20.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/42


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/463

(2015. gada 19. marts),

ar ko attiecībā uz polivinilspirta (E 1203) specifikāciju groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (1) un jo īpaši tās 14. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (2), un jo īpaši tās 7. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (ES) Nr. 231/2012 (3) ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas.

(2)

Minētās specifikācijas var atjaunināt saskaņā ar vienoto procedūru, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1331/2008 3. panta 1. punktā, pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc pieteikuma saņemšanas.

(3)

2011. gada 7. septembrī tika iesniegts pieteikums par grozījumu specifikācijā, kas attiecas uz pārtikas piedevu polivinilspirts (E 1203). Pieteikumu darīja pieejamu dalībvalstīm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 4. pantu.

(4)

Pašreizējā specifikācijā attiecībā uz pārtikas piedevas polivinilspirts (E 1203) šķīdību noteikts: “Šķīst ūdenī; vāji šķīst etanolā”. Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra Veselības un patērētāju aizsardzības institūts (IHCP) veica pētījumu par polivinilspirta šķīdību (4), lai esošajā Savienības specifikācijā atjauninātu datus attiecībā uz tā šķīdību etanolā.

(5)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) izvērtēja IHCP veiktā polivinilspirta šķīdības testa rezultātus un pieteikuma iesniedzēja sniegto informāciju (5). Iestāde uzskata, ka izmaiņas specifikācijā attiecībā uz polivinilspirta šķīdību etanolā neietekmē polivinilspirta kā pārtikas piedevas nekaitīgumu.

(6)

Ņemot vērā iesniegto pieteikumu, IHCP veiktos pētījumus un Iestādes veikto izvērtējumu, ir lietderīgi aprakstu par pārtikas piedevas polivinilspirts (E 1203) šķīdību etanolā (≥ 99,8 %) grozīt uz “praktiski nešķīst vai nešķīst”.

(7)

Tādēļ Regula (ES) Nr. 231/2012 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 19. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.

(2)  OV L 354, 31.12.2008., 1. lpp.

(3)  Komisijas 2012. gada 9. marta Regula (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas (OV L 83, 22.3.2012., 1. lpp.).

(4)  João F. A. Lopes un Catherine Simoneau, 2014. Solubility of Polyvinyl Alcohol in Ethanol. EFSA supporting publication 2014:EN-660, 20 lpp.

(5)  EFSA Journal 2014; 12(9):3820.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikuma ierakstā “E 1203 polivinilspirts” specifikāciju attiecībā uz šķīdību aizstāj ar šādu:

“Šķīdība

Šķīst ūdenī; praktiski nešķīst vai nešķīst etanolā (≥ 99,8 %)”