24.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 78/9


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/490

(2015. gada 23. marts),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 297/95 attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras maksu korekciju atbilstoši inflācijas līmenim

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 10. februāra Regulu (EK) Nr. 297/95 par maksām, kas maksājamas Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūrai (1), un jo īpaši tās 12. panta piekto daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 726/2004 (2) 67. panta 3. punktu Eiropas Zāļu aģentūras (turpmāk “Aģentūra”) ieņēmumus veido Savienības ieguldījums un maksas, ko Aģentūrai maksā uzņēmumi. Regulā (EK) Nr. 297/95 ir noteiktas šādu maksu kategorijas un apmēri.

(2)

Minētās maksas būtu jāatjaunina, ņemot vērā 2014. gada inflācijas līmeni. Kā liecina Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) publicētie dati, 2014. gadā inflācijas līmenis Eiropas Savienībā bija – 0,1 %.

(3)

Vienkāršības labad koriģētie maksu apmēri būtu jānoapaļo līdz tuvākajiem EUR 100.

(4)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 297/95.

(5)

Juridiskās noteiktības labad šī regula nebūtu jāpiemēro derīgiem pieteikumiem, par kuriem 2015. gada 1. aprīlī vēl nav pieņemts lēmums.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 297/95 12. pantu atjauninātajām maksām jāstājas spēkā 2015. gada 1. aprīlī. Tādēļ ir lietderīgi, ka šī regula steidzami stājas spēkā un ka to piemēro no minētās dienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 297/95 groza šādi:

1)

regulas 3. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu groza šādi:

i)

a) apakšpunkta pirmajā daļā “EUR 278 500” aizstāj ar “EUR 278 200”;

ii)

b) apakšpunktu groza šādi:

apakšpunkta pirmajā daļā “EUR 108 100” aizstāj ar “EUR 108 000”,

apakšpunkta otrajā daļā “EUR 180 000” aizstāj ar “EUR 179 800”;

iii)

c) apakšpunktu groza šādi:

apakšpunkta pirmajā daļā “EUR 83 600” aizstāj ar “EUR 83 500”,

apakšpunkta otrajā daļā “no EUR 20 900 līdz EUR 62 700” aizstāj ar “no EUR 20 900 līdz EUR 62 600”;

b)

panta 2. punkta b) apakšpunktu groza šādi:

i)

apakšpunkta pirmajā daļā “EUR 83 600” aizstāj ar “EUR 83 500”;

ii)

apakšpunkta otrajā daļā “no EUR 20 900 līdz EUR 62 700” aizstāj ar “no EUR 20 900 līdz EUR 62 600”;

c)

panta 6. punktu groza šādi:

i)

punkta pirmajā daļā “EUR 99 900” aizstāj ar “EUR 99 800”;

ii)

punkta otrajā daļā “no EUR 24 900 līdz EUR 74 900” aizstāj ar “no EUR 24 900 līdz EUR 74 800”;

2)

regulas 4. pantā “EUR 69 400” aizstāj ar “EUR 69 300”;

3)

regulas 5. panta 1. punktu groza šādi:

a)

punkta a) apakšpunktu groza šādi:

i)

apakšpunkta pirmajā daļā “EUR 139 400” aizstāj ar “EUR 139 300”;

ii)

apakšpunkta ceturtajā daļā “EUR 69 400” aizstāj ar “EUR 69 300”;

b)

punkta b) apakšpunktu groza šādi:

i)

apakšpunkta pirmajā daļā “EUR 69 400” aizstāj ar “EUR 69 300”;

ii)

apakšpunkta otrajā daļā “EUR 117 700” aizstāj ar “EUR 117 600”;

4)

regulas 7. panta pirmajā daļā “EUR 69 400” aizstāj ar “EUR 69 300”,

5)

regulas 8. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu groza šādi:

i)

punkta otrajā daļā “EUR 83 600” aizstāj ar “EUR 83 500”;

ii)

punkta ceturtajā daļā “no EUR 20 900 līdz EUR 62 700” aizstāj ar “no EUR 20 900 līdz EUR 62 600”;

b)

panta 2. punktu groza šādi:

i)

punkta otrajā daļā “EUR 278 500” aizstāj ar “EUR 278 200”;

ii)

punkta trešajā daļā “EUR 139 400” aizstāj ar “EUR 139 300”;

iii)

punkta piektajā daļā “no EUR 3 000 līdz EUR 240 000” aizstāj ar “no EUR 3 000 līdz EUR 239 800”;

iv)

punkta sestajā daļā “no EUR 3 000 līdz EUR 120 200” aizstāj ar “no EUR 3 000 līdz EUR 120 100”.

2. pants

Šo regulu nepiemēro derīgiem pieteikumiem, par kuriem 2015. gada 1. aprīlī vēl nav pieņemts lēmums.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 23. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 35, 15.2.1995., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regula (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.).