7.1.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 3/34


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/10

(2015. gada 6. janvāris)

par kritērijiem pieteikuma iesniedzējiem, kas pieteikušies uz dzelzceļa infrastruktūras jaudu, un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 870/2014 atcelšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīvu 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (1), un jo īpaši tās 41. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2012/34/ES 41. panta 2. punktā ir paredzēts, ka infrastruktūras pārvaldītāji var noteikt prasības pieteikuma iesniedzējiem, lai nodrošinātu, ka tiek garantēts tas, ko infrastruktūras pārvaldītāji leģitīmi sagaida attiecībā uz ieņēmumiem un infrastruktūras izmantošanu nākotnē.

(2)

Minētajām prasībām būtu jābūt atbilstošām, pārredzamām un nediskriminējošām. Tajās var ietvert tikai prasību par finansiālas garantijas sniegšanu, kas nepārsniedz attiecīgu lielumu, kurš ir proporcionāls paredzētās darbības pakāpei, un par apliecinājuma sniegšanu par pieteikuma iesniedzēja spēju sagatavot infrastruktūras jaudai atbilstošus piedāvājumus.

(3)

Finansiālās garantijas varētu būt avansa maksājumu vai finanšu iestāžu sniegtu garantiju veidā.

(4)

Attiecībā uz Direktīvas 2012/34/ES 41. panta 2. punktā minēto prasību atbilstīgumu būtu jāņem vērā tas, ka konkurējošu transporta veidu infrastruktūrai – autotransportam un gaisa transportam, jūras transportam un iekšzemes ūdensceļiem – bieži nenosaka lietošanas maksu, un tādējādi tām nav noteiktas finansiālas garantijas. Lai nodrošinātu taisnīgu konkurenci starp transporta veidiem, finansiālās garantijas apmēra un ilguma ziņā būtu jāierobežo līdz stingri noteiktam minimumam.

(5)

Minētās finansiālās garantijas ir atbilstošas tikai tad, ja tās ir vajadzīgas, lai infrastruktūras pārvaldītāju pārliecinātu par ieņēmumiem un infrastruktūras izmantošanu nākotnē. Ņemot vērā, ka infrastruktūras pārvaldītāji var paļauties uz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu finansiālās gatavības pārbaudēm un uzraudzību, ko saskaņā ar licencēšanas procedūru veic atbilstīgi Direktīvas 2012/34/ES III nodaļai un jo īpaši minētās direktīvas 20. pantam, finansiālo garantiju nepieciešamība ir vēl mazāka.

(6)

Uz minētajām garantijām attiecas nediskriminācijas princips, un tāpēc garantijām, kuras pieprasa no privātiem un publiskiem pieteikuma iesniedzējiem, nevajadzētu atšķirties.

(7)

Garantijām būtu jābūt samērojamām ar infrastruktūras pārvaldnieka risku, ko rada pieteikuma iesniedzējs dažādos jaudas sadales posmos. Risku vispār uzskata par zemu, ja jaudu var piedalīt citiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem.

(8)

Garantiju, kas ir pieprasīta atbilstošu piedāvājumu sagatavošanai, var uzskatīt par atbilstošu, pārredzamu un nediskriminējošu tikai tad, ja infrastruktūras pārvaldītājs tīkla pārskatā izklāsta skaidrus un pārredzamus noteikumus par jaudas pieprasījuma sagatavošanu un piedāvā pieteikuma iesniedzējiem nepieciešamos atbalsta instrumentus. Tā kā pirms pieteikšanās procedūras nav iespējams objektīvi noteikt, kāda ir atbilstošu piedāvājumu sagatavošanas iespēja, šādu iespēju nepietiekamību var noteikt tikai pēc minētās procedūras, pamatojoties uz to, ka vairākkārt nav bijis iespējams izvirzīt šos piedāvājumus, vai to, ka infrastruktūras pārvaldniekam nav sniegta vajadzīgā informācija. Pieteikuma iesniedzējam būtu jāatbild par šo piedāvājumu nesniegšanu, un par to ir noteikta sankcija, liedzot pieteikuma iesniedzējam pieteikties uz konkrētu vilcienu ceļu.

(9)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 870/2014 (2) kļūdas dēļ nav pieņemta tajā redakcijā, kura bija saņēmusi komitejas pozitīvo atzinumu. Līdz ar to Īstenošanas regula (ES) Nr. 870/2014 būtu jāatceļ.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 62. panta 1. punktā minētās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir noteiktas prasības finansiālajām garantijām, ko infrastruktūras pārvaldītājs var pieprasīt, lai nodrošinātu, ka viņa leģitīmie paredzējumi par nākotnes ieņēmumiem tiek izpildīti, nepārsniedzot apmēru, kas ir proporcionāls pieteikuma iesniedzēja nodomāto darbību apmēram. Prasībās it īpaši ietilpst apstākļi, kādos drīkst pieprasīt garantiju vai avansa maksājumu, un finansiālās garantijas apmērs un ilgums. Bez tam šajā regulā ir izklāstīta sīka informācija par kritērijiem, kurus piemēro, lai novērtētu pieteikuma iesniedzēja spēju sagatavot infrastruktūras jaudai atbilstošus piedāvājumus.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādu definīciju:

 

“finansiāla garantija” ir a) avansa maksājumi, kas samazina un apsteidzoši sedz pienākumus nākotnē maksāt infrastruktūras maksas, vai b) līgumsaistības, ar kurām tāda finanšu iestāde kā banka apņemas nodrošināt, ka šādi maksājumi tiks izdarīti, iestājoties to termiņam.

3. pants

Finansiālo garantiju nosacījumi

1.   Pieteikuma iesniedzējs var izvēlēties, vai tas nodrošina pieprasīto finansiālo garantiju ar avansa maksājumu vai ar līgumsaistībām 2. panta nozīmē. Ja pieteikuma iesniedzējs izdara infrastruktūras maksu avansa maksājumu, infrastruktūras pārvaldītājs tajā pašā laikā nepieprasa citas finansiālas garantijas tām pašām nodomātajām darbībām.

2.   Infrastruktūras pārvaldītājs var pieprasīt, lai pieteikuma iesniedzējs sagādā finansiālas garantijas, ja pieteikuma iesniedzēja kredītreitings liecina par to, ka pieteikuma iesniedzējam varētu rasties grūtības regulāri nomaksāt infrastruktūras maksas. Infrastruktūras pārvaldītājs min šādus kredītreitingus sava tīkla pārskata sadaļā par maksas uzlikšanas principiem, ja tādus piemēro. Finansiālas garantijas pieprasījumu infrastruktūras pārvaldītājs pamato ar kredītreitingu aģentūras vai citas profesionālas kredītreitinga vai kredītspējas novērtēšanas vienības sniegtiem kredītreitingiem, kas nav vecāki par diviem gadiem.

3.   Infrastruktūras pārvaldītājs nepieprasa finansiālu garantiju:

a)

no izraudzītā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma, ja finansiālo garantiju jau piešķīris vai samaksājis pieteikuma iesniedzējs, kas nav dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, lai segtu maksājumus nākotnē par tādām pašām paredzētajām darbībām;

b)

ja infrastruktūras maksu tieši infrastruktūras pārvaldītājam maksā kompetentā iestāde saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1370/2007 (3).

4. pants

Finansiālo garantiju apmērs un ilgums

1.   Finansiālo garantiju apmērs vienam pieteikuma iesniedzējam nepārsniedz aplēsto maksu summu, kas jāmaksā divos pieprasītās vilcienu darbības mēnešos.

2.   Infrastruktūras pārvaldītājs nevar pieprasīt, lai finansiālā garantija stājas spēkā vai tiek izmaksāta vairāk nekā desmit dienas pirms tā mēneša pirmās dienas, kurā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums sāk vilcienu ekspluatāciju, kas saistīta ar infrastruktūras maksām, kuras ir paredzēts segt ar šo garantiju. Ja jauda tiek iedalīta pēc šā brīža, infrastruktūras pārvaldītājs var pieprasīt finansiālo garantiju tūlīt.

5. pants

Spēja sagatavot infrastruktūras jaudai atbilstošus piedāvājumus

Infrastruktūras pārvaldītājs nevar noraidīt pieteikumu uz konkrētu vilcienu ceļu uz tāda pamata, ka pieteikuma iesniedzējs nespēj sniegt apliecinājumu par savu spēju sagatavot infrastruktūras jaudai atbilstošus piedāvājumus Direktīvas 2012/34/ES 41. panta 2. punkta nozīmē, izņemot, ja:

a)

pieteikuma iesniedzējs nav atbildējis uz diviem secīgiem pieprasījumiem sniegt trūkstošu informāciju vai atkārtoti ir atbildējis tādā veidā, kas neatbilst tā tīkla pārskatā izklāstītajiem nosacījumiem, kurš minēts Direktīvas 2012/34/ES 27. pantā un minētās direktīvas IV pielikumā saistībā ar vilcienu ceļu sadales procedūru; un

b)

infrastruktūras pārvaldītājs pēc regulatīvās iestādes pieprasījuma spēj tai pietiekami pārliecinoši pierādīt, ka ir veicis visus samērīgos pasākumus, lai pieteikumi tiktu iesniegti pareizi un laikus.

6. pants

Pārejas noteikums

Nepieciešamības gadījumā infrastruktūras pārvaldītāji savus tīkla pārskatus pieskaņo šās regulas noteikumiem pirmajā grafika periodā pēc šās regulas stāšanās spēkā.

7. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 870/2014 atceļ.

8. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 16. jūnija, izņemot 7. pantu, ko piemēro no spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 6. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 32. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 11. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 870/2014 par kritērijiem pieteikuma iesniedzējiem, kas pieteikušies uz dzelzceļa infrastruktūras jaudu (OV L 239, 12.8.2014., 11. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regula (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (OV L 315, 3.12.2007., 1. lpp.).