6.1.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 2/24


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/2

(2014. gada 30. septembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tās informācijas izklāstu, kuru kredītreitingu aģentūras dara pieejamu Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (1) un jo īpaši tās 21. panta 4. punkta trešo daļu un 21. panta 4.a punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1060/2009 11.a panta 1. punktā paredzēts, ka reģistrētām un sertificētām kredītreitingu aģentūrām, ja tās sniedz kredītreitingu vai reitinga prognozi, jāiesniedz informācija par reitingu Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI). Šī prasība neattiecas uz reitingiem, kas tiek sagatavoti un izpausti tikai ieguldītājiem par samaksu. EVTI jāpublicē kredītreitingu aģentūru iesniegtā reitingu informācija publiskā tīmekļa vietnē, ko sauc par Eiropas Reitingu rādītāju platformu (ERP). Tāpēc būtu jāparedz noteikumi attiecībā uz tās informācijas saturu un izklāstu, kura kredītreitingu aģentūrām jādara pieejama EVTI publicēšanai ERP.

(2)

Turklāt Regulas (EK) Nr. 1060/2009 11. panta 2. punktā un 21. panta 4. punkta e) apakšpunktā paredzēts, ka kredītreitingu aģentūrām jāiesniedz EVTI informācija par savas iepriekšējās darbības datiem un informācija pastāvīgās uzraudzības vajadzībām. Minētās informācijas saturs un izklāsts ir paredzēts attiecīgi Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 448/2012 (2) un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 446/2012 (3). Lai nodrošinātu, ka EVTI var efektīvāk apstrādāt datus, un reģistrētām un sertificētām kredītreitingu aģentūrām atvieglotu datu sniegšanu, būtu jānosaka integrētas pārskatu sniegšanas prasības attiecībā uz visiem datiem, kuri reģistrētām un sertificētām kredītreitingu aģentūrām būtu jāiesniedz EVTI. Tāpēc šajā regulā ir paredzēti noteikumi par datiem, kuri jāiesniedz ERP vajadzībām, par informāciju, kas jādara pieejama par iepriekšējo darbību saistībā ar EVTI izveidoto centrālo repozitoriju, un par informāciju, kura kredītreitingu aģentūrām būtu periodiski jāiesniedz EVTI kredītreitingu aģentūru pastāvīgās uzraudzības vajadzībām. Tāpēc ar šo regulu tiek atcelta Deleģētā regula (ES) Nr. 448/2012 un Deleģētā regula (ES) Nr. 446/2012. EVTI būtu jāintegrē vienā EVTI datubāzē visi dati, kurus kredītreitingu aģentūras sniedz ERP vajadzībām, centrālajam repozitorijam un kredītreitingu aģentūru pastāvīgās uzraudzības vajadzībām.

(3)

Lai nodrošinātu, ka ERP tiek atspoguļota tāda jaunākā informācija par reitingu noteikšanas darbībām, kas nav informācija, kura tiek izpausta tikai ieguldītājiem par samaksu, ir jāapraksta sniedzamie dati, tostarp vērtējamā instrumenta vai juridiskās personas reitings un prognoze, paziņojumi presei, kuri saistīti ar reitingu noteikšanas darbībām, pārskati, kas saistīti ar valstu reitingu noteikšanas darbībām, reitingu noteikšanas darbības veids un publicēšanas datums un laiks. Paziņojumos presei tiek sniegta informācija par galvenajiem elementiem, kas ir reitingu lēmumu pamatā. ERP ir centralizēta piekļuves vieta, kurā reitingu lietotāji var iegūt jaunāko reitingu informāciju, turklāt tādējādi tiek samazinātas informācijas iegūšanas izmaksas, nodrošinot visaptverošu priekšstatu par dažādajiem izsniegtajiem reitingiem par katru vērtējamo juridisko personu vai instrumentu.

(4)

Lai nodrošinātu visaptverošu pārskatu par visiem reitingiem, kurus vienai un tai pašai vērtējamajai juridiskajai personai vai instrumentam piešķīrušas dažādas kredītreitingu aģentūras, kredītreitingu aģentūrām, sniedzot reitingu datus EVTI, būtu jāizmanto vienoti vērtējamās juridiskās personas un instrumenta identifikatori. Tādējādi, lai identificētu vērtējamās juridiskās personas, emitentus, iniciatorus un kredītreitingu aģentūras, vienīgā starptautiskā unikālās identifikācijas metode ir starptautiskais juridiskās personas identifikators (LEI).

(5)

Lai nodrošinātu, ka ERP izvietotā informācija ir atjaunināta, reitingu informācija būtu jāapkopo un jāpublicē katru dienu, lai reizi dienā varētu veikt ERP atjaunināšanu ārpus Savienībā parastā darba laika.

(6)

Lai EVTI varētu nekavējoties reaģēt, ja konstatēta faktiska vai iespējama neatbilstība Regulai (EK) Nr. 1060/2009, reģistrētu un sertificētu kredītreitingu aģentūru sniegtajai reitingu informācijai vajadzētu dot iespēju EVTI rūpīgi uzraudzīt kredītreitingu aģentūru rīcību un darbības. Tādēļ reitingu dati būtu jāsniedz EVTI katru mēnesi. Taču, lai nodrošinātu proporcionalitāti, kredītreitingu aģentūrām, kurās ir mazāk nekā 50 darbinieku un kuras neietilpst uzņēmumu grupā, vajadzētu atļaut iesniegt reitingu datus reizi divos mēnešos. Tomēr EVTI vajadzētu būt iespējai pieprasīt minētajām kredītreitingu aģentūrām arī ikmēneša pārskatus, ņemot vērā reitingu skaitu un veidu, tostarp kredītanalīzes sarežģītību, vērtējamo instrumentu vai emitentu svarīgumu, kā arī reitingu izmantojamību regulatīviem mērķiem.

(7)

Lai dati netiktu sniegti dubulti, EVTI īstenotajā pastāvīgajā uzraudzībā būtu jāizmanto jau ERP vajadzībām sniegtie dati. Kredītreitingu aģentūrām būtu arī jānosaka prasība pastāvīgās uzraudzības vajadzībām sniegt informāciju par tiem kredītreitingiem un reitingu prognozēm, kuras nav sniegtas ERP vajadzībām.

(8)

EVTI vajadzētu izmantot datus, kas sniegti ERP un pastāvīgās uzraudzības vajadzībām, lai iegūtu informāciju par iepriekšējās darbības datiem, kas tai būtu jādara pieejama centrālajā repozitorijā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 11. panta 2. punktu. Lai veicinātu salīdzināmību un nodrošinātu atbilstību datiem, kas jau iesniegti saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) Nr. 448/2012, jaunajām sertificētajām kredītreitingu aģentūrām būtu jāiesniedz dati par vismaz desmit gadiem pirms to sertifikācijas vai par periodu kopš darbības sākuma. Sertificētajām kredītreitingu aģentūrām nebūtu jāiesniedz šie dati (daļēji vai pilnībā), ja tās var parādīt, ka tā nebūtu samērīga prasība, ņemot vērā to apjomu un sarežģītību.

(9)

Kredītreitingu aģentūrām, kuras ietilpst kredītreitingu aģentūru grupā, būtu reitingu dati EVTI jāiesniedz atsevišķi vai arī jāpilnvaro viena no pārējām grupas aģentūrām sniegt datus to vārdā. Taču, ņemot vērā kredītreitingu aģentūru organizācijas augsto integrācijas pakāpi Savienības līmenī un nolūkā sekmēt statistikas izpratni, kredītreitingu aģentūras tiek mudinātas sniegt pārskatus centralizēti visas grupas līmenī.

(10)

EVTI veiktās pastāvīgās uzraudzības vajadzībām un lai publicētu kredītreitingu aģentūru iepriekšējās darbības pārskatus, kredītreitingu aģentūras var arī brīvprātīgi iesniegt EVTI tādus kredītreitingus, ko sniegušas trešo valstu kredītreitingu aģentūras, kuras ietilpst tajā pašā kredītreitingu aģentūru grupā, un kas nav apstiprināti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 4. panta 3. punktu.

(11)

Sniedzot datus, kredītreitingu aģentūrām būtu jāklasificē sniegtie kredītreitingi un reitingu prognozes šādās dažādās kategorijās: reitinga veida un apakšklasifikāciju dalījums, piemēram, sektors, nozare vai aktīvu klase, vai emitenta un emisijas veida dalījums. Minētās kategorijas pamatojas uz EVTI iepriekšējo reitingu datu vākšanas pieredzi un nepieciešamību uzraudzīt kredītreitingu datus.

(12)

Lai paredzētu noteikumus par pārskatu sniegšanu par tādu jaunu finanšu instrumentu kredītreitingiem, kas varētu rasties finanšu inovācijas rezultātā, būtu jāiekļauj kategorija pārskatā “Citi finanšu instrumenti”. Turklāt uzņēmumu reitingu un strukturēto finanšu instrumentu reitingu kategorijā arī vajadzētu būt vēl “citai” kategorijai, kurā iekļaut visus jaunos uzņēmumu emisiju vai strukturēto finanšu instrumentu veidus, kurus nevar klasificēt esošajās kategorijās.

(13)

Lai EVTI varētu izveidot ERP un lai kredītreitingu aģentūrām būtu pietiekami daudz laika pielāgot iekšējās sistēmas jaunajām pārskatu sniegšanas prasībām, kredītreitingu aģentūrām būtu jāiesniedz pirmais pārskats līdz 2016. gada 1. janvārim. Lai nodrošinātu saskaņā ar šo regulu iesniegto datu salīdzināmību un nepārtrauktību, pirmajā pārskatā būtu jāiekļauj dati par visiem reitingiem, kas sniegti un nav atcelti līdz 2015. gada 21. jūnijam. Turklāt pirmajā pārskatā būtu jāiekļauj dati par kredītreitingiem un reitingu prognozēm, ko kredītreitingu aģentūras sniegušas no 2015. gada 21. jūnija līdz 2016. gada 1. janvārim. Pirmajā pārskatā būtu jāiekļauj tāda paša veida dati kā reitingu dati, kas pēc tam jāiesniedz ik dienas.

(14)

Lai EVTI varētu datus saņemt un automātiski apstrādāt iekšējās sistēmās, iesniedzamie dati būtu jāapkopo standarta formātā. Iespējams, ka tehniskā progresa rezultātā EVTI būs jāatjaunina tehniskās pārskatu sniegšanas instrukcijas, kas attiecas uz kredītreitingu aģentūru sniedzamo datņu nosūtīšanu vai formātu, un par to būs jāinformē īpašos paziņojumos vai pamatnostādnēs.

(15)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko EVTI iesniegusi Komisijā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (4) 10. pantu.

(16)

EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisku apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izanalizējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas viedokli.

(17)

Lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 462/2013 (5) 2. panta 3. punkta noteikumus, šī regula būtu jāpiemēro no 2015. gada 21. jūnija,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Sniedzamie dati

1.   Kredītreitingu aģentūras iesniedz datus par visiem sniegtajiem vai apstiprinātajiem kredītreitingiem vai reitingu prognozēm saskaņā ar 8., 9. un 11. pantu. Kredītreitingu aģentūras iesniedz visus kredītreitingus un reitingu prognozes par vērtējamo juridisko personu un attiecīgā gadījumā – par visiem emitētajiem parāda instrumentiem.

2.   Kredītreitingu aģentūras nodrošina EVTI iesniegto datu precizitāti, pilnīgumu un pieejamību un to, ka pārskati tiek iesniegti saskaņā ar 8., 9. un 11. pantu, izmantojot atbilstošas sistēmas, kuras izstrādātas, pamatojoties uz EVTI sniegtajām tehniskajām instrukcijām.

3.   Kredītreitingu aģentūras nekavējoties informē EVTI par visiem ārkārtas apstākļiem, kas var uz laiku nepieļaut vai aizkavēt šajā regulā paredzēto pārskatu iesniegšanu.

4.   Attiecībā uz kredītreitingu aģentūru grupām katras grupas dalībnieki var pilnvarot vienu dalībnieku to vārdā iesniegt šajā regulā prasītos pārskatus. Katru kredītreitingu aģentūru, kuras vārdā ir iesniegts šāds pārskats, norāda datos, kurus iesniedz EVTI.

5.   Regulas (EK) Nr. 1060/2009 11. panta 2. punkta un 21. panta 4. punkta e) apakšpunkta vajadzībām kredītreitingu aģentūra, kas sniedz pārskatu grupas vārdā, var iekļaut datus par kredītreitingiem un reitingu prognozēm, kuras sniegušas trešās valsts kredītreitingu aģentūras, kas ietilpst tajā pašā grupā, un kuras nav apstiprinātas. Ja kredītreitingu aģentūra nesniedz pārskatu par šiem datiem, tā kvalitatīvo datu pārskatā sniedz paskaidrojumu šīs regulas I pielikuma 1. daļas 1. tabulas 9. un 10. ailē.

6.   Kredītreitingu aģentūras publisko katra norādītā kredītreitinga vai reitinga prognozes pasūtījuma statusu, precizējot, vai tas ir nepasūtīts reitings ar piedalīšanos vai nepasūtīts reitings bez piedalīšanās, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 10. panta 5. punktu.

2. pants

Pārskati par saistību neizpildes statusu un atcelšana

1.   Kredītreitingu aģentūra norāda saistību neizpildi attiecībā uz reitingu I pielikuma 2. daļas 2. tabulas 6. un 13. ailē, ja ir noticis kāds no šiem notikumiem:

a)

reitings norāda, ka saistību neizpilde ir notikusi atbilstīgi kredītreitingu aģentūras saistību neizpildes definīcijai;

b)

reitings ir atcelts, jo vērtējamā juridiskā persona ir maksātnespējīga vai notiek parādu pārstrukturēšana;

c)

ir cits gadījums, un kredītreitingu aģentūra uzskata, ka vērtējamā juridiskā persona nespēj pildīt saistības vai vērtējamā instrumenta saistības netiek pildītas, ir ievērojami pasliktinājies to stāvoklis vai radusies cita līdzvērtīga situācija.

2.   Ja ir atcelts pārskatā norādīts reitings, tā iemeslu norāda I pielikuma 2. daļas 2. tabulas 11. ailē.

3. pants

Reitingu veidi

Ja tiek sniegts pārskats par kredītreitingiem vai reitingu prognozēm, kredītreitingu aģentūras tos klasificē kā vienu no šādiem reitingu veidiem:

a)

uzņēmumu reitingi;

b)

strukturēto finanšu instrumentu reitingi;

c)

valsts un publiskā sektora finanšu reitingi;

d)

citi finanšu instrumenti.

4. pants

Uzņēmumu reitingi

1.   Ja tiek sniegts pārskats par uzņēmumu reitingiem, kredītreitingu aģentūras tos klasificē vienā no šādiem nozares segmentiem:

a)

finanšu iestādes, tostarp bankas, brokeri un dīleri;

b)

apdrošināšana;

c)

visi citi uzņēmumi vai emitenti, kas nav iekļauti a) un b) apakšpunktā.

2.   Kredītreitingu aģentūras klasificē uzņēmumu emisijas kā vienu no šādiem emisiju veidiem:

a)

obligācijas;

b)

segtās obligācijas, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK (6) 52. panta 4. punktā un kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (7) 129. panta 1. līdz 3. punktā, 6. un 7. punktā noteiktajām prasībām;

c)

citu veidu segtās obligācijas, kuru gadījumā kredītreitingu aģentūras kredītreitingu sniegšanai ir izmantojušas īpašu segtajām obligācijām paredzētu metodoloģiju, modeļus vai galvenos reitingu pieņēmumus un kuras nav iekļautas b) apakšpunktā;

d)

cita veida uzņēmumu emisijas, kas nav iekļautas a), b) un c) apakšpunktā.

3.   Vērtējamās juridiskās personas vai tās emisiju valsts kods I pielikuma 2. daļas 1. tabulas 10. ailē ir juridiskās personas juridiskās adreses valsts kods.

5. pants

Strukturēto finanšu instrumentu reitingi

1.   Strukturēto finanšu instrumentu reitingi attiecas uz finanšu instrumentu vai citiem aktīviem, kas rodas Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 61. apakšpunktā minētā vērtspapīrošanas darījumā vai shēmā.

2.   Ja tiek sniegts pārskats par strukturēto finanšu instrumentu reitingiem, kredītreitingu aģentūras tos klasificē vienā no šādām aktīvu klasēm:

a)

ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, tostarp automobiļa, kuģa, lidmašīnas iegādes aizdevumi, studentu aizdevumi, patēriņa aizdevumi, aizdevumi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, veselības aprūpes aizdevumi, aizdevumi saliekamo māju iegādei, aizdevumi filmu uzņemšanai, aizdevumi komunālo pakalpojumu apmaksai, aprīkojuma nomas līgumi, kredītkaršu parādi, parādnieka īpašuma apķīlājumtiesības, ienākumus nenesoši aizdevumi, aizdevumi atpūtas transportlīdzekļu iegādei, nomas līgumi fiziskajām personām, nomas līgumi uzņēmumiem un pircēju un pasūtītāju parādi;

b)

ar mājokļu hipotēkām nodrošināti vērtspapīri, tostarp neliela riska un paaugstināta riska ar mājokļu hipotēkām nodrošināti vērtspapīri, un ar mājokļa īpašumtiesībām nodrošināti aizdevumi;

c)

ar komerciālām hipotēkām nodrošināti vērtspapīri, tostarp aizdevumi mazumtirdzniecības telpu vai biroju telpu iegādei, aizdevumi slimnīcu darbības nodrošināšanai, slimnieku aprūpes iestāžu darbības nodrošināšanai, noliktavu darbības nodrošināšanai, viesnīcu darbības nodrošināšanai, veco ļaužu aprūpes namu darbības nodrošināšanai, aizdevumi ražošanas nodrošināšanai un aizdevumi daudzdzīvokļu īpašumu iegādei;

d)

nodrošināti parāda vērtspapīri, tostarp nodrošināti aizdevumu vērtspapīri, ar kredītu nodrošinātas obligācijas, nodrošināti sintētiskie vērtspapīri, viena laidiena nodrošināti parāda vērtspapīri, nodrošināti fondu vērtspapīri, ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru nodrošināti parāda vērtspapīri un nodrošinātu parāda vērtspapīru nodrošināti parāda vērtspapīri;

e)

ar aktīviem nodrošināti komerciāli vērtspapīri;

f)

citi strukturētie finanšu instrumenti, kas nav ietverti a) līdz e) apakšpunktā, tostarp strukturētas segtās obligācijas, strukturēti ieguldījumu instrumenti, ar apdrošināšanu saistīti vērtspapīri un atvasināto instrumentu sabiedrības.

3.   Attiecīgā gadījumā kredītreitingu aģentūra I pielikuma 2. daļas 1. tabulas 34. ailē norāda arī to, kurā konkrētā aktīvu apakšklasē ietilpst katrs vērtējamais instruments.

4.   Strukturēto finanšu instrumentu valsts kodu norāda I pielikuma 2. daļas 1. tabulas 10. ailē, un tas ir vairākuma pamatā esošo aktīvu juridiskās adreses valsts kods. Ja nav iespējams noteikt juridiskās adreses valsti vairākumam pamatā esošo aktīvu, vērtējamo instrumentu klasificē kā “starptautisku”.

6. pants

Valsts un publiskā sektora finanšu reitingi

1.   Ja kredītreitingu aģentūras sniedz pārskatu par datiem, kuri attiecas uz valsts un publiskā sektora juridiskajām personām un pārvalstiskām organizācijām un to emitētajiem parāda instrumentiem, tās klasificē tos vienā no šādiem sektoriem:

a)

valsts, ja vērtējamā juridiskā persona ir valsts vai ja vērtējamā parāda vai finanšu saistību, parāda vērtspapīru vai cita finanšu instrumenta emitents ir valsts vai valsts īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 3. panta 1. punkta v) apakšpunkta i) un ii) punktā, un ja reitings attiecas uz valsti;

b)

reģionālā vai vietējās pašvaldības iestāde, ja vērtējamā juridiskā persona ir reģionālā vai vietējās pašvaldības iestāde vai ja vērtējamā parāda vai finanšu saistību, parāda vērtspapīru vai cita finanšu instrumenta emitents ir reģionālā vai vietējās pašvaldības iestāde vai reģionālās vai vietējās pašvaldības iestādes īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 3. panta 1. punkta v) apakšpunkta i) un ii) punktā, un ja reitings attiecas uz reģionālo vai vietējās pašvaldības iestādi;

c)

starptautiska finanšu iestāde, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 3. panta 1. punkta v) apakšpunkta iii) punktā;

d)

pārvalstiska organizācija, piemēram, tādas iestādes, kas nav iekļautas c) apakšpunktā un kuras ir izveidojusi vairāk nekā viena valsts, kuras pieder vairāk nekā vienai valstij un kuras kontrolē vairāk nekā viena valsts, tostarp organizācijas, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1893/2006 (8) I pielikuma U iedaļā;

e)

publiskas struktūras, tostarp tās, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1893/2006 I pielikuma O, P un Q iedaļā.

2.   Ja starptautisko finanšu iestāžu vai pārvalstisko organizāciju gadījumā nav iespējams konkrētu valsti noteikt kā emisijas valsti, kā norādīts 1. punkta c) un d) apakšpunktā, vērtējamo emitentu klasificē I pielikuma 2. daļas 1. tabulas 10. ailē kā “starptautisku”.

7. pants

Citi finanšu instrumenti

Ja sniedz kredītreitingus vai reitingu prognozes par finanšu instrumentiem, kas definēti Regulas (EK) Nr. 1060/2009 3. panta 1. punkta k) apakšpunktā un ko nevar klasificēt kā uzņēmumu emisiju saskaņā ar šīs regulas 4. panta 2. punktu, kā strukturētos finanšu instrumentus saskaņā ar šīs regulas 5. pantu vai kā valsts un publiskā sektora emisijas saskaņā ar šīs regulas 6. pantu, tos norāda citu finanšu instrumentu kategorijā.

8. pants

Pārskatu sniegšana publicēšanai ERP

1.   Kredītreitingu aģentūras iesniedz datus par visiem kredītreitingiem vai reitingu prognozēm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 11.a panta 1. punktu katru reizi, kad tās sniedz vai apstiprina kredītreitingu vai reitinga prognozi, kuru nav paredzēts izpaust tikai ieguldītājiem par samaksu.

2.   Par 1. punktā minētajiem kredītreitingiem un reitingu prognozēm, kas sniegtas laikā no plkst. 20.00.00 (pēc Viduseiropas laika (CET)) (9) vienā dienā līdz plkst. 19.59.59 (CET) nākamajā dienā, sniedz pārskatu līdz plkst. 21.59.59 (CET) nākamajā dienā.

3.   Par katru kredītreitingu vai reitinga prognozi, kas norādīta saskaņā ar 1. punktu, vienlaikus iesniedz pievienoto paziņojumu presei, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma D iedaļas I daļas 5. punktā. Ja šis paziņojums presei vispirms tiek sagatavots un iesniegts valodā, kas nav angļu valoda, to attiecīgā gadījumā, kad ir pieejams, var iesniegt arī angļu valodā.

4.   Attiecībā uz reitingiem, kas minēti 6. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, iesniedz pievienoto izpētes ziņojumu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma D iedaļas III daļas 1. punktā. Ja šis izpētes ziņojums vispirms tiek sagatavots un iesniegts valodā, kas nav angļu valoda, to attiecīgā gadījumā, kad ir pieejams, var iesniegt arī angļu valodā.

9. pants

Pārskatu sniegšana EVTI uzraudzības vajadzībām

1.   Kā minēts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 21. panta 4. punkta e) apakšpunktā, kredītreitingu aģentūras iesniedz datus par visiem kredītreitingiem un reitingu prognozēm, kas sniegtas vai apstiprinātas, vai sniegtas trešā valstī un nav apstiprinātas, kā minēts 1. panta 5. punktā, tostarp informāciju par visām juridiskajām personām vai parāda instrumentiem, kas iesniegta pirmajai izvērtēšanai vai provizoriskai reitingu noteikšanai, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma D iedaļas I daļas 6. punktā.

2.   Par tiem kredītreitingiem un reitingu prognozēm, uz kurām neattiecas 8. pants, kredītreitingu aģentūras katru mēnesi sniedz reitingu datus, kas attiecas uz iepriekšējo kalendāro mēnesi.

3.   Kredītreitingu aģentūra, kurā ir mazāk nekā 50 darbinieku un kura nav kredītreitingu aģentūru grupas dalībniece, 2. punktā minētos reitingu datus var iesniegt reizi divos mēnešos, ja vien EVTI nepieprasa sniegt datus katru mēnesi, ņemot vērā sniegto kredītreitingu būtību, sarežģītību un mērogu. Reitingu dati attiecas uz iepriekšējiem diviem kalendārajiem mēnešiem.

4.   Reitingu datus, kas minēti 2. punktā, iesniedz EVTI 15 dienu laikā pēc tā perioda beigām, uz kuru attiecas pārskats. Ja mēneša piecpadsmitā diena iekrīt valsts svētku dienā kredītreitingu aģentūras juridiskās adreses valstī vai ja kredītreitingu aģentūra sniedz pārskatu grupas vārdā saskaņā ar 1. panta 4. punktu un mēneša piecpadsmitā diena iekrīt valsts svētku dienā minētās kredītreitingu aģentūras juridiskās adreses valstī, termiņš ir nākamajā darba dienā.

5.   Ja 1. punktā minētie kredītreitingi vai reitingu prognozes tika sniegtas iepriekšējā kalendārajā mēnesī, kredītreitingu aģentūrai nav jāsniedz dati.

10. pants

Pārskatu sniegšana iepriekšējās darbības datu vajadzībām

Kredītreitingus, kuri sniegti vai apstiprināti, vai sniegti trešā valstī un nav apstiprināti, kā minēts 1. panta 5. punktā, EVTI izmanto, lai darītu pieejamus iepriekšējās darbības datus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 11. panta 2. punktu un minētās regulas I pielikuma E iedaļas II daļas 1. punktu.

11. pants

Pirmā pārskata sniegšana

1.   Līdz 2015. gada 21. jūnijam reģistrētās vai sertificētās kredītreitingu aģentūras sagatavo pirmo pārskatu, kas jāsniedz EVTI līdz 2016. gada 1. janvārim, un ietver visu šādu informāciju:

a)

informācija par visiem kredītreitingiem un reitingu prognozēm, kas minētas 8. un 9. pantā un kas sniegtas un nav atceltas līdz 2015. gada 21. jūnijam;

b)

informācija par visiem kredītreitingiem un reitingu prognozēm, kas minētas 8. un 9. pantā un kas sniegtas laikā no 2015. gada 21. jūnija līdz 2015. gada 31. decembrim.

2.   Laikā no 2015. gada 21. jūnija līdz 2015. gada 31. decembrim reģistrētās vai sertificētās kredītreitingu aģentūras izpilda šīs regulas prasības no 2016. gada 1. janvāra. Savā pirmajā pārskatā tās saskaņā ar 8. un 9. pantu norāda visus kredītreitingus un reitingu prognozes, kas tika sniegtas no reģistrācijas vai sertifikācijas datuma.

3.   Pēc 2016. gada 1. janvāra reģistrētās vai sertificētās kredītreitingu aģentūras izpilda šīs regulas prasības ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc reģistrācijas vai sertifikācijas datuma. Savā pirmajā pārskatā tās saskaņā ar 8. un 9. pantu norāda visus kredītreitingus un reitingu prognozes, kas tika sniegtas no reģistrācijas vai sertifikācijas datuma.

4.   Papildus 2. un 3. punktā minētajam pirmajam pārskatam kredītreitingu aģentūra, kas ir sertificēta pēc 2015. gada 21. jūnija, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 11. panta 2. punktu un minētās regulas I pielikuma E iedaļas II daļas 1. punktu sniedz iepriekšējās darbības datus par vismaz desmit gadiem pirms sertifikācijas datuma vai, ja tā sāka reitingu noteikšanas darbību mazāk nekā desmit gadus pirms sertifikācijas datuma, par periodu, kopš tā sāka reitingu noteikšanas darbību. Sertificētajām kredītreitingu aģentūrām nav jāiesniedz minētie dati (daļēji vai pilnībā), ja tās var parādīt, ka tā nebūtu samērīga prasība, ņemot vērā to apjomu un sarežģītību.

12. pants

Datu struktūra

1.   Kredītreitingu aģentūras iesniedz EVTI kvalitatīvo datu pārskatus formātā, kas norādīts I pielikuma 1. daļas tabulās, kopā ar pirmo pārskatu par reitingu datiem saskaņā ar 11. pantu. Visas minēto kvalitatīvo datu pārskatu pārmaiņas nekavējoties nosūta EVTI sistēmai kā atjauninājumu, pirms EVTI iesniedz reitingu datus, kurus skar minētās pārmaiņas. Ja kredītreitingu aģentūra iesniedz pārskatu grupas vārdā, kā minēts 1. panta 4. punktā, vienu kvalitatīvo datu pārskatu kopu var iesniegt EVTI.

2.   Kredītreitingu aģentūras iesniedz reitingu datu pārskatus par 8., 9. un 11. pantā minētajiem reitingiem I pielikuma 2. daļas tabulās norādītajā formātā.

13. pants

Pārskatu iesniegšanas procedūras

1.   Kredītreitingu aģentūras iesniedz kvalitatīvo datu pārskatus un reitingu datu pārskatus, kas minēti 12. pantā, saskaņā ar tehniskajām instrukcijām, ko sniegusi EVTI, un izmantojot EVTI pārskatu sniegšanas sistēmu.

2.   Kredītreitingu aģentūras EVTI nosūtītās un saņemtās datnes uzglabā elektroniskā formātā vismaz piecus gadus. Minētās datnes pēc attiecīga pieprasījuma dara pieejamas EVTI.

3.   Ja kredītreitingu aģentūra sniegtajos datos konstatē faktu kļūdas, tā bez nepamatotas kavēšanās izlabo attiecīgos datus saskaņā ar tehniskajām instrukcijām, ko sniegusi EVTI.

14. pants

Atcelšana un pārejas noteikumi

1.   Ar 2016. gada 1. janvāri atceļ šādas regulas:

a)

Deleģētā regula (ES) Nr. 446/2012;

b)

Deleģētā regula (ES) Nr. 448/2012.

2.   Atsauces uz 1. punktā minētajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

3.   Datus, kuri līdz 2016. gada 1. janvārim ir iesniegti EVTI saskaņā ar 1. punktā minētajām regulām, uzskata par iesniegtiem saskaņā ar šo regulu, un EVTI tos turpina izmantot saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1060/2009 11. panta 2. punktu un 21. panta 4. punkta e) apakšpunktu un minētās regulas I pielikuma E iedaļas II daļas 1. punktu.

15. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 21. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 30. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2012. gada 21. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 448/2012, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 saistībā ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas nosaka izklāstu informācijai, kura kredītreitingu aģentūrām jādara pieejama Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izveidotā centrālajā repozitārijā (OV L 140, 30.5.2012., 17. lpp.).

(3)  Komisijas 2012. gada 21. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 446/2012, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 saistībā ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas attiecas uz saturu un formātu periodiskajiem reitingu datu ziņojumiem, kurus kredītreitingu aģentūras iesniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (OV L 140, 30.5.2012., 2. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 462/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (OV L 146, 31.5.2013., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

(9)  CET ņemta vērā pāreja uz Viduseiropas vasaras laiku.


I PIELIKUMS

1.   DAĻA

KVALITATĪVO DATU DATNES AIĻU SARAKSTS

1.   tabula

KRA identifikācijas un metodikas apraksts

Šajā tabulā ietverti elementi, ar ko tiek identificēta pārskatu sniedzošā kredītreitingu aģentūra, tostarp juridiskā identifikācija, metodika, izmantotā politika.

Šajā tabulā ir ietverta viena rinda par katru pārskatu sniedzošo kredītreitingu aģentūru.


Nr.

Ailes nosaukums

Apraksts

Veids

Standarts

Joma

1

KRA identifikators

Kods, ko izmanto, lai identificētu pārskatu sniedzošo kredītreitingu aģentūru. EVTI to nodrošina pēc reģistrācijas vai sertifikācijas.

Obligāts

 

Tehniska

2

Pārskatu sniedzošās KRA starptautiskais juridiskas personas identifikators (LEI)

Tās kredītreitingu aģentūras LEI kods, kura nosūta datni

Obligāts

ISO 17442

Publiska

3

KRA nosaukums

Nosaukums, ko izmanto, lai identificētu kredītreitingu aģentūru. Tam jābūt tam pašam nosaukumam, ko kredītreitingu aģentūra izmantojusi reģistrācijas procedūrā un visās citās uzraudzības procedūrās sadarbībā ar EVTI. Ja viens no kredītreitingu aģentūru grupas dalībniekiem sniedz pārskatu par visu grupu, norāda kredītreitingu aģentūru grupas nosaukumu.

Obligāts

 

Publiska

4

KRA apraksts

Kredītreitingu aģentūras īss apraksts

Obligāts

 

Publiska

5

KRA metodika

Kredītreitingu aģentūras reitingu metodikas apraksts. Kredītreitingu aģentūra var aprakstīt savas reitingu noteikšanas metodikas unikālās iezīmes.

Obligāts

 

Publiska

6

Saite uz metodikas lapu KRA tīmekļa vietnē

Saite uz kredītreitingu aģentūras tīmekļa vietni, kurā ir iekļauta visa informācija saistībā ar metodiku, modeļu apraksti un galvenie reitingu noteikšanas pieņēmumi

Obligāts

Derīga atsauce uz tīmekļa vietnes mājas lapu

Publiska

7

Pasūtītu un nepasūtītu reitingu politika

Kredītreitingu aģentūras pasūtītu un nepasūtītu reitingu (ar vai bez piedalīšanās) politikas apraksts. Ja tiek piemēroti vairāki politikas veidi, jānorāda attiecīgie reitingu veidi, kurus piemēro katrai politikai.

Obligāts

 

Publiska

8

Meitasuzņēmumu reitingu politika

Meitasuzņēmumu reitingu pārskatu sniegšanas politikas apraksts

Obligāts.

Piemēro tikai kredītreitingu aģentūrām, kuras sniedz uzņēmumu reitingus.

 

Publiska

9

Ģeogrāfiskais pārskatu sniegšanas tvērums

Attiecībā uz kredītreitingu aģentūru, kas ietilpst grupā, būtu jānorāda, vai pārskati tiek sniegti par visiem grupas sniegtajiem reitingiem (globāls tvērums), vai ne (tikai ES un apstiprinātie reitingi). Ja nav aptverta visa pasaule, kredītreitingu aģentūra paskaidro, kāpēc. Attiecībā uz visām pārējām KRA tas būtu jānorāda kā “globāls” (“Y”).

Obligāts

“Y” – jā

“N” – nē

Publiska

10

Iemesls, kāpēc tvērums nav globāls

Iemesls, kāpēc kredītreitingu aģentūra, kas ietilpst grupā, nesniedz pārskatus par visiem grupas reitingiem

Obligāts.

Piemēro, ja “Ģeogrāfiskais pārskatu sniegšanas tvērums” = “N”

 

Publiska

11

Saistību neizpildes definīcija

Apraksta kredītreitingu aģentūras izmantoto saistību neizpildes definīciju

Obligāts

 

Publiska

12

Saite uz tīmekļa vietni

Saite uz kredītreitingu aģentūras publiskās tīmekļa vietnes mājas lapu

Obligāts

Derīga atsauce uz tīmekļa vietnes mājas lapu

Publiska


2.   tabula

Emitenta reitinga veidu saraksts

Šo tabulu aizpilda, ja kredītreitingu aģentūra sniedz emitenta kredītreitingus. Tabulā ir viena rinda katram reitinga veidam, kuru kredītreitingu aģentūra sniedz emitenta līmenī.


Nr.

Ailes nosaukums

Apraksts

Veids

Standarts

Joma

1

Emitenta reitinga veida identifikators

Tāds unikāls identifikators katram emitenta reitinga veidam, ar kuru var novērtēt vērtējamo juridisko personu

Obligāts.

Piemēro, ja kredītreitingu aģentūra sniedz emitenta reitingus.

 

Tehniska

2

Emitenta reitinga veida nosaukums

Emitenta reitinga kategorijas nosaukums

Obligāts

 

Tehniska

3

Emitenta reitinga veida apraksts

Vērtējamā parāda kategorijas apraksts

Obligāts

 

Tehniska

4

Emitenta reitinga veida standarts

Tajā būtu jānošķir šādi emitenta reitinga veidi: galvenais/globālais emitenta kredītreitings, parāda reitinga veids (atšķirīgās kategorijas tiks aprakstītas I pielikuma 2. daļas 2. tabulā) un visi citi emitenta parāda reitingi.

Obligāts

IR – galvenais emitenta reitings

DT – parāda reitings

OT – cits

Tehniska


3.   tabula

Parāda kategoriju saraksts

Šo tabulu aizpilda, ja kredītreitingu aģentūra vērtē parāda kategorijas vai parāda emisijas/instrumentus (piemēram, augstākās prioritātes nenodrošināts parāds, subordinēts nenodrošināts parāds, zemākas prioritātes nenodrošināts parāds). Tabulā ir viena rinda katram parāda veidam.


Nr.

Ailes nosaukums

Apraksts

Veids

Standarts

Joma

1

Vērtējamā parāda klasifikācijas identifikators

Tāds unikāls identifikators katrai parāda kategorijai, ko izmanto, klasificējot uzņēmumu un valsts emitentu parāda kategorijas vai parāda emisijas

Obligāts.

Piemēro, ja kredītreitingu aģentūra vērtē uzņēmumu vai valsts parāda kategorijas.

 

Tehniska

2

Vērtējamā parāda klasifikācijas nosaukums

Vērtējamā parāda kategorijas nosaukums

Obligāts

 

Tehniska

3

Vērtējamā parāda klasifikācijas apraksts

Vērtējamā parāda kategorijas apraksts

Obligāts

 

Tehniska

4

Prioritāte

Identificē vērtējamā emitenta vai emisijas parāda klases prioritāti

Fakultatīvs

SEU – ja vērtējamais emitenta parāds vai emisija ietilpst augstākās prioritātes nenodrošināta parāda kategorijā

SEO – ja vērtējamais emitents vai emisija ietilpst augstākās prioritātes kategorijā, izņemot SEU

SB – ja emitenta parāds vai emisija ietilpst subordinētā parāda kategorijā

Tehniska


4.   tabula

Emisijas/programmas veidu saraksts

Šo tabulu aizpilda, ja kredītreitingu aģentūra vērtē parāda emisijas/finanšu instrumentus. Kredītreitingu aģentūra norāda visus emisijas veidus vai programmas, saskaņā ar kurām emitē parādu (piemēram, parādzīmes, vidēja termiņa parādzīmes, obligācijas, komerciālie vērtspapīri). Tabulā ir viena rinda katram šādas programmas vai emisijas veidam.


Nr.

Ailes nosaukums

Apraksts

Veids

Standarts

Joma

1

Emisijas/programmas veida identifikators

Tāds unikāls identifikators katrai emisijai/programmai, ko izmanto, klasificējot emisiju reitingus

Obligāts.

Piemēro, ja kredītreitingu aģentūra vērtē uzņēmumu vai valsts emisijas.

 

Tehniska

2

Emisijas/programmas veida nosaukums

Emisijas/programmas nosaukums

Obligāts

 

Tehniska

3

Emisijas/programmas veida apraksts

Emisijas/programmas apraksts

Obligāts

 

Tehniska


5.   tabula

Galveno analītiķu saraksts

Šajā tabulā ietverts saraksts ar visiem galvenajiem analītiķiem, kas darbojas Savienībā. Ja galvenais analītiķis ir strādājis par galveno analītiķi dažādos laika periodos (ar pārtraukumiem), ziņas par galveno analītiķi tabulā būtu jāsniedz vairākkārt, proti, par katru galvenā analītiķa norīkojuma periodu. Viena un tā paša galvenā analītiķa darbības izpildes sākuma un beigu diena nedrīkst pārklāties. Tabulā ietver vienu rindu par katru galveno analītiķi un nodala darbības periodu.


Nr.

Ailes nosaukums

Apraksts

Veids

Standarts

Joma

1

Iekšējais galvenā analītiķa identifikators

Tā darbinieka iekšējais unikālais identifikators, kuru kredītreitingu aģentūra norīkojusi analītiķa darba izpildei

Obligāts

 

Tikai uzraudzība

2

Galvenā analītiķa vārds

Galvenā analītiķa vārds un uzvārds

Obligāts

 

Tikai uzraudzība

3

Galvenā analītiķa darbības sākuma datums

Tā darbinieka darbības sākuma datums, kurš veic galvenā analītiķa darbu

Obligāts

ISO 8601 datuma formāts (GGGG-MM-DD).

Tikai uzraudzība

4

Galvenā analītiķa darbības beigu datums

Tā darbinieka darbības beigu datums, kurš veic galvenā analītiķa darbu. Ja darbinieks patlaban veic galvenā analītiķa darbu, tas būtu jānorāda kā 9999-01-01.

Obligāts

ISO 8601 datuma formāts (GGGG-MM-DD) vai 9999-01-01

Tikai uzraudzība


6.   tabula

Reitingu skala

Šajā tabulā ir aprakstītas visas kredītreitingu skalas, ko kredītreitingu aģentūras izmanto, sniedzot kredītreitingus, par kuriem jāsniedz pārskats saskaņā ar šo regulu. Kredītreitingu aģentūras izmanto vienu rindu katrai kredītreitingu skalai. Attiecībā uz katru norādīto kredītreitinga skalu informāciju par vienu vai vairākām reitingu kategorijām var sniegt “Kategoriju” apakštabulā, savukārt par vienu vai vairākām pakāpēm – “Pakāpju” apakšpārskatā.


Nr.

Ailes nosaukums

Apraksts

Veids

Standarts

Joma

1

Reitingu skalas identifikators

Unikālā veidā identificē kredītreitingu aģentūras konkrētu reitingu skalu.

Obligāts

 

Tehniska

2

Reitingu skalas derīguma termiņa sākuma datums

Datums, no kura reitingu skala ir derīga

Obligāts

ISO 8601 datuma formāts (GGGG-MM-DD).

Publiska

3

Reitingu skalas derīguma termiņa beigu datums

Pēdējais datums, kurā reitingu skala ir derīga. Attiecībā uz reitingu skalu, kas patlaban ir spēkā, tas būtu jānorāda kā 9999-01-01.

Obligāts

ISO 8601 datuma formāts (GGGG-MM-DD) vai 9999-01-01

Publiska

4

Reitingu skalas apraksts

Skalā ietverto reitingu veidu apraksts, tostarp attiecīgā gadījumā ģeogrāfiskais tvērums

Obligāts

 

Publiska

5

Laika periods

Norāda reitingu skalas piemērojamību, pamatojoties uz laika periodu.

Obligāts

“L” – ja reitingu skala ir piemērojama ilgtermiņa reitingiem

“S” – ja reitingu skala ir piemērojama īstermiņa reitingiem

Publiska

6

Reitinga veids

Norāda reitingu skalas piemērojamību, pamatojoties uz reitinga veidu.

Obligāts

“C” – ja reitingu skala ir piemērojama uzņēmumu reitingiem

“S” – ja reitingu skala ir piemērojama valsts un publiskā sektora finanšu reitingiem

“T” – ja reitingu skala ir piemērojama strukturēto finanšu instrumentu reitingiem

“O” – ja reitingu skala ir piemērojama citiem finanšu instrumentiem

Publiska

7

Reitingu skalas joma

Norāda, vai reitingu skalu izmanto provizorisko reitingu, galīgo reitingu vai arī abu reitinga veidu sniegšanai.

Obligāts

“PR” – reitingu skalu izmanto tikai provizorisko reitingu sniegšanai

“FR” – reitingu skalu izmanto tikai galīgo reitingu sniegšanai

“BT” – reitingu skalu izmanto provizorisko un galīgo reitingu sniegšanai

Publiska

8

Reitingu skala, kas izmantota CEREP

Norāda, vai EVTI reitingu izmanto centrālā repozitorija (CEREP) statistikas aprēķiniem.

Attiecīgajā periodā var izmantot tikai vienu reitingu skalu reitinga veida un laika perioda kombinācijā.

Obligāts

“Y” – jā

“N” – nē

Tehniska

9

Kategorijas

Reitingu kategorijas vērtība

Reitingu kategorijas secība reitingu skalā (kur 1 atbilst kategorijai, kas atspoguļo labāko kredītspēju)

Obligāts

Kārtas numurs ir vesels skaitlis ar minimālo vērtību 1 un maksimālo vērtību 20. Reitingu kategoriju vērtības jānorāda secīgi. Katram reitingam jābūt vismaz vienai reitingu kategorijai.

Publiska

10

Reitingu kategorijas apzīmējums

Norāda konkrētu reitingu kategoriju reitingu skalā.

Obligāts

 

Publiska

11

Reitingu kategorijas apraksts

Reitingu kategorijas definīcija reitingu skalā

Obligāts

 

Publiska

12

Pakāpes

Pakāpes vērtība

Pakāpes secība reitingu skalā (kur 1 atbilst pakāpei, kas atspoguļo labāko kredītspēju)

Obligāts

Pakāpes vērtība ir vesels skaitlis ar minimālo vērtību 1 un maksimālo vērtību 99. Sniegtajām vērtībām jābūt secīgām. Katram reitingam jābūt vismaz vienai reitingu pakāpei.

Publiska

13

Pakāpes apzīmējums

Norāda konkrētu pakāpi reitingu skalā. Pakāpes nodrošina detalizētāku informāciju reitingu kategorijā.

Obligāts

 

Publiska

14

Pakāpes apraksts

Pakāpes apraksts reitingu skalā

Obligāts

 

Publiska

2.   DAĻA

REITINGA DATU DATNES AIĻU SARAKSTS

1.   tabula

Dati, ar kuriem apraksta vērtējamo juridisko personu/instrumentu

Šajā tabulā ir identificēti un aprakstīti visi kredītreitingu aģentūras sniegtie kredītreitingi, par kuriem jāsniedz pārskats šīs regulas darbības jomā. Šajā tabulā ir ietverta viena rinda par katru atsevišķo kredītreitingu, kas jānorāda. Attiecīgā gadījumā attiecībā uz katru kredītreitinga rindu var norādīt vienu vai vairākus “iniciatorus”.


Nr.

Ailes nosaukums

Apraksts

Veids

Standarts

Joma

1

KRA identifikators

Kods, ko izmanto, lai identificētu pārskatu sniedzošo kredītreitingu aģentūru. EVTI to nodrošina pēc reģistrācijas vai sertifikācijas.

Obligāts

 

Tehniska

2

Pārskatu sniedzošās KRA LEI

Tās kredītreitingu aģentūras LEI kods, kura nosūta datni

Obligāts

ISO 17442

Publiska

3

Atbildīgās KRA LEI

Tās kredītreitingu aģentūras LEI kods, kura ir atbildīga par reitingu, t. i.,:

ja reitings noteikts Savienībā, reģistrētā kredītreitingu aģentūra, kas sniegusi reitingu,

ja ir apstiprināts reitings, reģistrētā kredītreitingu aģentūra, kas apstiprinājusi reitingu,

ja reitingu sniegusi sertificēta kredītreitingu aģentūra, sertificētā kredītreitingu aģentūra,

ja reitings sniegts trešā valstī, bet to nav apstiprinājusi reģistrēta kredītreitingu aģentūra, trešās valsts kredītreitingu aģentūra, kas sniegusi reitingu.

Obligāts

ISO 17442

Publiska

4

Sniegušās KRA LEI

Tās kredītreitingu aģentūras LEI kods, kura sniegusi reitingu, t. i.,:

ja reitings sniegts Savienībā, reģistrētā kredītreitingu aģentūra,

ja reitings ir apstiprināts, trešās valsts kredītreitingu aģentūra, kas sniegusi apstiprināto reitingu,

ja reitingu sniegusi sertificēta kredītreitingu aģentūra, sertificētā juridiskā persona,

ja reitings sniegts trešā valstī, bet to nav apstiprinājusi reģistrēta kredītreitingu aģentūra, trešās valsts kredītreitingu aģentūra, kas sniegusi reitingu.

Obligāts

ISO 17442

Publiska

5

Reitinga identifikators

Unikāls reitinga identifikators, kuru laika gaitā nemaina. Reitinga identifikators ir unikāls visos pārskatos EVTI.

Obligāts

 

Tehniska

6

Reitinga veids

Norāda, vai reitings ir uzņēmuma reitings, valsts vai publiskā sektora finanšu reitings, strukturēto finanšu instrumentu reitings vai citu finanšu instrumentu reitings. Tas laika gaitā nemainās.

Obligāts

“C” – ja reitingu piemēro uzņēmumiem

“S” – ja reitingu piemēro valstīm

“T” – ja reitingu piemēro strukturētajiem finanšu instrumentiem

“O” – ja reitingu piemēro citiem finanšu instrumentiem

Publiska

7

Cits reitinga veids

Apraksta tā vērtējamā finanšu instrumenta veidu, kas norādīts “O” reitinga veidā.

Obligāts.

Piemēro, ja “Reitinga veids” = “O”.

 

Tikai uzraudzība

8

Vērtējamais objekts

Norāda, vai reitings attiecas uz juridisku personu/parāda emitentu vai vērtējamās juridiskās personas parāda emisiju/finanšu instrumentu.

Obligāts

ISR – reitings attiecas uz juridisku personu vai parāda emitentu

INT – reitings attiecas uz parāda emisiju/finanšu instrumentu

Publiska

9

Laika periods

Norāda, vai reitings ir īstermiņa vai ilgtermiņa. Tas laika gaitā nemainās.

Obligāts

“L” – ja reitings ir ilgtermiņa reitings

“S” – ja reitings ir īstermiņa reitings

Publiska

10

Valsts

Vērtējamā emitenta/instrumenta valsts kods

Obligāts

ISO 3166-1 kods

Lai norādītu, ka reitings ir “starptautisks”, izmanto kodu “ZZ”.

Publiska

11

Valūta

Norāda, vai reitings ir noteikts attiecībā uz vietējo vai ārvalstu valūtu.

Obligāts.

Piemēro, ja “Reitinga veids” = “C” vai “S”

“LC” – vietējās valūtas reitings

“FC” – ārvalstu valūtas reitings

Publiska

12

Juridiskas personas/emitenta LEI

Juridiskas personas/emitenta LEI kods. Tas laika gaitā nemainās.

Obligāts.

Piemēro tikai tad, ja vērtējamā juridiskā persona ir tiesīga saņemt LEI kodu.

ISO 17442

Publiska

13

Juridiskas personas/emitenta valsts nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Unikāls vērtējamās juridiskās personas valsts nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs. Tas laika gaitā nemainās.

Fakultatīvs.

Ja piemērojams

 

Publiska

14

Juridiskas personas/emitenta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja reģistrācijas numurs

Unikāls vērtējamās juridiskās personas valsts PVN maksātāja reģistrācijas numurs. Tas laika gaitā nemainās.

Fakultatīvs.

Ja piemērojams

 

Publiska

15

Juridiskas personas/emitenta bankas identifikācijas kods (BIC)

Unikāls vērtējamās juridiskās personas BIC kods. Tas laika gaitā nemainās.

Fakultatīvs.

Piemēro tikai juridiskām personām, kas pārstāv finanšu iestādes (“Nozare” = “FI” vai “IN”).

ISO 9362

Publiska

16

Iekšējais juridiskas personas/emitenta identifikators

Unikāls iekšējais emitenta identifikators. Tas laika gaitā nemainās.

Obligāts

 

Tikai uzraudzība

17

Juridiskas personas/emitenta nosaukums

Tajā iekļauj pienācīgi saprotamu juridiskās personas/emitenta juridiskā nosaukuma norādi.

Obligāts

 

Publiska

18

Mātesuzņēmuma juridiskās personas/emitenta LEI

Mātesuzņēmuma LEI kods. Jāsniedz tikai tad, ja vērtējamais emitents ir citas vērtējamās juridiskās personas meitasuzņēmums. Tas laika gaitā nemainās.

Obligāts.

Piemēro, ja vērtējamā juridiskā persona/parāda emitents ir citas vērtējamās juridiskās personas meitasuzņēmums.

ISO 17442

Publiska

19

Iekšējais mātesuzņēmuma juridiskās personas/emitenta identifikators

Unikāls iekšējais mātesuzņēmuma juridiskās personas/emitenta identifikators. Tas laika gaitā nemainās.

Obligāts.

Piemēro, ja vērtējamā juridiskā persona ir citas vērtējamās juridiskās personas meitasuzņēmums.

 

Tikai uzraudzība

20

Reģionālais Statistiski teritoriālo vienību nomenklatūras (NUTS) kods

Vērtējamās pašvaldības/reģionālais pilsētas/reģiona identifikators

Obligāts.

Piemēro tikai “Valstij”, kas ir daļa no Savienības, un “Reitinga veids” = “S” un “Sektors” = “SM”

Eurostat nomenklatūra: NUTS 1 līdz 3

Publiska

21

ISIN

Vērtējamā instrumenta starptautiskais Vērtspapīru identifikācijas kods (ISIN). Tas laika gaitā nemainās.

Obligāts.

Piemēro, ja “Vērtējamais objekts” = “INT” un ja vērtējamajiem instrumentiem ir piešķirts ISIN.

ISO 6166

Publiska

22

Unikāls instrumenta identifikators

Instrumenta pazīmju kombinācija, ar ko var viennozīmīgi identificēt instrumentu

Fakultatīvs

EVTI standarts

Tikai uzraudzība

23

Instrumenta iekšējais identifikators

Unikāls kods nolūkā identificēt finanšu instrumentu, kuru vērtē. Tas laika gaitā nemainās.

Obligāts.

Piemēro, ja “Vērtējamais objekts” = “INT”.

 

Tikai uzraudzība

24

Emisijas/programmas veids

Norāda reitinga emisijas/programmas veidu.

Fakultatīvs.

Piemēro, ja “Reitinga veids” = “C” vai “S” un “Vērtējamais objekts” = “INT”.

Derīgs “Emisijas/programmas veida identifikators”, kas iepriekš norādīts “Emisijas/programmas veidu sarakstā”.

Publiska

25

Emitenta reitinga veids

Norāda emitenta reitinga veidu.

Obligāts.

Piemēro, ja “Reitinga veids” = “C” un “Vērtējamais objekts” = “ISR”.

Derīgs “Emitenta reitinga veida identifikators”, kas iepriekš norādīts “Emitenta reitinga veidu sarakstā”.

Publiska

26

Parāda kategorija

Norāda vērtējamo emisiju vai parādu parāda kategoriju.

Obligāts.

Attiecīgā gadījumā piemēro, ja “Reitinga veids” = “C” vai “S” un “Vērtējamais objekts” = “ISR”, un “Emitenta reitinga veids” = “DT” vai “Vērtējamais objekts” = “INT”.

Derīgs “Vērtējamā parāda klasifikācijas identifikators”, kas iepriekš norādīts “Parāda kategoriju sarakstā”.

Publiska

27

Emisijas datums

Norāda vērtējamā instrumenta vai parāda emisijas datumu. Tas laika gaitā nemainās.

Obligāts.

Piemēro, ja “Vērtējamais objekts” = “INT”.

ISO 8601 datuma formāts: (GGGG-MM-DD)

Tikai uzraudzība

28

Termiņš

Vērtējamā instrumenta vai parāda emisijas termiņš.

Obligāts.

Piemēro, ja “Vērtējamais objekts” = “INT”.

Ja beztermiņa: 9999-01-01

ISO 8601 datuma formāts: (GGGG-MM-DD) vai 9999-01-01

Tikai uzraudzība

29

Atlikušais emisijas apjoms

Atlikušais emisijas apjoms laikā, kad tiek sniegts pirmais reitings. Summu norāda tās emisijas valūtā, kura norādīta postenī “Atlikušā emisijas apjoma valūtas kods”.

Obligāts.

Piemēro, ja “Vērtējamais objekts” = “INT”.

 

Tikai uzraudzība

30

Atlikušā emisijas apjoma valūtas kods

Vērtējamās emisijas valūtas kods

Obligāts.

Piemēro, ja “Vērtējamais objekts” = “INT”.

ISO 4217

Tikai uzraudzība

31

Nozare

Tās vērtējamās juridiskās personas vai parāda emisiju klasifikācija, kas norādītas saskaņā ar “uzņēmuma” reitinga veidu finanšu, apdrošināšanas un nefinanšu uzņēmumiem

Obligāts.

Piemēro, ja “Reitinga veids” = “C”.

“FI” – finanšu iestāžu, tostarp banku, brokeru un dīleru, reitings

“IN” – apdrošināšanas sabiedrību reitings

“CO” – to uzņēmumu reitings, kas nav iekļauti “FI” vai “IN”

Publiska

32

Sektors

Norāda valsts un publiskā sektora finanšu reitingu apakškategorijas.

Obligāts.

Piemēro, ja “Reitinga veids” = “S”.

“SV” – valsts reitings

“SM” – reģionālo vai vietējo iestāžu reitings

“IF” – starptautisko finanšu iestāžu reitings

“SO” – pārvalstisku organizāciju reitings, izņemot “IF”

“PE” – publiskā sektora struktūru reitings

Publiska

33

Aktīvu klase

Definē galvenās aktīvu klases strukturēto finanšu instrumentu reitingiem.

Obligāts.

Piemēro, ja “Reitinga veids” = “T”.

“ABS” – ABS reitings

“RMBS” – RMBS reitings

“CMBS” – CMBS reitings

“CDO” – CDO reitings

“ABCP” – ABCP reitings

OTH – cits

Publiska

34

Aktīvu apakškategorijas

Definē aktīvu apakškategoriju klases strukturēto finanšu instrumentu reitingiem.

Obligāts.

Piemēro, ja “Reitinga veids” = “T”.

CCS – ja ABS: ar kredītkaršu debitora parādiem nodrošināti vērtspapīri

ALB – ja ABS: vērtspapīri, kas nodrošināti ar auto iegādes aizdevumu

CNS – ja ABS: vērtspapīri, kas nodrošināti ar patēriņa aizdevumu

SME – ja ABS: vērtspapīri, kas nodrošināti ar aizdevumu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

LES – ja ABS: vērtspapīri, kas nodrošināti ar nomu indivīdiem vai uzņēmumiem

HEL – ja RMBS: mājokļa īpašuma aizdevumi

PRR – ja RMBS: neliela riska RMBS NPR – ja RMBS: paaugstināta riska RMBS

CFH – ja CDO: naudas plūsma un hibrīdi CDO/CLO

SDO – ja CDO: sintētiskie CDO/CLO

MVO – ja CDO: tirgus vērtības CDO

SIV – ja OTH: strukturēto ieguldījumu sabiedrības

ILS – ja OTH: ar apdrošināšanu saistīti vērtspapīri

DPC – ja OTH: atvasināto finanšu instrumentu piedāvātāji

SCB – ja OTH: strukturētās segtās obligācijas

OTH – cits

Publiska

35

Cita aktīvu apakškategorijas klase

Norāda citu aktīvu vai aktīvu apakškategorijas klasi.

Obligāts.

Piemēro, ja “Reitinga veids” = “T” un “Aktīvu apakškategorija” = “OTH”.

 

Tikai uzraudzība

36

Uzņēmumu emisiju klasifikācijas

Segto obligāciju klasifikācija

Obligāts.

Piemēro, ja “Reitinga veids” = “C” un “Vērtējamais objekts” = “INT”.

BND – obligācijas

CBR – segtās obligācijas, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK 52. panta 4. punktā un izpilda atbilsmes prasības, kuras izklāstītas Regulas (ES) Nr. 575/2013 129. pantā

OCB – citu veidu segtās obligācijas, kurām kredītreitingu aģentūra kredītreitingu sniegšanai ir izmantojusi īpašu metodiku, modeļus vai galvenos kredītreitingu noteikšanas pieņēmumus segtajām obligācijām un kuras nav minētas šīs regulas 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā

OTH – cita veida uzņēmumu emisijas, kuras nav minētas šīs regulas 5. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā

Publiska

37

Citas uzņēmumu emisijas

Apraksta tādas emisijas veidu, kura norādīta uzņēmumu emisiju “citā” kategorijā.

Obligāts.

Piemēro, ja “Uzņēmumu emisiju klasifikācijas” = “OTH”.

 

Tikai uzraudzība

38

Laidiena klase

Laidiena klase

Obligāts.

Piemēro, ja “Reitinga veids” = “T”.

 

Publiska

39

Sērijas numurs/programmas identifikators

Ja emisija ietilpst vairāku emisiju sērijā vienā un tajā pašā programmā, tas norāda konkrēto emisijas sērijas numuru. Ja ir, var pievienot programmas identifikatoru, lai papildinātu “Programmas/darījuma/emisijas nosaukumu”.

Fakultatīvs.

Piemēro, ja “Reitinga veids” = “T” vai “Reitinga veids” = “C” un “Vērtējamais objekts” = “INT”.

 

Publiska

40

Programmas/darījuma/emisijas nosaukums

Norāda programmas/darījuma/emisijas nosaukumu, kuru izmanto publiskajos emisijas dokumentos

Fakultatīvs.

Piemēro, ja “Vērtējamais objekts” = “INT”.

 

Publiska

41

Iniciatori

Iekšējais iniciatora identifikators

Unikāls iekšējais kods, ko kredītreitingu aģentūra piešķīrusi iniciatoram

Obligāts.

Piemēro, ja “Reitinga veids” = “T”.

Ja ir vairāki iniciatori, kurus nevar identificēt atsevišķi, norāda “MULTIPLE”.

 

Tikai uzraudzība

42

Iniciatora LEI

Iniciatora LEI kods

Obligāts.

Piemēro, ja “Reitinga veids” = “T” un “Iniciatora iekšējais identifikators” nav “MULTIPLE”.

ISO 17442

Tikai uzraudzība

43

Iniciatora BIC kods

Unikāls iniciatora BIC kods

Fakultatīvs.

Piemēro, ja “Reitinga veids” = “T” un “Iniciatora iekšējais identifikators” nav “MULTIPLE”.

ISO 9362

Tikai uzraudzība

44

Iniciatora nosaukums

Tajā iekļauj pienācīgi saprotamu iniciatora (vai emitenta mātesuzņēmuma) juridiskā nosaukuma norādi.

Obligāts.

Piemēro, ja “Reitinga veids” = “T” un “Iniciatora iekšējais identifikators” nav “MULTIPLE”.

 

Tikai uzraudzība

45

Iepriekšējais provizoriskais reitings

Attiecībā uz visiem jaunajiem reitingiem tas norāda, vai kredītreitingu aģentūra sniedza provizorisku reitingu vai veica sākotnējo izvērtēšanu pirms galīgā reitinga.

Obligāts.

Piemēro, ja “Darbības veids” = “NEW” 2. daļas 2. tabulā

“Y” – jā

“N” – nē

Tikai uzraudzība

46

Iepriekšējā provizoriskā reitinga identifikators

Norāda iepriekšējā sniegtā provizoriskā reitinga vai sākotnējās izvērtēšanas reitinga identifikatoru. “Iepriekšējā provizoriskā reitinga identifikatoram” būtu jāatbilst jau norādītajam derīgajam provizoriskajam reitingam “Reitinga identifikators”.

Obligāts.

Piemēro, ja “Iepriekšējais provizoriskais reitings” = “Y”

 

Tikai uzraudzība

47

Sarežģītības rādītājs

Norāda sarežģītības pakāpi, kas ir noteikta strukturēto finanšu instrumentu reitingam, ņemot vērā tādus faktorus kā iniciatoru, darījumu partneru un valstu skaitu, nepieciešamību izstrādāt jaunu metodiku vai jaunas inovatīvas iezīmes, kredītkvalitātes uzlabojumus, pamata dokumentāciju, sarežģītu nodrošinājumu, atšķirīgas vai jaunas jurisdikcijas un/vai atvasināto finanšu instrumentu komponentu esību citu faktoru starpā, kurus KRA varētu uzskatīt par svarīgiem, nosakot reitinga pakalpojuma sarežģītību.

Obligāts.

Piemēro, ja “Reitinga veids” = “T”.

“S” – standarta sarežģītība

“C” – papildu sarežģītība

Tikai uzraudzība

48

Strukturēto finanšu darījumu veids

Norāde par to, vai instruments attiecas uz atsevišķu vai galvenās trasta struktūras darījumu.

Obligāts.

Piemēro, ja “Reitinga veids” = “T”.

“S” – atsevišķs darījums

“M” – galvenās trasta struktūras darījums

Tikai uzraudzība

49

Reitinga veids ERP

Norāda kredītreitingus, uz kuriem attiecas ERP joma, pamatojoties uz prasībām, kas izklāstītas Regulas (EK) Nr. 1060/2009 11.a pantā.

Obligāts

“NXI” – reitings nav sagatavots tikai ieguldītājiem un to neizpauž tikai ieguldītājiem par maksu

“EXI” – reitings ir sagatavots tikai ieguldītājiem un to izpauž tikai ieguldītājiem par maksu

Tehniska

50

Attiecas uz CEREP statistikas aprēķinu

Norāda, vai reitingu izmanto CEREP statistikas aprēķiniem.

Obligāts

“Y” – jā

“N” – nē

Tehniska


2.   tabula

Dati par atsevišķajām kredītreitingu noteikšanas darbībām

Šajā tabulā ir iekļautas visas reitingu noteikšanas darbības, kas veiktas saistībā ar 1. tabulā norādītajiem kredītreitingiem. Ja paziņojumi presei vai valsts izpētes ziņojumi tiek sagatavoti vairākās valodās, par vienu un to pašu reitinga noteikšanas darbību var norādīt vairākas paziņojumu presei vai valsts izpētes ziņojumu redakcijas.


Nr.

Ailes nosaukums

Apraksts

Veids

Standarts

Joma

1

Reitinga noteikšanas darbības identifikators

Unikāls reitinga noteikšanas darbības identifikators. Reitinga noteikšanas darbības identifikators ir unikāls katram norādītajam reitingam.

Obligāts

 

Tehniska

2

Reitinga identifikators

Unikāls reitinga identifikators

Obligāts

Būtu jābūt derīgam “Reitinga identifikatoram”, kas norādīts 2. daļas 1. tabulā

Tehniska

3

Darbības derīguma datums un laiks

Darbības derīguma datums un laiks. Tam jāsakrīt ar darbības publiskošanas vai izplatīšanas pēc pasūtījuma universālo koordinēto laiku (UTC).

Obligāts

ISO 8601 paplašinātais datuma un laika formāts: GGGG-MM-DD (SS:MM:SS)

Publiska

4

Darbības paziņošanas datums un laiks

Datums un laiks, kad darbība paziņota vērtējamajai juridiskajai personai.

To izsaka kā universālo koordinēto laiku (UTC). Būtu jānorāda tikai par Savienībā sniegtiem reitingiem.

Obligāts.

Piemēro, ja “Reitinga sniegšanas vieta” = “I”.

ISO 8601 paplašinātais datuma un laika formāts: GGGG-MM-DD (SS:MM:SS)

Tikai uzraudzība

5

Darbības lēmuma datums

Norāda datumu, kurā pieņemts lēmums par darbību.

Tas ir (piemēram, reitingu komitejas) darbības provizoriskā apstiprinājuma datums, ja par to pirms galīgā apstiprinājuma paziņo vērtējamajai juridiskajai personai.

Būtu jānorāda tikai par Savienībā sniegtiem reitingiem.

Obligāts.

Piemēro, ja “Reitinga sniegšanas vieta” = “I”.

ISO 8601 datuma formāts: (GGGG-MM-DD)

Tikai uzraudzība

6

Darbības veids

Norāda kredītreitingu aģentūras veiktās darbības veidu saistībā ar konkrētu reitingu.

Obligāts

“OR” – ja tas ir atlikušais reitings (tikai pirmajā pārskatā)

“PR” – ja tas ir provizorisks reitings

“NW” – ja reitingu sniedz pirmo reizi

“UP” – ja reitingu palielina

“DG” – ja reitingu samazina

“AF” – ja reitingu apstiprina

“DF” – ja vērtējamam emitentam vai instrumentam piešķir vai atceļ saistību neizpildes statusu un saistību neizpilde nav saistīta ar citu reitingu noteikšanas darbību

“SP” – ja reitingu aptur

“WD” – ja reitingu atceļ

“OT” – ja reitingu ierindo perspektīvas/tendences statusā vai šo statusu tam atceļ

“WR” – ja reitingu ierindo novērošanas/pārskatīšanas statusā vai šo statusu tam atceļ

Publiska

7

Perspektīvas/novērošanas/saistību neizpildes statuss

Perspektīvas/novērošanas/apturēšanas/saistību neizpildes statusu piešķir, saglabā vai atceļ attiecībā uz reitingu.

Obligāts.

Piemēro, ja “Darbības veids” = “OT”,”WR”, “DF”, “SP” vai “OR”

“P” – statusu piešķir

“M” – statusu saglabā

“R” – statusu atceļ

Publiska

8

Perspektīva

Norāda perspektīvu/tendenci, ko reitingam noteikusi KRA atbilstīgi tās attiecīgajai politikai.

Obligāts.

Piemēro, ja “Darbības veids” = “OT” un “OR”

“POS” – ja ir pozitīva perspektīva

“NEG” – ja ir negatīva perspektīva

“EVO” – ja perspektīva mainās vai attīstās

“STA” – ja ir stabila perspektīva

Publiska

9

Novērošana/pārskatīšana

Norāda novērošanas vai pārskatīšanas statusu, ko reitingam noteikusi KRA atbilstīgi tās attiecīgajai politikai.

Obligāts.

Piemēro, ja “Darbības veids” = “WR” un “OR”

“POW” – ja ir pozitīva novērošana/pārskatīšana

“NEW” – ja ir negatīva novērošana/pārskatīšana

“EVW” – ja novērošana/pārskatīšana mainās vai attīstās

“UNW” – ja novērošana/pārskatīšana notiek nenoteiktā virzienā

Publiska

10

Novērošanas/pārskatīšanas faktors

Norāda reitinga novērošanas/pārskatīšanas statusa iemeslu. Būtu jānorāda tikai par Savienībā sniegtiem reitingiem.

Obligāts.

Piemēro, ja “Darbības veids” = “WR” un “OR” un “Reitinga sniegšanas vieta” = “I”.

“1” – ja novērošanas/pārskatīšanas statuss ir noteikts metodikas, modeļu vai galveno reitingu noteikšanas pieņēmumu pārmaiņu rezultātā

“2” – ja novērošanas/pārskatīšanas statuss ir noteikts ekonomisku, finansiālu vai kreditēšanas iemeslu dēļ

“3” – ja novērošanas/pārskatīšanas statuss ir noteikts citu iemeslu dēļ (piemēram, analītiķu aiziešana, interešu konfliktu rašanās).

Publiska

11

Atcelšanas iemesls

Norāda atcelšanas darbības iemeslu.

Obligāts.

Piemēro, ja “Darbības veids” = “WD”.

“1” – nepareiza vai nepietiekama informācija par emitentu/emisiju

“2” – vērtējamās juridiskās personas bankrots vai parādsaistību pārstrukturēšana

“3” – vērtējamās juridiskās personas reorganizācija (tostarp vērtējamās juridiskās personas apvienošana vai pārņemšana)

“4” – parādsaistību atmaksas termiņa beigas vai parāds ir dzēsts, nopirkts, priekšfinansēts, atcelts

“5” – reitings automātiski nav derīgs KRA darījumdarbības modeļa dēļ (piemēram, to reitingu termiņa beigas, kuri bija derīgi noteiktam periodam)

“6” – reitinga atcelšana citu iemeslu dēļ

“7” – ja reitingu ietekmē viens no punktiem, kas norādīts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 I pielikuma B iedaļas 3. punktā

“8” – klienta pieprasījums

Publiska

12

Cits atcelšanas iemesls

Ja reitings ir atcelts citu iemeslu dēļ, nevis to, kuri norādīti, jāprecizē iemesls.

Obligāts.

Piemēro, ja “Atcelšanas iemesls” = 6

 

Tikai uzraudzība

13

Saistību neizpildes atzīme

Ja vērtējamā juridiskā persona nav izpildījusi saistības vai nav izpildītas finanšu instrumenta saistības vai atcelta saistību neizpilde citas reitinga noteikšanas darbības rezultātā (t. i., palielinājums, samazinājums)

Obligāts.

Piemēro, ja “Darbības veids” = “AF”,”DG”, “UP” vai “OR”

“Y” – jā

“N” – nē

Publiska

14

Apturēšanas iemesls

Norāda apturēšanas darbības iemeslu.

Obligāts.

Piemēro, ja “Darbības veids” = “SP”

 

Publiska

15

Reitingu skalas identifikators

Norāda reitingu skalu, ko izmanto reitinga noteikšanas darbības sniegšanai.

Obligāts.

Piemēro, ja “Darbības veids” = “NW” vai “UP”, vai “AF”, vai “DG”, vai “PR”, vai “OR”

Derīgs “Reitingu skalas identifikators”, kas iepriekš norādīts “Reitingu skalas” tabulā.

Publiska

16

Reitinga vērtība

Pakāpes vērtība, kuru piešķīrusi kredītreitingu aģentūra reitinga noteikšanas darbības rezultātā.

Obligāts.

Piemēro, ja “Darbības veids” = “NW” vai “UP”, vai “AF”, vai “DG”, vai “PR”, vai “OR”

Derīga “Pakāpes vērtība”, kas iepriekš norādīta “Reitingu skalas” tabulā.

Publiska

17

Reitinga sniegšanas vieta

Norāda kredītreitingu sniegšanas vietu: reģistrētas kredītreitingu aģentūras Savienībā sniegti reitingi, tādas trešās valsts kredītreitringu aģentūras sniegti un Savienībā apstiprināti reitingi, kura ietilpst tajā pašā kredītreitingu aģentūru grupā, sertificētu kredītreitingu aģentūru sniegti reitingi vai tādas trešās valsts kredītreitingu aģentūras sniegti, taču Savienībā neapstiprināti reitingi, kura ietilpst tajā pašā kredītreitingu aģentūru grupā.

Obligāts

“I” – sniegts Savienībā

“E” – apstiprināts

“T” – sertificētas KRA trešā valstī sniegts reitings

“O” – cits (neapstiprināts)

“N” – nav pieejams (derīgs tikai līdz 1.1.2011.)

Publiska

18

Galvenā analītiķa identifikators

Unikāls tā galvenā analītiķa identifikators, kas ir atbildīgs par reitingu. Būtu jānorāda tikai par Savienībā sniegtiem reitingiem.

Obligāts.

Piemēro, ja “Reitinga sniegšanas vieta” = “I”.

Derīgs “Galvenā analītiķa iekšējais identifikators”, kas iepriekš norādīts “Galveno analītiķu sarakstā”.

Tikai uzraudzība

19

Galvenā analītiķa valsts

Norāda valsti, kurā atradās atbildīgā galvenā analītiķa birojs laikā, kad tika sniegts reitings.

Obligāts.

Piemēro, ja “Reitinga sniegšanas vieta” = “I”.

ISO 3166-1 kods

Tikai uzraudzība

20

Pasūtīšanas statuss

Vērtējamās juridiskās personas/instrumenta pasūtīšanas statuss

Obligāts

“S” – ja reitings ir pasūtīts

“U” – ja reitings nav pasūtīts (bez piedalīšanās)

“P” – ja reitings nav pasūtīts (ar piedalīšanos)

Publiska

21

Paziņojums presei

Paziņojums presei

Norāda, vai reitingu noteikšanas darbību papildināja paziņojums presei.

Obligāts.

Piemēro, ja “Reitinga veids ERP” = “NXI”

“Y” – jā

“N” – nē

Publiska

22

Paziņojuma presei valoda

Norāda valodu, kādā tika sniegts paziņojums presei.

Obligāts.

Piemēro, ja “Paziņojums presei” = “Y”.

ISO 639-1

Publiska

23

Paziņojuma presei datnes nosaukums

Norāda datnes nosaukumu, ar kādu tika sniegts paziņojums presei.

Obligāts.

Piemēro, ja “Paziņojums presei” = “Y”.

EVTI standarts

Publiska

24

Saite uz paziņojumu presei

Ja reitinga noteikšanas darbību papildināja tas pats paziņojums presei, kas papildināja citu reitinga noteikšanas darbību, būtu jānorāda “Darbības identifikators” darbībai, par kuru vispirms tika iesniegts kopīgais paziņojums presei.

Obligāts.

Piemēro paziņojumiem presei, kas attiecas uz vairāk nekā uz vienu reitinga noteikšanas darbību.

Derīgs “Darbības identifikators”

Tehniska

25

Izpētes ziņojums

Izpētes ziņojums

Norāda, vai reitinga noteikšanas darbību papildināja izpētes ziņojums. Piemēro tikai valstu reitingiem, kuri norādīti sektorā “SV”, “SM” vai “IF”.

Obligāts.

Piemēro, ja “Reitinga veids” = “S” un “Sektors” = “SV” vai “SM”, vai “IF”

“Y” – jā

“N” – nē

Publiska

26

Izpētes ziņojuma valoda

Norāda valodu, kādā tika sniegts izpētes ziņojums.

Obligāts.

Piemēro, ja “Valsts izpētes ziņojums” = “Y”

ISO 639-1

Publiska

27

Izpētes ziņojuma datnes nosaukums

Norāda datnes nosaukumu, ar kādu tika iesniegts izpētes ziņojums.

Obligāts.

Piemēro, ja “Valsts izpētes ziņojums” = “Y”

EVTI standarts

Publiska

28

Saite uz izpētes ziņojumu

Ja reitingu papildina tas pats izpētes ziņojums, kas papildina citu reitinga noteikšanas darbību, būtu jānorāda “Darbības identifikators” darbībai, par kuru vispirms tika iesniegts kopīgais izpētes ziņojums.

Fakultatīvs

Derīgs “Darbības identifikators”

Tehniska


II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Šī regula

Regula (ES) Nr. 446/2012

Regula (ES) Nr. 448/2012

1. panta 1. punkts

 

3. panta 1. punkts

1. panta 2. punkts

2. panta 1. punkts

2. panta 2. punkts

1. panta 3. punkts

2. panta 6. punkts

 

1. panta 4. punkts

2. panta 2. punkts

2. panta 3. punkts

1. panta 5. punkts

 

3. panta 3. punkts

1. panta 6. punkts

 

3. panta 2. punkts

2. panta 1. punkts

 

8. panta 2. punkts

2. panta 2. punkts

 

8. panta 3. punkts

3. pants

4. panta 1. punkts

3. panta 5. punkts

4. pants

4. panta 3. punkts

4. pants

5. pants

4. panta 2. punkts

5. pants

6. pants

 

6. pants

7. pants

 

 

8. pants

 

 

9. panta 1. punkts

3. panta 2. punkts

 

9. panta 2. punkts

2. panta 3. punkts

 

9. panta 3. punkts

2. panta 4. punkts

 

9. panta 4. punkts

2. panta 5. punkts

 

9. panta 5. punkts

3. panta 3. punkts

 

10. pants

 

 

11. panta 1. līdz 3. punkts

 

 

11. panta 4. punkts

 

3. panta 4. punkts

12. pants

3. panta 1. un 4. punkts

2. panta 1. punkts, 7. pants un 8. panta 1. punkts

13. pants

5. pants

9. pants, 10. pants, 11. pants, 12. pants un 13. pants

14. pants

 

 

15. pants

6. pants

14. pants