17.1.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 11/65


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/64

(2015. gada 16. janvāris),

ar ko 224. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 7.a panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā ir uzskaitītas personas, grupas un vienības, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes (ANO DP) Sankciju komiteja 2015. gada 2. janvārī nolēma svītrot divas fiziskas personas no to personu, grupu un organizāciju saraksta, uz kurām būtu jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana. Turklāt 2014. gada 24. novembrī, 12. un 30. decembrī ANO DP Sankciju komiteja nolēma grozīt septiņus ierakstus sarakstā.

(3)

Tāpēc attiecīgi būtu jāatjaunina Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 16. janvārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Ārpolitikas instrumentu dienesta vadītājs


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi:

1)

sadaļā “Fiziskās personas” svītro šādus ierakstus:

a)

Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Dzimšanas datums: 10.3.1977. Dzimšanas vieta: Benghazi, Lybia. Valstspiederība: Palestīnas bezvalstnieks. Pases Nr.: a) 0003684 (Ēģiptes ceļošanas dokuments); b) 981354 (Ēģiptes pase). Cita informācija: a) apcietinājumā kopš 22.5.2005. b) viņa brālis ir Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 2.8.2006.”

;

b)

Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (alias a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Adrese: Saūda Arābija (kopš 2009. gada aprīļa). Dzimšanas datums: 29.4.1949. Dzimšanas vieta: Uneizah, Saūda Arābija. Valstspiederība: Saūda Arābijas. Pases Nr.: a) C 1415363 (izdota 21.5.2000. (16/2/1421H); b) E 839024 (izdota 3.1.2004., derīga līdz 8.11.2008.). Cita informācija: kopš 2010. gada novembra atrodas apcietinājumā Saūda Arābijā. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 6.7.2004.”

;

2)

ierakstu “Doku Khamatovich Umarov (alias Умаров Доку Хаматович). Dzimšanas datums: 12.5.1964. Dzimšanas vieta: Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Čečenijas Republika, Krievijas Federācija. Valstspiederība: a) Krievijas, b) PSRS (līdz 1991. gadam). Cita informācija: a) kopš 2010. gada novembra dzīvo Krievijas Federācijā; b) 2000. gadā izdots starptautisks apcietināšanas orderis, c) saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2014. gada aprīlī. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.3.2011.” pozīcijā “Fiziskas personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Doku Khamatovich Umarov (alias a) Умаров Доку Хаматович, b) Lom-ali Butayev (Butaev). Dzimšanas datums: a) 13.4.1964., b) 13.4.1965., c) 12.5.1964., d) 1955. Dzimšanas vieta: Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Čečenijas Republika, Krievijas Federācija. Valstspiederība: a) Krievijas, b) PSRS (līdz 1991. gadam). Pases Nr.: 96 03 464086 (Krievijas pases numurs, pases izdota 1.6.2003.). Cita informācija: Ārējā izskata apraksts: 180 cm garš, tumši mati, 7-9 cm gara rēta uz sejas, trūkst mēles daļas, ir runas defekts. Kopš 2010. gada novembra dzīvo Krievijas Federācijā. 2000. gadā izdots starptautisks apcietināšanas orderis. Saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2014. gada aprīlī. INTERPOLA īpašā paziņojumā iekļauta biometriskā informācija. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.3.2011.”;

3)

ierakstu “Aris Munandar. Dzimšanas datums: a) 1.1.1971., b) no 1962. līdz 1968. gadam. Dzimšanas vieta: Sambi, Boyolali, Java, Indonēzija.” pozīcijā “Fiziskas personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Aris Munandar. Dzimšanas datums: a) 1.1.1971., b) no 1962. līdz 1968. gadam. Dzimšanas vieta: Sambi, Boyolali, Java, Indonēzija. Valstspiederība: Indonēzijas (kopš 2003. gada decembra). Cita informācija: brīvībā kopš 2003. gada decembra.”;

4)

ierakstu “Yassin Sywal (alias a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar); dzimšanas datums: aptuveni 1972. gads. Valstspiederība: Indonēzijas.” pozīcijā “Fiziskas personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Yassin Syawal (alias a) Salim Yasin, b) Yasin Mahmud Mochtar, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Yassin Sywal, g) Abu Seta, h) Mahmud, i) Abu Muamar, j) Mubarok). Dzimšanas datums: aptuveni 1972. gads. Valstspiederība: Indonēzijas. Cita informācija: brīvībā kopš 2003. gada decembra.”;

5)

ierakstu “Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi). Adrese: a) 23, 50th Steet, Zehrouni, Tunisa, Tunisija. Dzimšanas datums: 11.12.1974. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L191609 (Tunisijas pase, izdota 28.2.1996., derīga līdz 27.2.2001.). Valsts identifikācijas Nr.: 04643632, izdots 18.6.1999. Cita informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: DAOMMD74T11Z352Z; b) mātes vārds ir Ourida Bint Mohamed; c) 1.12.2004. deportēts no Itālijas uz Tunisiju. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 24.4.2002.” pozīcijā “Fiziskas personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi.) Dzimšanas datums: 11.12.1974. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: a) L 191609 (Tunisijas pases numurs, pase izdota 28.2.1996., derīga līdz 27.2.2001.), b) 04643632 (Tunisijas pases numurs, pase izdota 1999. gada 18. jūnijā), c) DAOMMD74T11Z352Z (Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs). Adrese: 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunisa, Tunisija. Cita informācija: a) Ansar al-Shari'a drošības nodaļas vadītājs Tunisijā (AAS-T); b) mātes vārds ir Ourida Bint Mohamed; c) 2004. gada 1. decembrī deportēts no Itālijas uz Tunisiju; d) 2013. gada augustā arestēts Tunisijā. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 24.4.2002.”;

6)

ierakstu “Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane (alias Zakariya). Adrese: Tunisija. Dzimšanas datums: 14.7.1970. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: M408665 (Tunisijas pase izdota 4.10.2000., kuras termiņš beidzās 3.10.2005.). Cita informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: BNSDLA70L14Z352B; b) deportēts no Itālijas uz Tunisiju 28.2.2004. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 3.9.2002.” pozīcijā “Fiziskas personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi (alias a) Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane, b) Zakariya). Dzimšanas datums: 14.7.1970. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: a) M408665 (Tunisijas pases numurs, pase izdota 4.10.2000., derīga līdz 3.10.2005.); b) W334061 (Tunisijas valsts identifikācijas numurs, izdots 9.3.2011.); c) BNSDLA70L14Z352B (Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs). Adrese: Tunisija. Cita informācija: c) 2004. gada 28. februārī deportēts no Itālijas uz Tunisiju; b) kopš 2010. gada janvāra izcieš 12 gadu cietumsodu Tunisijā par dalību teroristu organizācijā ārzemēs; c) 2013. gadā arestēts Tunisijā; d) 2014. gadā juridiski mainījis uzvārdu no Ben Soltane uz Hamdi. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 3.9.2002.”;

7)

Ierakstu “Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adrese: 6 Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunisa, Tunisia. Dzimšanas datums: 10.2.1968. Dzimšanas vieta: Menzel Jemil Bizerte, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: K929139 (Tunisijas pase, izdota 14.2.1995., derīga līdz 13.2.2000.). Valsts identifikācijas Nr.: 00319547 (piešķirts 8.12.1994.). Cita informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: SSDSBN68B10Z352F; b) mātes vārds ir Beya Al-Saidani; c) 2008. gada 2. jūnijā deportēts no Itālijas uz Tunisiju. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 24.4.2002.” pozīcijā “Fiziskas personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Dzimšanas datums: 10.2.1968. Dzimšanas vieta: Menzel Jemil Bizerte, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: K929139 (Tunisijas pases numurs, pase izdota 14.2.1995., derīga līdz 13.2.2000.), b) 00319547 (Tunisijas pases numurs, pase izdota 8.12.1994.), c) SSDSBN68B10Z352F (Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs). Adrese: Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunisa, Tunisija. Cita informācija: a) mātes vārds ir Beya Al-Saidani; b) 2008. gada 2. jūnijā deportēts no Itālijas uz Tunisiju; c) 2014. gada augustā arestēts Tunisijā. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 24.4.2002.”;

8)

ierakstu “Mohamed Aouani (alias a) Lased Ben Heni, b) Al-As'ad Ben Hani, c) Mohamed Ben Belgacem Awani, d) Mohamed Abu Abda, e) Abu Obeida). Dzimšanas datums: a) 5.2.1970., b) 5.2.1969. Valstspiederība: Tunisijas. Dzimšanas vieta: a) Tripole, Lībija, b) Tunisa, Tunisija. Cita informācija: ķīmijas pasniedzējs; b) 27.8.2006. deportēts no Itālijas uz Tunisiju. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 24.4.2002.” pozīcijā “Fiziskas personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Mohamed Lakhal (alias a) Lased Ben Heni, b) Al-As'ad Ben Hani, c) Mohamed Ben Belgacem Awani, d) Mohamed Aouani, e) Mohamed Abu Abda, f) Abu Obeida). Dzimšanas datums: a) 5.2.1970., b) 5.2.1969. Dzimšanas vieta: a) Tripole, Lībija, b) Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: W374031 (Tunisijas valsts identifikācijas numurs, izdots 11.4.2011.). Cita informācija: a) ķīmijas pasniedzējs; b) 2006. gada 27. augustā deportēts no Itālijas uz Tunisiju; c) 2014. gadā juridiski mainījis uzvārdu no Aouani uz Lakhal. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 24.4.2002.”