22.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 277/4


PADOMES LĒMUMS (ES) 2015/1894

(2015. gada 5. oktobris)

par to, lai noslēgtu protokolu starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. pantu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu un 7. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 19. decembrī, pieņemot Regulu (EK) Nr. 2027/2006 (1), apstiprināja Partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (turpmāk “nolīgums”) noslēgšanu. Eiropas Savienības un Kaboverdes Republikas saskaņotā protokola, kurā noteiktas zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts starp abām pusēm spēkā esošajā Partnerattiecību nolīgumā (2), termiņš beidzās 2014. gada 31. augustā.

(2)

Savienība un Kaboverdes Republika ir vienojušās par jaunu nolīguma protokolu (turpmāk “protokols”), ar ko Savienības kuģiem piešķir zvejas iespējas zvejas zonā, kurā Kaboverdes Republika īsteno suverenitāti un jurisdikciju zvejas jomā.

(3)

Ar Lēmumu 2014/948/ES (3) Padome ir atļāvusi protokola parakstīšanu un provizorisku piemērošanu, neskarot tā vēlāku noslēgšanu.

(4)

Ar nolīgumu ir izveidota Apvienotā komisija, kuras uzdevums ir uzraudzīt tā izpildi. Turklāt saskaņā ar protokolu Apvienotā komisija var apstiprināt noteiktus tā grozījumus. Lai atvieglotu minēto grozījumu apstiprināšanu, Eiropas Komisija būtu jāpilnvaro, ievērojot konkrētus nosacījumus, tos apstiprināt vienkāršotā procedūrā.

(5)

Protokols būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības vārdā tiek apstiprināts protokols starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz protokola 16. pantā paredzēto paziņojumu.

3. pants

Saskaņā ar šā lēmuma pielikuma noteikumiem un nosacījumiem un saskaņā ar nolīguma 9. pantu Komisija ir pilnvarota Savienības vārdā apstiprināt Apvienotajā komisijā veiktos minētā protokola grozījumus.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2015. gada 5. oktobrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

N. SCHMIT


(1)  Padomes Regula (EK) Nr. 2027/2006 (2006. gada 19. decembris), lai noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (OV L 414, 30.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 181, 9.7.2011., 2. lpp.

(3)  Padomes Lēmums 2014/948/ES (2014. gada 15. decembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu protokolu starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (OV L 369, 24.12.2014., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Piešķirto pilnvaru apmērs un procedūra, ar ko nosaka Savienības nostāju Apvienotajā komisijā

1.

Komisija tiek pilnvarota risināt sarunas ar Kaboverdes Republiku un – vajadzības gadījumā un ja ir ievērots šā pielikuma 3. punkts – vienoties par protokola grozījumiem attiecībā uz šādiem jautājumiem:

a)

zvejas iespēju pārskatīšana, finansiālā ieguldījuma samērīga pielāgošana un vajadzīgo grozījumu izdarīšana saskaņā ar protokola 5. pantu;

b)

lēmums par nozares atbalsta īstenošanas kārtību saskaņā ar protokola 3. pantu;

c)

zvejas darbību veikšanas nosacījumu, kā arī protokola un tā pielikumu piemērošanas kārtības pielāgošana saskaņā ar protokola 5. panta 2. punktu;

d)

tādu pasākumu veikšana, kuru mērķis ir ilglaicīga zvejas resursu pārvaldība un kas ietekmē Savienības kuģu darbības saskaņā ar protokola 4. panta 4. un 6. pantu.

2.

Apvienotajā komisijā, kas izveidota ar nolīguma 9. pantu, Savienība:

a)

rīkojas atbilstīgi mērķiem, kurus Savienība tiecas sasniegt ar kopējo zivsaimniecības politiku;

b)

ievēro Padomes 2012. gada 19. marta secinājumus attiecībā uz paziņojumu par kopējās zivsaimniecības politikas ārējo dimensiju;

c)

iedrošina nostājas, kas atbilst attiecīgajiem noteikumiem, ko pieņēmušas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas.

3.

Ja Apvienotajai komisijai paredzēts sanāksmē pieņemt lēmumu par 1. punktā minētajiem protokola grozījumiem, veic vajadzīgos pasākumus, lai nostājā, ko paredzēts paust Savienības vārdā, tiktu ņemti vērā jaunākie statistikas un bioloģijas dati un cita Komisijai nodotā informācija.

Tālab un pamatojoties uz minēto informāciju, Komisijas dienesti pietiekošā laikā pirms attiecīgās Apvienotās komisijas sanāksmes Padomei vai tās darba sagatavošanas struktūrām izskatīšanai un apstiprināšanai nosūta dokumentu ar sīku un konkrētu informāciju par sagatavoto Savienības nostājas priekšlikumu.

Jautājumos, kas nosaukti 1. punkta a) apakšpunktā, paredzēto Savienības nostāju pieņem Padome ar kvalificētu balsu vairākumu. Pārējos gadījumos sagatavošanas dokumentā paredzēto Savienības nostāju uzskata par pieņemtu, ja vien dalībvalstis – atkarībā no tā, kurš no šiem notikumiem ir pirmais,– bloķējošajam mazākumam atbilstošā skaitā neiebilst Padomes darba sagatavošanas struktūras sanāksmes laikā vai divdesmit dienu laikā pēc sagatavošanas dokumenta saņemšanas. Ja ir iebildumi, jautājumu nodod Padomei.

Ja turpmāko sanāksmju laikā, tostarp klātienē, nav iespējams panākt vienošanos, lai Savienības nostājā iekļautu jaunos elementus, šo jautājumu nodod Padomei vai tās darba sagatavošanas struktūrām.

Komisija tiek aicināta laikus veikt Apvienotās komisijas lēmuma turpinājumā vajadzīgos pasākumus, nepieciešamības gadījumā ietverot attiecīgā lēmuma publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un visu to priekšlikumu paziņošanu, kas vajadzīgi minētā lēmuma izpildei.