22.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 334/61


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/2434

(2015. gada 18. decembris),

ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2014/237/ES par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai novērstu kaitīgu organismu ievešanu un izplatīšanos Savienībā, attiecībā uz konkrētiem augļiem un dārzeņiem, kuru izcelsmes valsts ir Indija

(izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 9178)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 16. panta 3. punkta ceturto teikumu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/237/ES (2) aizliedz ievest Savienības teritorijā Indijas izcelsmes Colocasia Schott augus, izņemot to sēklas un saknes, un Momordica L., Solanum melongena L. un Trichosanthes L. augus, izņemot to sēklas. Turklāt Īstenošanas lēmums 2014/237/ES paredz, ka Mangifera L. augus, izņemot to sēklas, atļauts ievest tikai tad, ja Indijas iestādes veic attiecīgus pasākumus, lai nepieļautu kaitīgu organismu klātbūtni.

(2)

Īstenošanas lēmumam 2014/237/ES ir ierobežots termiņš. Ņemot vērā sūtījumu skaitu, kas aizturēti, konstatējot uz dažādiem Indijas izcelsmes augiem un augu produktiem kaitīgos organismus, Komisija secina, ka ir nepieciešami Indijas fitosanitārās sertifikācijas sistēmas turpmāki uzlabojumi. Tādēļ ir lietderīgi pagarināt Īstenošanas lēmuma 2014/237/ES spēkā esības termiņu līdz 2016. gada 31. decembrim.

(3)

Tādēļ Īstenošanas lēmums 2014/237/ES būtu attiecīgi jāgroza.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma 2014/237/ES 2. pantu aizstāj ar šādu:

“2. pants

Šis lēmums zaudē spēku 2016. gada 31. decembrī.”

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2015. gada 18. decembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums 2014/237/ES par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai novērstu kaitīgu organismu ievešanu un izplatīšanos Savienībā, attiecībā uz konkrētiem augļiem un dārzeņiem, kuru izcelsmes valsts ir Indija (OV L 125, 26.4.2014., 93. lpp.).