22.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 334/46


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/2433

(2015. gada 18. decembris),

ar ko attiecībā uz dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs groza Īstenošanas lēmumu 2014/709/ES

(izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 9168)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (3), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/709/ES (4) nosaka dzīvnieku veselības kontroles pasākumus saistībā ar Āfrikas cūku mēri dalībvalstīs vai to apgabalos, kas uzskaitīti minētā lēmuma pielikumā (“attiecīgās dalībvalstis”). Šie pasākumi ietver aizliegumus nosūtīt dzīvas cūkas, cūku spermu, olšūnas un embrijus, cūkgaļu, cūkgaļas izstrādājumus, cūkgaļas produktus un jebkādus citus produktus, kas satur cūkgaļu, kā arī no cūku sugu dzīvniekiem iegūtu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu sūtījumus no noteiktiem attiecīgo dalībvalstu apgabaliem (“preces”). Minētajā pielikumā šie apgabali norādīti un uzskaitīti pēc to riska līmeņa, pamatojoties uz epidemioloģisko situāciju attiecīgajās dalībvalstīs.

(2)

Lai pielāgotu Komisijas Īstenošanas lēmumā 2014/709/ES noteiktos dzīvnieku veselības kontroles pasākumus atbilstoši epidemioloģiskās situācijas attīstībai dažādos attiecīgo dalībvalstu apgabalos un lai ņemtu vērā riska līmeņa atšķirības, ko nosaka preču veids, ir lietderīgi paredzēt dažas atkāpes attiecībā uz noteikta veida precēm, kuru izcelsme ir minētā īstenošanas lēmuma pielikuma dažādās daļās norādītajos apgabalos. Minētajām atkāpēm būtu arī jāatbilst Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksā (5) norādītajiem pasākumiem ar Āfrikas cūku mēri saistītā riska mazināšanai attiecībā uz importu. Minētajā īstenošanas lēmumā būtu jāapraksta arī tādi papildu drošības pasākumi un dzīvnieku veselības prasības, kurus piemēro, ja minētās atkāpes ir piešķirtas.

(3)

Aizliegums nosūtīt dzīvas cūkas no Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikuma III daļā norādītajiem apgabaliem ir īpaši stingrs un tāpēc var radīt loģistikas un dzīvnieku labturības problēmas, ja cūku kaušana attiecīgajos apgabalos nav iespējama, jo īpaši piemērotas kautuves trūkuma dēļ vai sakarā ar kaušanas jaudas ierobežojumiem minētā pielikuma III daļā norādītajos attiecīgajos apgabalos vai nu tajā pašā dalībvalstī, vai citas pielikumā norādītas dalībvalsts teritorijā.

(4)

Dzīvu cūku pārvietošana tūlītējai nokaušanai rada mazāku risku nekā cita veida dzīvu cūku pārvietošana, ar noteikumu, ka tiek piemēroti riska mazināšanas pasākumi. Tāpēc ir lietderīgi paredzēt, ka, iestājoties 3. apsvērumā aprakstītajiem apstākļiem, attiecīgās dalībvalstis var izņēmuma kārtā noteikt atkāpes attiecībā uz dzīvu cūku nosūtīšanu tūlītējai nokaušanai no pielikuma III daļā norādītajiem apgabaliem uz kautuvi, kas atrodas ārpus šā apgabala tajā pašā dalībvalstī vai citas pielikumā norādītas dalībvalsts teritorijā, ar noteikumu, ka tiek piemēroti riska mazināšanas pasākumi, lai neapdraudētu slimības kontroli.

(5)

Attiecībā uz Āfrikas cūku mēra izplatību, pārvietojot atšķirīgas cūku sugu dzīvnieku izcelsmes preces, rodas atšķirīga līmeņa risks. Parasti ievērojamu risku attiecībā uz eksponētību infekcijai un sekām rada cūku spermas pārvietošana no ierobežojumu apgabaliem. Tomēr papildu riska mazināšanas pasākumu, piemēram, testēšanas un pastiprinātas biodrošības, piemērošana var atļaut atkāpes attiecībā uz spermu, kas savākta Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikuma II un III daļā norādītajos apgabalos. Tāpēc minētā īstenošanas lēmuma 9. pants būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Atkāpes attiecībā uz noteiktu dzīvu cūku nosūtīšanu no apgabaliem, kas norādīti Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikuma II un III daļā, uz citiem kādas citas dalībvalsts apgabaliem, kuri norādīti minētā pielikuma II vai III daļā un ir ar līdzīgu slimības statusu, ir pamatotas, ar noteikumu, ka tiek piemēroti īpaši riska mazināšanas pasākumi. Ar šiem jaunajiem pasākumiem ieviestā elastība ir būtiska, lai nodrošinātu pasākumu pienācīgu īstenošanu vidēja termiņa līdz ilgtermiņa perspektīvā. Tam nepieciešama drošas virzīšanas procedūras izveide tranzīta un galamērķa dalībvalsts kompetento iestāžu stingrā uzraudzībā. Tāpēc minētā īstenošanas lēmuma 3. un 4. pants būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Kā papildu riska mazināšanas pasākums būtu jāievieš virzīšanas procedūra, lai izolētu dzīvniekus, kuri ir no apgabaliem ar augstāku Āfrikas cūku mēra risku. Tāpēc ir nepieciešams skaidrāk formulēt un precizēt procedūras dzīvu cūku nosūtīšanai, tranzītam un piegādei.

(8)

Īstenošanas lēmumā 2014/709/ES noteiktās atkāpes dzīvu cūku un spermas nosūtīšanā starp apgabaliem ar salīdzināmu risku attiecībā uz Āfrikas cūku mēri būtu jāpiemēro tikai tad, ja tās pirms šādas pārvietošanas ir apstiprinājušas tranzīta un galamērķa dalībvalstu kompetentās iestādes.

(9)

Padomes Direktīvā 64/432/EEK (6) ir paredzēts, ka dzīvu dzīvnieku pārvietošana notiek, pievienojot veselības sertifikātus. Ja atkāpes no aizlieguma nosūtīt dzīvas cūkas no Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikumā norādītajiem apgabaliem piemēro dzīvām cūkām, kas paredzētas Savienības iekšējai tirdzniecībai, veselības sertifikātos būtu jāietver atsauce uz minēto īstenošanas lēmumu, lai nodrošinātu, ka attiecīgajos sertifikātos ir sniegta pietiekama un precīza informācija par veselību.

(10)

Īstenošanas lēmumā 2014/709/ES noteikto dzīvnieku veselības kontroles pasākumu piemērošanas periods būtu jānosaka, ņemot vērā Āfrikas cūku mēra epidemioloģiju un prasītos nosacījumus, kas jāizpilda, lai atgūtu no Āfrikas cūku mēra brīvas teritorijas statusu saskaņā ar Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksu. Tāpēc Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES piemērošanas periods būtu jāpagarina līdz 2019. gada 31. decembrim.

(11)

Vairāki Āfrikas cūku mēra gadījumi mežacūkām Igaunijā un Latvijā ir konstatēti apgabalos, kas norādīti Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikuma II un III daļā. Šie gadījumi ir konstatēti tiešā tuvumā apgabaliem, kas norādīti minētā pielikuma I daļā.

(12)

Par Āfrikas cūku mēri nekad nav ziņots vistālāk uz ziemeļiem esošajos Polijas apgabalos, kas patlaban ir norādīti Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikuma II daļā.

(13)

Novērtējot risku, ko rada dzīvnieku veselības situācija saistībā ar Āfrikas cūku mēri Igaunijā, Latvijā un Polijā, būtu jāņem vērā pašreizējās epidemioloģiskās situācijas attīstība Savienībā attiecībā uz šo slimību. Lai veiktu mērķtiecīgus dzīvnieku veselības kontroles pasākumus un nepieļautu Āfrikas cūku mēra tālāku izplatīšanos, kā arī novērstu nevajadzīgus tirdzniecības traucējumus Savienībā un izvairītos no tā, ka trešās valstis nosaka nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai, Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikuma I un II daļā paredzētais Savienības saraksts ar apgabaliem, kuriem piemēro dzīvnieku veselības kontroles pasākumus, būtu jāgroza, lai ņemtu vērā pašreizējo dzīvnieku veselības situāciju attiecībā uz minēto slimību trijās minētajās dalībvalstīs.

(14)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmumu 2014/709/ES groza šādi:

1)

lēmuma 3. pantu groza šādi:

a)

ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Atkāpjoties no aizlieguma, kas paredzēts 2. panta a) punktā, attiecīgās dalībvalstis var atļaut dzīvu cūku nosūtīšanu no saimniecībām, kas atrodas apgabalos, kuri norādīti pielikuma II daļā, uz citiem apgabaliem tās pašas dalībvalsts teritorijā vai uz citas dalībvalsts apgabaliem, kas norādīti pielikuma II vai III daļā, ar noteikumu, ka:”;

b)

pievieno šādu 4. punktu:

“4.

Attiecībā uz dzīvām cūkām, kas nosūtītas uz citas dalībvalsts apgabaliem, kuri norādīti pielikuma II vai III daļā, attiecas šādas papildu prasības:

a)

cūkas atbilst visām citām attiecīgām dzīvnieku veselības garantijām, kuru pamatā ir riska novērtējuma pozitīvs rezultāts attiecībā uz pasākumiem pret Āfrikas cūku mēra izplatību, kuras pieprasa izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde un kuras pirms šādu dzīvnieku pārvietošanas ir apstiprinājusi tranzīta dalībvalsts kompetentā iestāde un galamērķa dalībvalsts kompetentā iestāde;

b)

izcelsmes dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju un citas dalībvalstis par dzīvnieku veselības garantijām un kompetento iestāžu apstiprinājumu, kas minēts a) apakšpunktā;

c)

izcelsmes, tranzīta un galamērķa dalībvalsts kompetento iestāžu uzraudzībā saskaņā ar 16.a pantu tiek izveidota virzīšanas procedūra, lai nodrošinātu, ka dzīvnieki, kurus pārvieto atbilstoši papildu prasībām, kas noteiktas a) apakšpunktā, tiek pārvadāti droši un netiek vēlāk pārvietoti uz citu dalībvalsti;

d)

attiecībā uz dzīvām cūkām, kas atbilst šā panta 4. punktā ietvertajām papildu prasībām, attiecīgajā cūku veselības sertifikātā, kas minēts Direktīvas 64/432/EEK 5. panta 1. punktā, iekļauj šādu papildu formulējumu:

“Cūkas atbilstoši Komisijas Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES 3. pantam.””;

2)

iekļauj šādu 3.a pantu:

“3.a pants

Atkāpe no aizlieguma nosūtīt dzīvas cūkas no apgabaliem, kas norādīti pielikuma III daļā

Atkāpjoties no aizlieguma, kas paredzēts 2. panta a) punktā, attiecīgās dalībvalstis var atļaut dzīvu cūku nosūtīšanu no apgabaliem, kuri norādīti pielikuma III daļā, uz citiem apgabaliem, kas norādīti II daļā, tās pašas dalībvalsts teritorijā vai uz citas dalībvalsts apgabaliem, kas norādīti pielikuma II vai III daļā, ar noteikumu, ka:

1)

cūkas ir no saimniecības ar pienācīgu biodrošības līmeni, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde, saimniecība ir kompetentās iestādes uzraudzībā, un cūkas atbilst prasībām, kas noteiktas 3. panta 1. punktā un 3. panta 2. vai 3. punktā;

2)

cūkas atrodas tāda apgabala centrā, kura rādiuss ir vismaz trīs kilometri un kurā visas cūkas saimniecībās atbilst prasībām, kas noteiktas 3. panta 1. punktā un 3. panta 2. vai 3. punktā;

3)

nosūtīšanas saimniecības kompetentajai iestādei ir laikus jāinformē galamērķa saimniecības kompetentā iestāde par nodomu nosūtīt cūkas, un galamērķa saimniecības kompetentajai iestādei ir jāinformē nosūtīšanas saimniecības kompetentā iestāde par cūku atvešanu;

4)

cūku pārvadāšana pa pielikuma III daļā norādītajiem apgabaliem un caur tiem ir jāveic pa iepriekš noteiktiem transporta ceļiem, un transportlīdzekļi, ko izmanto cūku pārvadāšanai, ir jātīra, vajadzības gadījumā veicot dezinsekciju, un jādezinficē iespējami drīz pēc izkraušanas;

5)

attiecībā uz dzīvām cūkām, kas nosūtītas uz citas dalībvalsts apgabaliem, kuri norādīti pielikuma II vai III daļā, attiecas šādas papildu prasības:

a)

cūkas atbilst visām citām attiecīgām dzīvnieku veselības garantijām, kuru pamatā ir riska novērtējuma pozitīvs rezultāts attiecībā uz pasākumiem pret Āfrikas cūku mēra izplatību, kuras pieprasa izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde un kuras pirms šādu dzīvnieku pārvietošanas ir apstiprinājusi tranzīta vietas dalībvalsts kompetentā iestāde un galamērķa dalībvalsts kompetentā iestāde;

b)

izcelsmes dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju un citas dalībvalstis par dzīvnieku veselības garantijām un kompetento iestāžu apstiprinājumu, kas minēts a) apakšpunktā, un apstiprina dzīvnieku veselības garantijām atbilstošu saimniecību sarakstu;

c)

izcelsmes, tranzīta un galamērķa dalībvalsts kompetento iestāžu uzraudzībā saskaņā ar 16.a pantu tiek izveidota virzīšanas procedūra, lai nodrošinātu, ka dzīvnieki, kurus pārvieto atbilstoši a) apakšpunktā noteiktajām papildu prasībām, tiek pārvadāti droši un netiek vēlāk pārvietoti uz citu dalībvalsti;

d)

attiecībā uz dzīvām cūkām, kas atbilst visiem šajā pantā ietvertajiem nosacījumiem, attiecīgajā cūku veselības sertifikātā, kas minēts Direktīvas 64/432/EEK 5. panta 1. punktā, iekļauj šādu papildu formulējumu:

“Cūkas atbilstoši Komisijas Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES 3.a pantam.””;

3)

lēmuma 4. pantu groza šādi:

a)

ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Atkāpjoties no aizliegumiem, kas paredzēti 2. panta a) un c) punktā, attiecīgās dalībvalstis var atļaut dzīvu cūku nosūtīšanu tūlītējai nokaušanai no apgabaliem, kuri norādīti pielikuma III daļā, uz citiem apgabaliem tās pašas dalībvalsts teritorijā vai uz citas dalībvalsts apgabaliem, kas norādīti pielikuma II vai III daļā, ja ir loģistikas ierobežojumi kaušanas kapacitātē kautuvēs, kuras apstiprinājusi kompetentā iestāde saskaņā ar 12. pantu un kuras atrodas pielikuma III daļā norādītajos apgabalos, ar noteikumu, ka:”;

b)

pievieno šādu 10. punktu:

“10.

attiecībā uz dzīvām cūkām, kas nosūtītas uz citas dalībvalsts apgabaliem, kuri norādīti pielikuma II vai III daļā, attiecas šādas papildu prasības:

a)

cūkas atbilst visām citām attiecīgām dzīvnieku veselības garantijām, kuru pamatā ir riska novērtējuma pozitīvs rezultāts attiecībā uz pasākumiem pret Āfrikas cūku mēra izplatību, kuras pieprasa izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde un kuras pirms šādu dzīvnieku pārvietošanas ir apstiprinājusi tranzīta dalībvalsts kompetentā iestāde un galamērķa dalībvalsts kompetentā iestāde;

b)

izcelsmes dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju un citas dalībvalstis par a) apakšpunktā minētajām dzīvnieku veselības garantijām un kompetento iestāžu apstiprinājumu un apstiprina dzīvnieku veselības garantijām atbilstošu saimniecību sarakstu;

c)

izcelsmes, tranzīta un galamērķa dalībvalsts kompetento iestāžu uzraudzībā saskaņā ar 16.a pantu tiek izveidota virzīšanas procedūra, lai nodrošinātu, ka dzīvnieki, kurus pārvieto atbilstoši a) apakšpunktā noteiktajām papildu prasībām, tiek pārvadāti droši un netiek vēlāk pārvietoti uz citu dalībvalsti;

d)

attiecībā uz dzīvām cūkām, kas atbilst visiem šajā pantā ietvertajiem nosacījumiem, attiecīgajā cūku veselības sertifikātā, kas minēts Direktīvas 64/432/EEK 5. panta 1. punktā, iekļauj šādu papildu formulējumu:

“Cūkas atbilstoši Komisijas Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES 4. pantam.””;

4)

lēmuma 8. panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“1.   Neskarot 3., 3.a un 4. pantu, attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka dzīvas cūkas no šo valstu teritorijas netiek nosūtītas uz citām dalībvalstīm un trešām valstīm, ja vien šo cūku izcelsme nav:”;

5)

lēmuma 9. pantu aizstāj ar šādu:

“9. pants

Aizliegums uz citām dalībvalstīm un trešām valstīm nosūtīt no tādām cūkām savāktas spermas, olšūnu un embriju sūtījumus, kas ir no pielikumā norādītajiem apgabaliem

1.   Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka no šo valstu teritorijas uz citām dalībvalstīm un trešām valstīm nenosūta šādu preču sūtījumus:

a)

cūku spermu, ja vien šī sperma nav savākta no donorkuiļiem, kuri turēti spermas savākšanas centrā, kas apstiprināts saskaņā ar Padomes Direktīvas 90/429/EEK (7) 3. panta a) punktu un atrodas ārpus šā lēmuma pielikuma II, III un IV daļā norādītajiem apgabaliem;

b)

cūku sugu dzīvnieku olšūnas un embrijus, ja vien olšūnas un embriji nav no cūku sugu donormātītēm, kas turētas saimniecībās, kuras atbilst 8. panta 2. punktam un atrodas ārpus pielikuma II, III un IV daļā norādītajiem apgabaliem, un embriji nav in vivo iegūti embriji, kas ieņemti ar mākslīgo apaugļošanu, vai in vitro radīti embriji, kuri ieņemti ar apsēklošanu, izmantojot spermu, kas atbilst šā punkta a) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem.

2.   Atkāpjoties no aizliegumiem, kas paredzēti šā panta 1. punkta a) apakšpunktā un 2. panta b) punktā, attiecīgās dalībvalstis var atļaut cūku spermas sūtījumu nosūtīšanu, ja sperma savākta no donorkuiļiem, kuri turēti spermas savākšanas centrā, kas apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 90/429/EEK 3. panta a) punktu un piemēro visus biodrošības noteikumus attiecībā uz Āfrikas cūku mēri, un atrodas apgabalos, kuri norādīti šā lēmuma pielikuma II un III daļā, uz citiem pielikuma II vai III daļā norādītajiem apgabaliem tās pašas dalībvalsts vai citas dalībvalsts teritorijā ar noteikumu, ka:

a)

cūku spermas sūtījumi atbilst visām citām attiecīgām dzīvnieku veselības garantijām, kuru pamatā ir riska novērtējuma pozitīvs rezultāts attiecībā uz pasākumiem pret Āfrikas cūku mēra izplatību, kuras pieprasa izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde un kuras pirms spermas sūtījuma nosūtīšanas ir apstiprinājusi galamērķa dalībvalsts kompetentā iestāde;

b)

izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde nekavējoties informē Komisiju un citas dalībvalstis par a) apakšpunktā minētajām dzīvnieku veselības garantijām;

c)

donorkuiļi atbilst prasībām, kas noteiktas 3. panta 1. punktā un 3. panta 2. vai 3. punktā;

d)

donorkuiļiem piecu dienu laikā pirms nosūtāmās spermas savākšanas datuma ar negatīviem rezultātiem ir veikts individuāls ierosinātāja identifikācijas tests, un testa rezultātu kopija ir pievienota dzīvnieku veselības sertifikātam pie spermas sūtījuma;

e)

attiecīgajiem dzīvnieku veselības sertifikātiem, kas minēti Direktīvas 90/429/EEK 6. panta 1. punktā, pievieno šādu papildu apliecinājumu:

“Cūku sperma atbilstoši 9. pantam Komisijas 2014. gada 9. oktobra Īstenošanas lēmumā 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES.”

(7)  Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīva 90/429/EEK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar cūku sugu mājdzīvnieku spermu un tās importu (OV L 224, 18.8.1990., 62. lpp.).”;"

6)

iekļauj šādu 16.a pantu:

“16.a pants

Virzīšanas procedūra

Kompetentā iestāde nodrošina, lai virzīšanas procedūra atbilstu šādām prasībām:

1)

visus kravas automobiļus un citus transportlīdzekļus, ko izmanto dzīvu cūku pārvadāšanai:

a)

nosūtīšanas dalībvalsts kompetentā iestāde ir atsevišķi reģistrējusi, lai dzīvas cūkas pārvadātu, izmantojot virzīšanas procedūru;

b)

pēc iekraušanas ir aizzīmogojis oficiālais veterinārārsts; noņemt plombu un aizstāt to ar jaunu drīkst tikai kompetentās iestādes amatpersona; par katru iekraušanu vai plombas aizstāšanu ir jāziņo kompetentajai iestādei;

2)

pārvadāšanu veic:

a)

tieši, bez apstāšanās;

b)

izvēloties ceļu, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde;

3)

oficiālajam veterinārārstam, kas atbild par galamērķa saimniecību, katra ierašanās ir jāapstiprina izcelsmes vietas kompetentajai iestādei;

4)

pēc dzīvo cūku izkraušanas kravas automobili vai transportlīdzekli un jebkuru citu aprīkojumu, kas izmantots šo cūku pārvadāšanai, galamērķa slēgtā teritorijā pilnībā tīra un dezinficē oficiālā veterinārārsta uzraudzībā. Piemēro Direktīvas 2002/60/EK 12. panta a) punktu;

5)

lai nodrošinātu ārkārtas rīcības plāna īstenošanu, subordinācijas ķēdi un dienestu pilnīgu sadarbību pārvadāšanas laikā notikušos negadījumos, nopietnas kravas automobiļa vai transportlīdzekļa avārijas gadījumā vai jebkādas operatora krāpnieciskas darbības rezultātā, pirms pirmās nosūtīšanas no pielikuma III daļā norādītajiem apgabaliem izcelsmes vietas kompetentā iestāde nodrošina, lai tiktu ieviestas vajadzīgās vienošanās ar attiecīgajām iestādēm Direktīvas 2002/60/EK VI pielikuma c) punkta nozīmē. Kravas automobiļu operatori nekavējoties ziņo kompetentajai iestādei par visiem negadījumiem vai nopietnām kravas automašīnas vai transportlīdzekļa avārijām.”;

7)

lēmuma 21. pantā datumu “2018. gada 31. decembris” aizstāj ar datumu “2019. gada 31. decembris”;

8)

pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2015. gada 18. decembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

(3)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(4)  Komisijas 2014. gada 9. oktobra Īstenošanas lēmums 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES (OV L 295, 11.10.2014., 63. lpp.).

(5)  Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas Sauszemes dzīvnieku veselības kodekss (http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/).

(6)  Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīva 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā (OV 121, 29.7.1964., 1977./64. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

I DAĻA

1.   Igaunija

Šādi Igaunijas apgabali:

Keilas pilsēta,

Kundas pilsēta,

Loksas pilsēta,

Mārdu pilsēta,

Mustvē pilsēta,

Pērnavas pilsēta,

Saues pilsēta,

Tallinas pilsēta,

Lēnes apriņķis,

Kūsalu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no ceļa Nr. 1 (E20),

Ares pagasts,

Audru pagasts,

Halingas pagasts,

Haljalas pagasts,

Harku pagasts,

Jeelehtmes pagasts,

Keilas pagasts,

Kernu pagasts,

Kīli pagasts,

Kongas pagasts,

Lavasāres pagasts,

Nissi pagasts,

Padizes pagasts,

Paikuzes pagasts,

Rāziku pagasts,

Raes pagasts,

Regaveres pagasts,

Saku pagasts,

Saues pagasts,

Saugas pagasts,

Sindi pagasts,

Semeru pagasts,

Totsi pagasts,

Tori pagasts,

Testamā pagasts,

Varblas pagasts,

Vazalemmas pagasts,

Vihulas pagasts,

Vīmsi pagasts,

Viru-Nigulas pagasts.

2.   Latvija

Šādi Latvijas apgabali:

Ogres novada Suntažu un Ogresgala pagasts,

Ādažu novads,

Amatas novads,

Carnikavas novads,

Garkalnes novads,

Ikšķiles novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Ķeguma novads,

Līgatnes novads,

Mālpils novads,

Neretas novads,

Ropažu novads,

Salas novads,

Siguldas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads.

3.   Lietuva

Šādi Lietuvas apgabali:

Jurbarkas rajona pašvaldības teritorijā – Raudones, Veļonas, Seredžus un Jodaiču seņūnija,

Pakrojas rajona pašvaldības teritorijā – Klovaiņu, Rozalimas un Pakrojas seņūnija,

Panevēžas rajona pašvaldības teritorijā – Krekenavas, Upītes, Naujamiesta un Smiļģu seņūnija,

Raseiņu rajona pašvaldības teritorijā – Arjogalas, Arjogalas pilsētas, Betīgalas, Pagojuku un Šiluvas seņūnija,

Šaķu rajona pašvaldības teritorijā – Plokšču, Kriūku, Leķēču, Lukšu, Griškabūdžas, Barzdu, Žvirgždaiču, Sintautu, Kudirkas Naumiestes, Slaviku un Šaķu seņūnija,

Pasvales rajona pašvaldība,

Vilkavišķu rajona pašvaldība,

Radvilišķu rajona pašvaldība,

Kalvarijas pašvaldība,

Kazlu Rūdas pašvaldība,

Marijampoles pašvaldība.

4.   Polija

Šādi Polijas apgabali:

Podlases vojevodistē:

Augustovas povjata Augustovas gmins ar Augustovas pilsētu, kā arī Novinkas, Plaskas, Štabinas un Barglova Koscelnu gmins,

Bjalistokas povjata Horoščas, Juhnovecas Koscelni, Suražas, Turosņas Koscelnas, Tikocinas, Lapu, Posventnes, Zavadu un Dobžiņevo Dužes gmins, kā arī daļa no Zabludovas gmina (gmina dienvidrietumu daļa, ko ierobežo iedomāta līnija, kuru veido ceļš Nr. 19 un turpina ceļš Nr. 685),

Hajnuvkas povjata Čižes gmins, Hajnuvkas gmins ar Hajnuvkas pilsētu, Dubičes Cerkevnes, Kleščeles un Čeremhas gmins,

Semjatičes povjata Grodziskas, Dzjadkovices un Milejčices gmins,

Visoke Mazoveckes povjata Kobilin-Boržimu, Kuleše Koscelnes un Sokolu gmins, Visoke Mazoveckes gmins ar Visoke Mazoveckes pilsētu, Nove Pekuti, Šepetovo, Klukovo un Cehanovecas gmins,

Sejnu povjats,

Suvalku povjata Rutka-Tartakas, Šiplišku, Suvalku un Račku gmins,

Zambrovas povjata Rutku gmins,

Sokulkas povjata Suhovolas un Koricinas gmins,

Belskas povjats,

Bjalistokas povjats,

Suvalku povjats,

Moņķu povjats.

II DAĻA

1.   Igaunija

Šādi Igaunijas apgabali:

Kallastes pilsēta,

Rakveres pilsēta,

Tartu pilsēta,

Vendras pilsēta,

Vīlandes pilsēta,

Austrumviru apriņķis,

Pelvas apriņķis,

Raplas apriņķis,

Kūsalu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no ceļa Nr. 1 (E20),

Palamuses pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no Tallinas–Tartu dzelzceļa,

Persti pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no ceļa Nr. 24126,

Sūrejāni pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no ceļa Nr. 49,

Tabiveres pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no Tallinas–Tartu dzelzceļa,

Tamsalu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no Tallinas–Tartu dzelzceļa,

Tartu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no Tallinas–Tartu dzelzceļa,

Vīratsi pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no iedomātas līnijas, ko veido ceļa Nr. 92 rietumu daļa līdz tā krustojumam ar ceļu Nr. 155, tad ceļš Nr. 155 līdz tā krustojumam ar ceļu Nr. 24156, tad ceļš Nr. 24156 līdz tas šķērso Verilaskes upi, tad pa Verilaskes upi līdz pagasta dienvidu robežai,

Abjas pagasts,

Aegvīdu pagasts,

Alatskivi pagasts,

Anijas pagasts,

Hēdemēstes pagasts,

Hāslavas pagasts,

Hallistes pagasts,

Kadrinas pagasts,

Kambjas pagasts,

Karksi pagasts,

Kazepē pagasts,

Kepu pagasts,

Kozes pagasts,

Keues pagasts,

Laekveres pagasts,

Lūnjas pagasts,

Meksas pagasts,

Mēksi pagasts,

Palas pagasts,

Peipsiēres pagasts,

Pīrisāres pagasts,

Rakveres pagasts,

Sārdes pagasts,

Sāres pagasts,

Surju pagasts,

Tahkurannas pagasts,

Tapas pagasts,

Vendras pagasts,

Varas pagasts,

Vinni pagasts,

Vennu pagasts.

2.   Latvija

Šādi Latvijas apgabali:

Krimuldas novads,

Limbažu novada Skultes, Vidridžu, Limbažu un Umurgas pagasts,

Ogres novada Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles un Taurupes pagasts,

Priekuļu novads,

Salacgrīvas novada Liepupes pagasts,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alūksnes novads,

Apes novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ērgļu novads,

Gulbenes novads,

Ilūkstes novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jēkabpils novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Raunas novads,

Rugāju novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Skrīveru novads,

Smiltenes novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Viļakas novads,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Valmiera.

3.   Lietuva

Šādi Lietuvas apgabali:

Anīkšču rajona pašvaldības teritorijā – Andronišķu, Anīkšču, Debeiķu, Kavarskas, Kurkļu, Skiemoņu, Traupes un Troškūnu seņūnija un Svēdasu [ciemata] daļa, kas atrodas uz dienvidiem no ceļa Nr. 118,

Jonavas rajona pašvaldības teritorijā – Šilu un Bukoņu seņūnija, bet Žeimju seņūnijā – Bilušķu, Drobišķu, Normaiņu II, Normainēļu, Juškoņu, Pauļuku, Mitēnišķu, Zofijaukas un Naujoku ciems,

Kaišadores rajona pašvaldības teritorijā – Kaišadores apīliņķes, Krones, Nemaitoņu, Paparču, Žašļu un Žiežmaru seņūnija, kā arī Žiežmaru apīliņķes seņūnija un Rumšišķu seņūnija daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A1,

Kauņas rajona pašvaldības teritorijā – Akademijas, Alšenu, Babtu, Batnavas, Čeķišķes, Domeikavas, Ežerēles, Garļavas, Garļavas apīliņķes, Kačergines, Kulautavas, Linksmakalnes, Raudondvares, Ringaudu, Roku, Samīlu, Taurakiemu, Užliedžu, Vilkijas, Vilkijas apīliņķes un Zapišķu seņūnija,

Ķēdaiņu rajona pašvaldības teritorijā – Josvaiņu, Pernaravas, Kraķu, Dotnuvas, Gudžūnu, Survilišķu, Vilaiņu, Truskavas un Šētas seņūnija, kā arī Ķēdaiņu pilsētas seņūnija,

Panevēžas rajona pašvaldības teritorijā – Karsakišķu, Miežišķu, Paīstres, Panevēžas, Ramīgalas, Raguvas, Vadokļu un Velžu seņūnija,

Šaļčininku rajona pašvaldības teritorijā – Jašūnu, Turģeļu, Akmenīnes, Šaļčininku, Ģervišku, Butrimoņu, Eišišķu, Poškones, Dievenišķes seņūnija,

Varēnas rajona pašvaldības teritorijā – Kaņavas, Marcinkones, Merķines seņūnija,

Alītas pilsētas pašvaldība,

Kaišadores pilsētas pašvaldība,

Kauņas pilsētas pašvaldība,

Panevēžas pilsētas pašvaldība,

Viļņas pilsētas pašvaldība,

Alītas rajona pašvaldība,

Biržu rajona pašvaldība,

Druskininku rajona pašvaldība,

Lazdiju rajona pašvaldība,

Prienu rajona pašvaldība,

Širvintas rajona pašvaldība,

Ukmerģes rajona pašvaldība,

Viļņas rajona pašvaldība,

Birštonas pašvaldība,

Elektrēnu pašvaldība.

4.   Polija

Šādi Polijas apgabali:

Podlases vojevodistē:

Bjalistokas povjata Čarna Bjalistokas, Supraslas un Vasilkovas gmins, kā arī daļa no Zabludovas gmina (gmina ziemeļaustrumu daļa, ko ierobežo iedomāta līnija, kuru veido ceļš Nr. 19 un turpina ceļš Nr. 685),

Sokulkas povjata Dombrova Bjalistokas, Janovas, Novi Dvuras un Sidras gmins,

Augustovas povjata Lipskas gmins,

Hajnuvkas povjata Narevas, Narevkas un Bjalovežas gmins.

III DAĻA

1.   Igaunija

Šādi Igaunijas apgabali:

Elvas pilsēta,

Jegevas pilsēta,

Peltsamā pilsēta,

Vehmas pilsēta,

Jervamā apriņķis,

Valgas apriņķis,

Veru apriņķis,

Palamuses pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no Tallinas–Tartu dzelzceļa,

Persti pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no ceļa Nr. 24126,

Sūrejāni pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no ceļa Nr. 49,

Tabiveres pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no Tallinas–Tartu dzelzceļa,

Tamsalu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no Tallinas–Tartu dzelzceļa,

Tartu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no Tallinas–Tartu dzelzceļa,

Vīratsi pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no iedomātas līnijas, ko veido ceļa Nr. 92 rietumu daļa līdz tā krustojumam ar ceļu Nr. 155, tad ceļš Nr. 155 līdz tā krustojumam ar ceļu Nr. 24156, tad ceļš Nr. 24156 līdz tas šķērso Verilaskes upi, tad pa Verilaskes upi līdz pagasta dienvidu robežai,

Jegevas pagasts,

Kolgajāni pagasts,

Kongutas pagasts,

Keo pagasts,

Laevas pagasts,

Neo pagasts,

Paistu pagasts,

Pajusi pagasts,

Peltsamā pagasts,

Puhjas pagasts,

Pūrmani pagasts,

Rakes pagasts,

Rannu pagasts,

Rengu pagasts,

Sārepēdi pagasts,

Tehtveres pagasts,

Tarvastu pagasts,

Tormas pagasts,

Ilenurmes pagasts,

Veikemārjas pagasts.

2.   Latvija

Šādi Latvijas apgabali:

Limbažu novada Viļķenes, Pāles un Katvaru pagasts,

Salacgrīvas novada Ainažu un Salacgrīvas pagasts,

Aglonas novads,

Alojas novads,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Kārsavas novads,

Krāslavas novads,

Ludzas novads,

Mazsalacas novads,

Naukšēnu novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rūjienas novads,

Strenču novads,

Valkas novads,

Vārkavas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Rēzekne.

3.   Lietuva

Šādi Lietuvas apgabali:

Anīkšču rajona pašvaldības teritorijā – Viešintas seņūnija un Svedasu seņūnijas daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no ceļa Nr. 118,

Jonavas rajona pašvaldības teritorijā – Upninku, Ruklas, Dumšu, Užusaļu un Kulvas seņūnija, bet Žeimju seņūnijā – Akļu, Akmeņu, Barsukines, Blauzdžu, Girēļu, Jagēlavas, Juljanavas, Kuigaļu, Liepkalņu, Martīnišķu, Milašišķu, Mimaļu, Naujasodes, Normaiņu I, Padobju, Palankešu, Pamelnītēles, Pēdžu, Skrīnes, Svalkeņu, Terespolas, Varpēņu, Žeimju gst. un Žievelišķu ciems, kā arī Žeimju ciemats,

Kaišadores rajona pašvaldības teritorijā – Palomenes un Pravienišķu seņūnija, kā arī un Rumšišķu seņūnijas daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa A1,

Kauņas rajona pašvaldības teritorijā – Vandžogalas, Lapju, Karmelavas un Neveroņu pagasts,

Ķēdaiņu rajona pašvaldības teritorijā – Pelēdnaģu seņūnija,

Šaļčininku rajona pašvaldības teritorijā – Baltoji Voķes, Pabares, Dainavas, Kalesninku seņūnija,

Varēnas rajona pašvaldības teritorijā – Valkininku, Jaķēnu, Matuizu, Varēnas, Vīdeņu seņūnija,

Jonavas pilsētas pašvaldība,

Ignalinas rajona pašvaldība,

Kupišķu rajona pašvaldība,

Molētu rajona pašvaldība,

Rokišķu rajona pašvaldība,

Švenčoņu rajona pašvaldība,

Traķu rajona pašvaldība,

Utenas rajona pašvaldība,

Zarasu rajona pašvaldība,

Visaginas pašvaldība.

4.   Polija

Šādi Polijas apgabali:

Podlases vojevodistē:

Bjalistokas povjata Grodekas un Mihalovo gmins,

Sokulkas povjata Krinku, Kužnicas, Sokulkas un Šudzjalovo gmins.

IV DAĻA

Itālija

Šādi Itālijas apgabali:

visa Sardīnijas teritorija.”