7.1.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 3/6


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/8

(2015. gada 6. janvāris)

par atteikumu piešķirt atļauju tādām konkrētām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (1) un jo īpaši tās 18. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1924/2006 veselīguma norādes uz pārtikas produktiem ir aizliegtas, ja vien Komisija tām nav piešķīrusi atļauju saskaņā ar minēto regulu un tās nav iekļautas atļauto norāžu sarakstā.

(2)

Regulā (EK) Nr. 1924/2006 arī paredzēts, ka uzņēmēji, kas iesaistīti pārtikas apritē, veselīguma norāžu atļaujas pieteikumus iesniedz dalībvalsts kompetentajai iestādei. Dalībvalsts kompetentā iestāde derīgos pieteikumus nosūta Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA, turpmāk “iestāde”) zinātniskā novērtējuma veikšanai, kā arī Komisijai un dalībvalstīm informācijai.

(3)

Komisija, ņemot vērā iestādes sniegto atzinumu, lemj par atļaujas piešķiršanu veselīguma norādēm. Dažos gadījumos zinātniskais riska novērtējums vien nevar nodrošināt visu informāciju, ar kuru būtu jāpamato riska pārvaldības lēmums, tāpēc būtu jāņem vērā citi pamatoti faktori, kas attiecas uz aplūkojamo jautājumu.

(4)

Pēc tam, kad uzņēmums Dextro Energy GmbH & Co. KG saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 5. punktu iesniedza pieteikumu, iestādei lūdza sniegt atzinumu par veselīguma norādi saistībā ar glikozi un tās ietekmi uz enerģijas ieguves vielmaiņu (jautājums Nr. EFSA-Q-2012-00266) (2). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja šādu norādes formulējumu: “Glikoze tiek metabolizēta ķermeņa normālās enerģijas vielmaiņas gaitā.”

(5)

Komisija un dalībvalstis 2012. gada 11. maijā saņēma iestādes zinātnisko atzinumu, kurā tā, pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, secināja, ka ir noteikta cēloņsakarība starp glikozi un tās ietekmi uz enerģijas ieguves vielmaiņu. Mērķgrupa ir plaša sabiedrība.

(6)

Pēc tam, kad uzņēmums Dextro Energy GmbH & Co. KG saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 5. punktu iesniedza pieteikumu, iestādei lūdza sniegt atzinumu par veselīguma norādi saistībā ar glikozi un tās ietekmi uz enerģijas ieguves vielmaiņu (jautājums Nr. EFSA-Q-2012-00267) (3). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja šādu norādes formulējumu: “Glikoze palīdz veikt normālas fiziskās aktivitātes.”

(7)

Komisija un dalībvalstis 2012. gada 11. maijā saņēma iestādes zinātnisko atzinumu, kurā tā secināja, ka apgalvojums par glikozi un tās ietekmi uz enerģijas ieguves vielmaiņu jau ir novērtēts ar labvēlīgu atzinumu, un atsaucās uz savu atzinumu par veselīguma norādi attiecībā uz glikozi un tās ietekmi uz enerģijas ieguves vielmaiņu (jautājums Nr. EFSA-Q- 2012-00266).

(8)

Pēc tam, kad uzņēmums Dextro Energy GmbH & Co. KG saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 5. punktu iesniedza pieteikumu, iestādei lūdza sniegt atzinumu par veselīguma norādi saistībā ar glikozi un tās ietekmi uz enerģijas ieguves vielmaiņu (jautājums Nr. EFSA-Q-2012-00268) (4). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja šādu norādes formulējumu: “Glikoze palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu.”

(9)

Komisija un dalībvalstis 2012. gada 11. maijā saņēma iestādes zinātnisko atzinumu, kurā tā secināja, ka apgalvojums par glikozi un tās ietekmi uz enerģijas ieguves vielmaiņu jau ir novērtēts ar labvēlīgu atzinumu, un atsaucās uz savu atzinumu par veselīguma norādi attiecībā uz glikozi un tās ietekmi uz enerģijas ieguves vielmaiņu (jautājums Nr. EFSA-Q- 2012-00266).

(10)

Pēc tam, kad uzņēmums Dextro Energy GmbH & Co. KG saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 5. punktu iesniedza pieteikumu, iestādei lūdza sniegt atzinumu par veselīguma norādi saistībā ar glikozi un tās ietekmi uz enerģijas ieguves vielmaiņu (jautājums Nr. EFSA-Q-2012-00269) (5). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja šādu norādes formulējumu: “Glikoze palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu fizisku vingrinājumu laikā.”

(11)

Komisija un dalībvalstis 2012. gada 11. maijā saņēma iestādes zinātnisko atzinumu, kurā tā secināja, ka apgalvojums par glikozi un tās ietekmi uz enerģijas ieguves vielmaiņu jau ir novērtēts ar labvēlīgu atzinumu, un atsaucās uz savu atzinumu par veselīguma norādi attiecībā uz glikozi un tās ietekmi uz enerģijas ieguves vielmaiņu (jautājums Nr. EFSA-Q- 2012-00266).

(12)

Pēc tam, kad uzņēmums Dextro Energy GmbH & Co. KG saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 5. punktu iesniedza pieteikumu, iestādei lūdza sniegt atzinumu par veselīguma norādi saistībā ar glikozi un tās ietekmi uz enerģijas ieguves vielmaiņu (jautājums Nr. EFSA-Q-2012-00270) (6). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja šādu norādes formulējumu: “Glikoze palīdz nodrošināt normālu muskuļu darbību.”

(13)

Komisija un dalībvalstis 2012. gada 11. maijā saņēma iestādes zinātnisko atzinumu, kurā tā secināja, ka apgalvojums par glikozi un tās ietekmi uz enerģijas ieguves vielmaiņu jau ir novērtēts ar labvēlīgu atzinumu, un atsaucās uz savu atzinumu par veselīguma norādi attiecībā uz glikozi un tās ietekmi uz enerģijas ieguves vielmaiņu (jautājums Nr. EFSA-Q- 2012-00266).

(14)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 6. panta 1. punktu un 13. panta 1. punktu veselīguma norādes nepieciešams pamatot ar vispāratzītiem zinātniskiem pierādījumiem. Ja veselīguma norādes neatbilst citām vispārējām un īpašajām Regulas (EK) Nr. 1924/2006 prasībām, atļaujas piešķiršanu var arī likumīgi atlikt pat tad, ja iestādes zinātniskais novērtējums ir bijis labvēlīgs. Veselīguma norādes, kas neatbilst vispāratzītiem uztura un veselības principiem, nebūtu jāsniedz. Iestāde secināja, ka ir noteikta cēloņsakarība starp glikozes lietošanu uzturā un tās ietekmi uz enerģijas ieguves vielmaiņu. Tomēr, izmantojot šādu veselīguma norādi, patērētājiem tiktu sniegts pretrunīgs un neskaidrs vēstījums, jo tiktu atbalstīta cukuru lietošana uzturā, taču valstu un starptautiskās iestādes, pamatojoties uz vispāratzītiem zinātniskiem ieteikumiem, informē patērētāju, ka cukuru patēriņš būtu jāsamazina. Tāpēc šāda veselīguma norāde neatbilst Regulas (EK) Nr. 1924/2006 3. panta otrās daļas a) apakšpunktam, kas nosaka, ka norāžu izmantošana nedrīkstētu būt pārprotama vai maldinoša. Turklāt pat tad, ja attiecīgo veselīguma norādi atļautu izmantot tikai saskaņā ar īpašiem izmantošanas nosacījumiem un/vai pievienojot papildu paziņojumus vai brīdinājumus, tas tomēr nemazinātu patērētājam radītās neskaidrības, un tāpēc šī norāde nebūtu jāatļauj.

(15)

Šajā regulā aptvertās veselīguma norādes ir Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 1. punkta a) apakšpunktā aprakstītās veselīguma norādes, kurām var piemērot minētās regulas 28. panta 5. punktā noteikto pārejas posmu, līdz tiek pieņemts atļauto veselīguma norāžu saraksts, ar nosacījumu, ka tās atbilst minētajai regulai.

(16)

Atļauto veselīguma norāžu saraksts ir izveidots ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 432/2012 (7), un to piemēro no 2012. gada 14. decembra. Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 5. punktā minētajām norādēm, kuras iestāde nav izvērtējusi vai Komisija nav izskatījusi līdz 2012. gada 14. decembrim un kuras saskaņā ar šo regulu nav iekļautas atļauto veselības norāžu sarakstā, ir lietderīgi piemērot pārejas posmu, kura laikā tās joprojām var turpināt izmantot, tādējādi ļaujot gan pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem, gan valsts kompetentajām iestādēm pielāgoties šādu norāžu aizliegumam.

(17)

Nosakot šajā regulā paredzētos pasākumus, Komisija ņēma vērā atsauksmes, ko tā saņēmusi no pieteikuma iesniedzēja un no sabiedrības pārstāvjiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 16. panta 6. punktu.

(18)

Ir notikusi apspriešanās ar dalībvalstīm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Šīs regulas pielikumā minētās veselīguma norādes neiekļauj Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 3. punktā paredzētajā Savienības atļauto norāžu sarakstā.

2.   Tomēr 1. punktā minētās veselīguma norādes, kuras tika izmantotas pirms šīs regulas stāšanās spēkā, var turpināt izmantot ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 6. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(5):2694.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(5):2695.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(5):2696.

(5)  EFSA Journal 2012; 10(5):2697.

(6)  EFSA Journal 2012; 10(5):2698.

(7)  Komisijas 2012. gada 16. maija Regula (ES) Nr. 432/2012, ar ko izveido sarakstu ar atļautajām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (OV L 136, 25.5.2012., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Noraidītās veselīguma norādes

Pieteikums – Regulas (EK) Nr. 1924/2006 attiecīgie noteikumi

Uzturviela, viela, pārtikas produkts vai pārtikas produktu kategorija

Norāde

Atsauce uz EFSA atzinumu

Veselīguma norāde saskaņā ar 13. panta 5. punktu, kas pamatota ar jaunākajām zinātniskajām atziņām un/vai ietver prasību pēc īpašumtiesību datu aizsardzības

Glikoze

Glikoze tiek metabolizēta ķermeņa normālās enerģijas vielmaiņas gaitā

Q-2012-00266

Veselīguma norāde saskaņā ar 13. panta 5. punktu, kas pamatota ar jaunākajām zinātniskajām atziņām un/vai ietver prasību pēc īpašumtiesību datu aizsardzības

Glikoze

Glikoze palīdz veikt normālas fiziskās aktivitātes

Q-2012-00267

Veselīguma norāde saskaņā ar 13. panta 5. punktu, kas pamatota ar jaunākajām zinātniskajām atziņām un/vai ietver prasību pēc īpašumtiesību datu aizsardzības

Glikoze

Glikoze palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu

Q-2012-00268

Veselīguma norāde saskaņā ar 13. panta 5. punktu, kas pamatota ar jaunākajām zinātniskajām atziņām un/vai ietver prasību pēc īpašumtiesību datu aizsardzības

Glikoze

Glikoze palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu fizisku vingrinājumu laikā

Q-2012-00269

Veselīguma norāde saskaņā ar 13. panta 5. punktu, kas pamatota ar jaunākajām zinātniskajām atziņām un/vai ietver prasību pēc īpašumtiesību datu aizsardzības

Glikoze

Glikoze palīdz nodrošināt normālu muskuļu darbību

Q-2012-00270