12.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/32


Labojums Padomes Regulā (ES) 2015/104 (2015. gada 19. janvāris), ar ko 2015. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi, groza Regulu (ES) Nr. 43/2014 un atceļ Regulu (ES) Nr. 779/2014

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 22, 2015. gada 28. janvāris )

24. lappusē 48. panta sestajā teikumā:

tekstu:

“… izklāstīti 23., 24. un 25. pantā un IE un V pielikumā, piemēro no tajos norādītajiem datumiem.”

lasīt šādi:

“… izklāstīti 24., 25. un 26. pantā un IE un V pielikumā, piemēro no tajos norādītajiem datumiem.”