12.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 328/116


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/2329

(2015. gada 11. decembris),

ar ko nosaka, ka tā atvieglotā muitas nodokļa pagaidu atcelšana, kurš noteikts saskaņā ar stabilizācijas mehānismu banāniem Tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, un stabilizācijas mehānismu banāniem Nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses, attiecībā uz attiecīgi Peru un Gvatemalas izcelsmes banānu importu 2015. gadā nav atbilstīga

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 15. janvāra Regulu (ES) Nr. 19/2013, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (1), un jo īpaši tās 15. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 15. janvāra Regulu (ES) Nr. 20/2013, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses (2), un jo īpaši tās 15. pantu,

tā kā:

(1)

Stabilizācijas mehānisms banāniem tika ieviests ar Tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, kas pagaidu kārtā stājās spēkā attiecībā uz Kolumbiju un Peru attiecīgi 2013. gada 1. augustā un 2013. gada 1. martā.

(2)

Līdzīgs mehānisms banāniem tika ieviests ar Nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses, kas pagaidu kārtā stājās spēkā Centrālamerikas valstīs 2013. gadā, un kā pēdējā valstī Gvatemalā 2013. gada 1. decembrī.

(3)

Saskaņā ar šiem mehānismiem un ievērojot Regulas (ES) Nr. 19/2013 un Regulas (ES) Nr. 20/2013 15. panta 2. punktu, kad attiecībā uz svaigu banānu (Eiropas Savienības 2012. gada 1. janvāra Kombinētās nomenklatūras pozīcija 0803 90 10) importu no kādas attiecīgās valsts pārsniegts importa apjoma robežlīmenis, Komisija pieņem īstenošanas aktu, ar kuru tā var noteikt atvieglotā muitas nodokļa pagaidu atcelšanu šīs valsts izcelsmes svaigu banānu importam vai noteikt, ka šāda pagaidu atcelšana nav atbilstīga.

(4)

Komisijas lēmums tiek pieņemts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011 (3) 8. pantu saistībā ar tās 4. pantu.

(5)

2015. gada oktobrī Gvatemalas izcelsmes svaigu banānu imports Eiropas Savienībā pārsniedzis 62 500 t robežlīmeni, kurš noteikts iepriekšminētajā Tirdzniecības nolīgumā. 2015. gada novembrī Peru izcelsmes svaigu banānu imports Eiropas Savienībā pārsniedzis noteikto 86 250 t robežlīmeni.

(6)

Šajā sakarā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 19/2013 un Regulas (ES) Nr. 20/2013 15. panta 3. punktu Komisija ir ņēmusi vērā attiecīgā importa ietekmi uz situāciju Savienības banānu tirgū, lai izlemtu, vai atvieglotais muitas nodoklis būtu jāatceļ. Šajā nolūkā Komisija ir izvērtējusi attiecīgā importa ietekmi uz cenu līmeni Savienībā, situāciju importa jomā no citiem avotiem un Savienības svaigu banānu tirgus vispārējo stabilitāti.

(7)

Peru izcelsmes svaigu banānu imports bija nedaudz mazāks par 2 % no kopējā svaigu banānu importa Eiropas Savienībā, kad tas sasniedza 2015. gadam noteikto robežlīmeni. Pamatojoties uz importa prognozi līdz 2015. gada beigām, ņemot vērā ikmēneša importa apjomus 2015. gadā un apstākli, ka Peru izcelsmes imports 2014. gadā saglabājās mazāks par 2 % no kopējā importa Eiropas Savienībā visam kalendārajam gadam, nav pazīmju, kas liecinātu, ka Peru izcelsmes imports salīdzinājumā ar kopējo importa apjomu būtiski atšķirtos visam 2015. gadam.

(8)

Gvatemalas izcelsmes svaigu banānu imports bija nedaudz mazāks par 1,5 % no kopējā svaigu banānu importa Eiropas Savienībā, kad tas sasniedza 2015. gada robežlīmeni. Pat ja absolūtā izteiksmē tas ir divas reizes lielāks par 2014. gada importa apjomu, pamatojoties uz importa prognozi līdz 2015. gada beigām un ņemot vērā ikmēneša importa apjomus 2015. gadā, banānu imports no Gvatemalas visticamāk nepārsniegs 1,5 % no kopējā importa apjoma visam 2015. gadam.

(9)

2015. gada pirmajos deviņos mēnešos Peru vidējā importa cena bija 670 EUR/t, t. i., par 4 % lielāka nekā citu importa darījumu vidējā cena, kamēr Gvatemalas vidējā cena bija 621 EUR/t, kas ir par 3,5 % mazāka nekā svaigu banānu citu importa darījumu vidējā cena Eiropas Savienībā.

(10)

Paredzams, ka Peru un Gvatemalas kopējais importa apjoms saglabāsies zem 3,5 % no kopējā importa apjoma visam 2015. gadam, un to kopējā vidējā cena ir salīdzināma ar pārējo importa darījumu cenu līmeni.

(11)

Svaigu banānu imports no citām lielajām tradicionālajām eksportētājām valstīm, ar kurām ES arī noslēgusi brīvās tirdzniecības nolīgumus, proti, Kolumbijas, Kostarikas un Panamas, lielā mērā saglabājās zem robežlīmeņa, kas tām noteikts salīdzināmos stabilizācijas mehānismos, un pēdējo triju gadu laikā tām raksturīgas tādas pašas tendences un vienības vērtības. Piemēram, importa līmenis no Kolumbijas un Kostarikas 2015. gada oktobrī bija attiecīgi 627 tūkst. t. un 516 tūkst. t. zem noteiktajiem robežlīmeņiem, kas ir ievērojami vairāk nekā kopējais imports no Peru un Gvatemalas visam gadam.

(12)

Salīdzinot ar banānu vidējām cenām iepriekšējos mēnešos, 2015. gada oktobrī Savienības tirgū nav novērotas banānu vidējās vairumtirdzniecības cenas (960 EUR/t) būtiskas izmaiņas.

(13)

Tādējādi nav pazīmju, ka svaigu banānu imports no Peru un Gvatemalas, kas pārsniedz noteikto importa apjoma gada robežlīmeni, destabilizējis Savienības tirgu vai ka tas būtiski ietekmējis ES ražotāju stāvokli. Tāpat nav paredzams, ka 2015. gada atlikušajā periodā šī situācija varētu mainīties.

(14)

Visbeidzot, kā tas arī paredzēts Regulā (ES) Nr. 19/2013 un Regulā (ES) Nr. 20/2013, nav pazīmju par nopietnas pasliktināšanās draudiem vai nopietnu pasliktināšanos ES attālāko reģionu ražotājiem 2015. gadā.

(15)

Pamatojoties uz iepriekš minēto izvērtējumu, Komisija ir secinājusi, ka atvieglotā muitas nodokļa pagaidu atcelšana attiecībā uz Peru izcelsmes banānu importu nav atbilstīga. Turklāt Komisija ir arī secinājusi, ka atvieglotā muitas nodokļa pagaidu atcelšana attiecībā uz Gvatemalas izcelsmes banānu importu nav atbilstīga. Komisija turpinās cieši uzraudzīt banānu importu no abām valstīm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atvieglotā muitas nodokļa pagaidu atcelšana attiecībā uz tādu svaigu banānu importu no Peru un Gvatemalas, kuri klasificēti Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras pozīcijā 0803 90 10, 2015. gadā nav atbilstīga.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2015. gada 11. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 17, 19.1.2013., 1. lpp.

(2)  OV L 17, 19.1.2013., 13. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).