9.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 235/37


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/1506

(2015. gada 8. septembris),

kurā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū 27. panta 5. punktu un 37. pantu 5. punktu izklāstītas specifikācijas, kas attiecas uz uzlabotu elektronisko parakstu formātiem un uzlabotiem zīmogiem, kas jāatzīst publiskā sektora struktūrām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regulu (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (1), un jo īpaši tās 27. panta 5. punktu un 37. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Dalībvalstīm jāievieš nepieciešamie tehniskie līdzekļi, kas tām ļauj apstrādāt elektroniski parakstītus dokumentus, kuri tiek prasīti tiešsaistes pakalpojumos, ko piedāvā publiskā sektora struktūras vai ko piedāvā to vārdā.

(2)

Regula (ES) Nr. 910/2014 dalībvalstīm, kuras pieprasa uzlabotu elektronisko parakstu vai zīmogu izmantošanai tiešsaistes pakalpojumā, ko piedāvā publiskā sektora struktūra vai ko piedāvā tās vārdā, uzliek par pienākumu atzīt uzlabotus elektroniskos parakstus un zīmogus, uzlabotus elektroniskos parakstus un zīmogus, kuru pamatā ir kvalificēts sertifikāts, un kvalificētus elektroniskos parakstus un zīmogus īpašos formātos vai alternatīvus formātus, kas validēti saskaņā ar īpašām atsauces metodēm.

(3)

Īpašo formātu un atsauces metožu definēšanā būtu jāņem vērā pastāvošā prakse, standarti un Savienības tiesību akti.

(4)

Komisijas Īstenošanas lēmumā 2014/148/ES (2) ir noteikti parastākie uzlabota elektroniskā paraksta formāti, ko dalībvalstīm jāspēj tehniski uzturēt gadījumos, kad kādai tiešsaistes administratīvajai procedūrai ir vajadzīgi uzlaboti elektroniskie paraksti. Atsauces formātu izveides mērķis ir veicināt elektronisko parakstu pārrobežu validēšanu un uzlabot elektronisko procedūru pārrobežu sadarbspēju.

(5)

Šā lēmuma pielikumā uzskaitītie standarti ir spēkā esošie uzlabota elektroniskā paraksta formātu standarti. Tā kā patlaban standartizācijas iestādes pārskata atsaucēs minēto formātu ilgtermiņa arhivēšanas formas, tad sīkāki ilgtermiņa arhivēšanas standarti šā lēmuma darbības jomā nav iekļauti. Kad būs pieejama atsaucēs minēto standartu jaunā redakcija, atsauces uz standartiem un punkti par ilgtermiņa arhivēšanu tiks pārskatīti.

(6)

Uzlaboti elektroniskie paraksti un uzlaboti elektroniskie zīmogi no tehniskā viedokļa ir līdzīgi. Tādēļ uzlabotu elektronisko parakstu formātu standarti būtu pēc analoģijas jāattiecina uz uzlabotu elektronisko zīmogu formātu standartiem.

(7)

Ja parakstīšanai vai apzīmogošanai tiek izmantoti elektroniskā paraksta vai zīmoga formāti, kurus parasti tehniski neatbalsta, ir jānodrošina validēšanas līdzekļi, kas ļauj elektronisko parakstu vai zīmogu verificēt pāri robežām. Lai saņēmējas dalībvalstis varētu paļauties uz šiem citas dalībvalsts validācijas rīkiem, ir nepieciešams sniegt viegli pieejamu informāciju par šiem validācijas rīkiem, iekļaujot informāciju elektroniskajos dokumentos, elektroniskajos parakstos vai elektronisko dokumentu konteineros.

(8)

Ja dalībvalsts publiskajos pakalpojumos ir pieejamas automatizētai apstrādei piemērotas elektroniskā paraksta vai zīmoga validācijas iespējas, šādas validācijas iespējas būtu jādara pieejamas un izmantojamas saņēmējai dalībvalstij. Tomēr šim lēmumam nevajadzētu kavēt Regulas (ES) Nr. 910/2014 27. panta 1. un 2. punkta un 37. panta 1. un 2. punkta piemērošanu gadījumos, kad alternatīvu metožu validācijas iespēju automatizēta apstrāde nav iespējama.

(9)

Lai nodrošinātu salīdzināmas validācijas prasības un vairotu uzticēšanos dalībvalstu sniegtajām iespējām validēt elektroniskā paraksta vai zīmoga formātus, kas parasti netiek atbalstīti, šajā lēmumā izklāstītajās prasībās validācijas rīkiem izmantotas prasības kvalificētu elektronisko parakstu validācijai, kas minētas Regulas (ES) Nr. 910/2014 32. un 40. pantā.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) Nr. 910/2014 48. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dalībvalstis, kuras prasa uzlabotu elektronisko parakstu vai uzlabotu elektronisko parakstu, kas balstīts uz kvalificētu sertifikātu, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 910/2014 27. panta 1. un 2. punktā, atzīst uzlabotu elektronisko parakstu XML, CMS vai PDF formātā ar atbilstības līmeni B, T vai LT vai saistīto paraksta konteineru, ja minētie paraksti atbilst tehniskajām specifikācijām, kas uzskaitītas pielikumā.

2. pants

1.   Dalībvalstis, kuras prasa uzlabotu elektronisko parakstu vai uzlabotu elektronisko parakstu, kas balstīts uz kvalificētu sertifikātu, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 910/2014 27. panta 1. un 2. punktā, atzīst elektroniskā paraksta formātus, kas nav minēti šā lēmuma 1. pantā, ar nosacījumu, ka dalībvalsts, kurā ir iedibināts uzticamības pakalpojuma sniedzējs, kuru izmanto parakstītājs, piedāvā citām dalībvalstīm paraksta validācijas iespējas, kas, ja iespējams, ir piemērotas automatizētai apstrādei.

2.   Paraksta validācijas iespējas:

a)

ļauj citām dalībvalstīm saņemto elektronisko parakstu validēt tiešsaistē, par brīvu un tā, ka tas ir saprotams personām, kam attiecīgā valoda nav dzimtā valoda;

b)

ir norādītas parakstītajā dokumentā, elektroniskajā parakstā vai elektroniskā dokumenta konteinerā; un

c)

apstiprina uzlabota elektroniskā paraksta derīgumu ar noteikumu, ka:

1)

sertifikāts, kas atbalsta uzlaboto elektronisko parakstu, bijis derīgs parakstīšanas brīdī, un, ja uzlaboto elektronisko parakstu atbalsta kvalificēts sertifikāts, kvalificētais sertifikāts, kas atbalsta uzlaboto elektronisko parakstu, parakstīšanas brīdī bijis kvalificēts elektroniskā paraksta sertifikāts, kurš atbilst Regulas (ES) Nr. 910/2014 III pielikumam, un to ir izdevis kvalificēts uzticamības pakalpojumu sniedzējs;

2)

paraksta validācijas dati atbilst datiem, kas sniegti atkarīgajai pusei;

3)

unikālais datu kopums, kas apzīmē parakstītāju, ir pareizi nosūtīts atkarīgajai pusei;

4)

ja parakstīšanas brīdī izmantots pseidonīms, uz šo faktu tiek skaidri norādīts atkarīgajai pusei;

5)

ja uzlaboto elektronisko parakstu ir radījusi kvalificēta elektroniskā paraksta radīšanas ierīce, tādas ierīces izmantojums tiek skaidri norādīts atkarīgajai pusei;

6)

parakstīto datu integritāte nav tikusi apdraudēta;

7)

parakstīšanas brīdī bija izpildītas Regulas (ES) Nr. 910/2014 26. pantā paredzētās prasības;

8)

uzlabota elektroniskā paraksta validēšanai izmantotā sistēma nosūta atkarīgajai pusei pareizus validēšanas rezultātus un ļauj atkarīgajai pusei atklāt iespējamas ar drošību saistītas problēmas.

3. pants

Dalībvalstis, kuras prasa uzlabotu elektronisko zīmogu vai uzlabotu elektronisko zīmogu, kas balstīts uz kvalificētu sertifikātu, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 910/2014 37. panta 1. un 2. punktā, atzīst uzlabotu elektronisko zīmogu XML, CMS vai PDF formātā ar atbilstības līmeni B, T vai LT vai saistītu zīmoga konteineru, ja tie atbilst tehniskajām specifikācijām, kas uzskaitītas pielikumā.

4. pants

1.   Dalībvalstis, kuras prasa uzlabotu elektronisko zīmogu vai uzlabotu elektronisko zīmogu, kas balstīts uz kvalificētu sertifikātu, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 910/2014 37. panta 1. un 2. punktā, atzīst elektroniskā zīmoga formātus, kas nav minēti šā lēmuma 3. pantā, ar nosacījumu, ka dalībvalsts, kurā ir iedibināts uzticamības pakalpojuma sniedzējs, kuru izmanto zīmoga radītājs, piedāvā citām dalībvalstīm zīmoga validācijas iespējas, kas, ja iespējams, ir piemērotas automatizētai apstrādei.

2.   Zīmoga validācijas iespējas:

a)

ļauj citām dalībvalstīm saņemtos elektroniskos zīmogus validēt tiešsaistē, par brīvu un tā, ka tas ir saprotams personām, kam attiecīgā valoda nav dzimtā valoda;

b)

ir norādītas apzīmogotajā dokumentā, elektroniskajā zīmogā vai elektroniskā dokumenta konteinerā;

c)

apstiprina uzlabota elektroniskā zīmoga derīgumu ar noteikumu, ka:

1)

sertifikāts, kas atbalsta uzlaboto elektronisko zīmogu, bijis derīgs apzīmogošanas brīdī, un, ja uzlaboto elektronisko zīmogu atbalsta kvalificēts sertifikāts, kvalificētais sertifikāts, kas atbalsta uzlaboto elektronisko zīmogu, apzīmogšanas brīdī bijis kvalificēts elektroniskā zīmoga sertifikāts, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 910/2014 III pielikumam, un to ir izdevis kvalificēts uzticamības pakalpojumu sniedzējs;

2)

zīmoga validācijas dati atbilst datiem, kurus sniedz atkarīgajai pusei;

3)

unikālo datu kopums, kas apzīmē zīmoga radītāju, tiek pareizi nosūtīts atkarīgajai pusei;

4)

ja apzīmogošanas brīdī izmantots pseidonīms, par šo faktu tiek skaidri norādīts atkarīgajai pusei;

5)

ja uzlaboto elektronisko zīmogu ir radījusi kvalificēta elektroniskā zīmoga radīšanas ierīce, tādas ierīces izmantojums tiek skaidri norādīts atkarīgajai pusei;

6)

apzīmogoto datu integritāte nav tikusi apdraudēta;

7)

parakstīšanas brīdī bijušas izpildītas Regulas (ES) Nr. 910/2014 36. pantā noteiktās prasības;

8)

zīmoga validēšanai izmantotā sistēma nosūta atkarīgajai pusei pareizus validēšanas rezultātus un ļauj atkarīgajai pusei atklāt iespējamas ar drošību saistītas problēmas.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šis lēmums uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojams visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 17. marta Īstenošanas lēmums 2014/148/ES, ar ko groza Lēmumu 2011/130/ES, ar kuru nosaka minimālās prasības kompetento iestāžu elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū (OV L 80, 19.3.2014., 7. lpp.).


PIELIKUMS

Uzlabotu XML, CMS vai PDF formāta elektronisko parakstu un saistītā paraksta konteinera tehnisko specifikāciju saraksts

Lēmuma 1. pantā minētajiem uzlabotajiem elektroniskajiem parakstiem jāatbilst vienām no šādām ETSI tehniskajām specifikācijām, izņemot to 9. punktu:

XAdES bāzes profils

ETSI TS 103171 v.2.1.1. (1)

CAdES bāzes profils

ETSI TS 103173 v.2.2.1. (2)

PAdES bāzes profils

ETSI TS 103172 v.2.2.2. (3)

Lēmuma 1. pantā minētajam saistītajam paraksta konteineram jāatbilst šādām ETSI tehniskajām specifikācijām:

Saistītā paraksta konteinera bāzes profils

ETSI TS 103174 v.2.2.1 (4)

Uzlabotu XML, CMS vai PDF formāta elektronisko zīmogu un saistīto zīmoga konteineru tehnisko specifikāciju saraksts

Lēmuma 3. pantā minētajiem uzlabotajiem elektroniskajiem zīmogiem jāatbilst vienām no šādām ETSI tehniskajām specifikācijām, izņemot to 9. punktu:

XAdES bāzes profils

ETSI TS 103171 v.2.1.1

CAdES bāzes profils

ETSI TS 103173 v.2.2.1

PAdES bāzes profils

ETSI TS 103172 v.2.2.2

Lēmuma 3. pantā minētajam saistītajam zīmoga konteineram jāatbilst šādām ETSI tehniskajām specifikācijām:

Saistītā zīmoga konteinera bāzes profils

ETSI TS 103174 v.2.2.1


(1)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf

(2)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103173/02.02.01_60/ts_103173v020201p.pdf

(3)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103172/02.02.02_60/ts_103172v020202p.pdf

(4)  http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf