7.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/182

(2015. gada 2. februāris),

ar kuru atceļ Regulu (ES) Nr. 827/2011 par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi Komisijas Īstenošanas regulai (ES) Nr. 827/2011 (2) kombinētās nomenklatūras pozīcijā 3212 pie citādām krāsvielām tika klasificēta zila polimetīna krāsviela (fluorescenta krāsviela), kas izšķīdināta šķīdinātāju etilēnglikola un metanola maisījumā un ko izmanto automātiskajās asins analīzes ierīcēs, lai ar fluorescentās marķēšanas metodes palīdzību iekrāsotu leikocītus pēc tam, kad tiem veikta īpaša sagatavošanas apstrāde. Produkta klasificēšana kombinētās nomenklatūras pozīcijā 3822 nebija iespējama, jo pozīcijas 3204 krāsvielu, ja tā safasēta mazumtirdzniecībai, klasificē pozīcijā 3212.

(2)

Lietā C-480/13 Sysmex Europe GmbH pret Hauptzollamt Hamburg-Hafen  (3) Eiropas Savienības Tiesa nolēma, ka produkts, kas sastāv no šķīdinātājiem un vielas uz polimetīna bāzes, būtu klasificējams kombinētās nomenklatūras pozīcijā 3822 pie laboratorijas reaģentiem. Balstoties uz iesniegto informāciju, Tiesa uzskatīja, ka šā produkta izmantošana par krāsvielu ir iespējama tikai teorētiski.

(3)

Produkts, ko Tiesa izskatīja lietā C-480/13, ir identisks tam, kura klasifikācija ir noteikta Īstenošanas regulā (ES) Nr. 827/2011.

(4)

Tāpēc ir lietderīgi atcelt Īstenošanas regulu (ES) Nr. 827/2011, lai novērstu iespējamas atšķirības zilas polimetīna krāsvielas (fluorescentas krāsvielas), kas izšķīdināta šķīdinātāju etilēnglikola un metanola maisījumā, tarifu klasifikācijā un nodrošinātu vienotu kombinētās nomenklatūras piemērošanu Savienībā.

(5)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 827/2011 būtu jāatceļ.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regula (ES) Nr. 827/2011 tiek atcelta.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 2. februārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ĢD ģenerāldirektors

Heinz ZOUREK


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 12. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 827/2011 par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā (OV L 211, 18.8.2011., 9. lpp.).

(3)  2014. gada 17. jūlija spriedums, Krājumā vēl nav publicēts, 42., 44. un 45. punkts.