21.1.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 14/25


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2016/64

(2015. gada 18. novembris),

ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (Vispārējās dokumentācijas pamatnostādni) (ECB/2015/34)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. panta pirmo ievilkumu, 9.2. pantu, 12.1. pantu, 14.3. pantu, 18.2. pantu un 20. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Vienotas monetārās politikas īstenošanai jānosaka instrumenti un procedūras, kuras jāizmanto Eurosistēmai, ko veido Eiropas Centrālā banka (ECB) un dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas (turpmāk – “NCB”), lai šādu politiku īstenotu vienoti visās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

(2)

Ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (turpmāk – “ECBS Statūti”) 12.1. pantu, ECB ir tiesības noteikt Savienības vienoto monetāro politiku un pieņemt vajadzīgās pamatnostādnes, lai nodrošinātu tās pienācīgu īstenošanu. Saskaņā ar ECBS Statūtu 14.3. pantu NCB pienākums ir rīkoties saskaņā ar šādām pamatnostādnēm. Tāpēc šī pamatnostādne ir adresēta Eurosistēmai. Šajā pamatnostādnē paredzētos noteikumus NCB ieviesīs savos līgumu vai regulējošos nosacījumos. Darījuma partneriem tiks prasīts ievērot šos noteikumus tā, kā NCB tos ieviesušas savos līgumu vai regulējošajos nosacījumos.

(3)

ECBS Statūtu 18.1. panta pirmais ievilkums ļauj Eurosistēmai darboties finanšu tirgos, pērkot un pārdodot tieši (tagadnes un nākotnes darījumos) vai slēdzot repo līgumus un aizdodot vai aizņemoties prasības un tirgojamus instrumentus euro vai citās valūtās, kā arī dārgmetālos. ECBS Statūtu 18.1. panta otrais ievilkums ļauj Eurosistēmai veikt kredītoperācijas ar kredītiestādēm un citiem tirgus dalībniekiem.

(4)

Lai aizsargātu Eurosistēmu pret darījuma partneru risku, ECBS Statūtu 18.1. panta otrais ievilkums nosaka, ka Eurosistēma veic kredītoperācijas ar kredītiestādēm un citiem tirgus dalībniekiem, izsniedzot aizdevumus pret pietiekamu nodrošinājumu.

(5)

Lai aizsargātu Eurosistēmu pret finanšu zaudējumu risku darījuma partnera saistību neizpildes gadījumā, atbilstošajiem aktīviem, kas mobilizēti kā nodrošinājums Eurosistēmas kredītoperācijās, piemēro riska kontroles pasākumus, kuri noteikti Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) (1) ceturtās daļas VI sadaļā.

(6)

ECB Padome nolēmusi grozīt noteikumus par pašu izmantotām nodrošinātajām obligācijām attiecībā uz papildu novērtējuma diskontiem.

(7)

ECB Padome nolēmusi, ka netirgojamus parāda instrumentus, kurus nodrošina atbilstošas kredītprasības, var izmantot pārrobežu darījumos, ievērojot piemērojamās centrālo banku korespondentattiecību modeļa (correspondent central banking model; CCBM) procedūras.

(8)

ECB Padome nolēmusi, ka noteikumi, kas attiecas uz novērtējuma diskontiem, jānosaka no Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) atsevišķā tiesību aktā, jo tas ļaus vienkāršot attiecīgā regulējuma grozījumu ieviešanu tūlīt pēc tam, kad ECB Padome pieņēmusi attiecīgos lēmumus.

(9)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Pamatnostādne (ES) 2015/510 (ECB/2014/60),

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Grozījumi

Pamatnostādni (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) groza šādi:

1)

ar šādu punktu aizstāj 2. panta 16. punktu:

“16)

“pārrobežu izmantošana” notiek, darījuma partnerim savā vietējā NCB kā nodrošinājumu iesniedzot:

a)

tirgojamus aktīvus, kas tiek turēti citā dalībvalstī, kuras valūta ir euro;

b)

tirgojamus aktīvus, kas emitēti citā dalībvalstī un kas tiek turēti vietējās NCB dalībvalstī;

c)

kredītprasības, ja kredītprasības līgumu regulē citas dalībvalsts, kuras valūta ir euro un kura nav vietējās NCB dalībvalsts, tiesību akti;

d)

neliela apjoma ar hipotēku nodrošinātus parāda instrumentus (retail mortgage-backed debt instruments; RMBD) saskaņā ar piemērojamām CCBM procedūrām;

e)

netirgojamus parāda instrumentus, kurus nodrošina atbilstošas kredītprasības (debt instruments backed by eligible credit claims; DECC) un kuri emitēti un tiek turēti dalībvalstī, kuras valūta ir euro un kura nav vietējā NCB;”;

2)

ar šādu punktu aizstāj 2. panta 49. punktu:

“49)

“līzinga saistības” ir plānotie un līgumā noteiktie līzinga ņēmēja maksājumi līzinga devējam saskaņā ar līzinga līguma noteikumiem. Atlikusī vērtība nav līzinga saistības. Personiskā pirkuma (Personal Contract Purchase; PCP) līgumi, t. i., līgumi, saskaņā ar kuriem parādnieks var izvēlēties: a) veikt galīgo maksājumu, lai iegūtu īpašuma tiesības uz precēm; vai b) atdot preces līguma darbības beigās, tiek pielīdzināti līzinga līgumiem.”;

3)

ar šādu pantu aizstāj 128. pantu:

“128. pants

Riska kontroles pasākumi

1.   Eurosistēma atbilstošajiem aktīviem piemēro šādus riska kontroles pasākumus:

a)

novērtējuma diskonti, kas noteikti Eiropas Centrālā bankas Pamatnostādnē (ES) 2016/65 (ECB/2015/35) (2);

b)

starpība līdz tirgus vērtībai (novērtējums pēc tirgus vērtības):

Eurosistēma pieprasa, lai laika gaitā tiktu uzturēta likviditāti nodrošinošo reverso darījumu atbilstošo aktīvu ar diskontu koriģēta tirgus vērtība. Ja, katru dienu nosakot vērtību, tiek konstatēts, ka atbilstošo aktīvu vērtība kļuvusi zemāka par noteiktu līmeni, vietējā NCB pieprasa darījuma partnerim nodrošināt papildu aktīvus vai naudas līdzekļus, veicot papildu nodrošinājuma pieprasījumu. Līdzīgi, ja atbilstošo aktīvu vērtība pēc pārvērtēšanas pārsniedz noteiktu līmeni, NCB var atdot atpakaļ tos aktīvus vai naudas līdzekļus, kuri veido līmeņa pārsniegumu;

c)

ierobežojumi attiecībā uz tādu nenodrošinātu parāda instrumentu izmantošanu, kurus emitējusi kredītiestāde vai cita institūcija, ar kuru šai kredītiestādei ir cieša saikne, kas definēta 138. pantā;

d)

novērtējuma pazeminājumi, kas noteikti Pamatnostādnē (ES) 2016/65 (ECB/2015/35).

2.   Eurosistēma var veikt šādus papildu riska kontroles pasākumus:

a)

sākotnējās nodrošinājuma rezerves – tas nozīmē, ka darījuma partneriem jānodrošina atbilstošie aktīvi, kuru vērtība ir vismaz vienāda ar Eurosistēmas piešķirto līdzekļu un sākotnējās nodrošinājuma rezerves vērtības summu;

b)

ierobežojumi attiecībā uz emitentiem, debitoriem vai garantijas devējiem: papildus 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem nenodrošinātajiem parāda instrumentiem piemērotajiem ierobežojumiem Eurosistēma var piemērot papildu ierobežojumus attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar emitentiem, debitoriem vai garantijas devējiem;

c)

papildu diskonti;

d)

papildu garantijas no garantijas devējiem, kuri atbilst Eurosistēmas kredītkvalitātes prasībām, lai varētu tikt pieņemti konkrēti aktīvi;

e)

konkrētu aktīvu izslēgšana no izmantošanas par nodrošinājumu Eurosistēmas kredītoperācijās.

(2)  Eiropas Centrālās bankas 2015. gada 18. novembra Pamatnostādne (ES) 2016/65 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem (ECB/2015/35) (OV L 14, 21.1.2016., 30. lpp.).”;"

4)

ar šādu pantu aizstāj 148. pantu:

“148. pants

Vispārīgie principi

1.   Darījuma partneri var izmantot atbilstošos aktīvus pārrobežu darījumos visā eurozonā, veicot Eurosistēmas visu veidu kredītoperācijas.

2.   Darījuma partneri var mobilizēt atbilstošos aktīvus, kas nav termiņnoguldījumi, izmantošanai pārrobežu darījumos saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a)

tirgojamos aktīvus mobilizē, izmantojot: i) atbilstošas saiknes starp EEZ VNS, kuras pozitīvi novērtētas saskaņā ar Eurosistēmas lietotāju novērtējuma regulējumu; ii) CCBM piemērojamās procedūras; iii) atbilstošas saiknes kopā ar CCBM; un

b)

kredītprasības, DECC un RMBD mobilizē saskaņā ar CCBM piemērojamām procedūrām.

3.   Tirgojamos aktīvus var izmantot ar NCB konta starpniecību tādā VNS, kas atrodas valstī, kurā neatrodas attiecīgā NCB, ja Eurosistēma apstiprinājusi šāda konta izmantošanu.

4.   De Nederlandsche Bank atļauts izmantot savu kontu Euroclear Bank nodrošinājuma darījumu veikšanai saistībā ar šajā ICSD emitētajām euroobligācijām. Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland atļauts atvērt līdzvērtīgu kontu Euroclear Bank. Šo kontu var izmantot visiem atbilstošajiem aktīviem, kas tiek turēti Euroclear Bank, t. i., ieskaitot atbilstošos aktīvus, kuri pārvesti uz Euroclear Bank ar atbilstošo saikņu palīdzību.

5.   Darījuma partneri atbilstošo aktīvu pārvedumu izpilda, izmantojot savus vērtspapīru norēķina kontus VNS, kura pozitīvi novērtēta saskaņā ar Eurosistēmas lietotāju novērtējuma regulējumu.

6.   Darījuma partneri, kuriem nav vērtspapīru konta NCB vai vērtspapīru norēķinu konta VNS, kura pozitīvi novērtēta saskaņā ar Eurosistēmas lietotāju novērtējuma regulējumu, var veikt darījumus ar korespondentkredītiestādes vērtspapīru norēķinu konta vai vērtspapīru konta starpniecību.”;

5)

ar šādu pielikumu aizstāj XI pielikumu:

“XI PIELIKUMS

VĒRTSPAPĪRU VEIDI

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2006. gada 13. jūnijā publiskoja jaunus globālo parādzīmju (NGN) kritērijus attiecībā uz starptautiskajiem parāda vērtspapīriem globālā uzrādītāja apliecības veidā, kas būs atbilstošs nodrošinājums Eurosistēmas kredītoperācijām no 2007. gada 1. janvāra. 2008. gada 22. oktobrī ECB paziņoja, ka, lai starptautiskie parāda vērtspapīri globāli reģistrētā veidā, kas emitēti pēc 2010. gada 30. septembra, būtu atbilstoši, tie jāemitē saskaņā ar starptautisko parāda vērtspapīru jauno glabāšanas struktūru (NSS).

Tabulā apkopoti atbilstības noteikumi dažādiem vērtspapīru veidiem, ņemot vērā ieviestos NGN un NSS kritērijus.

1. tabula

Atbilstības noteikumi dažādiem vērtspapīru veidiem

Vispārēji/individuāli

Uzrādītāja/reģistrēti

NGN / standarta globālā parādzīme (CGN) / NSS

Vai kopējais depozitārijs (CSK) ir ICSD (Starptautiskais centrālais vērtspapīru depozitārijs) (3)?

Atbilstošs?

Vispārēji

Uzrādītāja

NGN

Vispārēji

Uzrādītāja

CGN

Nav piemērojams

Nē, bet tie vērtspapīri, kuri emitēti pirms 2007. gada 1. janvāra, un šādus vērtspapīrus aizstājoši vērtspapīri, kuri emitēti kopš 2007. gada 1. janvāra ar tādu pašu ISIN, saglabā iepriekš spēkā esošos nosacījumus līdz termiņa beigām.

Vispārējs

Reģistrēti

CGN

Nav piemērojams

Obligācijas, kas emitētas saskaņā ar šo struktūru pēc 2010. gada 30. septembra, vairs nav atbilstošas.

Vispārēji

Reģistrēti

NSS

Individuāli

Uzrādītāja

Nav piemērojams

Nav piemērojams

Obligācijas, kas emitētas saskaņā ar šo struktūru pēc 2010. gada 30. septembra, vairs nav atbilstošas. Individuālās uzrādītāja parādzīmes, kas emitētas līdz 2010. gada 30. septembrim ieskaitot, saglabā iepriekš spēkā esošos nosacījumus līdz termiņa beigām.

2. pants

Atcelšana

Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 129.–133.a pants un tās X pielikums tiek atcelts.

3. pants

Stāšanās spēkā un īstenošana

1.   Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo NCB.

2.   NCB veic vajadzīgos pasākumus, lai panāktu atbilstību šai pamatnostādnei, un piemēro tos no 2016. gada 25. janvāra. Tās ne vēlāk kā 2016. gada 5. janvārī informē ECB par dokumentiem un līdzekļiem, kas saistīti ar šiem pasākumiem.

4. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2015. gada 18. novembrī

ECB Padomes vārdā –

ECB priekšsēdētājs

Mario DRAGHI


(1)  Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 19. decembra Pamatnostādne (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (Vispārējās dokumentācijas pamatnostādne) (ECB/2014/60) (OV L 91, 2.4.2015., 3. lpp.).

(3)  Vai, ja piemērojams, pozitīvi novērtētā centrālajā vērtspapīru depozitārijā.”