14.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/2


PADOMES LĒMUMS

(2015. gada 10. novembris),

ar ko ieceļ Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras valdes locekli un locekļa aizstājēju no Ungārijas

(2015/C 380/02)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94 (1994. gada 18. jūlijs), ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā (1), un jo īpaši tās 8. pantu,

ņemot vērā kandidatūru sarakstu, ko Padomei iesniegušas dalībvalstu valdības un darba ņēmēju organizācijas un darba devēju organizācijas,

ņemot vērā Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas locekļu un locekļu aizstājēju sarakstus,

tā kā:

(1)

Padome ar 2013. gada 2. decembra (2) un 2014. gada 12. jūnija (3) lēmumiem ir iecēlusi Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras valdes locekļus un locekļu aizstājējus uz laiku, kas beidzas 2016. gada 7. novembrī, izņemot attiecībā uz konkrētiem locekļiem un locekļu aizstājējiem.

(2)

Ungārijas valdība ir izvirzījusi kandidātus divām brīvajām amata vietām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras valdes locekli un locekļa aizstājēju uz laiku, kas beidzas 2016. gada 7. novembrī, ieceltas turpmāk norādītās personas.

I.   VALDĪBU PĀRSTĀVJI

Valsts

Loceklis

Locekļa aizstājējs

Ungārija

Katalin BALOGH kundze

Gyula MADARÁSZ kungs

2. pants

Vēl neizvirzītos locekļus un locekļu aizstājējus Padome iecels vēlāk.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2015. gada 10. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. GRAMEGNA


(1)  OV L 216, 20.8.1994., 1. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (2013. gada 2. decembris), ar ko ieceļ Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras valdes locekļus un locekļu aizstājējus (OV C 360, 10.12.2013., 8. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (2014. gada 12. jūnijs), ar ko ieceļ Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras valdes locekļus un viņu vietniekus no Lietuvas un Maltas (OV C 182, 14.6.2014., 14. lpp.); Padomes Lēmums (2014. gada 12. jūnijs), ar ko ieceļ Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras valdes locekļus un locekļu aizstājējus no Francijas (OV C 186, 18.6.2014., 5. lpp.).