PROVIZORISKS TIPA ASPTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS, DERĪGS TIKAI … (5) TERITORIJĀ”. Provizoriskajā tipa apstiprinājuma sertifikātā norāda arī ierobežojumus, kas ir noteikti attiecībā uz tā derīgumu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 25. panta 4. punktu.

Ja šo paraugu izmanto transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam valsts mazām sērijām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 37. pantu, tā nosaukums nav “ES TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS”. Tekstā precizē atbrīvojumu veidu, to piešķiršanas iemeslus un alternatīvas prasības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 37. panta 2. punktu.

ES GATAVA TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

2. iedaļa

Šis ES tipa apstiprinājums attiecas uz nepabeigtiem un vairākos posmos pabeigtiem transportlīdzekļiem, variantiem vai versijām.

1.

Iepriekšējā(-o) posma(-u) apstiprinājums(-i) transportlīdzekļiem.

Posms

ES tipa apstiprinājuma numurs

Datums

Piemērojams (atbilstoši)

Varianti vai versijas, kas ir pabeigti vai vairākos posmos pabeigti (atbilstoši) (9)

1

(bāzes transportlīdzeklis)

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2.

To prasību saraksts, kas attiecas uz apstiprināto nepabeigto transportlīdzekļa tipu, variantu vai versiju (pēc vajadzības, ņemot vērā katra turpmāk uzskaitītā normatīvā akta jomu un jaunākos grozījumus) (10):

Punkts

Priekšmets

Atsauce uz normatīvo aktu

Grozījumi veikti ar un/vai īstenošanas pakāpe

Attiecas uz variantu vai, ja vajadzīgs, uz versiju

 

 

 

 

 

Paskaidrojošas piezīmes, kas attiecas uz 2. papildinājumu

(zemsvītras piezīmju zīmes, zemsvītras piezīmes un paskaidrojumi nav jānorāda ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikātā)

(1)

Lieko svītrot.

(2)

Norādīt burtciparu kodu Tips-Variants-Versija vai “TVV”, kas piešķirts katram tipam, variantam un versijai, kā noteikts šīs regulas I pielikuma B daļas 2.3. punktā. Lai identificētu variantu un versijas, var izmantot šīs regulas I pielikuma B daļas 2.2. punktā doto tabulu.

(3)

Klasificēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 4. pantu; ir jānorāda kodi, piemēram, “T4.3a” zema klīrensa traktoriem, kuru maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 40 km/h.

(4)

Skatīt 2. iedaļu.

(5)

Norādīt dalībvalsti.

(6)

Piemēro tikai transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam kā izņēmumu attiecībā uz jaunu tehnoloģiju vai jaunu konceptu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 35. pantu.

(7)

Piemēro tikai transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam valsts mazām sērijām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 37. pantu

(8)

Norādīt tikai jaunākos grozījumus gadījumā, ja ir grozīts viens vai vairāki panti Regulā (ES) Nr. 167/2013, saskaņā ar grozījumu, ko piemēro ES tipa apstiprinājumam.

(9)

Ja apstiprinājums attiecas uz vienu vai vairākiem nepabeigtiem variantiem vai versijām (pēc vajadzības), uzskaitīt variantus vai versijas (pēc vajadzības), kas ir pabeigti vai vairākos posmos pabeigti.

(10)

Uzskaitīt vienīgi tās prasības, kas minētas Regulas (ES) Nr. 167/2013 I pielikumā, par kurām apstiprinājums piešķirts saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK vai ar ANO EEK noteikumiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 167/2013 49. pantā (ANO EEK apstiprinājumi), vai kuru pamatā ir pilnīgi testa protokoli, kas izdoti, pamatojoties uz ESAO standartizētajiem kodeksiem kā alternatīvu testu protokoliem, kuri sagatavoti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 167/2013 un saskaņā ar minēto regulu pieņemtajiem deleģētajiem un īstenošanas aktiem.

3. papildinājums

ES tipa apstiprinājuma sertifikāta papildinājuma paraugs

Papildinājums ES tipa apstiprinājuma sertifikātam

To tiesību aktu saraksts, kuram atbilst transportlīdzekļa tips

Aizpildīt tikai gadījumā, ja tipa apstiprinājums atbilst Regulas (ES) Nr. 167/2013 25. panta 6. punktam

Punkts

Priekšmets

Atsauce uz normatīvo aktu

Grozījumi veikti ar un/vai īstenošanas pakāpe

Piemērojams versijai

TRANSPPORTLĪDZEKĻA FUNKCIONĀLĀ DROŠUMA PRASĪBAS

1

Transportlīdzekļa konstrukcijas stiprība

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 II pielikums

 

 

2

Maksimālais projektētais ātrums, ātruma regulatori un ātruma ierobežošanas ierīces

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 III pielikums

 

 

3

Stūres iekārta ātrgaitas traktoriem

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 IV pielikums

 

 

4

Stūrēšana

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 V pielikums

 

 

5

Spidometri

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 VI pielikums

 

 

6

Redzamības zona un priekšējā stikla tīrītāji

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 VII pielikums

 

 

7

Stiklojums

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 VIII pielikums

 

 

8

Atpakaļskata spoguļi

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 IX pielikums

 

 

9

Vadītāja informācijas sistēmas

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 X pielikums

 

 

10

Apgaismojuma ierīces, gaismas signālierīces un to gaismas avoti

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XI pielikums

 

 

11

Apgaismojuma ierīkošana

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XII pielikums

 

 

12

Transportlīdzeklī esošu personu aizsardzība, tai skaitā iekšējā apdare, pagalvji, drošības jostas, transportlīdzekļa durvis

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XIII pielikums

 

 

13

Transportlīdzekļa ārpuse un aprīkojums

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XIV pielikums

 

 

14

Elektromagnētiskā savietojamība

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XV pielikums

 

 

15

Skaņas signālierīces

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XVI pielikums

 

 

16

Sildierīces

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XVII pielikums

 

 

17

Ierīces, kas paredzētas, lai novērstu neatļautu lietošanu

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XVIII pielikums

 

 

18

Numura zīme

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XIX pielikums

 

 

19

Ražotāja normatīvā plāksnīte un marķējums

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XX pielikums

 

 

20

Gabarīti un piekabes masa

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXI pielikums

 

 

21

Maksimālā pilnā masa

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXII pielikums

 

 

22

Balasta masas

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXIII pielikums

 

 

23

Elektrosistēmu drošība

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXIV pielikums

 

 

24

Degvielas tvertnes

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXV pielikums

 

 

25

Pakaļējās drošības konstrukcijas

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXVI pielikums

 

 

26

Sānu aizsardzība

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXVII pielikums

 

 

27

Kravas platformas

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXVIII pielikums

 

 

28

Jūgierīces

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXIX pielikums

 

 

29

Riepas

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXX pielikums

 

 

30

Pretšļakatu ierīces

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXXI pielikums

 

 

31

Atpakaļgaitas pārnesums

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXXII pielikums

 

 

32

Kāpurķēdes

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXXIII pielikums

 

 

33

Mehāniskās sakabes

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/208 XXXIV pielikums

 

 

TRANSPORTLĪDZEKĻA BREMZĒŠANAS PRASĪBAS

34

Bremzēšanas ierīču un piekabes bremžu savienojumu konstruēšana un uzstādīšana

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/68 I pielikums

 

 

35

Bremžu sistēmu un piekabes bremžu savienojumu un ar tām/tiem aprīkotu transportlīdzekļu testēšana un veiktspēja

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/68 II pielikums

 

 

36

Reakcijas laika mērīšana

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/68 III pielikums

 

 

37

Bremžu sistēmu un piekabju bremžu savienojumu enerģijas avoti un enerģijas uzkrāšanas ierīces un ar šādiem enerģijas avotiem un enerģijas uzkrāšanas ierīcēm aprīkoti transportlīdzekļi

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/68 IV pielikums

 

 

38

Atsperu bremzes un ar tām aprīkoti transportlīdzekļi

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/68 V pielikums

 

 

39

Stāvbremžu sistēmas, kuras aprīkotas ar bremžu cilindra mehāniskās bloķēšanas ierīci

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/68 VI pielikums

 

 

40

Alternatīvas testēšanas prasības transportlīdzekļiem, kuriem I tipa, II tipa vai III tipa testi nav obligāti

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/68 VII pielikums

 

 

41

Inerces bremzēšanas sistēmu, bremzēšanas ierīču un piekabes bremžu savienojumu testēšana un tādu transportlīdzekļu testēšana, kas ar tām aprīkoti bremzēšanas nolūkā

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/68 VIII pielikums

 

 

42

Hidrostatiskās piedziņas transportlīdzekļi un šādu transportlīdzekļu bremžu ierīces un bremžu sistēmas

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/68 IX pielikums

 

 

43

Transportlīdzekļu kompleksu elektroniskās vadības sistēmu drošības aspekti

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/68 X pielikums

 

 

44

Testa procedūras, kas attiecas uz bremžu pretbloķēšanas sistēmām un ar tām aprīkotiem transportlīdzekļiem

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/68 XI pielikums

 

 

45

EBS transportlīdzekļiem ar pneimatisko bremžu sistēmu vai transportlīdzekļiem ar datu pārraidi caur ISO 7638 kontaktspraudņa 6. un 7. izvadu un ar šādām EBS aprīkoti transportlīdzekļi

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/68 XII pielikums

 

 

46

Vienas līnijas tipa hidrauliskie savienojumi un ar tiem aprīkoti transportlīdzekļi

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/68 XIII pielikums

 

 

TRANSPORTLĪDZEKĻA KONSTRUKCIJA UN VISPĀRĪGAS TIPA APSTIPRINĀJUMA PRASĪBAS

47

Tipa apstiprināšanas procedūru pasākumi, tostarp virtuālās testēšanas prasības

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 III pielikums

 

 

48

Ražošanas atbilstības pasākumi

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 IV pielikums

 

 

49

Piekļuve remonta un tehniskās apkopes informācijai

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 V pielikums

 

 

50

Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (dinamiskā testēšana)

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 VI pielikums

 

 

51

Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (kāpurķēžu traktori)

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 VII pielikums

 

 

52

Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (statiskā testēšana)

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 VIII pielikums

 

 

53

Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (šauras šķērsbāzes traktoru priekšgalā piestiprinātas apgāšanās aizsargkonstrukcijas)

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 IX pielikums

 

 

54

Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (šauras šķērsbāzes traktoru pakaļgalā piestiprinātas apgāšanās aizsargkonstrukcijas)

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 X pielikums

 

 

55

Konstrukcijas aizsardzībai pret krītošiem priekšmetiem

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XI pielikums

 

 

56

Pasažieru sēdekļi

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XII pielikums

 

 

57

Trokšņa līmenis, kas iedarbojas uz vadītāju

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XIII pielikums

 

 

58

Vadītāja sēdeklis

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XIV pielikums

 

 

59

Darbības telpa un piekļūšana vadītāja vietai

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XV pielikums

 

 

60

Jūgvārpstas

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XVI pielikums

 

 

61

Piedziņas sastāvdaļu aizsardzība

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XVII pielikums

 

 

62

Drošības jostu stiprinājumi

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XVIII pielikums

 

 

63

Drošības jostas

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XIX pielikums

 

 

64

Aizsardzība pret caurdurošiem priekšmetiem

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XX pielikums

 

 

65

Izplūdes gāzu sistēma

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XXI pielikums

 

 

66

Operatora rokasgrāmata

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XXII pielikums

 

 

67

Vadības ierīces, tostarp vadības sistēmu drošība un izturība, un avārijas un automātiskās apturēšanas ierīces

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XXIII pielikums

 

 

68

Aizsardzība pret citiem mehāniskiem apdraudējumiem

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XXIV pielikums

 

 

69

Aizsargi un drošības ierīces

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XXV pielikums

 

 

70

Informatīvi brīdinājumi un marķējumi

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XXVI pielikums

 

 

71

Materiāli un ražojumi

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XXVII pielikums

 

 

72

Akumulatori

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XXVIII pielikums

 

 

73

Aizsardzība pret bīstamām vielām

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XXIX pielikums

 

 

74

Tehnisko dienestu izpildes standarti un izvērtēšana

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1322/2014 XXX pielikums

 

 

VIDES RAKSTURLIELUMU UN SPĒKIEKĀRTU VEIKTSPĒJAS PRASĪBAS

75

ES tipa apstiprinājums dzinēju tipam vai saimei lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļa tipam kā atsevišķai tehniskai vienībai attiecībā uz piesārņotāju emisiju

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/96 I pielikums

 

 

76

ES tipa apstiprinājums lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļa tipam, kas aprīkots ar dzinēja tipu vai saimi, attiecībā uz piesārņotāju emisiju

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/96 II pielikums

 

 

77

Ārējā trokšņa līmenis

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/96 III pielikums

 

 

4. papildinājums

Paraugs ES tipa apstiprinājuma sertifikātam transportlīdzekļa sistēmai

ES TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

C PARAUGS

(izmanto transportlīdzekļa sistēmas apstiprinājumam)

ES TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Apstiprinātājiestādes zīmogs

Paziņojums par:

ES tipa apstiprinājumu (1):

ES tipa apstiprinājuma paplašinājumu (1):

ES tipa apstiprinājuma atteikumu (1):

ES tipa apstiprinājuma atsaukumu (1):

sistēmas tipam/transportlīdzekļa tipam attiecībā uz sistēmu (1) (0)

atsaucoties uz … Komisijas Deleģētās(-o) regulas(-u) (ES) Nr. …/… pielikumu(-iem) (7) (un Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. …/… (1) … pielikumu(-iem) (7)), kas pēdējo reizi grozīti ar (Komisijas Deleģēto) (1) (Eiropas Parlamenta un Padomes) (1) regulu (ES) Nr …/… (1) (6)

ES tipa apstiprinājuma numurs (1): …

Paplašinājuma/atteikuma/atsaukuma iemesls (1): …

I IEDAĻA

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)): …

2.2.   Tips: …

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese: …

2.3.1.   Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

2.4.   Transportlīdzeklis(-ļi), kuriem ir paredzēta sistēma (8):

2.4.1.   Tips (2): …

2.4.2.   Variants(-i) (2): …

2.4.3.   Versija(-as) (2): …

2.4.4.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.4.5.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekssv (3): …

II IEDAĻA

1.   Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests: …

2.   Testa protokola datums: …

3.   Testa protokola numurs: …

III IEDAĻA

Apakšā parakstījusies persona apstiprina ražotāja apraksta precizitāti pievienotajā informācijas dokumentā par iepriekš aprakstīto sistēmas tipu/transportlīdzekļa tipu attiecībā uz sistēmu (1) (0), kura(-as) viens vai vairāki reprezentatīvi paraugi, ko izvēlējusi ES tipa apstiprinātājiestāde, ir iesniegti kā… (0) tipa prototipi, un to, ka pievienotie testu rezultāti attiecas uz… (0) tipu.

1.   Šis sistēmas tips/transportlīdzekļa tips attiecībā uz sistēmu (1) (0) un sastāvdaļa(-as) un/vai atsevišķa(-as) tehniska(-as) vienība(-as), kas uzstādīta(-as) transportlīdzeklim(-ļiem) (9), atbilst/neatbilst (1) attiecīgo normatīvo aktu tehniskajām prasībām.

2.   Apstiprinājums ir piešķirts/paplašināts/atteikts/atsaukts (1)

2.1.   Apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 35. pantu un attiecīgi apstiprinājuma derīgums ir ierobežots līdz dd/mm/gg (6).

3.   Derīguma ierobežojumi (1) (6): …

Vieta: …

Datums: …

Vārds, uzvārds un paraksts (vai “uzlabota elektroniskā paraksta” attēls saskaņā ar Direktīvu 99/93/EK, tostarp pārbaudes dati): …

Pielikumi:

 

Informācijas pakete

 

Testa protokols

NB!

Ja šo paraugu izmanto sistēmas tipa apstiprinājumam kā izņēmumu jaunai tehnoloģijai vai jaunam konceptam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 35. pantu, sertifikāta galvenē raksta “ES PROVIZORISKS TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS, KAS DERĪGS TIKAI … TERITORIJĀ (4)”. Provizoriskajā tipa apstiprinājuma sertifikātā norāda arī ierobežojumus, kas ir noteikti attiecībā uz tā derīgumu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 25. panta 4. punktu.

ES TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

2. iedaļa

Šis ES tipa apstiprinājums attiecas uz sistēmas tipu/transportlīdzekļa tipu attiecībā uz sistēmu (1) (0).

Sastāvdaļa(-as) un/vai atsevišķa(-as) tehniska(-as) vienība(-as), ko paredzēts uzstādīt transportlīdzeklim(-ļiem) (8), lai panāktu atbilstību sistēmas tipa apstiprinājumam:

Sastāvdaļa/atsevišķa tehniska vienība (10)

Burtciparzīme (10)

Tipa apstiprinājuma numurs

 

 

 

Paskaidrojošas piezīmes, kas attiecas uz 4. papildinājumu

(zemsvītras piezīmju zīmes, zemsvītras piezīmes un paskaidrojumi nav jānorāda transportlīdzekļa sistēmas ES tipa apstiprinājuma sertifikātā)

(0)

Norādīt sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisko vienību saskaņā ar šīs regulas VI pielikuma 6-1. tabulas pirmo sleju (piem., dzinēja/dzinēju saimes uzstādīšana)

(1)

Svītrot, ja nav piemērojams.

(2)

Norādīt burtciparu kodu Tips-Variants-Versija vai “TVV”, kas piešķirts katram tipam, variantam un versijai, kā noteikts šīs regulas I pielikuma B daļas 2.3. punktā. Lai identificētu variantu un versijas, var izmantot šīs regulas I pielikuma B daļas 2.2. punktā doto tabulu.

(3)

Klasificēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 4. pantu; ir jānorāda kodi, piemēram, “T4.3a” zema klīrensa traktoriem, kuru maksimālais projektētais ātrums nepārsniedz 40 km/h.

(4)

Norādīt dalībvalsti.

(5)

Piemēro tikai sistēmas tipa apstiprinājumam kā izņēmumu attiecībā uz jaunu tehnoloģiju vai jaunu konceptu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 35. pantu.

(6)

Norādīt Komisijas Deleģētās regulas jaunākos grozījumus saskaņā ar grozījumu, ko piemēro ES tipa apstiprinājumam.

(7)

Attiecīgā Komisijas Deleģētās regulas pielikuma romiešu numurs vai vairāki attiecīgie tās pašas Komisijas Deleģētās regulas pielikumu romiešu numuri.

(8)

Sniegt šo informāciju par katru transportlīdzekļa tipu.

(9)

Skatīt 2. iedaļu.

(10)

Atbilstīgi šīs regulas VI pielikuma 6-1. tabulai.

5. papildinājums

Paraugs ES tipa apstiprinājuma sertifikātam atsevišķai tehniskai vienībai vai sastāvdaļai

ES TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

D PARAUGS

(izmantot sastāvdaļas/atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājumam)

ES TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Apstiprinātājiestādes zīmogs

Paziņojums par:

ES tipa apstiprinājumu (1):

ES tipa apstiprinājuma paplašinājumu (1):

ES tipa apstiprinājuma atteikumu (1):

ES tipa apstiprinājuma atsaukumu (1):

sastāvdaļas/atsevišķas tehniskas vienības tipam (1) (0)

atsaucoties uz Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. …/… … pielikumu(-iem) (5) (un Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. …/… … pielikumu(-iem) (5)) (1), kas pēdējo reizi grozīti ar (Komisijas Deleģēto) (1) (Eiropas Parlamenta un Padomes) (1) regulu (ES) Nr …/… (1) (6)

ES tipa apstiprinājuma numurs (1): …

Paplašinājuma/atteikuma/atsaukuma iemesls (1): …

I IEDAĻA

2.1.   Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums(-i)): …

2.2.   Tips: …

2.2.1.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.3.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese: …

2.3.1.   Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es): …

2.3.2.   Ražotāja pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese: …

2.4.   Atsevišķas tehniskas vienības gadījumā transportlīdzeklis(-ļi), kuram(-iem) tā ir paredzēta (6):

2.4.1.   Tips (2): …

2.4.2.   Variants(-i) (2): …

2.4.3.   Versija(-as) (2): …

2.4.4.   Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir): …

2.4.5.   Transportlīdzekļa kategorija, apakškategorija un ātruma indekss (3): …

2.6.   Tipa apstiprinājuma marķējuma atrašanās vieta un piestiprināšanas veids: …

II IEDAĻA

1.   Par testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests: …

2.   Testa protokola datums: …

3.   Testa protokola numurs: …

III IEDAĻA

Apakšā parakstījusies persona apstiprina ražotāja apraksta precizitāti pievienotajā informācijas dokumentā par iepriekš aprakstīto sastāvdaļas/atsevišķas tehniskas vienības tipu (1) (0), kura viens vai vairāki reprezentatīvi paraugi, ko izvēlējusi ES tipa apstiprinātājiestāde, ir iesniegti kā… (0) tipa prototipi, un to, ka pievienotie testu rezultāti attiecas uz… (0) tipu.

1.   Sastāvdaļas/atsevišķas tehniskās vienības tips (1) (0) atbilst/neatbilst (1) attiecīgo normatīvo aktu tehniskajām prasībām.

2.   Apstiprinājums ir piešķirts/paplašināts/atteikts/atsaukts (1)

2.1.   Apstiprinājums ir piešķirts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 35. pantu un attiecīgi apstiprinājuma derīgums ir ierobežots līdz dd/mm/gg (4).

3.   Derīguma ierobežojumi (1) (4): …

Vieta: …

Datums: …

Vārds, uzvārds un paraksts (vai “uzlabota elektroniskā paraksta” attēls saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/93/EK, tostarp pārbaudes dati): …

Pielikumi:

 

Informācijas pakete

 

Testa protokols

NB!

Ja šo paraugu izmanto sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājumam kā izņēmumu jaunai tehnoloģijai vai jaunam konceptam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 35. pantu, sertifikāta galvenē raksta “ES PROVIZORISKS TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS, KAS DERĪGS TIKAI … (3) TERITORIJĀ”. Provizoriskajā tipa apstiprinājuma sertifikātā norāda arī ierobežojumus, kas ir noteikti attiecībā uz tā derīgumu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 25. panta 4. punktu.

Paskaidrojošas piezīmes, kas attiecas uz 5. papildinājumu

(zemsvītras piezīmju zīmes, zemsvītras piezīmes un paskaidrojumi nav jānorāda atsevišķas tehniskas vienības vai sastāvdaļas ES tipa apstiprinājuma sertifikātā)

(0)

Norādīt sastāvdaļu/atsevišķo tehnisko vienību saskaņā ar šīs regulas VI pielikuma 6-1. tabulas pirmo sleju (piem., apgāšanās aizsargkonstrukcija (ROPS)(dinamiskā testēšana)).

(1)

Svītrot, ja nav piemērojams.

(2)

Norādīt burtciparu kodu Tips-Variants-Versija vai “TVV”, kas piešķirts katram tipam, variantam un versijai, kā noteikts šīs regulas I pielikuma B daļas 2.3. punktā. Lai identificētu variantu un versijas, var izmantot šīs regulas I pielikuma B daļas 2.3. punktā doto tabulu.

(3)

Norādīt dalībvalsti.

(4)

Piemēro tikai sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājumam kā izņēmumu attiecībā uz jaunu tehnoloģiju vai jaunu konceptu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 35. pantu.

(5)

Attiecīgā Komisijas Deleģētās regulas pielikuma romiešu numurs vai vairāki attiecīgie tās pašas Komisijas Deleģētās regulas pielikumu romiešu numuri.

(6)

Sniegt šo informāciju par katru transportlīdzekļa tipu.

6. papildinājums

Paraugs ES tipa apstiprinājuma sertifikāta atsevišķai tehniskai vienībai vai sastāvdaļai papildinājumam

Papildinājums ES tipa apstiprinājuma sertifikātam

PAPILDINĀJUMS ES TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTAM AR TIPA APSTIPRINĀJUMA NUMURU …

1.   … (2) izmantošanas ierobežojumi (1)  (2): …

2.   … (2) montēšanas īpašie nosacījumi (3)  (2): …

3.   Piezīmes (2): …

Paskaidrojošas piezīmes, kas attiecas uz 6. papildinājumu

(zemsvītras piezīmju zīmes, zemsvītras piezīmes un paskaidrojumi nav jānorāda ES tipa apstiprinājuma sertifikāta papildinājumā)


(1)  Svītrot, ja nav piemērojams.

(2)  Norādīt sastāvdaļu vai atsevišķo tehnisko vienību saskaņā ar šīs regulas VI pielikuma 6-1. tabulas pirmo sleju (piem., apgāšanās aizsargkonstrukcija (ROPS)(dinamiskā testēšana)).

(3)  Svītrot, ja nav piemērojams.


VI PIELIKUMS

ES tipa apstiprinājuma sertifikātu numerācijas sistēma

1.   Es tipa apstiprinājuma sertifikātus numurē saskaņā ar šajā pielikumā noteikto metodi.

2.   ES tipa apstiprinājuma numurs sastāv no četrām iedaļām gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājumiem un piecām iedaļām sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprinājumiem, kā sīkāk aprakstīts turpmāk. Visos gadījumos iedaļas atdala ar zvaigznīti (“*”).

2.1.   1. iedaļa. Mazo burtu “e”, kuram seko tās dalībvalsts atšķirības numurs, kura izsniegusi ES tipa apstiprinājumu, piemēro visiem tipa apstiprinājuma numuriem.

1

Vācija

19

Rumānija

2

Francija

20

Polija

3

Itālija

21

Portugāle

4

Nīderlande

23

Grieķija

5

Zviedrija

24

Īrija

6

Beļģija

25

Horvātija

7

Ungārija

26

Slovēnija

8

Čehija

27

Slovākija

9

Spānija

29

Igaunija

11

Apvienotā Karaliste

32

Latvija

12

Austrija

34

Bulgārija

13

Luksemburga

36

Lietuva

17

Somija

49

Kipra

18

Dānija

50

Malta

2.2.   2. iedaļa. Piemērojamās Eiropas Parlamenta un Padomes vai Komisijas Deleģētās regulas numurs.

2.2.1.   ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma gadījumā norāda “167/2013”.

2.2.2.   Valsts mazās sērijas gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 37. pantu gadījumā pirms “167/2013” norāda lielos burtus NKS.

2.2.3.   Sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājuma gadījumā norāda attiecīgās Komisijas deleģētās regulas numuru, ar kuru papildina Regulu (ES) Nr. 167/2013: “2015/208”, “2015/68”, “1322/2014” vai “2015/96”.

2.3.   3. iedaļa. Jaunākā Komisijas deleģētā regula (piem., “RRR/2016”), ar kuru izdara grozījumus, pēc kuras seko sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības identifikācijas kods, tipa apstiprinājumam piemērojamais īstenošanas posms un/vai ierīces klase saskaņā ar 6-1. tabulu.

ES gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma gadījumā 3. iedaļu izlaiž.

2.3.2.   Sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības ES tipa apstiprinājuma gadījumā norāda jaunākās Komisijas Deleģētās regulas, ar kuru izdara grozījumus, numuru, pēc kura seko burtciparzīme, kā noteikts 6-1. tabulā, lai skaidri identificētu sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisko vienību.

2.4.   4. iedaļa. Kārtas numurs tipa apstiprinājuma sertifikātiem.

Kārtas numurs ar nullēm sākumā (pēc vajadzības) nosaka tipa apstiprinājuma numuru. Kārtas numurā ir pieci cipari, un tas sākas ar “00001”.

2.5.   5. iedaļa. Kārtas numurs, lai norādītu tipa apstiprinājuma paplašinājuma numuru:

divu ciparu kārtas numurs ar nulli sākumā, ja piemērojams, sākot no “00” katram izdotajam tipa apstiprinājuma numuram.

3.   Tikai uz transportlīdzekļa ražotāja normatīvās(-ajām) plāksnītes(-ēm) 5. iedaļu izlaiž.

4.   Tipa apstiprinājuma numuru izskats (ar fiktīviem kārtas numuriem un fiktīvu grozošās Komisijas Deleģētās regulas numuru (“RRR/2016”) paskaidrojuma nolūkā)

Piemērs sastāvdaļas tipa apstiprinājumam riepai, ko izdevusi Francija un kas vēl nav paplašināts:

e2*2015/208*2015/208M*00003*00

=

e2

=

Francija (1. iedaļa)

=

2015/208

=

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/208 (2. iedaļa)

=

2015/208M

=

atkārtoti “Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/208”, lai norādītu, ka tā nav grozīta, un burts “M”, lai norādītu, ka tā ir riepa (3. iedaļa)

=

00003

=

tipa apstiprinājuma kārtas numurs (4. iedaļa)

=

00

=

paplašinājuma numurs (5. iedaļa)

Piemērs transportlīdzekļa sistēmas tipa apstiprinājumam attiecībā uz dzinēja/dzinēju saimes uzstādīšanu, kas grozīts ar citu Komisijas Deleģēto regulu RRR/2016, ko izdevusi Bulgārija un kurš ir divas reizes paplašināts:

e34*2015/96*RRR/2016A*00403*02

=

e34

=

Bulgārija (1. iedaļa)

=

2015/96

=

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/96 (2. iedaļa)

=

RRR/2016A

=

grozošās Komisijas Deleģētās regulas numurs (RRR/2016) un burts “A”, lai norādītu, ka tā ir dzinēja/dzinēju saimes uzstādīšana (3. iedaļa)

=

00403

=

tipa apstiprinājuma kārtas numurs (4. iedaļa)

=

02

=

paplašinājuma numurs (5. iedaļa)

Piemērs valsts mazās sērijas gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam, ko ir izdevusi Austrija un kas ir vienu reizi paplašināts un piešķirts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 42. pantu:

e12*NKS167/2013*00001*01

=

e12

=

Austrija (1. iedaļa)

=

NKS167/2013

=

Regula (ES) Nr. 167/2013, pirms kuras norādīts valsts mazās sērijas nosaukums (2. iedaļa)

=

00001

=

tipa apstiprinājuma kārtas numurs (4. iedaļa)

=

01

=

paplašinājuma numurs (5. iedaļa)

Piemērs gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma numuram, ko izdevusi Nīderlande un kas ir paplašināts piecas reizes:

e4*167/2013*10690*05

=

e4

=

Nīderlande (1. iedaļa)

=

167/2013

=

Regula (ES) Nr. 167/2013 (2. iedaļa)

=

10690

=

tipa apstiprinājuma kārtas numurs (4. iedaļa)

=

05

=

paplašinājuma numurs (5. iedaļa)

6-1. tabula

ES tipa apstiprinājuma sertifikātu sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām numerācijas sistēmas kodi

I SARAKSTS – Vides raksturlielumu un spēkiekārtu veiktspējas prasības

Sistēma vai sastāvdaļa/atsevišķa tehniska vienība (ATV)

Komisijas Deleģētā regula (ES)

Burtciparzīme

Sistēma: dzinēja/dzinēju saimes uzstādīšana

2015/96

A

Sistēma: ārējais skaņas līmenis

2015/96

B

Sastāvdaļa/ATV: dzinējs/dzinēju saime

2015/96

C


II SARAKSTS – Transportlīdzekļa funkcionālās drošuma prasības

Sistēma vai sastāvdaļa/atsevišķa tehniska vienība (ATV)

Komisijas Deleģētā regula (ES)

Burtciparzīme

Sistēma: vadītāja informācija

2015/208

D

Sistēma: apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšana

2015/208

E

Sistēma: elektromagnētiskā savietojamība

2015/208

F

Sistēma: skaņas signālierīces(-ču) uzstādīšana

2015/208

G

Sistēma: atpakaļskata spoguļu uzstādīšana

2015/208

H

Sistēma: kāpurķēžu šasijas uzstādīšana

2015/208

I

ATU: elektrisku /elektronisku mezglu elektromagnētiskā savietojamība

2015/208

J

Sastāvdaļa/ATV: balasta masas

2015/208

K

Sastāvdaļa/ATV: sānu un/vai pakaļējās aizsargkonstrukcijas

2015/208

L

Sastāvdaļa: riepa

2015/208

M

Sastāvdaļa/ATV: mehāniska sakabe (dinamiskā testa metode)

2015/208

ND

Sastāvdaļa/ATV: mehāniska sakabe (statiskā testa metode)

2015/208

NS


III SARAKSTS – Transportlīdzekļa bremzēšanas prasības

Sistēma vai sastāvdaļa/atsevišķa tehniska vienība (ATV)

Komisijas Deleģētā regula (ES)

Burtciparzīme

Sistēma: bremzēšana

2015/68

P


IV SARAKSTS – Transportlīdzekļu konstrukcijas prasības un vispārīgas tipa apstiprinājuma prasības

Sistēma vai sastāvdaļa/atsevišķa tehniska vienība (ATV)

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr.

Burtciparzīme

Sistēma: trokšņa līmenis, kas iedarbojas uz vadītāju

1322/2014

R

Sistēma: drošības jostu stiprinājumi

1322/2014

S

Sistēma: aizsardzība pret bīstamām vielām

1322/2014

T

ATV: apgāšanās aizsargkonstrukcija (ROPS) (dinamiskā testēšana)

1322/2014

U1

ATV: apgāšanās aizsargkonstrukcija (ROPS) (kāpurķēžu traktori)

1322/2014

U2

ATV: apgāšanās aizsargkonstrukcija (ROPS) (statiskā testēšana)

1322/2014

U3

ATV: apgāšanās aizsargkonstrukcija (ROPS) (šauras šķērsbāzes traktoru priekšgalā montētas konstrukcijas, statiskā testēšana)

1322/2014

U4S

ATV: apgāšanās aizsargkonstrukcija (ROPS) (šauras šķērsbāzes traktoru priekšgalā montētas konstrukcijas, dinamiskā testēšana)

1322/2014

U4D

ATV: apgāšanās aizsargkonstrukcija (ROPS) (šauras šķērsbāzes traktoru pakaļgalā montētas konstrukcijas, statiskā testēšana)

1322/2014

U5S

ATV: apgāšanās aizsargkonstrukcija (ROPS) (šauras šķērsbāzes traktoru pakaļgalā montētas konstrukcijas, dinamiskā testēšana)

1322/2014

U5D

ATV: konstrukcija aizsardzībai pret krītošiem priekšmetiem (FOPS)

1322/2014

V

Sastāvdaļa/ATV: vadītāja sēdeklis (A kategorija – I klase)

1322/2014

W1

Sastāvdaļa/ATV: vadītāja sēdeklis (A kategorija – II klase)

1322/2014

W2

Sastāvdaļa/ATV: vadītāja sēdeklis (A kategorija – III klase)

1322/2014

W3

Sastāvdaļa/ATV: vadītāja sēdeklis (B kategorija)

1322/2014

W4

Sastāvdaļa/ATV: drošības jostas

1322/2014

X

ATV: aizsardzība pret caurdurošiem priekšmetiem

1322/2014

Y


VII PIELIKUMS

Testu rezultātu lapas paraugs

1.   Vispārīgas prasības

1.1.   Tipa apstiprinātājiestāde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 167/2013 25. panta 3. punktu nodrošina un pievieno ES tipa apstiprinājuma sertifikātam testu rezultātu lapas, ievērojot šā pielikuma 1. papildinājumā sniegto paraugu.

1.2.   Visos gadījumos informācijai ir jābūt tādai, no kuras ir skaidri saprotams, uz kuru variantu un versiju tā attiecas. Vienai versijai nevar būt vairāk kā viens rezultāts. Atsevišķu rezultātu kombinācija vienai versijai, norādot sliktākos rezultātus, tomēr ir pieļaujama. Šajā gadījumā ar piezīmi jānorāda, ka ar (*) apzīmētajām vienībām ir uzrādīti vienīgi vissliktākie rezultāti.

1. papildinājums

Testu rezultātu lapas paraugs

ES TESTA REZULTĀTU LAPA

PARAUGS

Formāts: A4 (210 × 297 mm)

TESTU REZULTĀTI

(jāaizpilda ES tipa apstiprinātājiestādei un jāpievieno ES tipa apstiprinājuma sertifikātam)

1.   Trokšņa līmeņa testa rezultāti (ārējais):

Mērījumi veikti saskaņā ar III pielikumu Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/96, kas pēdējo reizi grozīta ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) …/… (1) (3)

Variants/versija:

Kustībā:

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Stacionāri:

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Dzinēja apgriezienu skaits:

… min– 1

… min– 1

… min– 1

2.   Izplūdes gāzu emisijas testu rezultāti

Mērījumi veikti saskaņā ar:

I pielikumu Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/96, kas pēdējo reizi grozīta ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) …/… (1) (3): jā/nē (1);

XII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/68/EK, kas pēdējo reizi grozīta ar (Komisijas) (1) Direktīvu Nr. …/…/ES (1) (4): jā/nē (1);

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 595/2009, kas pēdējo reizi grozīta ar (Komisijas Deleģēto) (1) (Eiropas Parlamenta un Padomes) (1) regulu (ES) Nr. …/… (1) (5): jā/nē (1); vai

4.B pielikumu ANO EEK Noteikumu Nr. 96 04. grozījumu sērijā (OV L 88, 22.3.2014., 1. lpp.): jā/nē (1).

2.1.    NRSC/ESC/WHSC (1) galīgie testa rezultāti (ieskaitot nolietošanās koeficientu):

Variants/versija:

Posms

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx (6)

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC + NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

2.2.    NRTC/ETC/WHTC (1) galīgie testa rezultāti (ieskaitot nolietošanās koeficientu un svērto vidējo vērtību karstās un aukstās iedarbināšanas pārejas ciklam) (2):

Variants/versija

Posms

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NMHC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CH4

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NRTC karstā cikla CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NRTC karstā cikla darbs

… kWh

… kWh

… kWh

Ciklā patērētā jauda karstajai iedarbināšanai bez reģenerācijas

… kWh

… kWh

… kWh

3.   Trokšņa līmenis vadītāja kabīnē

Mērījumi veikti saskaņā ar XIII pielikumu Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1322/2014, kas pēdējo reizi grozīta ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) …/… (1) (3)

Variants/versija:

Trokšņa līmenis, kas iedarbojas uz vadītāju

… dB(A)