23.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 315/40


EURONEST PARLAMENTĀRĀS ASAMBLEJAS PASTĀVĪGO KOMITEJU REGLAMENTS,

ko EURONEST PA pieņēmusi 2011. gada 3. maijā un kurā grozījumi izdarīti 2013. gada 29. maijā Briselē un 2015. gada 18. martā Erevānā

(2015/C 315/08)

Saskaņā ar EURONEST parlamentārās asamblejas Reglamenta 25. panta 3. punktu, kā arī ņemot vērā Prezidija ierosinājumu, EURONEST parlamentārā asambleja ar šo pieņem pastāvīgo komiteju Reglamentu.

1. pants

Piemērošanas joma

1.   Pastāvīgo komiteju Reglaments paredz kopīgus darba mehānismus visām četrām EURONEST parlamentārās asamblejas pastāvīgajām komitejām (turpmāk – komitejas):

Politisko lietu, cilvēktiesību un demokrātijas komiteja,

Komiteja darbam saistībā ar ekonomisko integrāciju, tiesību aktu tuvināšanu un konverģenci ar ES politikas virzieniem,

Energoapgādes drošības komiteja,

Sociālo lietu, izglītības, kultūras un pilsoniskās sabiedrības komiteja.

2.   Komiteju sanāksmju darba kārtībai mutatis mutandis piemēro EURONEST parlamentārās asamblejas Reglamentu, neskarot pastāvīgo komiteju Reglamentu.

2. pants

Sastāvs

1.   Komitejā darbojas ne vairāk par 30 locekļiem, un tās sastāvā ir:

15 Eiropas Parlamenta deputāti,

15 deputāti no iesaistīto Austrumeiropas partnervalstu parlamentiem (1).

Tas atbilst EURONEST parlamentārās asamblejas sastāvam.

2.   Katram EURONEST parlamentārās asamblejas loceklim ir tiesības kļūt par vienas pastāvīgās komitejas locekli. Izņēmuma gadījumos viens loceklis var darboties divās pastāvīgajās komitejās.

3.   Locekļus ieceļ saskaņā ar katra parlamenta noteiktām procedūrām tā, lai komiteju sastāvs pēc iespējas atspoguļotu attiecīgi Eiropas Parlamentā un Austrumeiropas partneru pusē pārstāvēto dažādo politisko grupu un delegāciju sadalījumu.

4.   Par komiteju apjomu un sastāvu pēc Prezidija ierosinājuma lemj EURONEST parlamentārā asambleja.

3. pants

Vadība un Prezidijs

1.   Katra komiteja no tās locekļu vidus ievēlē Prezidiju, ko veido divi līdzvērtīga statusa līdzpriekšsēdētāji (viens no katras puses) un četri līdzpriekšsēdētāja vietnieki (divi no katras puses), kuru ievēlēšanas procedūras un pilnvaru laiku nosaka katra puse atsevišķi.

2.   Līdzpriekšsēdētāji kopīgi nolemj, kurš no viņiem vadīs komitejas sanāksmi.

4. pants

Aizstājēji

1.   Jebkuru pilntiesīgu locekli, kurš nevar apmeklēt komitejas sanāksmi, var aizvietot aizstājējs no tās pašas asamblejas puses pēc abu šo locekļu vienošanās. Par šādu aizstāšanu informē priekšsēdētāju pirms sanāksmes sākuma.

2.   Komitejā aizstājējam ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā pilntiesīgajam loceklim.

5. pants

Sanāksmes

1.   Komiteju sanāksmes sasauc līdzpriekšsēdētāji – ne biežāk kā divas reizes gadā, un viena no sanāksmēm notiek EURONEST parlamentārās asamblejas sesijas laikā.

2.   Pēc komitejas Prezidija ierosinājuma līdzpriekšsēdētāji sagatavo un iesniedz katras komitejas sanāksmes darba kārtības projektu.

3.   Komiteju sanāksmes notiek EURONEST parlamentārās asamblejas darba valodās. Ja vien komiteja nelemj citādi, visas sanāksmes ir atklātas.

4.   Priekšsēdētājs vada sanāksmes norisi, nodrošina, ka tiek ievērots Reglaments, uztur kārtību, dod vārdu runātājiem, paziņo par diskusiju beigšanu, izvirza jautājumus balsošanai un paziņo balsošanas rezultātus.

5.   Neviens loceklis nedrīkst izteikties, kamēr priekšsēdētājs nav devis vārdu. Runātāju nedrīkst pārtraukt, izņemot ar darba kārtības jautājumiem saistītus gadījumus. Ja runātājs novirzās no temata, priekšsēdētājs to aizrāda un atkārtotā gadījumā var viņam aizliegt izteikties turpmākajās debatēs par to pašu tematu.

6.   Priekšsēdētājs aizrāda jebkuram komitejas loceklim, kas traucē sanāksmes norisi. Ja pārkāpums atkārtojas, priekšsēdētājs var izraidīt pārkāpēju no telpas uz atlikušo sanāksmes laiku.

7.   Divas vai vairākas komitejas var, vienojoties ar saviem Prezidijiem, organizēt kopīgas sanāksmes par kopēju interešu jautājumiem.

6. pants

Ziņojumi un steidzami jautājumi

1.   Komitejas, saņemot Prezidija atļauju, var iecelt referentus, lai izskatītu īpašus jautājumus atbilstīgi savai kompetencei un sagatavotu ziņojumus iesniegšanai EURONEST parlamentārajā asamblejā. Ziņojumu skaits ir ierobežots, parasti vienā sesijā nepārsniedzot vienu ziņojumu no katras komitejas. Prezidijs pēc komiteju līdzpriekšsēdētāju pieprasījuma var lemt par vienas sesijas laikā balsošanai izvirzāmo ziņojumu skaitu, ņemot vērā šo ziņojumu sagatavošanas darba gaitu.

2.   Izņēmuma kārtā komiteja var ierosināt steidzamus jautājumus EURONEST parlamentārajā asamblejā. Steidzamo jautājumu skaits ir ierobežots saskaņā ar EURONEST parlamentārās asamblejas Reglamenta 9. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

3.   Turklāt komitejas var apspriest citus darba kārtības jautājumus, nesagatavojot ziņojumu, un rakstiski informēt EURONEST parlamentārās asamblejas Prezidiju, ka šie jautājumi ir apspriesti.

4.   Komitejas par savu darbību ziņo EURONEST parlamentārajai asamblejai.

7. pants

Kvorums un balsošana

1.   Komitejas kvorums ir sasniegts, ja piedalās vismaz viena trešdaļa tās locekļu no katras puses.

2.   Balsojums ir spēkā neatkarīgi no balsotāju skaita. Tomēr ikviens komitejas loceklis pirms balsošanas var pieprasīt konstatēt kvorumu. Ja pēc šāda pieprasījuma kvorums netiek konstatēts, balsošanu atliek.

3.   Komiteja lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, kuru veido divas trešdaļas no locekļiem, kas piedalās balsošanā. Jebkurš deputāts var iesniegt grozījumus izskatīšanai komitejā. Komiteja balso, paceļot roku. Katram loceklim ir viena individuāla balss, kuru nedrīkst deleģēt.

4.   Balsu skaitīšanu veic balsu skaitīšanas komisija, ko veido vienāds skaits pārstāvju no abu EURONEST parlamentārās asamblejas pušu sekretariātiem. Balsu skaitīšanas komisiju pirms katras sanāksmes ieceļ Prezidijs (vai komitejas līdzpriekšsēdētāji), un šī komisija paziņo balsu skaitīšanas rezultātu tieši līdzpriekšsēdētājiem.

5.   Jebkurš deputāts var iesniegt grozījumus izskatīšanai komitejā līdzpriekšsēdētāju noteiktajā termiņā. Grozījumiem jāattiecas uz tekstu, kuru paredzēts grozīt, un tie jāiesniedz rakstiski. Mutiskus grozījumus var iekļaut tikai tad, ja to mērķis ir labot faktu vai valodas kļūdas. Citus mutiskus grozījumus nevajadzētu pieņemt.

6.   Ja pirms balsošanas vismaz trīs komitejas locekļi, kas pārstāv vismaz divas Eiropas Parlamenta politiskās grupas vai vismaz divas delegācijas no EURONEST parlamentārās asamblejas Austrumeiropas partneru puses, iesniedz pieprasījumu balsot atsevišķi, tad Austrumeiropas partneru puses pārstāvji un Eiropas Parlamenta puses pārstāvji balso atsevišķi, bet vienlaicīgi. Attiecīgais teksts ir pieņemts, ja tas ieguvis divu trešdaļu nodoto balsu vairākumu katrā no pārstāvētajām pusēm.

7.   Ja balsošanai iesniegts teksts satur divus vai vairākus noteikumus, ja tas attiecas uz vairākiem jautājumiem vai arī ja to var sadalīt vairākās daļās, kurām ir atšķirīga nozīme un/vai normatīva vērtība, Eiropas Parlamenta politiskā grupa vai vismaz viens EURONEST parlamentārās asamblejas loceklis var pieprasīt balsošanu pa daļām. Pieprasījumu iesniedz līdzpriekšsēdētājiem rakstveidā līdz pulksten 18.00 dienā pirms balsojuma, ja vien līdzpriekšsēdētāji nav noteikuši citu termiņu, un šādu pieteikumu principā uzskata par pieņemtu.

8. pants

Citi pasākumi

1.   Parlaments, kas organizē komitejas sanāksmi, atbild par praktiskajiem pasākumiem, atbalstu un izmaksām attiecībā uz šīs sanāksmes organizēšanu.

2.   Tomēr pēc Prezidija ierosinājuma EURONEST parlamentārā asambleja var ieteikt, ka pārējiem parlamentiem būtu jāveic finansiāls ieguldījums, lai segtu ar komitejas sanāksmes organizēšanu saistītos izdevumus.

9. pants

Noteikumu interpretācija

Līdzpriekšsēdētājiem vai – pēc viņu lūguma – komitejas Prezidijam ir tiesības izlemt visus jautājumus, kas attiecas uz pastāvīgo komiteju Reglamenta interpretāciju.

10. pants

Pastāvīgo komiteju Reglamenta grozīšana

1.   Par pastāvīgo komiteju Reglamenta grozīšanu lemj EURONEST parlamentārā asambleja, pamatojoties uz Prezidija priekšlikumiem.

2.   Grozījumus pieņem ar balsu vairākumu, kuru veido divas trešdaļas no locekļiem, kas piedalījās balsojumā. Ja pirms balsošanas vismaz desmitā daļa locekļu, kas pārstāv vismaz divas Eiropas Parlamenta politiskās grupas vai vismaz divas delegācijas no EURONEST parlamentārās asamblejas Austrumeiropas partneru puses, iesniedz pieprasījumu balsot atsevišķi, tad Austrumeiropas partneru puses pārstāvji un Eiropas Parlamenta puses pārstāvji balso atsevišķi. Attiecīgo tekstu uzskata par pieņemtu, ja tas ieguvis divu trešdaļu nodoto balsu vairākumu katrā no pārstāvētajām pusēm.

3.   Ja balsošanas laikā nav noteikts citādi, pastāvīgo komiteju Reglamenta grozījumi stājas spēkā nekavējoties pēc to pieņemšanas.


(1)  Pēc nākamās Austrumeiropas partnervalsts (Baltkrievijas) pievienošanās Austrumeiropas partnervalstu vietas tiks pārdalītas.