6.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 62/16


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/360

(2015. gada 5. marts),

ar ko atļauj privātu cūkgaļas uzglabāšanu un iepriekš nosaka atbalsta summu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 18. panta 2. punktu, 20. panta c), k), l), m) un n) punktu un 223. panta 3. punkta c) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 16. decembra Regulu (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (2) un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 17. panta pirmās daļas h) punktā paredzēta iespēja piešķirt atbalstu par privātu cūkgaļas uzglabāšanu.

(2)

Vidējās reģistrētās Savienības tirgus cenas vairāk nekā 18 secīgas nedēļas ir bijušas zemākas par salīdzināmajiem robežlielumiem, kuri noteikti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 7. panta 1. punkta f) apakšpunktā, un tas ir negatīvi ietekmējis cūkkopības nozarē esošās rezerves. Ilgstoši sarežģītā tirgus situācija apdraud daudzu saimniecību finansiālo stabilitāti. Šķiet, lai atjaunotu tirgus līdzsvaru un palielinātu cenas, ir nepieciešama cūkgaļas pagaidu izņemšana no tirgus. Tāpēc ir lietderīgi piešķirt atbalstu par privātu cūkgaļas uzglabāšanu un tā summu noteikt jau iepriekš.

(3)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 826/2008 (3) ir paredzēti kopīgi noteikumi par privātas uzglabāšanas atbalsta shēmu īstenošanu.

(4)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 826/2008 6. pantam iepriekš noteikts atbalsts jāpiešķir saskaņā ar minētās regulas III nodaļā paredzētajiem sīki izstrādātajiem noteikumiem un nosacījumiem.

(5)

Šā pasākuma pārvaldības vienkāršošanai cūkgaļas produkti būtu jāklasificē kategorijās pēc uzglabāšanas izmaksu līdzības.

(6)

Lai atvieglotu pārvaldi un kontroli saistībā ar līgumu noslēgšanu, būtu jānosaka minimālie produktu daudzumi, kas būtu jāparedz katram pieteikumam.

(7)

Jānosaka nodrošinājums, lai panāktu, ka uzņēmēji izpilda savas līgumsaistības un pasākumam ir vēlamā ietekme uz tirgu.

(8)

Regulas (EK) Nr. 826/2008 35. pantā noteikts, kāda informācija dalībvalstīm jāsniedz Komisijai. Šajā regulā ir lietderīgi noteikt dažus īpašus noteikumus par to, cik bieži būtu jāsniedz paziņojumi par pieteikumos norādītajiem daudzumiem.

(9)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

1.   Šajā regulā paredzēts atbalsts par privātu cūkgaļas uzglabāšanu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 17. panta pirmās daļas h) punktā.

2.   To produktu kategoriju saraksts, par kurām ir tiesības saņemt atbalstu, un attiecīgā atbalsta apjoms ir noteikts šīs regulas pielikumā.

3.   Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, piemēro Regulu (EK) Nr. 826/2008.

2. pants

Pieteikumu iesniegšana

1.   Pieteikumus atbalsta saņemšanai par tādu cūkgaļas produktu kategoriju privātu uzglabāšanu, par kurām ir tiesības saņemt 1. pantā minēto atbalstu, var iesniegt no 2015. gada 9. marta.

2.   Pieteikumā norāda attiecīgi 90, 120 vai 150 dienas ilgu uzglabāšanas laiku.

3.   Vienā pieteikumā var norādīt tikai vienu no produktu kategorijām, kas noteiktas pielikumā, norādot attiecīgo KN kodu kategorijā.

4.   Minimālais daudzums, par kuru iesniedz vienu pieteikumu, ir 10 tonnas atkaulotiem produktiem un 15 tonnas pārējiem produktiem.

3. pants

Nodrošinājums

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 826/2008 16. panta 2. punkta i) apakšpunktu noteiktais nodrošinājums ir 20 % no atbalsta apjoma, kas norādīts šīs regulas pielikumā sniegtās tabulas 3., 4. un 5. slejā.

4. pants

Paziņošanas biežums par pieteikumos norādītajiem daudzumiem

Dalībvalstis divreiz nedēļā paziņo Komisijai produktu daudzumus, par kuriem ir iesniegti pieteikumi līgumu noslēgšanai:

a)

katru pirmdienu līdz pulksten 12.00 (pēc Briseles laika) – produktu daudzumus, par kuriem pieteikumi iesniegti iepriekšējās nedēļas ceturtdienā un piektdienā;

b)

katru ceturtdienu līdz pulksten 12.00 (pēc Briseles laika) – produktu daudzumus, par kuriem pieteikumi iesniegti tās pašas nedēļas pirmdienā, otrdienā un trešdienā.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 5. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 346, 20.12.2013., 12. lpp.

(3)  Komisijas 2008. gada 20. augusta Regula (EK) Nr. 826/2008, ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai (OV L 223, 21.8.2008., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Produktu kategorijas

Produkti, par kuriem piešķir atbalstu

Atbalsta apjoms par uzglabāšanas laiku

(EUR par tonnu)

90 dienas

120 dienas

150 dienas

1

2

3

4

5

1. kategorija

 

230

243

257

ex 0203 11 10

Pusliemeņi bez priekškājām, astes, nierēm, diafragmas plānās daļas un mugurkaula smadzenēm (1)

 

 

 

2. kategorija

 

254

266

278

ex 0203 12 11

Šķiņķi

 

 

 

ex 0203 12 19

Pleči

 

 

 

ex 0203 19 11

Priekšējās daļas

 

 

 

ex 0203 19 13

Garie muguras gabali ar kakla daļu vai bez tās vai kakla daļas atsevišķi, garie muguras gabali ar mīkstumu vai bez tā (2)  (3)

 

 

 

3. kategorija

 

281

293

305

ex 0203 19 55

Kājas, pleči, priekšējās daļas, garie muguras gabali ar kakla daļu vai bez tās vai kakla daļas atsevišķi, garie muguras gabali ar mīkstumu vai bez tā, atkauloti (2)  (3)

 

 

 

4. kategorija

 

210

221

233

ex 0203 19 15

Vēdergabali, veseli vai sagriezti taisnstūra veida gabalos

 

 

 

5. kategorija

 

226

238

254

ex 0203 19 55

Vēdergabali, veseli vai sagriezti taisnstūra veida gabalos, bez ādas un ribām

 

 

 

6. kategorija

 

228

241

254

ex 0203 19 55

Izcirtņi, kas atbilst “liemeņa vidusdaļai”, ar ādu un taukiem vai bez tiem, atkauloti (4)

 

 

 


(1)  Atbalstu var piešķirt arī par cūku pusliemeņiem jeb Wiltshire sānu daļām, t. i., bez galvas, vaigiem, žokļiem, kājām, astes, taukiem, nierēm, filejas, lāpstiņas, krūšu kaula, mugurkaula, iegurņa kaula un diafragmas.

(2)  Garie muguras gabali un kakla daļas var būt ar ādu vai bez tās, tomēr tauku kārtas biezums nedrīkst būt lielāks par 25 mm.

(3)  Daudzums, par ko noslēdz līgumu, var attiekties uz visām minēto produktu kombinācijām.

(4)  Tāpat kā produktiem, kas atbilst KN kodam 0210 19 20.