13.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 266/75


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/1836

(2015. gada 12. oktobris),

ar ko groza Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 9. maijā pieņēma Lēmumu 2011/273/KĀDP (1) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju.

(2)

Kopš tā laika Padome ir turpinājusi stingri nosodīt Sīrijas režīma īstenotās vardarbīgās represijas pret civiliedzīvotājiem Sīrijā. Padome atkārtoti ir paudusi nopietnas bažas par stāvokli Sīrijā, kas arvien pasliktinās, un jo īpaši par plašajiem un sistemātiskajiem cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem.

(3)

Saskaņā ar Padomes 2012. gada 23. janvāra secinājumiem, kuros Padome apstiprināja Savienības apņemšanos turpināt īstenot politiku, kas paredz noteikt papildu pasākumus pret režīmu tik ilgi, kamēr turpināsies represijas, Padome 2014. gada 14. aprīlī paziņoja, ka ES turpinās pret režīmu vērsto ierobežojošo pasākumu politiku tik ilgi, kamēr turpināsies represijas.

(4)

Padome atkārtoti ar lielām bažām atzīmēja Sīrijas režīma mēģinājumus apiet ES ierobežojošos pasākumus, lai turpinātu finansēt un atbalstīt režīma īstenoto politiku, kas ar vardarbīgām represijām vērsta pret civiliedzīvotājiem.

(5)

Padome atzīmē, ka Sīrijas režīms turpina īstenot represīvu politiku, un, ņemot vērā esošās situācijas nopietnību, Padome uzskata, ka ieviestie ierobežojošie pasākumi ir jāuztur spēkā un ir jānodrošina to efektivitāte, tos izvēršot vēl vairāk un vienlaikus tajos saglabājot mērķtiecīgo un diferencēto pieeju, kā arī paturot prātā humanitāros apstākļus, kādos atrodas Sīrijas iedzīvotāji. Padome uzskata, ka dažas personu un vienību kategorijas, ņemot vērā īpašo Sīrijā dominējošo situāciju, ir īpaši svarīgas minēto ierobežojošo pasākumu efektivitātei.

(6)

Padome ir izvērtējusi, ka Sīrijas režīma īstenotās stingrās ekonomikas kontroles dēļ centrālās tādu vadošo uzņēmēju aprindas, kas darbojas Sīrijā, savu statusu spēj saglabāt vienīgi cieši sadarbojoties ar režīmu un saņemot tā atbalstu, kā arī to ietekmējot. Padome uzskata, ka tai būtu jāparedz ierobežojošie pasākumi – noteikt ieceļošanas ierobežojumus un visu to līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu, kas ir minēto vadošo uzņēmēju, kuri darbojas Sīrijā, īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē un kurus Padome ir apzinājusi un iekļāvusi I pielikumā sniegtajā sarakstā, lai tiem neļautu sniegt materiālu vai finansiālu atbalstu režīmam un lai, izmantojot viņu ietekmi, palielinātu spiedienu uz pašu režīmu, liekot tam manīt represiju politiku.

(7)

Padome ir izvērtējusi, ka saistībā ar to, ka varas īstenošana Sīrijā tradicionāli pamatojas uz ģimeni, pašreizējā Sīrijas režīma vara ir koncentrēta ietekmīgu Assad un Makhlouf ģimenes locekļu rokās. Padome uzskata, ka tai būtu jānosaka ierobežojoši pasākumi – iesaldēt visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir dažu Assad un Makhlouf ģimenes locekļu īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, un noteikt ieceļošanas ierobežojumus šādām personām, kuras Padome ir apzinājusi un iekļāvusi I pielikumā sniegtajā sarakstā, gan tādēļ, lai, izmantojot minēto ģimeņu locekļus, tieši ietekmētu režīmu, liekot tam mainīt represiju politiku, gan tādēļ, lai izvairītos no riska, ka ierobežojošie pasākumi tiek apieti ar ģimenes locekļu starpniecību.

(8)

Sīrijas valdības ministri būtu jāuzskata par gan kopīgi, gan atsevišķi atbildīgiem par Sīrijas režīma īstenoto represiju politiku. Padome ir izvērtējusi, ka bijušajiem Sīrijas valdības ministriem īpaši saistībā ar pašreizējo Sīrijas režīmu, visticamāk, joprojām ir ietekme uz minēto režīmu. Tādēļ Padome uzskata, ka tai būtu jānosaka ierobežojoši pasākumi – iesaldēt visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir gan Sīrijas valdības ministru, gan pēc 2011. gada maija amatus ieņēmušo ministru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, un noteikt ceļošanas ierobežojumus šādām personām, kuras Padome apzinājusi un iekļāvusi I pielikumā sniegtajā sarakstā.

(9)

Sīrijas Bruņotie spēki ir viens no galvenajiem instrumentiem, ar ko režīms īsteno savu represīvo politiku un pārkāpj cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības, un tajos dienošie virsnieki rada nopietnu risku, ka turpmāk tiks izdarīti šādi pārkāpumi. Turklāt, jo īpaši saistībā ar Sīrijas Bruņotajiem spēkiem, Padome ir izvērtējusi, ka bijušajiem Bruņoto spēku augstākā ranga virsniekiem, visticamāk, joprojām ir ietekme uz režīmu. Tādēļ Padome uzskata, ka tai būtu jānosaka ierobežojoši pasākumi – iesaldēt visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir gan Sīrijas Bruņoto spēku augstākā ranga virsnieku, gan bijušo, pēc 2011. gada amatus ieņēmušo Bruņoto spēku augstākā ranga virsnieku īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, un noteikt ieceļošanas ierobežojumus šādām personām, kuras Padome ir apzinājusi un iekļāvusi I pielikumā sniegtajā sarakstā.

(10)

Sīrijas drošības un izlūkošanas dienesti ir viens no galvenajiem instrumentiem, ar ko režīms īsteno savu represīvo politiku un pārkāpj cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības, un tajos dienošie virsnieki rada nopietnu risku, ka turpmāk tiks veikti šādi pārkāpumi. Turklāt, jo īpaši saistībā ar Sīrijas drošības un izlūkošanas dienestiem, Padome ir izvērtējusi, ka bijušajiem minēto dienestu virsniekiem, visticamāk, joprojām ir ietekme uz režīmu. Tādēļ Padome uzskata, ka tai būtu jānosaka ierobežojoši pasākumi – iesaldēt visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir Sīrijas drošības un izlūkošanas dienestu locekļu, kā arī bijušo, pēc 2011. gada maija amatus ieņēmušo minēto dienestu locekļu īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, un noteikt ieceļošanas ierobežojumus šādām personām, kuras Padome ir apzinājusi un iekļāvusi I pielikumā sniegtajā sarakstā.

(11)

Padome ir izvērtējusi, ka ar režīmu saistīti paramilitāri grupējumi atbalsta Sīrijas režīmu attiecībā uz represīvo politiku, pēc Sīrijas režīma pavēles un tā vārdā pārkāpj cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības un ka to locekļi rada nopietnu risku, ka turpmāk tiks veikti šādi pārkāpumi. Tāpēc Padome uzskata, ka tai būtu jānosaka ierobežojoši pasākumi – iesaldēt visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir ar Sīrijas režīmu saistītu paramilitāru grupējumu locekļu īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, un noteikt ieceļošanas ierobežojumus šādām personām, kuras Padome ir apzinājusi un iekļāvusi I pielikumā sniegtajā sarakstā.

(12)

Lai novērstu cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus, kas Sīrijā izdarīti, izmantojot ķīmiskos ieročus, Padome uzskata, ka tai būtu jānosaka ierobežojoši pasākumi personām, vienībām, daļām, aģentūrām, struktūrām vai iestādēm, kuras darbojas šajā jomā un kuras Padome ir apzinājusi un iekļāvusi I pielikumā sniegtajā sarakstā.

(13)

Ierobežojošie pasākumi neskar privilēģijas un imunitāti, kāda ir diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbiniekiem, kas ir akreditēti kādā ES dalībvalstī, saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, tostarp 1961. gada Vīnes Konvenciju par diplomātiskajiem sakariem un 1963. gada Vīnes Konvenciju par konsulārajiem sakariem. Turklāt ierobežojošie pasākumi neskar diplomātisko darbību veikšanu un dalībvalstu konsulāro palīdzību Sīrijā.

(14)

Uz personām vai vienībām, kas pieder pie vienas no 6. līdz 12. apsvērumā minētajām kategorijām, ierobežojošie pasākumi nebūtu jāattiecina, ja ir pietiekama informācija, ka tās nav vai vairs nav saistītas ar režīmu vai to vairs neietekmē, vai nerada reālu apiešanas risku.

(15)

Visi lēmumi iekļaut sarakstā būtu jāpieņem individuāli un katrā atsevišķā gadījumā ņemot vērā pasākuma samērīgumu.

(16)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2013/255/KĀDP (2), kas aizstāja Lēmumu 2011/273/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2013/255/KĀDP groza šādi:

1)

pievieno šādus apsvērumus:

“(3)

Padome atkārtoti ir ar lielām bažām atzīmējusi Sīrijas režīma mēģinājumus apiet ES ierobežojošos pasākumus, lai turpinātu finansēt un atbalstīt režīma īstenoto politiku, kas ar vardarbīgām represijām ir vērsta pret civiliedzīvotājiem.

(4)

Padome atzīmē, ka Sīrijas režīms turpina īstenot represīvu politiku, un, ņemot vērā esošās situācijas nopietnību, Padome uzskata, ka ieviestie ierobežojošie pasākumi ir jāuztur spēkā un ir jānodrošina to efektivitāte, tos izvēršot vēl vairāk un vienlaikus tajos saglabājot mērķtiecīgo un diferencēto pieeju, kā arī paturot prātā humanitāros apstākļus, kādos atrodas Sīrijas iedzīvotāji. Padome uzskata, ka dažas personu un vienību kategorijas, ņemot vērā īpašo Sīrijā dominējošo situāciju, ir īpaši svarīgas minēto ierobežojošo pasākumu efektivitātei.

(5)

Padome ir izvērtējusi, ka Sīrijas režīma īstenotās stingrās ekonomikas kontroles dēļ centrālās tādu vadošo uzņēmēju aprindas, kas darbojas Sīrijā, savu statusu spēj saglabāt vienīgi cieši sadarbojoties ar režīmu un saņemot tā atbalstu, kā arī to ietekmējot. Padome uzskata, ka tai būtu jāparedz ierobežojošie pasākumi – noteikt ieceļošanas ierobežojumus un visu to līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu, kas ir minēto vadošo uzņēmēju, kuri darbojas Sīrijā, īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē un kurus Padome ir apzinājusi un iekļāvusi I pielikumā sniegtajā sarakstā, lai tiem neļautu sniegt materiālu vai finansiālu atbalstu režīmam un lai, izmantojot viņu ietekmi, palielinātu spiedienu uz pašu režīmu, liekot tam manīt represiju politiku.

(6)

Padome ir izvērtējusi, ka saistībā ar to, ka varas īstenošana Sīrijā tradicionāli pamatojas uz ģimeni, pašreizējā Sīrijas režīma vara ir koncentrēta ietekmīgu Assad un Makhlouf ģimenes locekļu rokās. Padome uzskata, ka tai būtu jānosaka ierobežojoši pasākumi – iesaldēt visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir dažu Assad un Makhlouf ģimenes locekļu īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, un noteikt ieceļošanas ierobežojumus šādām personām, kuras Padome ir apzinājusi un iekļāvusi I pielikumā sniegtajā sarakstā, gan tādēļ, lai, izmantojot minēto ģimeņu locekļus, tieši ietekmētu režīmu, liekot tam mainīt represiju politiku, gan tādēļ, lai izvairītos no riska, ka ierobežojošie pasākumi tiek apieti ar ģimenes locekļu starpniecību.

(7)

Sīrijas valdības ministri būtu jāuzskata par gan kopīgi, gan atsevišķi atbildīgiem par Sīrijas režīma īstenoto represiju politiku. Padome ir izvērtējusi, ka bijušajiem Sīrijas valdības ministriem īpaši saistībā ar pašreizējo Sīrijas režīmu, visticamāk, joprojām ir ietekme uz minēto režīmu. Tādēļ Padome uzskata, ka tai būtu jānosaka ierobežojoši pasākumi – iesaldēt visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir gan Sīrijas valdības ministru, gan pēc 2011. gada maija amatus ieņēmušo ministru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, un noteikt ceļošanas ierobežojumus šādām personām, kuras Padome apzinājusi un iekļāvusi I pielikumā sniegtajā sarakstā.

(8)

Sīrijas Bruņotie spēki ir viens no galvenajiem instrumentiem, ar ko režīms īsteno savu represīvo politiku un pārkāpj cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības, un tajos dienošie virsnieki rada nopietnu risku, ka turpmāk tiks izdarīti šādi pārkāpumi. Turklāt, jo īpaši saistībā ar Sīrijas Bruņotajiem spēkiem, Padome ir izvērtējusi, ka bijušajiem Bruņoto spēku augstākā ranga virsniekiem, visticamāk, joprojām ir ietekme uz režīmu. Tādēļ Padome uzskata, ka tai būtu jānosaka ierobežojoši pasākumi – iesaldēt visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir gan Sīrijas Bruņoto spēku augstākā ranga virsnieku, gan bijušo, pēc 2011. gada maija amatus ieņēmušo Bruņoto spēku augstākā ranga virsnieku īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, un noteikt ieceļošanas ierobežojumus šādām personām, kuras Padome ir apzinājusi un iekļāvusi I pielikumā sniegtajā sarakstā.

(9)

Sīrijas drošības un izlūkošanas dienesti ir viens no galvenajiem instrumentiem, ar ko režīms īsteno savu represīvo politiku un pārkāpj cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības, un tajos dienošie virsnieki rada nopietnu risku, ka turpmāk tiks veikti šādi pārkāpumi. Turklāt, jo īpaši saistībā ar Sīrijas drošības un izlūkošanas dienestiem, Padome ir izvērtējusi, ka bijušajiem minēto dienestu virsniekiem, visticamāk, joprojām ir ietekme uz režīmu. Tādēļ Padome uzskata, ka tai būtu jānosaka ierobežojoši pasākumi – iesaldēt visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir Sīrijas drošības un izlūkošanas dienestu locekļu, kā arī bijušo, pēc 2011. gada maija amatus ieņēmušo minēto dienestu locekļu īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, un noteikt ieceļošanas ierobežojumus šādām personām, kuras Padome ir apzinājusi un iekļāvusi I pielikumā sniegtajā sarakstā.

(10)

Padome ir izvērtējusi, ka ar režīmu saistīti paramilitāri grupējumi atbalsta Sīrijas režīmu attiecībā uz represīvo politiku, pēc Sīrijas režīma pavēles un tā vārdā pārkāpj cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības un ka to locekļi rada nopietnu risku, ka turpmāk tiks veikti šādi pārkāpumi. Tādēļ Padome uzskata, ka tai būtu jānosaka ierobežojoši pasākumi – iesaldēt visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir ar Sīrijas režīmu saistītu paramilitāru grupējumu locekļu īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, un noteikt ieceļošanas ierobežojumus šādām personām, kuras Padome ir apzinājusi un iekļāvusi I pielikumā sniegtajā sarakstā.

(11)

Lai novērstu cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus, kas Sīrijā izdarīti, izmantojot ķīmiskos ieročus, Padome uzskata, ka tai būtu jānosaka ierobežojoši pasākumi pret personām, vienībām, daļām, aģentūrām, struktūrām vai iestādēm, kuras darbojas šajā jomā un kuras Padome ir apzinājusi un iekļāvusi I pielikumā sniegtajā sarakstā.

(12)

Ierobežojošie pasākumi neskar privilēģijas un imunitāti, kāda ir diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbiniekiem, kas ir akreditēti kādā Savienības dalībvalstī, saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, tostarp 1961. gada Vīnes Konvenciju par diplomātiskajiem sakariem un 1963. gada Vīnes Konvenciju par konsulārajiem sakariem. Turklāt ierobežojošie pasākumi neskar diplomātisko darbību veikšanu un dalībvalstu konsulāro palīdzību Sīrijā.

(13)

Uz personām vai vienībām, kas pieder pie vienas no 5. līdz 11. apsvērumā minētajām kategorijām, ierobežojošie pasākumi nebūtu jāattiecina, ja ir pietiekama informācija, ka tās nav vai vairs nav saistītas ar režīmu vai to vairs neietekmē, vai nerada reālu apiešanas risku.

(14)

Visi lēmumi iekļaut sarakstā būtu jāpieņem individuāli un katrā atsevišķā gadījumā ņemot vērā pasākuma samērīgumu.”;

2)

lēmuma 3. apsvērums tiek numurēts kā 15. apsvērums;

3)

lēmuma 27. pantu aizstāj ar šādu:

“27. pants

1.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai I pielikumā uzskaitītajām personām, kas atbildīgas par vardarbīgajām represijām pret Sīrijas civiliedzīvotājiem, personām, kas gūst labumu no režīma vai atbalsta to, un ar tām saistītām personām liegtu ieceļot to teritorijā vai to šķērsot.

2.   Saskaņā ar Padomes veiktajiem novērtējumiem un konstatējumiem saistībā ar stāvokli Sīrijā, kā izklāstīts 5. līdz 11. apsvērumā, arī dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai to teritorijā liegtu ieceļot vai liegtu teritoriju šķērsot tranzītā:

a)

vadošajiem uzņēmējiem, kas darbojas Sīrijā;

b)

Assad un Makhlouf ģimenes locekļiem;

c)

Sīrijas valdības ministriem, kas bijuši pie varas pēc 2011. gada maija;

d)

Sīrijas Bruņoto spēku locekļiem, kam pēc 2011. gada maija dienestā ir bijusi pulkveža pakāpe un līdzvērtīga vai augstāka pakāpe;

e)

Sīrijas drošības un izlūkošanas dienestu locekļiem, kas bijuši amatā pēc 2011. gada maija;

f)

ar režīmu saistītu paramilitāru grupējumu locekļiem; vai

g)

personām, kas darbojas ķīmisko ieroču izplatīšanas jomā,

un ar tām saistītām personām, kuras iekļautas I pielikumā sniegtajā sarakstā.

3.   Personas, kas pieder pie vienas no 2. punktā minētajām kategorijām, neiekļauj vai nepatur I pielikumā sniegtajā personu un vienību sarakstā, ja ir pietiekama informācija, ka tās nav vai vairs nav saistītas ar režīmu vai to vairs neietekmē vai ja tās nerada reālu apiešanas risku.

4.   Visus lēmumus iekļaut sarakstā pieņem individuāli attiecībā uz katru atsevišķu gadījumu, ņemot vērā pasākuma samērīgumu.

5.   Panta 1. un 2. punkts neuzliek dalībvalstīm pienākumu aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot to teritorijā.

6.   Panta 1. un 2. punkts neskar gadījumus, kad dalībvalstij ir saistošs kāds starptautiskajās tiesībās paredzēts pienākums, proti:

a)

ja tā ir starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalsts;

b)

ja tā ir ANO sasauktas vai tās aizgādībā rīkotas starptautiskas konferences uzņēmējvalsts;

c)

saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti; vai

d)

saskaņā ar 1929. gada Samierināšanās līgumu (Laterāna pakts), ko noslēdzis Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

7.   Panta 6. punktu uzskata par piemērojamu arī gadījumos, kad dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.

8.   Padome tiek pienācīgi informēta par visiem gadījumiem, kad kāda dalībvalsts pieļauj izņēmumu saskaņā ar 6. vai 7. punktu.

9.   Dalībvalstis, piemērojot 1. un 2. punktā noteiktos pasākumus, var izdarīt izņēmumus, ja ceļošana ir attaisnojama steidzamu humānu iemeslu dēļ vai to pamato dalība starpvaldību sanāksmēs, tostarp tādās, kuras atbalsta Savienība vai kuras rīko dalībvalsts, kas ir EDSO prezidentvalsts, un kurās tiek risināts politisks dialogs, ar ko tieši atbalsta demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu Sīrijā.

10.   Dalībvalsts, kas vēlas pieļaut 9. punktā minētos izņēmumus, par to rakstiski paziņo Padomei. Izņēmumu uzskata par piešķirtu, ja vien viens vai vairāki Padomes locekļi rakstiski neiebilst pret šādu rīcību divu darba dienu laikā no brīža, kad saņemts paziņojums par ierosināto izņēmumu. Ja viens vai vairāki Padomes locekļi iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt lēmumu piešķirt ierosināto izņēmumu.

11.   Ja saskaņā ar 6.līdz 9. punktu kāda dalībvalsts atļauj I pielikumā uzskaitītajām personām ieceļot tās teritorijā vai to šķērsot, atļauju var izmantot tikai tādā nolūkā, kādā tā ir piešķirta, un tikai tās personas, uz kurām tā attiecas.”;

4)

lēmuma 28. pantu aizstāj ar šādu:

“28. pants

1.   Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir I un II pielikumā uzskaitīto par vardarbīgām represijām pret Sīrijas civiliedzīvotājiem atbildīgo personu, personu un vienību, kuras gūst labumu no režīma vai atbalsta to, un ar tām saistīto personu un vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē.

2.   Saskaņā ar Padomes veiktajiem novērtējumiem un konstatējumiem saistībā ar stāvokli Sīrijā, kā izklāstīts 5. līdz 11. apsvērumā, tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir I pielikumā uzskaitīto:

a)

vadošo uzņēmēju, kuri darbojas Sīrijā;

b)

Assad un Makhlouf ģimeņu locekļu;

c)

Sīrijas valdības ministru, kas bijuši pie varas pēc 2011. gada maija;

d)

Sīrijas Bruņoto spēku locekļu, kam ir “pulkveža” pakāpe un līdzvērtīga vai augstāka pakāpe, kas bijuši dienestā pēc 2011. gada maija;

e)

Sīrijas drošības un izlūkošanas dienestu locekļu, kas bijuši dienestā pēc 2011. gada maija;

f)

režīmam pakļautu paramilitāru grupējumu locekļu; vai

g)

tādu vienību, daļu, aģentūru, struktūru vai iestāžu locekļu, kas darbojas ķīmisko ieroču izplatīšanas jomā,

un ar tiem saistītu personu īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē.

3.   Personas, vienības vai struktūras, kas pieder pie vienas no 2. punktā minētajām kategorijām, neiekļauj vai nesaglabā I pielikumā sniegtajā personu un vienību sarakstā, ja ir pietiekama informācija, ka tās nav vai vairs nav saistītas ar režīmu vai to vairs neietekmē, vai nerada reālu apiešanas risku.

4.   Visus lēmumus iekļaut sarakstā pieņem individuāli attiecībā uz katru atsevišķu gadījumu, ņemot vērā pasākuma samērīgumu.

5.   Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi netiek tieši vai netieši padarīti pieejami vai izmantojami I un II pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām vai vienībām.

6.   Dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut dažu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai arī darīt tos pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tā uzskata par atbilstīgiem, ja tā ir konstatējusi, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai segtu I un II pielikumā uzskaitīto personu un to apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un medicīnisko aprūpi, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu un atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību; vai

d)

ir nepieciešami ārkārtas izdevumu segšanai, ar noteikumu, ka kompetentā iestāde vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai ir sniegusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir īpaša atļauja;

e)

nepieciešami humānos nolūkos, piemēram, lai veicinātu, ka tiek sniegta palīdzība, tostarp apgāde ar medikamentiem, pārtiku, humānās palīdzības sniedzējiem un tamlīdzīgu palīdzību, un ar noteikumu, ka līdzekļi vai ekonomiskie resursi tiek atbrīvoti, lai tos nodotu ANO, lai sniegtu vai atvieglotu palīdzības sniegšanu Sīrijā saskaņā ar Sīrijas humānās palīdzības reaģēšanas plānu (SHARP);

f)

ir paredzēti, lai veiktu maksājumus diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai tādas starptautiskas organizācijas kontā, kurai ir imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, vai lai veiktu maksājumus no šādas pārstāvniecības vai organizācijas konta, ciktāl šādi maksājumi ir paredzēti izmantošanai šīs diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai starptautiskās organizācijas oficiālajiem mērķiem;

g)

vajadzīgi, lai veiktu evakuāciju no Sīrijas;

h)

paredzēti Sīrijas Centrālajai bankai vai Sīrijas valstij piederošām vienībām, kas izklāstītas I un II pielikumā, lai Sīrijas Arābu Republikas vārdā veiktu maksājumus Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijai par darbībām, kuras saistītas ar Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas pārbaudes misiju un Sīrijas ķīmisko ieroču iznīcināšanu, un jo īpaši Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas Sīrijas īpašajā ieguldījumu fondā par darbībām, kuras saistītas ar pilnīgu Sīrijas ķīmisko ieroču iznīcināšanu ārpus Sīrijas Arābu Republikas teritorijas.

Dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar šo punktu.

7.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atsevišķu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ar noteikumu, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas šķīrējtiesas nolēmums, kas ir pieņemts pirms dienas, kad 1. vai 2. punktā minēto personu vai vienību iekļāva I vai II pielikumā minētajā sarakstā, vai pirms vai pēc minētās dienas Savienībā pieņemts tiesas vai administratīvs nolēmums vai attiecīgajā dalībvalstī izpildāms tiesas nolēmums;

b)

līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai apmierinātu prasījumus, kas izriet no šāda nolēmuma vai ko atzīst par spēkā esošiem ar šādu nolēmumu, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos normatīvajos aktos, kuri reglamentē tiesības, kas ir personām, kurām ir šādi prasījumi;

c)

nolēmums nav pieņemts kādas I vai II pielikumā norādītas personas vai vienības interesēs; un

d)

šāda nolēmuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

Dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar šo punktu.

8.   Saskaņā ar 1. un 2. punktu sarakstā iekļautai personai vai vienībai nav liegts veikt maksājumus, kas izriet no līguma, kurš stājies spēkā pirms šīs personas vai vienības iekļaušanas sarakstā, ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts ir noskaidrojusi, ka šo maksājumu tieši vai netieši nesaņems kāda persona vai vienība, kura ir minēta 1. un 2. punktā.

9.   Panta 1. un 2. punkts neliedz II pielikumā iekļautai vienībai divos mēnešos no tās iekļaušanas sarakstā veikt maksājumus, izmantojot iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ko šāda vienība ir saņēmusi pēc tās iekļaušanas sarakstā, ja šādi maksājumi ir paredzēti līgumā saistībā ar tirdzniecības finansēšanu, ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts ir pārliecinājusies, ka šo maksājumu tieši vai netieši nesaņems kāda 1. vai 2. punktā minēta persona vai vienība.

10.   Panta 5. punkts neattiecas uz iesaldētu kontu papildināšanu ar:

a)

procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kas paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgti vai kas radušās pirms dienas, kad uz minētajiem kontiem tika attiecināts šis lēmums,

ar noteikumu, ka uz šādiem procentiem, citiem ienākumiem un maksājumiem arī turpmāk attiecina 1. un 2. punktu.

11.   Panta 1., 2. un 5. punkts neattiecas uz tādiem Sīrijas Centrālās bankas vai caur to veiktiem līdzekļu vai saimniecisko resursu pārvedumiem, kuri saņemti un iesaldēti pēc tās iekļaušanas sarakstā, vai uz tādiem Sīrijas Centrālās bankas vai caur to veiktiem līdzekļu vai saimniecisko resursu pārvedumiem, kuri veikti pēc tās iekļaušanas sarakstā, ja šāds pārvedums ir saistīts ar maksājumu, ko veic finanšu iestāde, kura nav iekļauta sarakstā, un kas ir jāveic saskaņā ar īpašu tirdzniecības nolīgumu, ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts katrā atsevišķā gadījumā ir pārliecinājusies, ka maksājumu tieši vai netieši nesaņems kāda 1. vai 2. punktā minēta persona vai vienība.

12.   Panta 1. un 2. punkts neattiecas uz tādiem Sīrijas Centrālās bankas vai caur to veiktiem iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu pārvedumiem, kuru mērķis ir nodrošināt dalībvalstu jurisdikcijā esošās finanšu iestādes ar likviditāti tirdzniecības finansēšanai, ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts ir atļāvusi veikt pārvedumu.

13.   Panta 1., 2. un 5. punkts neattiecas uz iesaldētu līdzekļu vai saimniecisku resursu nodošanu, ko veic kāda no I vai II pielikumā uzskaitītajām finanšu vienībām vai kas notiek ar tādas finanšu vienības starpniecību, ja nodošana ir saistīta ar maksājumu, ko veic persona vai vienība, kura nav uzskaitīta I vai II pielikumā, saistībā ar finanšu atbalsta sniegšanu Sīrijas valstspiederīgajiem, kuri mācās, gūst profesionālo apmācību vai ir iesaistīti akadēmiskos pētījumos Savienībā, ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts ir katrā atsevišķā gadījumā pārliecinājusies, ka maksājumu tieši vai netieši nesaņems kāda no 1. vai 2. punktā minētajām personām vai vienībām.

14.   Panta 1., 2. un 5. punkts neattiecas uz pasākumiem vai darījumiem saistībā ar aviosabiedrību Syrian Arab Airlines, kuru vienīgais mērķis ir evakuēt no Sīrijas Savienības pilsoņus un viņu ģimenes locekļus.

15.   Panta 1., 2. un 5. punkts neskar caur Sīrijas Komercbankas veiktu vai ar tās starpniecību veiktu vai saņemtu līdzekļu vai saimniecisko resursu pārvedumu no ārpus Savienības teritorijas esošas valsts un kas iesaldēti pēc dienas, kad tā tika iekļauta sarakstā, ja pārskaitījums ir saistīts ar maksājumu, ko veikusi sarakstā neiekļauta finanšu iestāde un kas jāveic saskaņā ar īpašu tirdzniecības nolīgumu par medikamentiem, pārtiku, pajumti, sanitāriem vai higiēnas nolūkiem civiliedzīvotāju izmantošanai, ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts, izskatot katru gadījumu atsevišķi, ir noteikusi, ka maksājumu tieši vai netieši nesaņems 1. vai 2. punktā minētā persona vai vienība.”;

5)

lēmuma 30. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Padome savu lēmumu par iekļaušanu sarakstā, tostarp tās pamatojumu, paziņo attiecīgajai personai, vienībai vai struktūrai vai nu tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šādai personai, vienībai vai struktūrai iespēju iesniegt savus apsvērumus. Jo īpaši, ja persona, vienība vai struktūra ir ietverta I pielikumā sniegtajā sarakstā, pamatojot ar to, ka tās pieder pie vienas no personu, vienību vai struktūru kategorijām, kas noteiktas 27. panta 2. punktā, persona, vienība vai struktūra var iesniegt pierādījumus un apsvērumus, kāpēc tās uzskata, ka to iekļaušana nav pamatota, kaut tās pieder pie šādas kategorijas.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2015. gada 12. oktobrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  Padomes Lēmums 2011/273/KĀDP (2011. gada 9. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (OV L 121, 10.5.2011., 11. lpp.),

(2)  Padomes Lēmums 2013/255/KĀDP (2013. gada 31. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (OV L 147, 1.6.2013., 14. lpp.).