20.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 76/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/460

(2015. gada 19. marts),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūru iekšējā modeļa apstiprināšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (1) un jo īpaši tās 114. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām jāatbilst Direktīvas 2009/138/EK prasībām attiecībā uz iekšējiem modeļiem. Tās var mainīt savu iekšējo modeli saskaņā ar apstiprināto nostādni modeļa mainīšanai atbilstīgi Direktīvas 2009/138/EK 115. pantam.

(2)

Lai veiktu būtiskas iekšējā modeļa izmaiņas, nelielas izmaiņas, kuras apvienojumā tiek uzskatītas par būtiskām izmaiņām, un izmaiņas nostādnē modeļa mainīšanai, ir jāsaņem iepriekšējs uzraudzības iestādes apstiprinājums. Noteikumi par procedūru, kas jāievēro attiecībā uz iekšējo modeļu apstiprināšanu, būtu saskaņotā veidā jāpiemēro attiecībā uz būtisku iekšējā modeļa izmaiņu apstiprināšanu un jebkurām izmaiņām nostādnē modeļa mainīšanai.

(3)

Lai iekšējā modelī iekļautu jaunus elementus, piemēram, tādus papildu riskus, kuri nav iekļauti iekšējā modeļa piemērošanas jomā vai uzņēmējdarbības vienību darbības jomā, ir jāsaņem uzraudzības iestādes apstiprinājums, kā noteikts Direktīvas 2009/138/EK 112. pantā.

(4)

Ņemot vērā savstarpējo atkarību starp dažādiem apstiprinājuma pieteikumiem saskaņā ar Direktīvu 2009/138/EK, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībām, kad tās iesniedz pieteikuma iekšējā modeļa apstiprināšanai, būtu jāinformē uzraudzības iestāde par citiem tobrīd jau iesniegtiem vai turpmāko sešu mēnešu laikā plānotiem pieteikumiem, kas attiecas uz Direktīvas 2009/138/EK 308.a panta 1. punktā minēto posteņu apstiprinājumiem. Šāda prasība ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka uzraudzības novērtējumi ir balstīti uz pārredzamu un objektīvu informāciju.

(5)

Procedūrai iekšējā modeļa apstiprināšanai un būtisku izmaiņu apstiprināšanai iekšējā modelī būtu jāparedz nepārtraukta saziņa starp uzraudzības iestādēm un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību. Ir lietderīgi uzsākt saziņu pirms oficiālā pieteikuma iesniegšanas uzraudzības iestādēm. Pēc tam, kad iekšējais modelis vai būtiskas izmaiņas ir apstiprinātas, saziņa būtu jāturpina uzraudzības pārbaudes procesa laikā.

(6)

Apstiprināšanas procedūras laikā uzraudzības iestādēm vajadzētu būt iespējai pieprasīt veikt pielāgojumus iekšējā modelī vai pārejas plānā, kā izklāstīts Direktīvas 2009/138/EK 113. pantā.

(7)

Šajā regulā izklāstītie noteikumi par procedūrām, kas jāievēro attiecībā uz iekšējā modeļa apstiprināšanu, iekšējā modeļa izmaiņu apstiprināšanu un nostādnes individuālā līmenī izmantotu iekšējo modeļu modeļa mainīšanai apstiprināšanu, būtu saskaņotā veidā jāpiemēro gan procedūrām, kas attiecas uz iekšējiem modeļiem konsolidētās grupas maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, gan procedūrām, kas attiecas uz grupas iekšējiem modeļiem.

(8)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Eiropas Komisijai iesniegusi Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde.

(9)

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 (2) 37. pantu izveidotās ieinteresēto personu grupas atzinumu.

(10)

Lai veicinātu juridisko noteiktību attiecībā uz uzraudzības režīmu Direktīvas 2009/138/EK 308.a pantā noteiktajā pakāpeniskās ieviešanas periodā, kas sāksies 2015. gada 1. aprīlī, ir svarīgi nodrošināt, ka šī regula stājas spēkā pēc iespējas drīzāk – nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka:

a)

Direktīvas 2009/138/EK 112. pantā minēto procedūru apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību iesniegto pieteikumu apstiprināšanai attiecībā uz pilnīgu un daļēju iekšējo modeļu izmantošanu, lai aprēķinātu maksātspējas kapitāla prasību;

b)

procedūru apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību iesniegto pieteikumu apstiprināšanai attiecībā uz būtiskām iekšējā modeļa izmaiņām un izmaiņām nostādnē iekšējā modeļa mainīšanai saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 115. pantu.

2. pants

Pieteikums maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, izmantojot iekšējo modeli

1.   Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz uzraudzības iestādei rakstisku pieteikumu apstiprinājumam, lai varētu aprēķināt maksātspējas kapitāla prasību, izmantojot iekšējo modeli.

2.   Pieteikumu iesniedz vienā no tās dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai ir galvenais birojs, vai valodā, par kuru tā ir vienojusies ar uzraudzības iestādēm.

3.   Iesniedzot pieteikumu par iekšējā modeļa izmantošanu maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības iesniedz dokumentārus pierādījumus, kuros izklāstīts, kā iekšējais modelis atbilst Direktīvas 2009/138/EK 101. un 120. līdz 125. pantā noteiktajām prasībām un daļēja iekšējā modeļa gadījumā – arī Direktīvas 2009/138/EK 113. pantā noteiktajām prasībām. Uzraudzības iestāde var pieprasīt papildu informāciju saskaņā ar 3. pantu.

4.   Dokumentārajos pierādījumos, kas minēti 3. punktā, ietilpst vismaz:

a)

pavadvēstule:

i)

pieteikums apstiprinājumam, lai varētu izmantot iekšējo modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai no konkrēta datuma, un vispārējs paskaidrojums par iekšējo modeli, tostarp modeļa struktūras un piemērošanas jomas īss apraksts;

ii)

apliecinājums par laikposmu pirms pieteikuma iesniegšanas, kurā iekšējais modelis ticis izmantots riska pārvaldības sistēmā un lēmumu pieņemšanas procesos saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 120. pantā izklāstītajām prasībām;

iii)

apliecinājums, ka pieteikums ir pilnīgs un ietver precīzu aprakstu par iekšējo modeli un ka nav izlaists neviens būtisks fakts;

iv)

apliecinājums par to, vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība ir daļa no grupas, kura izmanto iekšējo modeli konsolidētās grupas maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, vai par to, ka pieteikums, lai varētu izmantot jebkādu iekšējo modeli konsolidētās grupas maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, ticis iesniegts, nesaņemot paziņojumu par lēmumu;

v)

citu pieteikumu saraksts, kurus apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība iesniegusi vai tobrīd plāno iesniegt turpmāko sešu mēnešu laikā, lai saņemtu kādu no Direktīvas 2009/138/EK 308. panta a) punkta 1. apakšpunktā norādītajiem apstiprinājumiem, norādot arī attiecīgos pieteikuma datumus;

vi)

to attiecīgo apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības darbinieku kontaktinformācija, kuri iesaistīti ar iekšējo modeli saistītajās darbībās, kā arī to attiecīgo šīs sabiedrības darbinieku kontaktinformācija, kuriem var iesniegt papildu informācijas pieteikumus;

b)

paskaidrojums par to, kā iekšējais modelis aptver visus apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības materiālos un kvantificējamos riskus. Ja pieteikums apstiprinājuma saņemšanai attiecas uz daļēju iekšējo modeli, paskaidrojums attiecas tikai uz tiem materiālajiem un kvantificējamiem riskiem, kas ietilpst daļēja iekšējā modeļa piemērošanas jomā, un apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība sniedz arī paskaidrojumu par to, kā ir izpildīti Direktīvas 2009/138/EK 113. pantā minētie papildu nosacījumi;

c)

skaidrojums par to, cik piemērota un efektīva ir iekšējā modeļa integrēšana riska pārvaldības sistēmā, un par iekšējā modeļa lomu pārvaldes sistēmā, tostarp to, kā iekšējais modelis ļauj apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai pastāvīgi noteikt, izmērīt, uzraudzīt, pārvaldīt un paziņot riskus; šim nolūkam pieteikumā iekļauj attiecīgos izrakstus no Direktīvas 2009/138/EK 41. panta 3. punktā minētās riska pārvaldības nostādnes;

d)

apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības veikts novērtējums un pamatojums par iekšējā modeļa būtiskajām priekšrocībām, trūkumiem un ierobežojumiem, tostarp pašnovērtējums par atbilstību 2. punktā minētajām prasībām; apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība arī īsumā izklāsta savu plānu iekšējā modeļa turpmākajai uzlabošanai, lai novērstu atklātos trūkumus vai ierobežojumus vai lai attīstītu vai paplašinātu iekšējo modeli;

e)

ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība ietilpst grupā, kas izmanto iekšējo modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, vai ja pieteikums, lai varētu izmantot jebkādu iekšējo modeli konsolidētās grupas maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, ticis iesniegts, nesaņemot paziņojumu par lēmumu, – pamatojums par to, kāpēc grupas iekšējais modelis nav piemērots sabiedrības riska profilam, un izklāsts par atšķirībām starp iekšējo modeli, ko izmanto individuālā līmenī, un grupas iekšējo modeli;

f)

iekšējā modeļa tehniskās specifikācijas, tostarp sīks apraksts par iekšējā modeļa struktūru, kā arī iekšējā modeļa pamatā esošo pieņēmumu saraksts un pamatojums, ja pielāgojumam šajos pieņēmumos būtu būtiska ietekme uz maksātspējas kapitāla prasību;

g)

skaidrojums par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas piemērotību, ņemot vērā modeļa struktūru un piemērošanas jomu;

h)

skaidrojums par personāla, kas ir atbildīgs par iekšējā modeļa izstrādi un apstiprināšanu, resursu, prasmju un objektivitātes atbilstību;

i)

nostādne iekšējā modeļa mainīšanai, kā minēts Direktīvas 2009/138/EK 115. pantā;

j)

apraksts par procedūru, kas atbilstīgi Direktīvas 2009/138/EK 121. panta 2. punktam nodrošina konsekvenci starp metodēm, kuras izmanto varbūtības sadalījuma prognozes aprēķināšanai, un metodēm, ko izmanto tehnisko rezervju aprēķināšanai;

k)

iekšējā modelī izmantoto datu saraksts, norādot to avotu, raksturojumu un lietojumu, un apraksts par procedūru, kas nodrošina to, ka dati ir precīzi, pilnīgi un atbilstoši;

l)

iepriekšējā peļņas un zaudējumu attiecinājuma rezultāti un peļņas un zaudējumu attiecinājuma precizējums saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 123. pantu, norādot peļņu un zaudējumus, sabiedrības nozīmīgās uzņēmējdarbības vienības un kopējās peļņas vai zaudējumu attiecinājumu uz riska kategorijām un nozīmīgajām uzņēmējdarbības vienībām;

m)

iekšējā modeļa neatkarīgās apstiprināšanas procedūras apraksts un ziņojums par iepriekšējā novērtējuma rezultātiem saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 124. pantu, tostarp informācija par saņemtajiem ieteikumiem un to, kā tie tikuši izpildīti;

n)

to dokumentu saraksts, kuri veido daļu no iekšējā modeļa dokumentācijas, kā izklāstīts Direktīvas 2009/138/EK 125. pantā;

o)

ja apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība izmanto modeli vai datus, kas iegūti no trešās personas, kā minēts Direktīvas 2009/138/EK 126. pantā, – pierādījumi, ka šāda ārēja modeļa vai datu izmantošana nemazina apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības spēju izpildīt minētās direktīvas 101. un 120. līdz 125. pantā izklāstītās prasības; daļēja iekšējā modeļa gadījumā atbilstīgi minētās direktīvas 113. pantam – skaidrojums par šā modeļa vai datu piemērotību izmantošanai iekšējā modelī un to, kāpēc priekšroka dota ārējiem modeļiem vai datiem, nevis iekšējiem modeļiem vai datiem;

p)

maksātspējas kapitāla prasības aplēse, ko aprēķina saskaņā ar iekšējo modeli visdetalizētākajā līmenī atbilstīgi apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības riska kategorizācijai, un maksātspējas kapitāla prasības aplēse, ko aprēķina pēc standarta formulas tās visdetalizētākajā līmenī par pēdējo iespējamo brīdi pirms pieteikuma iesniegšanas dienas, kad maksātspējas kapitāla prasība tikusi aprēķināta, izmantojot standarta formulu. Ja pieteikums iesniegts pirms maksātspējas kapitāla prasību aprēķina, maksātspējas kapitāla prasības aplēsi saskaņā ar standarta formulu aprēķina pēc standarta formulas, izmantojot standarta formulas parametrus, nevis apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai specifiskos parametrus;

q)

to apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības uzņēmējdarbības daļu identifikācija, kuras ir klasificētas kā nozīmīgas uzņēmējdarbības vienības, un šādas klasifikācijas pamatojums;

r)

attiecībā uz daļējiem iekšējiem modeļiem – skaidrojums par to, kā ierosinātā integrācijas metode atbilst Direktīvas 2009/138/EK 113. panta 1. punktā izklāstītajām prasībām, – un, ja metode atšķiras no standarta integrācijas metodes, kas minēta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/35 (3) 239. panta 1. punktā, – ierosinātās integrācijas metodes pamatojums.

5.   Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība iesniedz dokumentārus pierādījumus tam, ka pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras ir apstiprinājušas pieteikumu, kā izklāstīts Direktīvas 2009/138/EK 116. pantā.

6.   Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība sniedz visu pieteikumā iekļauto dokumentu un pierādījumu sarakstu. Ja dokumenta saturs ir nozīmīgs saistībā ar citiem dokumentiem, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība raksturo šā nozīmīguma būtību un ietver savstarpējas atsauces.

3. pants

Pieteikuma novērtēšana

1.   Uzraudzības iestāde apstiprina apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības pieteikuma saņemšanu.

2.   Uzraudzības iestādes 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas izvērtē, vai pieteikums ir pilnīgs. Pieteikumu par iekšējā modeļa izmantošanu maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai uzskata par pilnīgu, ja tajā ir ietverti visi 2. panta 2. punktā paredzētie dokumentārie pierādījumi.

3.   Ja uzraudzības iestādes konstatē, ka pieteikums nav pilnīgs, tās nekavējoties informē apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību, kura ir iesniegusi pieteikumu, par to, ka sešu mēnešu apstiprinājuma periods nav sācies, un paskaidro iemeslus, kādēļ pieteikums nav pilnīgs.

4.   Ja uzraudzības iestādes konstatē, ka pieteikums ir pilnīgs, tās informē apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību, kura ir iesniegusi pieteikumu, ka pieteikums ir pilnīgs, un norāda datumu, no kura sākas sešu mēnešu periods. Minētais datums ir datums, kurā ticis saņemts pilnīgs pieteikums.

5.   Ja uzraudzības iestādes ir atzinušas pieteikumu par pilnīgu, tas nekavē uzraudzības iestādi pieprasīt papildu informāciju, kas tai vajadzīga novērtējuma veikšanai. Pieprasījumā norāda nepieciešamo papildu informāciju un šāda pieprasījuma iemeslus.

6.   Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība nodrošina, ka uzraudzības iestādēm visas pieteikuma novērtēšanas laikā tiek darīti pieejami visi Direktīvas 2009/138/EK 125. pantā minētie dokumenti, tostarp, ja iespējams, elektroniskā formā.

7.   Pieteikuma novērtējuma ietvaros uzraudzības iestādes pastāvīgi sazinās ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību, tostarp tās var pieprasīt veikt pielāgojumus iekšējā modelī un – attiecībā uz daļēju iekšējo modeli – pārejas plānā, kā izklāstīts Direktīvas 2009/138/EK 113. pantā.

8.   Ja uzraudzības iestādes konstatē, ka varētu būt iespējams apstiprināt iekšējo modeli, ja tiktu veikti iekšējā modeļa pielāgojumi, tās var informēt par to apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību.

9.   Ja uzraudzības iestādes pieprasa papildu informāciju vai iekšējā modeļa pielāgojumus, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība var pieprasīt apturēt sešu mēnešu apstiprinājuma periodu, kas minēts Direktīvas 2009/138/EK 112. panta 4. punktā. Apturēšana beidzas, kad apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība ir veikusi nepieciešamos pielāgojumus un uzraudzības iestādes ir saņēmušas grozītu pieteikumu, kurā sniegti dokumentāri pierādījumi par pielāgojumiem. Uzraudzības iestādes informē apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību par jauno apstiprinājuma perioda beigu termiņu.

4. pants

Sabiedrības tiesības atsaukt pieteikumu

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība, kas ir iesniegusi pieteikumu par iekšējā modeļa izmantošanu maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, var pieteikumu atsaukt, rakstveidā par to paziņojot uzraudzības iestādei jebkurā laikā pirms lēmuma par pieteikumu pieņemšanas.

5. pants

Lēmums par pieteikumu

1.   Uzraudzības iestāde apstiprina pieteikumu iekšējā modeļa izmantošanai tikai tad, ja tā ir pārliecinājusies, ka apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības sistēmas risku noteikšanai, mērīšanai, uzraudzībai, pārvaldībai un ziņošanai ir atbilstīgas, un jo īpaši, ja tā ir pārliecinājusies, ka iekšējais modelis atbilst Direktīvas 2009/138/EK 101., 112. un 120. līdz 125. pantā, kā arī 113. pantā izklāstītajām prasībām attiecībā uz daļēju iekšējo modeli.

2.   Turklāt uzraudzības iestāde apstiprina pieteikumu iekšējā modeļa izmantošanai tikai tad, ja tā ir pārliecinājusies, ka nostādne modeļa mainīšanai atbilst Direktīvas 2009/138/EK 115. pantā izklāstītajām prasībām. Ja uzraudzības iestāde ir pieņēmusi lēmumu par pieteikumu, tā nekavējoties rakstiski paziņo savu lēmumu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai. Lēmumā ietver:

a)

ja uzraudzības iestāde apstiprina pieteikumu, – sākuma datumu, no kura modeli izmanto maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai;

b)

ja uzraudzības iestāde apstiprina pieteikumu, – visus noteikumus un nosacījumus, kas saistīti ar apstiprinājuma lēmumu, un šo noteikumu un nosacījumu pamatojumu;

c)

ja uzraudzības iestāde noraida pieteikumu, – iemeslus, kas ir šā lēmuma pamatā;

d)

ja uzraudzības iestāde ir pieprasījusi pārejas plānu saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 113. pantu, – lēmumu par pārejas plāna apstiprināšanu, kā minēts 6. pantā.

3.   Uzraudzības iestādes neizpauž informāciju par to, ka apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība ir iesniegusi pieteikumu par iekšējā modeļa izmantošanu maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai un par to, ka kāds pieteikums ir ticis noraidīts vai atsaukts.

6. pants

Pārejas plāns modeļa piemērošanas jomas paplašināšanai

1.   Gadījumā, kas minēts Direktīvas 2009/138/EK 113. panta 2. punktā, uzraudzības iestāde paskaidro pārejas plāna pieprasīšanas iemeslus un nosaka minimālo piemērošanas jomu, kas iekšējam modelim jāaptver pēc pārejas plāna īstenošanas.

2.   Pārejas plānu apstiprina apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūra, kura skaidri nosaka plāna īstenošanas periodu, piemērošanas jomas paplašināšanu un pasākumus un resursus, kas nepieciešami, lai paplašinātu iekšējā modeļa piemērošanas jomu. Uzraudzības iestādes novērtē sabiedrības iesniegto plānu. Uzraudzības iestāde nepieciešamības gadījumā var pieprasīt iesniegt apstiprināšanai grozītu pārejas plānu, ko apstiprinājusi pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūra.

3.   Ja sabiedrība neīsteno pārejas plānu modeļa piemērošanas jomas paplašināšanai, uzraudzības iestāde var, neskarot nekādus citus uzraudzības pasākumus, veikt jebkuru no šādiem pasākumiem:

a)

pagarināt termiņu plāna īstenošanai;

b)

pagarināt termiņu plāna īstenošanai ar nosacījumu, ka plāns tiek grozīts;

c)

pieprasīt, lai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība aprēķina maksātspējas kapitāla prasību saskaņā ar standarta formulu, kā izklāstīts Direktīvas 2009/138/EK 103. līdz 111. pantā;

d)

atļaut izmantot daļēju iekšējo modeli, kam ir šaurāks tvērums nekā 1. punktā minētā minimālā piemērošanas joma.

7. pants

Iekšējā modeļa izmaiņas

1.   Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība pieteikumā par būtisku iekšējā modeļa izmaiņu apstiprināšanu iekļauj dokumentārus pierādījumus tam, ka pēc nozīmīgu izmaiņu piemērošanas iekšējam modelim tiktu izpildītas prasības, kas izklāstītas Direktīvas 2009/138/EK 101., 112. un 120. līdz 126. pantā, kā arī attiecībā uz daļēju iekšējo modeli – minētās direktīvas 113. pantā.

2.   Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība pieteikumā iekļauj 2. pantā paredzētos dokumentus, ja to saturu ietekmētu būtiskās izmaiņas iekšējā modelī, norādot izmaiņas tajos un sniedzot sīku aprakstu par būtisko izmaiņu kvalitatīvo un kvantitatīvo ietekmi uz apstiprināto iekšējo modeli un tā rezultātiem.

8. pants

Izmaiņas nostādnē iekšējā modeļa mainīšanai

1.   Pieteikumā apstiprinājumam, lai varētu veikt izmaiņas nostādnē iekšējā modeļa mainīšanai, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība iekļauj pamatojumu izmaiņām šajā nostādnē un pierādījumus tam, ka pēc izmaiņu piemērošanas būtu ievērotas prasības šīs nostādnes apstiprināšanai.

2.   Uzraudzības iestādes apstiprina pieteikumu par izmaiņu veikšanu nostādnē iekšējā modeļa mainīšanai, tikai tad, ja tās ir pārliecinājušās, ka nostādnes piemērošanas joma ir visaptveroša un ka nostādnē iekšējā modeļa mainīšanai aprakstītās procedūras nodrošina to, ka iekšējais modelis pastāvīgi atbilst Direktīvas 2009/138/EK 101., 112. un 120. līdz 125. pantā izklāstītajām prasībām, kā arī – attiecībā uz daļēju iekšējo modeli – minētās direktīvas 113. pantā izklāstītajām prasībām.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 19. marts

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 12, 17.1.2015., 1. lpp.).