30.1.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 24/5


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/140

(2015. gada 29. janvāris),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 965/2012 attiecībā uz sterilu lidojuma apkalpes nodalījumu un ar kuru labo minēto regulu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (1) un jo īpaši tās 8. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ekspluatantiem un personālam, kas iesaistīts konkrētu gaisa kuģu ekspluatācijā, jāatbilst attiecīgajām pamatprasībām, kas izklāstītas Regulas (EK) Nr. 216/2008 IV pielikuma 8.b punktā.

(2)

Komisijas Regula (ES) Nr. 965/2012 (2) iedibina priekšnoteikumus drošai gaisa kuģu ekspluatācijai.

(3)

Lai risinātu riskus, kas saistīti ar iespējamām kļūdām, ko izraisa lidojuma apkalpes traucēšana vai uzmanības novēršana noteiktos lidojuma posmos, ekspluatantiem būtu jānodrošina, ka lidojuma apkalpei nav pienākuma veikt jebkādas darbības kritiskajos lidojuma posmos, izņemot tās darbības, kas nepieciešamas drošai gaisa kuģa ekspluatācijai.

(4)

Regula (ES) Nr. 965/2012 nosaka ierobežojumu personu skaitam gaisa kuģī specializētu ekspluatāciju laikā. Tomēr minētais ierobežojums nav pamatots ar drošības apsvērumiem. Tāpēc 5. panta 7. punkts būtu jāpielāgo.

(5)

Komisijas Regula (ES) Nr. 71/2014 (3) iekļāva 9.a pantu Regulā (ES) Nr. 965/2012. Komisijas Regula (ES) Nr. 83/2014 (4) pēc tam iekļāva otru 9.a pantu, kuram faktiski bija jābūt 9.b pantam. Skaidrības un juridiskās noteiktības labad minētais 9.a pants, kas iekļauts ar Regulu (ES) Nr. 83/2014, būtu jāaizstāj un pareizi jānumurē.

(6)

Juridiskās noteiktības labad un lai nodrošinātu saskaņotību ar terminiem, kas lietoti Regulā (EK) Nr. 216/2008, ir nepieciešams dažās valodās labot atsevišķus Regulā (ES) Nr. 965/2012 lietotos terminus.

(7)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza un jālabo Regula (ES) Nr. 965/2012.

(8)

Šajā regulā paredzēto pasākumu pamatā ir atzinums (5), ko sniegusi Eiropas Aviācijas drošības aģentūra saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 17. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 19. panta 1. punktu.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 65. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 965/2012 groza šādi:

1)

regulas 5. pantu groza šādi:

a)

4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Ekspluatanti, kas ekspluatē lidmašīnas un helikopterus, kas nav kompleksas lidmašīnas un helikopteri ar dzinēju, kā arī gaisa balonus un planierus, kuri iesaistīti nekomerciālos pārvadājumos, tostarp nekomerciālos specializētos pārvadājumos, gaisa kuģus ekspluatē saskaņā ar VII pielikuma noteikumiem.”

;

b)

5. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

citas lidmašīnas un helikopterus, kā arī gaisa balonus un planierus – saskaņā ar VII pielikuma noteikumiem.”

;

c)

7. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Izņemot apkalpes locekļus, gaisa kuģī nedrīkst pārvadāt personas, kas nav obligāti nepieciešamas misijai.”;

2)

regulas 6. pantu groza šādi:

a)

2. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“2.   Atkāpjoties no 5. panta 1. punkta, Regulas (EK) Nr. 216/2008 4. panta 5. punktā minētos gaisa kuģus, lidmašīnu gadījumā, ekspluatē saskaņā ar Komisijas 2009. gada 14. oktobra Lēmumā C(2009) 7633 izklāstītajiem nosacījumiem, ja tos izmanto komerciālos gaisa pārvadājumos.”

;

b)

4.a punkta ievadvārdus aizstāj ar šādiem:

“4.a   Atkāpjoties no 5. panta 1. punkta un 6. punkta, šādu lidmašīnu un helikopteru, kas nav kompleksas lidmašīnas un helikopteri ar dzinēju, gaisa balonu un planieru ekspluatāciju var veikt saskaņā ar VII pielikumu:”

;

3)

regulas 9.a pantu, kas iekļauts ar Regulu (ES) Nr. 83/2014, aizstāj ar šādu:

“9.b pants

Pārskats

Aģentūra pastāvīgi pārskata, cik efektīvas ir II un III pielikumā ietvertās prasības par lidojuma un darba laika ierobežojumiem un atpūtu. Ne vēlāk kā 2019. gada 18. februārī Aģentūra iesniedz pirmo ziņojumu par minētā pārskata rezultātiem.

Minētajā pārskatā iekļauj zinātniskos atzinumus un to pamato ar ekspluatācijas datiem, kas ilgtermiņā ar dalībvalstu palīdzību apkopoti pēc šīs regulas piemērošanas dienas.

Minētajā pārskatā novērtē ietekmi uz gaisa kuģa apkalpes modrību, aplūkojot vismaz šādus aspektus:

a)

vairāk nekā 13 stundu ilga darba laika ietekme labvēlīgākajā diennakts laikā;

b)

vairāk nekā 10 stundu ilga darba laika ietekme mazāk labvēlīgā diennakts laikā;

c)

vairāk nekā 11 stundu ilga darba laika ietekme uz apkalpes locekļiem nezināmā aklimatizācijas stadijā;

d)

dienesta pienākumi, kas iekļauj augstu sektoru līmeni (vairāk par 6);

e)

papildu dienesta pienākumi, piemēram, dežūra vai rezerve, pēc kuras notiek lidojums; un

f)

grafiki, kas traucē diennakts ritmu.”

;

4)

regulas I, III, IV, VI un VIII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Regulu (ES) Nr. 965/2012 labo šādi:

1)

[neattiecas uz tekstu latviešu valodā];

2)

regulas II, III, IV, VII un VIII pielikumu labo saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr 1. panta 3) punktu piemēro no 2016. gada 18. februāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 29. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2012. gada 5. oktobra Regula (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 296, 25.10.2012., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 27. janvāra Regula (ES) Nr. 71/2014, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 23, 28.1.2014., 27. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 29. janvāra Regula (ES) Nr. 83/2014, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 28, 31.1.2014., 17. lpp.).

(5)  Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2013. gada 10. jūnija Atzinums Nr. 05/2013 Komisijas regulai, kas nosaka sterilas pilotu kabīnes procedūru īstenošanas noteikumus.


I PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 965/2012 I, III, IV, VI un VIII pielikumu groza šādi:

1)

I pielikumā iekļauj šādu 109.a punktu:

“109.a

“Sterils lidojuma apkalpes nodalījums” ir jebkurš laika periods, kurā lidojuma apkalpes locekļus netraucē vai nenovērš to uzmanību, izņemot tādu jautājumu dēļ, kas ir kritiski drošai gaisa kuģa ekspluatācijai vai tajā esošo personu drošībai.”

;

2)

III pielikuma ORO daļā:

a)

ORO.GEN.110. punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“f)

Ekspluatants izstrādā procedūras un instrukcijas katra gaisa kuģa tipa drošai ekspluatācijai, ietverot tajās uz zemes atrodošos darbinieku pienākumus, kā arī apkalpes locekļu pienākumus, veicot visdažādākās darbības uz zemes un lidojumos. Saskaņā ar minētajām procedūrām un instrukcijām apkalpes locekļiem kritiskajos lidojuma posmos tiek uzdots veikt tikai tās darbības, kas nepieciešamas drošai gaisa kuģa ekspluatācijai. Iekļauj arī procedūras un instrukcijas par sterilu lidojuma apkalpes nodalījumu.”

;

b)

ORO.MLR.105. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Obligāto iekārtu sarakstu (MEL) sagatavo, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 216/2008 IV pielikuma 8.a.3. punktā, pamatojoties uz attiecīgo obligāto iekārtu pamatsarakstu (MMEL), kā noteikts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 748/2012 sagatavotajos datos. Ja MMEL nav sagatavots kā daļa no datiem par piemērotību ekspluatācijai, MEL pamatā var būt attiecīgais MMEL, ko pieņēmusi ekspluatanta valsts vai, attiecīgā gadījumā, reģistrācijas valsts.”

;

3)

IV pielikumā CAT daļā iekļauj šādu punktu:

“CAT.GEN.MPA.124   Gaisa kuģu manevrēšana

Ekspluatants izstrādā gaisa kuģu manevrēšanas procedūras, lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju un lai uzlabotu skrejceļu drošību.”

;

4)

VI pielikumā NCC daļā iekļauj šādu punktu:

“NCC.GEN.119   Gaisa kuģu manevrēšana

Ekspluatants izstrādā manevrēšanas procedūras, lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju un lai uzlabotu skrejceļu drošību.”

;

5)

VIII pielikumā SPO daļā iekļauj šādu punktu:

“SPO.GEN.119   Gaisa kuģu manevrēšana

Ekspluatants izstrādā gaisa kuģu manevrēšanas procedūras, lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju un lai uzlabotu skrejceļu drošību.”


II PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 965/2012 II, III, IV, VII un VIII pielikumu labo šādi:

1)

II pielikumā:

a)

ARO.GEN.220. punkta a) apakšpunkta 8) punktu aizstāj ar šādu:

“8)

gaisa kuģu, kas nav kompleksi gaisa kuģi ar dzinēju, ekspluatācijas uzraudzība, ko veic nekomerciāli ekspluatanti”

;

b)

[neattiecas uz tekstu latviešu valodā];

2)

III pielikumā:

a)

ORO.GEN.110. punkta k) apakšpunkta ii) punktu aizstāj ar šādu:

“ii)

viena dzinēja helikopteriem, kas nav kompleksi helikopteri ar dzinēju un kuru MOPSC ir piecas vietas vai mazāk;”

;

b)

[neattiecas uz tekstu latviešu valodā];

c)

[neattiecas uz tekstu latviešu valodā];

d)

[neattiecas uz tekstu latviešu valodā];

e)

[neattiecas uz tekstu latviešu valodā];

3)

IV pielikumā:

a)

[neattiecas uz tekstu latviešu valodā];

b)

[neattiecas uz tekstu latviešu valodā];

c)

[neattiecas uz tekstu latviešu valodā];

d)

[neattiecas uz tekstu latviešu valodā];

e)

[neattiecas uz tekstu latviešu valodā];

f)

[neattiecas uz tekstu latviešu valodā];

4)

VII pielikumā:

a)

[neattiecas uz tekstu latviešu valodā];

b)

[neattiecas uz tekstu latviešu valodā];

5)

VIII pielikumā:

a)

[neattiecas uz tekstu latviešu valodā];

b)

[neattiecas uz tekstu latviešu valodā];

c)

[neattiecas uz tekstu latviešu valodā];

d)

[neattiecas uz tekstu latviešu valodā];

e)

[neattiecas uz tekstu latviešu valodā].