4.8.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 207/15


PADOMES LĒMUMS (ES) 2015/1340

(2015. gada 13. jūlijs)

par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 192. panta 1. punktu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (1),

tā kā:

(1)

2005. gada 16. februārī stājās spēkā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotais Kioto protokols (“Kioto protokols”), kas ietver juridiski saistošas emisiju samazināšanas saistības, kuras pirmajā saistību periodā no 2008. līdz 2012. gadam bija uzņēmušās B pielikumā uzskaitītās puses. Savienība Kioto protokolu apstiprināja ar Padomes Lēmumu 2002/358/EK (2). Savienība un tās dalībvalstis Kioto protokolu ratificēja un piekrita savas pirmā saistību perioda saistības pildīt kopīgi. Islande Kioto protokolu ratificēja 2002. gada 23. maijā.

(2)

Padome 2009. gada 15. decembra sanāksmē atzinīgi novērtēja lūgumu, kurā Islande pauda vēlēšanos savas otrā saistību perioda saistības pildīt kopā ar Savienību un tās dalībvalstīm, un aicināja Komisiju nākt klajā ar ieteikumu par vajadzīgo sarunu sākšanu par nolīgumu ar Islandi, kurš atbilstu principiem un kritērijiem, kas izklāstīti Savienības Klimata un enerģētikas tiesību aktu kopumā.

(3)

Dohas klimata pārmaiņu konferencē 2012. gada decembrī visas Kioto protokola puses vienojās par Dohas grozījumu, kas nosaka Kioto protokola otro saistību periodu no 2013. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim. Ar Dohas grozījumu tiek grozīts Kioto protokola B pielikums, kurā uzskaitītajām pusēm attiecībā uz otro saistību periodu noteiktas juridiski saistošas papildu saistības mazināt klimata pārmaiņas, kā arī grozīti un precizēti noteikumi par pušu saistību izpildi otrajā saistību periodā.

(4)

Savienībai, tās dalībvalstīm un Islandei noteiktie mērķrādītāji ir ierakstīti Dohas grozījumā, un zemsvītras piezīmē ir norādīts, ka minēto mērķrādītāju pamatā ir izpratne, ka tie saskaņā ar Kioto protokola 4. pantu tiks sasniegti kopīgi. Turklāt pēc Dohas grozījuma pieņemšanas Savienība, tās dalībvalstis un Islande 2012. gada 8. decembrī ir nākušas klajā ar kopīgu paziņojumu, kurā pausts nodoms otrā saistību perioda saistības pildīt kopīgi. Par paziņojumu tika panākta vienošanās ES ministru ad hoc sanāksmē Dohā, un 2012. gada 17. decembrī to atbalstīja Padome.

(5)

Minētajā paziņojumā Savienība, dalībvalstis un Islande – saskaņā ar Kioto protokola 4. panta 1. punktu, kas paredz pusēm iespēju savas Kioto protokola 3. pantā noteiktās saistības izpildīt kopīgi, – norādīja, ka Savienība, tās dalībvalstis, Horvātija un Islande Kioto protokola 3. panta 7.b) punktu piemēros kopīgajam noteiktajam daudzumam saskaņā ar nolīgumu par kopīgu izpildi un ka to nepiemēros dalībvalstīm, Horvātijai vai Islandei atsevišķi.

(6)

Kioto protokola 4. panta 1. punkts paredz, ka pusēm, kuras vienojas Kioto protokola 3. pantā noteiktās saistības pildīt kopīgi, nolīgumā jānosaka katrai nolīguma pusei piemērojamais emisiju līmenis. Saskaņā ar Kioto protokola 4. panta 2. punktu kopīgas izpildes nolīguma pusēm jāpaziņo Kioto protokola sekretariātam par minētā nolīguma noteikumiem savu ratifikācijas vai apstiprināšanas instrumentu deponēšanas dienā.

(7)

Noteikumi, kas reglamentē Savienības, tās dalībvalstu un Islandes nolīgumu par saistību kopīgu izpildi saskaņā ar Kioto protokola 3. pantu, ir noteikti Padomes Lēmuma (ES) 2015/1339 (3) pielikumā. Minētie noteikumi ir izklāstīti arī 2. pielikumā Nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā (turpmāk “nolīgums”).

(8)

Lai nodrošinātu, ka Islandes pienākumi kopīgajā saistību izpildē ir noteikti un tiek piemēroti nediskriminējošā veidā, proti, ka Islandei un dalībvalstīm piemēro vienādus noteikumus, Islandes emisiju līmenis tika noteikts tādā veidā, kas atbilst gan ar Dohas grozījumu grozītā Kioto protokola B pielikuma trešajā slejā ierakstītajām kvantitatīvajām emisiju samazināšanas saistībām, gan Savienības tiesību aktiem, tostarp 2009. gada Klimata un enerģētikas tiesību aktu kopumam un principiem un kritērijiem, kas ir minētajos tiesību aktos izvirzīto mērķu pamatā.

(9)

Nolīgums tika parakstīts 2015. gada 1. aprīlī saskaņā ar Padomes Lēmumu (ES) 2015/146 (4).

(10)

Tiecoties panākt Dohas grozījuma ātru stāšanos spēkā – līdz ANO klimata konferencei Parīzē 2015. gada beigās, kurā gatavojas pieņemt jaunu juridiski saistošu instrumentu laikposmam pēc 2020. gada, – un uzsvērt Savienības, tās dalībvalstu un Islandes apņemšanos panākt otrā saistību perioda savlaicīgu stāšanos spēkā, Savienībai, dalībvalstīm un Islandei Dohas grozījumu un nolīgumu būtu jācenšas ratificēt ne vēlāk kā 2015. gada trešajā ceturksnī.

(11)

Nolīgums būtu jāapstiprina Savienības vārdā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā (turpmāk “nolīgums”).

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs ieceļ personu vai personas, kuras ir pilnvarotas Savienības vārdā deponēt nolīguma 10. pantā paredzēto ratifikācijas instrumentu Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāram, lai paustu Savienības piekrišanu uzņemties minētā nolīguma saistības.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2015. gada 13. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

F. ETGEN


(1)  2015. gada 10. jūnija piekrišana (OV vēl nav publicēta).

(2)  Padomes Lēmums 2002/358/EK (2002. gada 25. aprīlis) par ANO Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola apstiprināšanu Eiropas Kopienas vārdā un no tā izrietošo saistību kopīgu izpildi (OV L 130, 15.5.2002., 1. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (ES) 2015/1339 (2015. gada 13. jūlijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola Dohas grozījumu, un no tā izrietošo saistību kopīgu izpildi (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums (ES) 2015/146 (2015. gada 26. janvāris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā (OV L 26, 31.1.2015., 1. lpp.).