2.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 257/42


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/1764

(2015. gada 1. oktobris),

ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 31. jūlijā pieņēma Lēmumu 2014/512/KĀDP (1) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā.

(2)

Padome uzskata, ka minētajiem ierobežojošajiem pasākumiem nebūtu jāietekmē Eiropas kosmosa nozare.

(3)

Tāpēc būtu jāatļauj konkrētas darbības attiecībā uz specifiskiem pirotehnikas materiāliem, kas minēti Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā (2), kuras vajadzīgas, lai izmantotu palaišanas iekārtas, ko lieto dalībvalstu palaišanas pakalpojuma nodrošinātāji vai palaišanas pakalpojuma nodrošinātāji, kuri veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, vai lai uzsāktu Savienības, tās dalībvalstu vai Eiropas Kosmosa aģentūras kosmosa programmas, vai lai satelītu ražotāji, kuri veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, iepildītu satelītiem degvielu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2014/512/KĀDP ar šo groza šādi:

1)

lēmuma 2. pantam pievieno šādus punktus:

“5.   Aizliegumu, kas noteikts 1. un 3. punktā, nepiemēro:

a)

hidrazīna (CAS 302-01-2) 70 % vai lielākās koncentrācijās pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam un tā importam, iepirkšanai vai pārvešanai;

b)

asimetriskā dimetilhidrazīna (CAS 57-14-7) importam, iepirkšanai vai pārvešanai;

c)

monometilhidrazīna (CAS 60-34-4) pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam un tā importam, iepirkšanai vai pārvešanai,

izmantošanai palaišanas iekārtās, ko apkalpo Eiropas palaišanas pakalpojuma nodrošinātāji, vai izmantošanai Eiropas kosmosa programmu uzsākšanai vai lai Eiropas satelītu ražotāji iepildītu satelītiem degvielu.

Jebkura hidrazīna eksporta daudzumu aprēķina saskaņā ar palaišanu vai palaišanām, vai satelītiem, kuriem tas izgatavots, un kopējais daudzums nepārsniedz 800 kg katrai atsevišķai palaišanai vai satelītam. Jebkura monometila hidrazīna eksporta daudzumu aprēķina saskaņā ar palaišanu vai palaišanām, vai satelītiem, kuriem tas izgatavots.

6.   Aizliegumus, kas noteikti 2. punktā, nepiemēro tehniskās palīdzības sniegšanai, brokeru pakalpojumiem vai citiem pakalpojumiem un finansējuma vai finansiālas palīdzības sniegšanai saistībā ar darbībām, kas minētas 5. punkta a), b) un c) apakšpunktā.

7.   Darbības, kas minētas 5. punkta a), b) un c) apakšpunktā un 6. punktā, ir pakļautas iepriekšējas atļaujas saņemšanai no dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Dalībvalstis pienācīgi informē Padomi par visiem gadījumiem, kad tās piešķir atļauju. Informācijā iekļauj datus par nodotajiem daudzumiem un galalietojumu.”;

2)

lēmuma 9. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“2. panta 6. punktu piemēro no 2015. gada 9. oktobra.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2015. gada 1. oktobrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. SCHNEIDER


(1)  Lēmums 2014/512/KĀDP (2014. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 229, 31.7.2014., 13. lpp.).

(2)  OV C 129, 21.4.2015., 1. lpp.