22.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 334/15


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/2429

(2015. gada 10. decembris),

ar ko Latvijai atļauj ieviest īpašu pasākumu, atkāpjoties no 26. panta 1. punkta a) apakšpunkta, 168. panta un 168.a panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 291. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1) un jo īpaši tās 395. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Vēstulēs, kas Komisijā reģistrētas 2015. gada 8. aprīlī un 2015. gada 30. jūlijā, Latvija lūdza atļauju ar dažām izmaiņām turpināt piemērot pasākumu, ar kuru atkāpjas no Direktīvas 2006/112/EK 26. panta 1. punkta a) apakšpunkta, 168. panta un 168.a panta, lai ierobežotu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atskaitīšanas tiesības par izdevumiem, kas attiecas uz konkrētiem vieglajiem pasažieru automobiļiem, kurus izmanto ne tikai saimnieciskajai darbībai.

(2)

Saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 395. panta 2. punkta otro daļu Komisija 2015. gada 21. un 24. augusta vēstulēs informēja pārējās dalībvalstis par Latvijas lūgumu. Komisija 2015. gada 24. augusta vēstulē paziņoja Latvijai, ka tās rīcībā ir visa informācija, kas nepieciešama lūguma izvērtēšanai.

(3)

Direktīvas 2006/112/EK 168. un 168.a pantā ir noteiktas nodokļa maksātāja tiesības atskaitīt PVN, kas samaksāts par precēm un pakalpojumiem, ko tas saņēmis izmantošanai ar nodokli apliekamos darījumos. Minētās direktīvas 26. panta 1. punkta a) apakšpunktā nodokļa maksātājiem ir prasīts uzskaitīt PVN, ja saimnieciskās darbības aktīvus izmanto ar saimniecisko darbību nesaistītām vajadzībām.

(4)

Ar Padomes Īstenošanas lēmumu 2013/191/ES (2) Latvijai tika atļauts ieviest atkāpes pasākumu atbilstīgi Direktīvas 2006/112/EK 395. panta 1. punktam, ar kuru priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības ierobežo 80 % apmērā attiecībā uz konkrētu vieglo pasažieru automobiļu pirkumu, līzingu, iegādi Kopienas iekšienē un importēšanu un saistītiem izdevumiem, tostarp degvielas iegādi, ja minētie vieglie automobiļi tiek izmantoti ne tikai saimnieciskai darbībai. Minētā īstenošanas lēmuma piemērošanas termiņš beidzas 2015. gada 31. decembrī.

(5)

Ievērojot Īstenošanas lēmuma 2013/191/ES 6. pantu, Latvija iesniedza arī ziņojumu, kurā ietverts pārskats par procentuālo daļu, kas paredzēta attiecībā uz atskaitīšanas tiesību ierobežojumu. Minētajā pārskatā ir norādīts, ka, balstoties uz statistikas datiem attiecībā uz īpašo nodokli par vieglajiem automobiļiem, kas ir saimnieciskās darbības veicēju īpašumā vai turējumā un ko izmanto privātām un saimnieciskām darbībām, atskaitīšanas likme 80 % apmērā būtu jāsamazina uz 50 %.

(6)

Atskaitīšanas tiesību ierobežojums saskaņā ar pasākumu būtu jāpiemēro PVN, kas samaksāts par noteiktu vieglo pasažieru automobiļu pirkumu, līzingu, iegādi Kopienas iekšienē un importēšanu un saistītiem izdevumiem, tostarp degvielas iegādi.

(7)

Pasākums būtu jāpiemēro tikai vieglajiem pasažieru automobiļiem, kuru atļautais maksimālais svars nepārsniedz 3 500 kg un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir ne vairāk kā astoņas sēdvietas. Vieglos pasažieru automobiļus, kuru atļautais maksimālais svars pārsniedz 3 500 kg vai kuriem papildus vadītāja sēdvietai ir vairāk nekā astoņas sēdvietas, to veida vai saimnieciskās darbības veida dēļ, kurai tos izmanto, maz izmanto citiem nolūkiem, kas nav saimnieciskā darbība. Būtu jāpievieno arī sīki izstrādāts to vieglo pasažieru automobiļu saraksts, kas ir izslēdzami no minētās atļaujas darbības jomas, pamatojoties uz to īpašo izmantojumu.

(8)

Tādēļ būtu jāatļauj Latvijai turpināt piemērot atkāpes pasākumu ierobežotā laikposmā, proti, līdz 2018. gada 31. decembrim.

(9)

Ja Latvija uzskata, ka atkāpes pasākuma piemērošana jāpagarina arī pēc 2018. gada, tai būtu līdz 2018. gada 31. martam kopā ar pagarinājuma lūgumu jāiesniedz Komisijai ziņojums, kurā ietverts piemērojamās procentuālās daļas pārskats.

(10)

Atkāpei būs tikai nenozīmīga ietekme uz galapatēriņa posmā iekasētajiem kopējiem nodokļa ieņēmumiem, un tai nebūs nelabvēlīgas ietekmes uz Savienības pašu resursiem, ko veido iekasētais PVN,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK 168. un 168.a panta, Latvijai atļauj ierobežot 50 % apmērā tiesības atskaitīt pievienotās vērtības nodokli (PVN) par izdevumiem saistībā ar vieglajiem pasažieru automobiļiem, kurus izmanto ne tikai saimnieciskajai darbībai.

2. pants

Atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK 26. panta 1. punkta a) apakšpunkta, Latvija vieglā pasažieru automobiļa izmantošanu privātām vajadzībām neuzskata par pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību, ja minētais vieglais automobilis ir nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības aktīvu daļa un ja uz minēto vieglo automobili attiecas saskaņā ar šā lēmuma 1. pantu atļautais ierobežojums.

3. pants

Šā lēmuma 1. pantā minētie izdevumi aptver šādu vieglo automobiļu pirkumu, līzingu, iegādi Kopienas iekšienē un importēšanu, kā arī izdevumus, kas saistīti ar šādu vieglo automobiļu tehnisko apkopi, remontu un degvielu.

4. pants

Šo lēmumu piemēro tikai vieglajiem pasažieru automobiļiem, kuru atļautais maksimālais svars nepārsniedz 3 500 kg un kuros papildus autovadītāja sēdvietai ir ne vairāk kā astoņas sēdvietas.

5. pants

Šā lēmuma 1. un 2. pantu nepiemēro šādu kategoriju vieglajiem pasažieru automobiļiem:

a)

atkārtotai pārdošanai, īrei vai līzingam iegādātiem vieglajiem automobiļiem;

b)

vieglajiem automobiļiem, ko izmanto pasažieru pārvadājumiem par atlīdzību, tostarp taksometra pakalpojumiem;

c)

preču pārvadāšanai izmantotiem vieglajiem automobiļiem;

d)

braukšanas apmācībām izmantotiem vieglajiem automobiļiem;

e)

apsardzes pakalpojumiem izmantotiem vieglajiem automobiļiem;

f)

vieglajiem automobiļiem, ko izmanto kā neatliekamās palīdzības transportlīdzekļus;

g)

vieglajiem automobiļiem, ko automobiļu tirgotāji izmanto kā demonstrācijas transportlīdzekļus.

6. pants

1.   Šo lēmumu piemēro no 2016. gada 1. janvāra. Tas zaudē spēku 2018. gada 31. decembrī.

2.   Lūgumu pagarināt šajā lēmumā paredzēto atļauju iesniedz Komisijai līdz 2018. gada 31. martam. Šādam lūgumam pievieno ziņojumu, kurā ietverts pārskats par 1. pantā noteikto procentuālo daļu.

7. pants

Šis lēmums ir adresēts Latvijas Republikai.

Briselē, 2015. gada 10. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

F. BAUSCH


(1)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.

(2)  Padomes Īstenošanas lēmums 2013/191/ES (2013. gada 22. aprīlis), ar ko Latvijai atļauj ieviest īpašu pasākumu, atkāpjoties no 26. panta 1. punkta a) apakšpunkta, 168. panta un 168.a panta Padomes Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 113, 25.4.2013., 11. lpp.).