1.8.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/31


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (KĀDP) 2015/1332

(2015. gada 31. jūlijs),

ar kuru īsteno Lēmumu 2011/486/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/486/KĀDP (2011. gada 1. augusts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā (1), un jo īpaši tā 5. pantu un 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 1. augustā pieņēma Lēmumu 2011/486/KĀDP.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūcijas 1988 (2011) 30. punktu, 2014. gada 23. septembrī un 2015. gada 27. martā grozīja to personu, grupu, uzņēmumu un vienību sarakstu, kuriem piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Lēmuma 2011/486/KĀDP pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Lēmuma 2011/486/KĀDP pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2015. gada 31. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. ASSELBORN


(1)  OV L 199, 2.8.2011., 57. lpp.


PIELIKUMS

I.

Lēmuma 2011/486/KĀDP pielikumā ietvertajā sarakstā iekļauj šādus ierakstus:

A.   Ar Taliban saistītas personas

1.

Abdul Basir Noorzai (jeb: a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir, c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer, e) Abdul Basir).

Tituls: hādži. Adrese: Čamana (Chaman), Beludžistānas (Baluchistan) province, Pakistāna. Dzimšanas datums: a) 1965., b) 1960., c) 1963. gads. Dzimšanas vieta: Beludžistānas (Baluchistan) province, Pakistāna. Valstspiederība: Afganistāna. Pases nr.: Pakistānas pases numurs AA3829182. Valsts identifikācijas nr.: Pakistānas valsts identifikācijas numurs 5420124679187. Papildu informācija: viņam pieder uzņēmums Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, kurš nodrošina Taliban finanšu pakalpojumus reģionā. Datums, kad iekļauts ANO sarakstā:27.3.2015.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Abdul Basir Noorzai sarakstā tika iekļauts 2015. gada 27. martā saskaņā ar 2. punktu Rezolūcijā 2160 (2014) par “dalību tādas rīcības vai darbību finansēšanā, plānošanā, veicināšanā, sagatavošanā vai īstenošanā”, ko veic personas, grupas, uzņēmumi un vienības – gan tie, kas iekļauti sarakstos, gan citi –, kas ir saistīti ar Taliban un apdraud mieru, stabilitāti un drošību Afganistānā, kā arī par “saistībā ar tiem, to vārdā, to uzdevumā vai to atbalstam veiktu rīcību vai darbībām” un “citādu atbalstošu rīcību vai darbībām”.

Papildinformācija

Haji Abdul Basir (Basir) īpašumā ir Haji Basir and Zarjmil Company, Hawala, un viņš to vada. Basir bija pilnvaras izdalīt naudas līdzekļus Taliban, un pēdējos pāris gados Basir, izmantojot Hawala sistēmu, izdalīja tūkstošiem dolāru Taliban reģionā. Izmantojot Hawala sistēmu, Basir ir finansējis Taliban darbības, veicis naudas pārvedumus Taliban vecākajiem un ir veicinājis Taliban informatoru ceļošanu.

Kopš 2012. gada Basir tiek uzskatīts par galveno naudas mainītāju Taliban galvenajiem vadītājiem. Arī 2010. gadā Basir pieprasīja ziedojumus Taliban vajadzībām no Pakistānas un Afganistānas iedzīvotājiem, kuri emigrējuši uz Japānu, Apvienotajiem Arābu Emirātiem un Singapūru.

B.   Vienības un citas grupas un uzņēmumi, kas saistīti ar Taliban

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (jeb: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, c) Haji Basir Hawala, d) Haji Baseer Hawala, e) Haji Abdul Basir Exchange Shop, f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Adrese: a) filiāles birojs Nr. 1: Sanatan (vai Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, pie Trench (vai Tranch) Road, Chaman, Beludžistānas (Baluchistan) province, Pakistāna, b) filiāles birojs Nr. 2: Kveta (Quetta), Pakistāna, c) filiāles birojs Nr. 3: Lahora (Lahore), Pakistāna, d) filiāles birojs Nr. 4: Pešāvara (Peshawar), Pakistāna, e) filiāles birojs Nr. 5: Karāči (Karachi), Pakistāna, f) filiāles birojs Nr. 6: Islamabada (Islamabad), Pakistāna, g) filiāles birojs Nr. 7: Kandahāras (Kandahar) province, Afganistāna, h) filiāles birojs Nr. 8: Herātas (Herat) province, Afganistāna, i) filiāles birojs Nr. 9: Helmandas (Helmand) province, Afganistāna, j) filiāles birojs Nr. 10: Dubaija (Dubai), Apvienotie Arābu Emirāti, k) filiāles birojs Nr. 11: Irāna. Papildu informācija: a) naudas pakalpojumu sniedzējs, ko galvenie Taliban vadītāji izmanto, lai veiktu līdzekļu pārvedumu Taliban komandieriem reģionā, b) pieder Abdul Basir Noorzai. Datums, kad iekļauts ANO sarakstā:27.3.2015.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala sarakstā tika iekļauta 2015. gada 27. martā saskaņā ar 2. punktu Rezolūcijā 2160 (2014) par “dalību tādas rīcības vai darbību finansēšanā, plānošanā, veicināšanā, sagatavošanā vai īstenošanā”, ko veic personas, grupas, uzņēmumi un vienības – gan tie, kas iekļauti sarakstos, gan citi –, kas ir saistīti ar Taliban un apdraud mieru, stabilitāti un drošību Afganistānā, kā arī par “saistībā ar tiem, to vārdā, to uzdevumā vai to atbalstam veiktu rīcību vai darbībām” un “citādu atbalstošu rīcību vai darbībām”.

Papildinformācija

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala), kas atrodas Chaman (Čamana) Baluchistan (Beludžistānas) provincē Pakistānā, pieder Abdul Basir Noorzai. Tā izsniedz naudas līdzekļus Taliban locekļiem reģionā. Taliban galvenie vadītāji reģionā Taliban komandieriem naudas pārvedumu labprātāk veica, izmantojot Basir Zarjmil Hawala un Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

2013. gadā Basir Zarjmil Hawala izdalīja tūkstošiem dolāru Taliban komandieriem reģionā, veicinot Taliban operāciju finansēšanu. 2012. gadā Basir Zarjmil Hawala veica pārvedumus tūkstošiem dolāru apmērā saistībā ar ieročiem un citiem operatīvajiem izdevumiem Taliban vajadzībām.

II.

Lēmuma 2011/486/KĀDP pielikumā ietvertajā sarakstā pievieno šādu ierakstu:

A.   Ar Taliban saistītas personas

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad