9.1.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 5/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/28

(2014. gada 17. decembris),

ar kuru attiecībā uz starptautisko finanšu pārskatu standartiem Nr. 2, 3 un 8 un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem Nr. 16, 24 un 38 groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1126/2008 (2) tika pieņemti vairāki starptautiski standarti un to interpretācijas, kas bija spēkā 2008. gada 15. oktobrī.

(2)

Starptautiskā Grāmatvedības standartu padome (SGSP) 2013. gada 12. decembrī regulārās uzlabojumu procedūras ietvaros, kuras mērķis ir vienkāršot un precizēt standartus, publicēja Annual Improvements to International Financial Reporting Standards 2010-2012 Cycle (Ikgadējie starptautisko finanšu pārskatu standartu uzlabojumi 2010.–2012. gada ciklam) (ikgadējie uzlabojumi). Ikgadējo uzlabojumu mērķis ir risināt jautājumus, kas nav steidzami, tomēr nepieciešami un kurus SGSP apsprieda 2010. gadā uzsāktā projektu cikla laikā, kurā tika risināti jautājumi saistībā ar starptautisko finanšu pārskatu standartu nekonsekvenci vai nepieciešamību pēc formulējuma precizēšanas. Starptautisko finanšu pārskatu standarta (SFPS) Nr. 8 un starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) Nr. 16, 24 un 38 grozījumi ir attiecīgo standartu precizējumi vai labojumi. 2. SFPS un 3. SFPS grozījumi ietver izmaiņas esošajās prasībās vai papildu vadlīnijas minēto prasību īstenošanai.

(3)

3. SFPS grozījumi nozīmē secīgus 37. SGS un 39. SGS grozījumus, lai nodrošinātu starptautisko grāmatvedības standartu savstarpējo konsekvenci.

(4)

Minētie spēkā esošo standartu grozījumi ietver dažas atsauces uz 9. SFPS, ko šobrīd nevar piemērot, jo 9. SFPS Savienībā vēl nav pieņemts. Tāpēc visas atsauces uz 9. SFPS, kā noteikts šīs regulas pielikumā, būtu jālasa kā atsauce uz 39. SGS Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana.

(5)

Apspriešanās ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) tehnisko ekspertu grupu (TEG) apstiprina, ka uzlabojumi atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā izklāstītajiem pieņemšanas tehniskajiem kritērijiem.

(6)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1126/2008.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Grāmatvedību regulējošās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 1126/2008 pielikumu groza šādi:

(a)

groza 2. SFPS Akciju maksājumi, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā;

(b)

groza 3. SFPS Uzņēmējdarbības apvienošana, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā;

(c)

groza 8. SFPS Darbības segmenti, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā;

(d)

groza 16. SGS Pamatlīdzekļi, kā norādīts šīs regulas pielikumā;

(e)

groza 24. SGS Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm, kā norādīts šīs regulas pielikumā;

(f)

groza 38. SGS Nemateriālie aktīvi, kā norādīts šīs regulas pielikumā;

(g)

groza 37. SGS Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi un 39. SGS Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana saskaņā ar 3. SFPS grozījumiem, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2.   Visas atsauces uz 9. SFPS, kā noteikts šīs regulas pielikumā, lasa kā atsauci uz 39. SGS Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana.

2. pants

Katrs uzņēmums piemēro 1. panta 1. punktā minētos grozījumus, vēlākais, no dienas, kad sākas tā pirmais finanšu gads, kurš sākas 2015. gada 1. februāra vai vēlāk.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 3. novembra Regula (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.).


PIELIKUMS

SFPS ikgadējie uzlabojumi 2010.–2012. gada ciklam (1)

Grozījumi 2. SFPS Akciju maksājumi

Grozīts 15. un 19. punkts un iekļauts 63B punkts.

Darījumi, kuros tiek saņemti pakalpojumi

15

Ja piešķirtie pašu kapitāla instrumenti netiek garantēti, kamēr darījuma partneris pabeidz pakalpojumu periodu, uzņēmumam jāpieņem, ka darījuma partnera sniegtie pakalpojumi kā atlīdzība par šiem pašu kapitāla instrumentiem tiks saņemta nākotnē, garantēšanas periodā. Uzņēmumam šie pakalpojumi jāuzskaita, jo darījuma partneris tos sniedz garantēšanas periodā, ar attiecīgu pieaugumu pašu kapitālā. Piemēram:

a)

b)

Ja darbiniekam piešķir akciju iespējas līgumus pēc darbības rezultātu sasniegšanas un paliekot strādāt uzņēmumā, kamēr darbības rezultāti ir izpildīti un garantēšanas perioda ilgums mainās atkarībā no tā, kad tiek izpildīti konkrētie darbības rezultāti, uzņēmumam jāpieņem, ka darbinieka sniegtie pakalpojumi kā atlīdzība par akciju iespējas līgumiem tiks saņemti nākotnē, paredzētajā garantēšanas periodā. …

Garantēto nosacījumu metode

19

Pašu kapitāla instrumentu piešķiršana var būt atkarīga no konkrētu garantēto nosacījumu izpildes. Piemēram, akciju vai akciju iespējas līgumu piešķiršana darbiniekam parasti ir atkarīga no darbinieka, kas paliek strādāt uzņēmumā konkrētu laika periodu. Iespējams, ka ir jābūt izpildītiem noteiktiem nosacījumiem attiecībā uz darbības rezultātu stāvokli, piemēram, uzņēmums sasniedz konkrētu peļņas pieaugumu vai uzņēmuma akciju cenas konkrēts pieaugums. Kad novērtēšanas datumā aprēķina akciju vai akciju iespējas līgumu patieso vērtību, nav jāņem vērā garantētie nosacījumi, kas nav tirgus apstākļi. Tā vietā, koriģējot pašu kapitāla instrumentu skaitu, jāņem vērā garantētie nosacījumi, kas ietverti darījuma summas novērtēšanā, lai galu galā summa, kas atzīta attiecībā uz saņemtajām precēm vai pakalpojumiem kā atlīdzība par piešķirtajiem pašu kapitāla instrumentiem, būtu balstīta uz pašu kapitāla instrumentu skaitu, kas visbeidzot tiek garantēts. Tādējādi, kumulatīvi neviena summa, kas tiek atzīta par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, ja tiek piešķirti pašu kapitāla instrumenti, netiek garantēta, jo netiek izpildīti garantētie nosacījumi, piemēram, darījuma partneris nepabeidz norādīto pakalpojuma periodu, vai darbības rezultātu stāvoklis nav izpildīts, saskaņā ar 21. punkta prasībām.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

63B

Ar 2013. gada decembrī izdotajiem SFPS ikgadējiem uzlabojumiem 2010.–2012. gada ciklam tika grozīts 15. un 19. punkts. A pielikumā grozītas definīcijas “garantētie nosacījumi” un “tirgus apstākļi” un iekļautas definīcijas “rezultātu nosacījumi” un “izdienas nosacījumi”. Uzņēmums perspektīvi piemēro šos grozījumus akciju maksājumu darījumiem, kuru piešķiršanas datums ir 2014. gada 1. jūlijs vai pēc šī datuma. Ir atļauts sākt piemērošanu agrāk. Ja uzņēmums piemēro šos grozījumus agrākam periodam, tas atklāj šo faktu.

A pielikumā groza definīcijas “tirgus apstākļi” un “garantētie nosacījumi” un iekļauj definīcijas “rezultātu nosacījumi” un “izdienas nosacījumi”.

A pielikums

Terminu definīcijas

Šis pielikums ir SFPS sastāvdaļa.

 

tirgus apstākļi

Rezultātu nosacījums, no kura ir atkarīga izmantošanas cena, pašu kapitāla instrumentu garantēšana vai izmantojamība, kas attiecas uz uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu (vai tās pašas grupas cita uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu) tirgus cenu (vai vērtību), kā:

a)

konkrētas akciju cenas vai konkrētas akciju iespējas līgumu iekšējās vērtības summas iegūšana, vai

b)

konkrēta mērķa sasniegšana, kas pamatojas uz uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu (vai tās pašas grupas cita uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu) tirgus cenu (vai vērtību), kas ir nosacīta attiecībā pret citu uzņēmumu pašu kapitāla instrumentu tirgus cenu indeksu.

Tirgus apstākļi nosaka, ka darījumu partnerim ir jānostrādā noteikts periods (t. i., izdienas nosacījums); izdienas prasība var būt tieša vai netieša.

 

rezultātu nosacījums

Garantētais nosacījums, kas nosaka, ka:

a)

darījumu partnerim ir jānostrādā noteikts periods (t. i., izdienas nosacījums); izdienas prasība var būt tieša vai netieša; un

b)

jāsasniedz noteikts(i) mērķis(i) darījuma partnera a) apakšpunktā minētās izdienas laikā.

Rezultātu mērķa(u) sasniegšanas periods:

a)

nepārsniedz izdienas perioda beigas; un

b)

var sākties pirms izdienas perioda ar nosacījumu, ka rezultātu mērķa sākuma datums nav ievērojamu laiku pirms izdienas perioda sākuma.

Rezultātu mērķi nosaka, pamatojoties uz:

a)

uzņēmuma paša operācijām (vai darbībām) vai tās pašas grupas cita uzņēmuma operācijām vai darbībām (t. i., ārpustirgus nosacījums); vai

b)

uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu vai tās pašas grupas cita uzņēmuma pašu kapitāla instrumentu (tostarp akciju vai akciju iespējas līgumu) cenu (vai vērtību) (t. i., tirgus apstākļi).

Rezultātu mērķis varētu attiekties vai nu uz uzņēmuma rezultātiem kopumā, vai kādu uzņēmuma daļu (vai grupas daļu), piemēram, nodaļu vai atsevišķu darbinieku.

 

izdienas nosacījums

Garantētais nosacījums, kas nosaka, ka darījumu partnerim ir jānostrādā noteikts periods, kura laikā sniedz pakalpojumus uzņēmumam. Ja darījuma partneris neatkarīgi no iemesla pārtrauc sniegt pakalpojumu garantēšanas perioda laikā, tas neatbilst nosacījumam. Izdienas nosacījumam nav nepieciešama rezultātu mērķa sasniegšana.

 

garantētie nosacījumi

Nosacījums, kas nosaka, vai uzņēmums saņem darbu, kas sniedz darījumu partnerim tiesības saņemt naudu, citus uzņēmuma aktīvus vai pašu kapitāla instrumentus saskaņā ar vienošanos par maksājumu ar akcijām. Garantētais nosacījums ir vai nu izdienas nosacījums, vai arī rezultātu nosacījums.

Grozījumi 3. SFPS Uzņēmējdarbības apvienošana

Groza 40. un 58. punktu un iekļauj 64I un 67A punktu un ar to saistīto virsrakstu.

Iespējamā atlīdzība

40

Pircējs klasificē pienākumu maksāt iespējamu atlīdzību, kas atbilst finanšu instrumenta definīcijai, kā finanšu saistības vai kā pašu kapitālu, pamatojoties uz 32. SGS Finanšu instrumenti: informācijas sniegšana 11. punktā ietvertajām pašu kapitāla instrumenta un finanšu saistību definīcijām. Tiesības saņemt iepriekš nodoto atlīdzību, ja izpildās norādītie nosacījumi, pircējs klasificē kā aktīvu. 58. punktā sniegti norādījumi par iespējamās atlīdzības turpmāku uzskaiti.

Iespējama atlīdzība

58

Dažas izmaiņas iespējamās atlīdzības patiesajā vērtībā, ko pircējs atzīst pēc iegādes datuma, var būt jāveic tādas papildu informācijas dēļ, ko pircējs pēc iegādes datuma ir ieguvis par faktiem un apstākļiem, kuri pastāvējuši iegādes datumā. Saskaņā ar 45.–49. punktu šādas izmaiņas ir novērtējuma perioda korekcijas. Bet izmaiņas, kas izriet no notikumiem pēc iegādes datuma, piemēram, peļņas uzdevumu izpildes, noteiktas akciju cenas sasniegšanas vai kāda izpētes un attīstības projekta posma sasniegšanas, nav novērtējuma perioda korekcijas. Izmaiņas iespējamās atlīdzības patiesajā vērtībā, kas nav novērtējuma perioda korekcijas, pircējs uzskaita šādi:

a)

b)

citu iespējamo atlīdzību, kas:

i)

ietilpst 9. SFPS darbības jomā, novērtē patiesajā vērtībā katrā pārskata datumā un patiesās vērtības izmaiņas atzīst peļņā vai zaudējumos saskaņā ar 9. SFPS;

ii)

neietilpst 9. SFPS darbības jomā, novērtē patiesajā vērtībā katrā pārskata datumā un patiesās vērtības izmaiņas atzīst peļņā vai zaudējumos.

Spēkā stāšanās datums

64I

Ar 2013. gada decembrī izdotajiem SFPS ikgadējiem uzlabojumiem 2010.–2012. gada ciklam tika grozīts 40. un 58. punkts un iekļauts 67A punkts un ar to saistītais virsraksts. Uzņēmums perspektīvi piemēro šos grozījumus uzņēmējdarbības apvienošanai, kuras iegādes datums ir 2014. gada 1. jūlijs vai pēc šī datuma. Ir atļauts sākt piemērošanu agrāk. Uzņēmums var piemērot grozījumu agrāk, ja 9. SFPS un 37. SGS (abos grozījumi izdarīti ar SFPS ikgadējiem uzlabojumiem 2010.–2012. gada ciklam) arī ir piemēroti. Ja uzņēmums piemēro šos grozījumus agrākam periodam, tas atklāj šo faktu.

ATSAUCES UZ 9. SFPS

67 A

Ja uzņēmums piemēro šo standartu, bet vēl nepiemēro 9. SFPS, jebkuru atsauci uz 9. SFPS lasa kā atsauci uz 39. SGS.

No 3. SFPS grozījumiem izrietošie grozījumi citos SFPS

Grozījumi 9. SFPS Finanšu instrumenti (izdots 2009. gada novembrī)

Groza 5.4.4. punktu un iekļauj 8.1.4. punktu.

Ieguldījumi pašu kapitāla instrumentos

5.4.4

Sākotnējā atzīšanā uzņēmums var izdarīt neatsaucamu izvēli uzrādīt citos visaptverošos ienākumos tā ieguldījuma pašu kapitāla instrumentos patiesās vērtības sekojošās izmaiņas šā SFPS darbības jomas ietvaros, kuru netur tirdzniecībai un kurš nav arī pircēja iespējamā atlīdzība uzņēmējdarbības apvienošanā, uz ko attiecas 3. SFPS Uzņēmējdarbības apvienošana.

8.1   SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

8.1.4

Ar 2013. gada decembrī izdotajiem SFPS ikgadējiem uzlabojumiem 2010.–2012. gada ciklam tika grozīts 5.4.4. punkts kā no 3. SFPS grozījumiem izrietoši grozījumi. Uzņēmums perspektīvi piemēro šos grozījumus uzņēmējdarbības apvienošanai, uz kuru attiecas 3. SFPS grozījumi.

Grozījumi 9. SFPS Finanšu instrumenti (izdots 2010. gada oktobrī)

Groza 4.2.1. un 5.7.5. punktu un iekļauj 7.1.4. punktu.

4.2   Finanšu saistību klasifikācija

4.2.1

Uzņēmums klasificē visas finanšu saistības kā sekojoši novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvo procentu metodi, izņemot:

a)

e)

pircēja iespējamo atlīdzību uzņēmējdarbības apvienošanā, uz ko attiecas 3. SFPS Uzņēmējdarbības apvienošana. Šādu iespējamo atlīdzību pēc tam novērtē patiesajā vērtībā.

Ieguldījumi pašu kapitāla instrumentos

5.7.5

Sākotnējā atzīšanā uzņēmums var izdarīt neatsaucamu izvēli uzrādīt citos visaptverošos ienākumos tā ieguldījuma pašu kapitāla instrumentos patiesās vērtības sekojošās izmaiņas šā SFPS darbības jomas ietvaros, kuru netur tirdzniecībai un kurš nav arī pircēja iespējamā atlīdzība uzņēmējdarbības apvienošanā, uz ko attiecas 3. SFPS.

7.1   SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

7.1.4

Ar 2013. gada decembrī izdotajiem SFPS ikgadējiem uzlabojumiem 2010.–2012. gada ciklam tika grozīts 4.2.1. un 5.7.5. punkts kā no 3. SFPS grozījumiem izrietoši grozījumi. Uzņēmums perspektīvi piemēro šos grozījumus uzņēmējdarbības apvienošanai, uz kuru attiecas 3. SFPS grozījumi.

Grozījumi 37. SGS Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi

Groza 5. punktu un iekļauj 99. punktu.

DARBĪBAS JOMA

5

Ja kāds cits standarts aplūko kādu konkrētu uzkrājumu, iespējamo saistību vai iespējamā aktīva veidu, uzņēmums šā standarta vietā piemēro attiecīgo citu standartu. Piemēram, daži uzkrājumu veidi aplūkoti standartos par:

a)

d)

darbinieku pabalstiem (sk. 19. SGS Darbinieku pabalsti);

e)

apdrošināšanas līgumiem (sk. 4. SFPS Apdrošināšanas līgumi). Tomēr šis standarts attiecas uz apdrošinātāja uzkrājumiem, iespējamajām saistībām un iespējamajiem aktīviem, kuri nerodas no apdrošināšanas līgumā noteiktajiem pienākumiem un tiesībām saskaņā ar 4. SFPS darbības jomu; un

f)

pircēja iespējamo atlīdzību uzņēmējdarbības apvienošanā (sk. 3. SFPS Uzņēmējdarbības apvienošana).

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

99

Ar 2013. gada decembrī izdotajiem SFPS ikgadējiem uzlabojumiem 2010.–2012. gada ciklam tika grozīts 5. punkts kā no 3. SFPS grozījumiem izrietoši grozījumi. Uzņēmums perspektīvi piemēro šos grozījumus uzņēmējdarbības apvienošanai, uz kuru attiecas 3. SFPS grozījumi.

Grozījumi 39. SGS Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana  (2)

Groza 9. punktu un iekļauj 108F punktu.

Definīcijas

9

Šajā standartā lietoto terminu nozīme ir šāda:

Četru finanšu instrumentu kategoriju definīcijas

Finanšu aktīvs vai finanšu saistības patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus, ir tāds finanšu aktīvs vai finanšu saistības, kas atbilst kādam no šādiem nosacījumiem.

a)

aa)

Tie ir pircēja iespējamā atlīdzība uzņēmējdarbības apvienošanā, uz ko attiecas 3. SFPS Uzņēmējdarbības apvienošana.

b)

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS UN PĀREJA

108F

Ar 2013. gada decembrī izdotajiem SFPS ikgadējiem uzlabojumiem 2010.–2012. gada ciklam tika grozīts 9. punkts kā no 3. SFPS grozījumiem izrietoši grozījumi. Uzņēmums perspektīvi piemēro šos grozījumus uzņēmējdarbības apvienošanai, uz kuru attiecas 3. SFPS grozījumi.

Grozījumi 8. SFPS Darbības segmenti

Groza 22. un 28. punktu un iekļauj 36C punktu.

Vispārējā informācija

22

Uzņēmumam ir jāatklāj šāda vispārējā informācija:

a)

faktori, kurus izmanto, lai identificētu uzņēmuma uzrādāmos segmentus, tostarp organizatoriskais pamatojums (piemēram, vai vadība ir izvēlējusies organizēt uzņēmumu, balstoties uz preču un pakalpojumu, ģeogrāfisko apgabalu, normatīvās vides atšķirībām vai faktoru kombināciju, un vai uzņēmējdarbības segmenti ir apvienoti);

aa)

vadības izdarītie vērtējumi, piemērojot 12. punktā norādītos apvienošanas kritērijus. Tas ietver īsu aprakstu par darbības segmentiem, kuri ir apvienoti šādā veidā, un ekonomiskiem rādītājiem, kas ir novērtēti, lai noteiktu, ka apvienoto darbības segmentu ekonomiskais raksturojums ir līdzīgs; un

b)

preču un pakalpojumu veidi, kas dod ieņēmumus katram no uzrādāmajiem segmentiem.

Salīdzināšana

28

Uzņēmumam ir jāveic salīdzināšana starp visiem turpmāk minētajiem elementiem:

a)

c)

uzrādāmo segmentu kopējie aktīvi un uzņēmuma aktīvi, ja segmenta aktīvi tiek uzrādīti saskaņā ar 23. punktu;

d)

PĀREJAS PERIODS UN SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

36C

Ar 2013. gada decembrī izdotajiem SFPS ikgadējiem uzlabojumiem 2010.–2012. gada ciklam tika grozīts 22. un 28. punkts. Uzņēmums šos grozījumus piemēro gada periodiem, kas sākas 2014. gada 1. jūlijā vai pēc šī datuma. Ir atļauta agrāka piemērošana. Ja uzņēmums piemēro šos grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jānorāda.

Grozījumi 16. SGS Pamatlīdzekļi

Groza 35. punktu un iekļauj 80A un 81H punktu.

Pārvērtēšanas modelis

35

Ja pamatlīdzekļu objektu pārvērtē, attiecīgā aktīva uzskaites vērtība tiek koriģēta attiecībā uz pārvērtēto summu. Pārvērtēšanas datumā aktīvu uzskaita vienā no šādiem veidiem:

a)

bruto uzskaites vērtību koriģē veidā, kas ir saskaņots ar aktīva uzskaites vērtības pārvērtēšanu. Piemēram, bruto uzskaites vērtību var pārveidot, atsaucoties uz novērojamiem tirgus datiem, vai to var pārveidot proporcionāli uzskaites vērtības izmaiņām. Uzkrāto nolietojumu pārvērtēšanas datumā pielāgo, lai tas būtu vienāds ar starpību starp bruto uzskaites vērtību un aktīva uzskaites vērtību pēc tam, kad ņemti vērā uzkrātie zaudējumi no vērtības samazināšanās; vai

b)

uzkrāto nolietojumu atskaita no aktīva bruto uzskaites vērtības.

Uzkrātā nolietojuma korekcijas summa veido daļu no uzskaites vērtības palielinājuma vai samazinājuma, kuru uzskaita saskaņā ar 39. un 40. punktu.

PĀREJAS NOTEIKUMI

80A

Ar SFPS ikgadējiem uzlabojumiem 2010.–2012. gada ciklam tika grozīts 35. punkts. Uzņēmums piemēro šos grozījumus visai pārvērtēšanai, kura atzīta gada periodos, kas sākas šo grozījumu sākotnējās piemērošanas datumā vai vēlāk, un iepriekšējā gada periodā. Uzņēmums var sniegt arī koriģētu salīdzinošu informāciju par uzrādītiem agrākiem periodiem, bet tam nav pienākuma to darīt. Ja uzņēmums sniedz nekoriģētu salīdzinošu informāciju par agrākiem periodiem, tas skaidri norāda informāciju, kas nav koriģēta, kā arī norāda, ka tā ir sniegta uz cita pamata, un paskaidro šo pamatu.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

81H

Ar 2013. gada decembrī izdotajiem SFPS ikgadējiem uzlabojumiem 2010.–2012. gada ciklam tika grozīts 35. punkts un iekļauts 80A punkts. Uzņēmums šos grozījumus piemēro gada periodiem, kas sākas 2014. gada 1. jūlijā vai pēc šī datuma. Ir atļauta agrāka piemērošana. Ja uzņēmums piemēro šos grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jānorāda.

Grozījumi 24. SGS Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm

Groza 9. punktu un iekļauj 17A, 18A un 28C punktu.

DEFINĪCIJAS

9

Šajā standartā lietoto terminu nozīme ir šāda:

Saistītā puse ir privātpersona vai uzņēmums, kas ir saistīts ar uzņēmumu, kurš gatavo savus finanšu pārskatus (šajā standartā “pārskatu sniedzējs uzņēmums”).

a)

b)

Uzņēmums ir saistīts ar pārskatu sniedzēju uzņēmumu, ja uz to attiecas kāds no šādiem nosacījumiem:

i)

viii)

uzņēmums vai jebkurš tās grupas loceklis, kurā tas ietilpst, sniedz galvenā vadības personāla pakalpojumus pārskatu sniedzējam uzņēmumam vai pārskatu sniedzēja uzņēmuma mātesuzņēmumam.

Visi uzņēmumi

17A

Ja uzņēmums saņem galvenā vadības personāla pakalpojumus no cita uzņēmuma (“vadības uzņēmums”), uzņēmumam nav obligāti jāpiemēro 17. punktā ietvertās prasības kompensācijai, kuru vadības uzņēmums maksā vai kura maksājama vadības uzņēmuma darbiniekiem vai direktoriem.

18

18A

Uzrāda summas, kas radušās uzņēmumam par galvenā vadības personāla pakalpojumiem, ko sniedz atsevišķs vadības uzņēmums.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS UN PĀREJA

28C

Ar 2013. gada decembrī izdotajiem SFPS ikgadējiem uzlabojumiem 2010.–2012. gada ciklam tika grozīts 9. punkts un iekļauts 17A un 18A punkts. Uzņēmums šos grozījumus piemēro gada periodiem, kas sākas 2014. gada 1. jūlijā vai pēc šī datuma. Ir atļauta agrāka piemērošana. Ja uzņēmums piemēro šos grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jānorāda.

Grozījumi 38. SGS Nemateriālie aktīvi

Groza 80. punktu un iekļauj 130H–130I punktu.

Pārvērtēšanas modelis

80

Ja nemateriālo aktīvu pārvērtē, attiecīgā aktīva uzskaites vērtība tiek koriģēta attiecībā uz pārvērtēto summu. Pārvērtēšanas datumā aktīvu uzskaita vienā no šādiem veidiem:

a)

bruto uzskaites vērtību koriģē veidā, kas ir saskaņots ar aktīva uzskaites vērtības pārvērtēšanu. Piemēram, bruto uzskaites vērtību var pārveidot, atsaucoties uz novērojamiem tirgus datiem, vai to var pārveidot proporcionāli uzskaites vērtības izmaiņām. Uzkrāto nolietojumu pārvērtēšanas datumā pielāgo, lai tas būtu vienāds ar starpību starp bruto uzskaites vērtību un aktīva uzskaites vērtību pēc tam, kad ņemti vērā uzkrātie zaudējumi no vērtības samazināšanās; vai

b)

uzkrāto nolietojumu atskaita no aktīva bruto uzskaites vērtības.

Uzkrātā nolietojuma korekcijas summa veido daļu no uzskaites vērtības palielinājuma vai samazinājuma, kuru uzskaita saskaņā ar 85. un 86. punktu.

PĀREJAS NOTEIKUMI UN SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

130H

Ar 2013. gada decembrī izdotajiem SFPS ikgadējiem uzlabojumiem 2010.–2012. gada ciklam tika grozīts 80. punkts. Uzņēmums šos grozījumus piemēro gada periodiem, kas sākas 2014. gada 1. jūlijā vai pēc šī datuma. Ir atļauta agrāka piemērošana. Ja uzņēmums piemēro šos grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jānorāda.

130I

Uzņēmums piemēro šos grozījumus, kas izdarīti ar SFPS ikgadējiem uzlabojumiem 2010.–2012. gada ciklam, visai pārvērtēšanai, kura atzīta gada periodos, kas sākas šo grozījumu sākotnējās piemērošanas datumā vai vēlāk, un iepriekšējā gada periodā. Uzņēmums var sniegt arī koriģētu salīdzinošu informāciju par uzrādītiem agrākiem periodiem, bet tam nav pienākuma to darīt. Ja uzņēmums sniedz nekoriģētu salīdzinošu informāciju par agrākiem periodiem, tas skaidri norāda informāciju, kas nav koriģēta, kā arī norāda, ka tā ir sniegta uz cita pamata, un paskaidro šo pamatu.


(1)  “Pavairošana atļauta Eiropas Ekonomikas zonā. Visas esošās tiesības saglabātas ārpus EEZ, izņemot tiesības pavairot personīgai lietošanai vai cita godīga darījuma nolūkā. Papildu informāciju var saņemt no IASB šādā tīmekļa vietnē: www.iasb.org”.

(2)  Ar 9. SFPS Finanšu instrumenti (izdots 2010. gada oktobrī) un 9. SFPS Finanšu instrumenti (Nodroses uzskaite un grozījumi 9. SFPS, 7. SFPS un 39. SGS) (izdots 2013. gada novembrī) tika svītrotas “Četru finanšu instrumentu kategoriju definīcijas” 39. SGS 9. punktā.