25.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 54/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/281

(2014. gada 26. novembris),

ar ko aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās I un II pielikumu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 12. decembra Regulas (ES) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (1) un jo īpaši tās 77. pantu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) Nr. 1215/2012 paredz spriedumu, publisko aktu un tiesas izlīgumu apriti Savienībā. To piemēros no 2015. gada 10. janvāra.

(2)

Ar Regulas (ES) Nr. 1215/2012 I un II pielikumu izveidota apliecības veidlapa spriedumam civillietās un komerclietās un apliecības veidlapa publiskam aktam/tiesas izlīgumam civillietās un komerclietās.

(3)

Latvija ieviesa euro 2014. gada 1. janvārī. Tādēļ visas atsauces uz iepriekšējo Latvijas valūtu būtu jāsvītro no veidlapām. Lietuva ieviesīs euro 2015. gada 1. janvārī. Tādēļ visām atsaucēm uz iepriekšējo Lietuvas valūtu būtu jāsvītro no veidlapām.

(4)

Horvātija pievienojās Savienībai 2013. gada 1. jūlijā. Tādēļ atsauces uz Horvātiju un tās valūtu būtu jāiekļauj veidlapās.

(5)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā (Nr. 22) par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalījās Regulas (ES) Nr. 1215/2012 pieņemšanā, un Dānijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

(6)

Tomēr saskaņā ar Nolīguma starp Eiropas Savienību un Dāniju 3. panta 2. punktu Dānija 2012. gada 20. decembra vēstulē informēja (2) Komisiju par savu lēmumu īstenot Regulā (ES) Nr. 1215/2012 noteikto. Tādēļ atsauces uz Dāniju un tās valūtu būtu jāiekļauj veidlapās.

(7)

Skaidrības labad ir lietderīgi aizstāt I un II pielikumu.

(8)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 1215/2012 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1215/2012 I un II pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2014. gada 26. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 351, 20.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 79, 21.3.2013., 4. lpp.


PIELIKUMS

I PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

II PIELIKUMS

Image

Image

Image