20.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/19


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/461

(2015. gada 19. marts),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūru, lai pieņemtu kopīgu lēmumu par pieteikumu grupas iekšējā modeļa izmantošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (1) un jo īpaši tās 231. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Efektīva apmaiņa ar atbilstīgu informāciju starp attiecīgajām valsts uzraudzības iestādēm ir būtiska, lai nodrošinātu efektīvu procedūru kopīga lēmuma par grupas iekšējiem modeļiem pieņemšanai.

(2)

Lai nodrošinātu kopīga lēmuma pieņemšanas procedūras konsekventu piemērošanu, ir svarīgi, lai katrs posms būtu skaidri definēts. Skaidri noteikta procedūra arī atvieglo informācijas apmaiņu, sekmē savstarpēju sapratni, pilnveido attiecības starp attiecīgajām uzraudzības iestādēm un veicina efektīvu uzraudzību.

(3)

Ļoti būtiska kopīga lēmuma pieņemšanas procedūrai ir savlaicīga un reālistiska plānošana. Katrai attiecīgajai uzraudzības iestādei būtu grupas uzraudzības iestādei savlaicīgi jāsniedz atbilstīga informācija.

(4)

Skaidras procedūras noteikšanai un dokumentēšanai attiecībā uz kopīgā lēmuma saturu un īstenošanu būtu jānodrošina, ka kopīgais lēmums ir pilnībā pamatots.

(5)

Procedūrai, saskaņā ar ko pieņem kopīgu lēmumu par pieteikumu grupas iekšējā modeļa izmantošanai, vajadzētu būt vienotai gan attiecībā uz kopīgu lēmumu par būtiskām izmaiņām, gan attiecībā uz kopīgu lēmumu par izmaiņām nostādnē grupas iekšējo modeļu parauga mainīšanai.

(6)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI).

(7)

EAAPI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, analizējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi atzinumu no ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 (2) 37. pantu.

(8)

Lai veicinātu juridisko noteiktību attiecībā uz uzraudzības režīmu Direktīvas 2009/138/EK 308.a pantā noteiktajā pakāpeniskās ieviešanas periodā, kas sāksies 2015. gada 1. aprīlī, ir svarīgi nodrošināt, ka šī regula stājas spēkā pēc iespējas drīzāk – nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šī regula nosaka procedūras, kas jāievēro uzraudzības iestādēm, pieņemot kopīgu lēmumu, kā minēts Direktīvas 2009/138/EK 231. panta 2. punktā, par pieteikumu atļaujai izmantot grupas iekšējo modeli, lai aprēķinātu konsolidēto grupas maksātspējas kapitāla prasību, kā arī apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību grupas maksātspējas kapitāla prasību.

2. pants

Definīcija

Šajā regulā “attiecīgās uzraudzības iestādes” ir visu to dalībvalstu uzraudzības iestādes, kurās atrodas katras saistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, kuras iesniedz pieteikumu atļaujai izmantot grupas iekšējo modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, galvenie biroji.

3. pants

Vienošanās par procedūru

1.   Attiecīgās uzraudzības iestādes vienojas par procedūru, lai pieņemtu kopīgu lēmumu, un veidu, kā to padarīt oficiālu, tostarp par grafiku, galvenajiem pasākumiem un sasniedzamajiem rezultātiem, ņemot vērā arī Direktīvā 2009/138/EK noteiktās prasības, kā turpmāk precizēts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/35 (3), ar ko papildina Direktīvu 2009/138/EK. Lai darītu visu iespējamo savu pilnvaru robežās kopīga lēmuma panākšanai saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 231. panta 2. punktu, katra attiecīgā uzraudzības iestāde nodrošina, lai savlaicīgi tiktu veikti galvenie pasākumi un panākti sasniedzamie rezultāti, kas noteikti attiecībā uz apstiprināto procedūru.

2.   Attiecīgās uzraudzības iestādes, vienojoties par procedūru, ņem vērā jebkādus juridiskos kavēkļus vai iekšējās procedūras, kas tās var kavēt noteiktajā termiņā sniegt savu oficiālo viedokli par pieteikumu. Tālab visas attiecīgās uzraudzības iestādes informē pārējos par jebkādiem juridiskajiem šķēršļiem vai iekšējām procedūrām, kas var pastāvēt attiecīgajā uzraudzības iestādē.

3.   Attiecīgās uzraudzības iestādes, tiklīdz tas ir iespējams, sniedz citām attiecīgajām iestādēm jebkādu informāciju, kas var būt svarīga lēmumam par pieteikumu.

4.   Ja kāda attiecīgā uzraudzības iestāde izvirza jautājumu par procedūru – jo īpaši tad, ja vienprātība par lēmumu, visticamāk, netiks sasniegta –, tā paskaidro iemeslus citām attiecīgajām uzraudzības iestādēm un norāda, vai ir paredzējusi vērsties ar šo jautājumu EAAPI saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 231. panta 3. punktu. Grupas uzraudzības iestāde apspriežas ar visām attiecīgajām uzraudzības iestādēm, lai rastu risinājumu attiecīgajā jautājumā. Uzraudzības iestādes vienojas par termiņu risinājuma rašanai.

5.   Ja apstiprinātajā termiņā netiek rasts apmierinošs risinājums un attiecīgā uzraudzības iestāde nolemj vērsties ar šo jautājumu EAAPI, tā rīkojas nekavējoties.

4. pants

Lēmuma priekšlikums

1.   Pirms lēmuma priekšlikuma iesniegšanas attiecīgās uzraudzības iestādes apliecina, ka ir pabeigts pieteikuma novērtējums un ka šā novērtējuma iznākums ir pamats lēmuma pieņemšanai par pieteikumu.

2.   Citas attiecīgās uzraudzības iestādes rakstiski iesniedz grupas uzraudzības iestādei savu viedokli par lēmuma projektu, apkopojot veiktā novērtējuma rezultātus.

3.   Grupas uzraudzības iestāde, ņemot vērā citu attiecīgo uzraudzības iestāžu sniegto viedokli, kā minēts 2. punktā, sagatavo rakstisku lēmuma priekšlikuma projektu, attiecīgā gadījumā iekļaujot noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz ierosināto lēmumu. Šajā priekšlikumā tiek iekļauts lēmuma pamatojums un, attiecīgā gadījumā, noteikumu un nosacījumu pamatojums.

4.   Izstrādājot lēmuma priekšlikumu, grupas uzraudzības iestāde attiecīgā gadījumā ņem vērā viedokļus, ko pieteikuma novērtējuma veikšanas gaitā paudušas citas attiecīgās uzraudzības iestādes par to, cik piemērots ir grupas iekšējais modelis konsolidētās grupas maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai. Attiecīgā gadījumā grupas uzraudzības iestāde ņem vērā arī viedokļus, ko par grupas iekšējo modeli paudušas citas uzraudzības iestādes uzraudzītāju kolēģijā.

5.   Grupas uzraudzības iestāde nosūta lēmuma priekšlikumu attiecīgajām uzraudzības iestādēm un, attiecīgā gadījumā, citiem kolēģijas locekļiem un dalībniekiem.

6.   Citas attiecīgās uzraudzības iestādes rakstiski sniedz grupas uzraudzības iestādei savu viedokli par lēmuma priekšlikumu, tostarp, attiecīgā gadījumā, savu viedokli par noteikumiem un nosacījumiem, kas attiecas uz ierosināto lēmumu. Grupas uzraudzības iestāde apkopo saņemtos viedokļus un sniedz kopsavilkumu par tiem citām attiecīgajām uzraudzības iestādēm.

7.   Grupas uzraudzības iestāde organizē vismaz vienu sanāksmi ar citām attiecīgajām uzraudzības iestādēm, lai apspriestu lēmuma priekšlikumu un saņemtos viedokļus. Šīs sanāksmes var notikt kā fiziskas tikšanās vai arī, izmantojot citus līdzekļus, ja par to panākta vienošanās ar visām attiecīgajām uzraudzības iestādēm. Diskusijas mērķis ir panākt vienprātību par kopīgu lēmumu. Pēc tam katra attiecīgā uzraudzības iestāde apstiprina savu viedokli vai rakstiski nosūta savu galīgo viedokli un iebildumus grupas uzraudzības iestādei.

5. pants

Galīgais lēmums

1.   Attiecībā uz Direktīvas 2009/138/EK 231. panta 5. punktā izklāstīto gadījumu, ja ir pieņemts kopīgs lēmums, grupas uzraudzības iestāde:

a)

dokumentē galīgo lēmumu par pieteikumu un, attiecīgā gadījumā, par noteikumiem un nosacījumiem, kas uz šo lēmumu attiecas;

b)

nosūta galīgo lēmumu visiem kolēģijas locekļiem un, attiecīgā gadījumā, dalībniekiem kopā ar attiecīgo uzraudzības iestāžu viedokļiem.

Pirmajā daļā minētajā gadījumā vienošanos par galīgo lēmumu rakstiski apstiprina attiecīgo uzraudzības iestāžu pārstāvji, kuriem ir pietiekamas pilnvaras, lai varētu uzņemties saistības savu attiecīgo iestāžu vārdā.

2.   Attiecībā uz Direktīvas 2009/138/EK 231. panta 6. punktā izklāstīto gadījumu, ja nav pieņemts kopīgs lēmums, grupas uzraudzības iestāde:

a)

dokumentē savu galīgo lēmumu;

b)

dokumentē 4. panta 7. punktā minētos viedokļus un iebildumus;

c)

norāda attiecīgo uzraudzības iestāžu viedokļus un iebildumus un, attiecīgā gadījumā, iemeslu, kāpēc grupas uzraudzības iestāde nav rīkojusies saskaņā ar šiem viedokļiem, darot zināmu savu lēmumu attiecīgajām uzraudzības iestādēm dokumentā saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 231. panta 6. punktu;

d)

nosūta lēmumu kopā ar attiecīgo uzraudzības iestāžu viedokļiem un iebildumiem pārējiem kolēģijas locekļiem un, attiecīgā gadījumā, dalībniekiem.

6. pants

Lēmuma paziņošana

1.   Kad ir pieņemts galīgais lēmums, grupas uzraudzības iestāde nekavējoties paziņo lēmumu pieteikuma iesniedzējam.

2.   Ja ir nolemts atļaut izmantot grupas iekšējo modeli, grupas uzraudzības iestāde lēmumā norāda:

a)

vai lēmums ir bijis kopīgs lēmums saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 231. panta 5. punktu vai arī to pieņēmusi grupas uzraudzības iestāde saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 231. panta 6. punktu;

b)

šāda lēmuma pieņemšanas iemeslus;

c)

to saistīto uzņēmumu nosaukumus, kuri iekļauti iekšējā modeļa piemērošanas jomā grupas maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai;

d)

to saistīto uzņēmumu nosaukumus, kuriem ir atļauts izmantot grupas iekšējo modeli savas maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai;

e)

attiecīgā gadījumā – riskus un nozīmīgas uzņēmējdarbības vienības daļēja iekšējā modeļa piemērošanas jomas ietvaros;

f)

sākuma datumu, no kura c) un d) apakšpunktā norādītās maksātspējas kapitāla prasības aprēķina, izmantojot grupas iekšējo modeli;

g)

attiecīgā gadījumā – noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz atļauju izmantot grupas iekšējo modeli, un pamatojumu šiem noteikumiem un nosacījumiem;

h)

attiecīgā gadījumā – prasību uzņēmumam izstrādāt un iesniegt plānu iekšējā modeļa piemērošanas jomas paplašināšanai, tostarp plāna aprakstu un grafiku;

i)

attiecīgā gadījumā – integrācijas paņēmienu, kurš apstiprināts izmantošanai, lai integrētu daļēju iekšējo modeli maksātspējas kapitāla prasības standarta formulā.

3.   Ja ir nolemts neatļaut izmantot grupas iekšējo modeli, grupas uzraudzības iestāde lēmumā iekļauj īsu aprakstu par tām iekšējā modeļa daļām vai aspektiem, kas neatbilst prasībām par grupas iekšējā modeļa izmantošanu, kā arī precīzu atsauci uz prasībām, kuras nav izpildītas. Paziņojumā norāda arī to, ka noraidījums nav pamats secināt, ka citas prasības ir novērtētas kā ievērotas.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 19. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 12, 17.1.2015., 1. lpp.).