31.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 203/29


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/1320

(2015. gada 30. jūlijs)

par to, lai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/95/EK no Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša atsauktu norādes uz māneklīšu turētājiem, māneklīšiem, peldētmācīšanās palīglīdzekļiem un restēm cepšanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvu 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību (1) un jo īpaši tās 4. panta 2. punkta trešo un ceturto daļu,

pēc apspriešanās ar komiteju, kas izveidota ar 22. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulā (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (2),

tā kā:

(1)

Direktīvas 2001/95/EK 3. panta 1. punktā noteikts, ka ražotājiem ir pienākums laist tirgū vienīgi drošus produktus.

(2)

Saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK 3. panta 2. punkta otro daļu produktu uzskata par drošu attiecībā uz atbilstošajos valsts standartos ietvertajiem riskiem un risku kategorijām, ja tas atbilst brīvprātīgi pieņemtiem valsts standartiem, kuros pārņemti Eiropas standarti un uz kuriem Komisija saskaņā ar minētās direktīvas 4. pantu publicējusi atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(3)

Saskaņā ar Komisijas Lēmumu C(2004) 1493 (3) Komisija Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā publicēja atsauces uz standartiem EN 12586:1999 un EN 12586:1999/AC:2002 par māneklīšu turētājiem un EN 1400:2002 (1., 2. un 3. daļa) par māneklīšiem.

(4)

Saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2005/718/EK (4) Komisija Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā publicēja atsauces uz standartiem EN 13138-2:2002 par peldētmācīšanās palīglīdzekļiem un EN 1860-1:2003 par restēm cepšanai.

(5)

Eiropas Standartizācijas komiteja ir atcēlusi standartus EN 12586:1999, EN 12586:1999/AC:2002, EN 1400:2002 (1., 2. un 3. daļu), EN 13138-2:2002 un EN 1860-1:2003. Šie standarti, kas vairs nepastāv, nenodrošina atbilstību vispārējām drošības prasībām.

(6)

Tāpēc Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī jāatsauc norāde uz minētajiem standartiem.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvu 2001/95/EK izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

No Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša atsauc norādes uz šādiem standartiem:

a)

EN 12586:1999 un EN 12586:1999/AC:2002 “Bērnu aprūpes priekšmeti – Māneklīša turētājs – Drošības prasības un metodes”;

b)

EN 1400-1:2002 “Bērnu aprūpes priekšmeti – Māneklīši zīdaiņiem un maziem bērniem – 1. daļa: Vispārīgās drošības prasības un informācija”;

c)

EN 1400-2:2002 “Bērnu aprūpes priekšmeti – Māneklīši zīdaiņiem un maziem bērniem – 2. daļa: Mehāniskās prasības un testi”;

d)

EN 1400-3:2002 “Bērnu aprūpes priekšmeti – Māneklīši zīdaiņiem un maziem bērniem – 3. daļa: Ķīmiskās prasības un testi”;

e)

EN 13138-2:2002 “Peldētmācīšanās palīglīdzekļi – 2. daļa: Peldēšanas palīglīdzekļu drošības prasības un testēšana”;

f)

EN 1860-1:2003 “Ierīces, cietais kurināmais un degmaisījumi cepšanai uz restēm – 1. daļa: Cepšanas ierīces, kurās lieto cieto kurināmo – Prasības un testa metodes”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2015. gada 30. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.

(2)  OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.

(3)  Komisijas 2004. gada 23. aprīļa Lēmums C(2004) 1493 par noteiktu standartu atbilstību Direktīvas 2001/95/EK vispārējām drošības prasībām un to atsauču publicēšanu Oficiālajā Vēstnesī.

(4)  Komisijas 2005. gada 13. oktobra Lēmums 2005/718/EK par noteiktu standartu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/95/EK vispārējām drošības prasībām un to atsauču publicēšanu Oficiālajā Vēstnesī (OV L 271, 15.10.2005., 51. lpp.).