10.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 144/12


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2015/886

(2015. gada 8. jūnijs),

ar ko groza Lēmumu 2014/312/ES par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai iekšdarbiem un ārdarbiem paredzētajām krāsām un lakām

(izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 3782)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteju,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmumā 2014/312/ES (2) ir paredzēts pārejas periods, lai ražotājiem, kuru produktiem ir piešķirts ES ekomarķējums iekšdarbiem un ārdarbiem paredzētajām krāsām un lakām, būtu pietiekami daudz laika šos produktus pielāgot, lai tie atbilstu pārskatītajiem kritērijiem un prasībām. Tomēr dalībvalstis informēja Komisiju, ka tās nevarēs noteiktajā 12 mēnešu termiņā verificēt ekomarķētos produktus, jo to skaits ir ļoti liels un ir noteiktas papildu prasības. Netraucētas pārejas nodrošināšanai ir vajadzīgs papildu laiks.

(2)

Tehniskie eksperti ziņoja Komisijai un dažām dalībvalstīm, ka pašreizējais 2. panta 14. punkta formulējums nav skaidrs. Esošo definīciju ir iespējams nepareizi interpretēt attiecībā uz norādi par polārajām sistēmām. Ir jāprecizē, ka apzīmējums “polārā sistēma” attiecas uz analītisko sistēmu, nevis uz pārklājuma sistēmu. Papildus tika ieteikts definīcijā iekļaut vēl vienu tehnisku parametru – tvaika spiedienu. Izmainot 2. panta 14. punkta formulējumu, konsekvences un skaidrības labad jāizmaina arī formulējums 2. panta 13. punktā, kas attiecas uz gaistošiem organiskiem savienojumiem.

(3)

Diskusijās 2014. gada novembrī Eiropas Savienības Ekomarķējuma komitejas un kompetento iestāžu foruma sanāksmēs tika secināts, ka ir jāprecizē, ka 3.a kritērijs un saistītā atsauce 2. tabulā attiecas uz puscaurspīdīgiem pārklājumiem, bet neattiecas uz adhēzijas gruntskrāsām un citiem caurspīdīgiem pārklājumiem.

(4)

Lai saglabātu konsekvenci ar Lēmuma 2014/312/ES 3. kritēriju (“Lietošanas efektivitāte”), 2. tabulas piektajā ailē (“Biezs dekoratīvs pārklājums (ārdarbiem un iekšdarbiem)”), pirmajā rindā (attiecībā uz 3.a kritēriju “Segtspēja”), mērvienība 1 m2/L būtu jāaizstāj ar mērvienību 1 m2/kg.

(5)

Lēmuma 2014/312/ES 5.a.i kritērijā ir minētas vielu grupas, kam nepārprotami piemērojama 5.a kritērijā noteiktā novērtēšana un verifikācija. Tomēr ir pierādīts, ka minētais vielu saraksts nav pilnīgs un tam ir jāpievieno vēl viena vielu grupa, proti, “8) saistvielu un polimēru dispersiju sastāvā esošās vielas: a) saistvielas un tādas vielas, kas veido kovalentās saites; b) reakcijas produkti un atliekas”. Turklāt skaidrības labad vielu grupu saraksts būtu jāpārceļ uz kritērija daļu “Novērtēšana un verifikācija”, jo šis saraksts ir saistīts ar novērtēšanu un verifikāciju.

(6)

Lēmuma 2014/312/ES papildinājuma 7. punkta a) apakšpunktā ir noteikti ierobežojumi formaldehīda koncentrācijai galaproduktā, bet koncentrācijas ierobežojumi tabulā nav norādīti pareizā vietā. Minētajā tabulā būtu jābūt skaidri norādītam, ka koncentrācijas ierobežojumi visiem produktiem ir 0,0010 %, ja vien nav piemērojams izņēmums.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (EK) Nr. 66/2010 16. pantu.

(8)

Tāpēc Lēmums 2014/312/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2014/312/ES groza šādi:

1)

lēmuma 2. panta 13. punktu aizstāj ar šādu:

“13)

“gaistoši organiskie savienojumi” (GOS) ir jebkuri organiskie savienojumi, kuru vārīšanās sākuma temperatūra standartapstākļos pie 101,3 kPa spiediena ir mazāka par vai vienāda ar 250 °C, kā definēts Direktīvā 2004/42/EK, un kurus kapilārajā kolonnā eluē līdz n-tetradekānam (C14H30) (ieskaitot);”

;

2)

lēmuma 2. panta 14. punktu aizstāj ar šādu:

“14)

“vāji gaistoši organiskie savienojumi” (VGOS) ir jebkuri organiskie savienojumi, kuru vārīšanās temperatūra standartapstākļos pie 101,3 kPa spiediena ir lielāka par 250 °C, bet mazāka par 370 °C, un kurus kapilārajā kolonnā eluē ar aiztures diapazonu no n-tetradekāna (C14H30) (neieskaitot) līdz n-dokozānam (C22H46) (ieskaitot);”

;

3)

lēmuma 7. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Ekomarķējuma licences, kas piešķirtas atbilstoši Lēmumā 2009/543/EK vai Lēmumā 2009/544/EK noteiktajiem kritērijiem, atļauts izmantot 21 mēnesi pēc šā lēmuma pieņemšanas dienas.”

;

4)

lēmuma pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2015. gada 8. jūnijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Karmenu VELLA


(1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 28. maija Lēmums 2014/312/ES par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai iekšdarbiem un ārdarbiem paredzētajām krāsām un lakām (OV L 164, 3.6.2014., 45. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2014/312/ES pielikumu groza šādi:

1)

3. kritērijā (“Lietošanas efektivitāte”) 2. tabulā 3.a kritērija nosaukumu aizstāj ar šādu: “3.a Segtspēja (tikai baltām un gaišām krāsām, ieskaitot tonēšanas sistēmās izmantotās baltās bāzes krāsas) – ISO 6504/1. Nepiemēro lakām, lazūrām, caurspīdīgām adhēzijas gruntskrāsām vai citiem caurspīdīgu pārklājumu materiāliem”;

2)

3. kritērija (“Lietošanas efektivitāte”) 2. tabulā 8. un 9. ailē “Gruntskrāsa (g)” un “Gruntskrāsas un pamatnes krāsas (h)” tekstu “6 m2/L (caurspīdīga)” abās ailēs aizstāj ar tekstu “6 m2/L (caurspīdīga vai ar specifiskām īpašībām)”;

3)

3.a kritērija piekto daļu aizstāj ar šādu:

“Puscaurspīdīgu gruntskrāsu un pamatnes krāsu segtspēja ir vismaz 6 m2, savukārt necaurspīdīgu gruntskrāsu un pamatnes krāsu segtspēja ir vismaz 8 m2. Necaurspīdīdīgu izolējošo/hermetizējošo, penetrējošo/saistošo gruntskrāsu un īpašu adhezīvu gruntskrāsu viena litra segtspēja ir vismaz 6 m2.”

;

4)

4. kritēriju groza šādi:

a)

ceturtajā daļā teikumu “Marķierus, kas norādīti 4. tabulā, izmanto par pamatu gāzu hromatogrāfijas rezultātu robežu noteikšanai attiecībā uz VGOS.” aizstāj ar teikumu “Testu veic, izmantojot analītisko sistēmu, kas norādīta rokasgrāmatā par kritērijiem.”;

b)

4. tabulu svītro;

c)

iedaļā “Novērtēšana un verifikācija” otrās daļas otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Testu veic, ņemot vērā grozījumus ISO 11890-2, kas norādīti rokasgrāmatā par kritērijiem.”;

5)

5.a.i kritēriju aizstāj ar šādu:

“Saistībā ar šo produktu grupu ir piemēroti izņēmumi noteiktu vielu grupām, kuras var būt galaprodukta sastāvā. Šajos izņēmumos ir paredzētas bīstamības klases, kurām katrā konkrētā vielu grupā ir piemērots izņēmums, kā arī saistītie izņēmuma piemērošanas nosacījumi un spēkā esošie koncentrācijas ierobežojumi. Izņēmumi ir izklāstīti papildinājumā.”

;

6)

5.a.ii kritērija otrās daļas otro ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

krāsas vai lakas sastāvdaļām, kuras ietilpst šādās vielu grupās:

1)

krāsvielām, saistvielām un galaproduktiem pievienotie konservanti:

a)

tarā izmantojami konservanti;

b)

tonēšanas iekārtu konservanti;

c)

nožuvuša pārklājuma konservanti;

d)

konservantu stabilizatori;

2)

sausētāji un pretplēvošanās aģenti:

a)

sausētāji;

b)

pretplēvošanās aģenti;

3)

korozijas inhibitori:

a)

korozijas inhibitori;

b)

sūbējuma novēršanas inhibitori;

4)

virsmaktīvās vielas:

a)

daudzfunkcionāli virsmaktīvie aģenti;

b)

alkilfeniletoksilāti (APEO);

c)

perfluorētie virsmaktīvie aģenti;

5)

dažādas funkcionālas, vispārlietojamas vielas:

a)

silikona sveķu emulsija baltās krāsās, krāsvielu un tonējamās bāzes krāsās;

b)

metāli un to savienojumi;

c)

minerālu izejvielas, tostarp pildvielas;

d)

neitralizēšanas aģenti;

e)

optiskie spilgtinātāji;

f)

pigmenti;

6)

dažādas funkcionālas vielas īpašiem lietojumiem:

a)

aizsardzības nodrošinātāji pret UV starojumu un stabilizatori;

b)

plastifikatori;

7)

vielu atlikumi, kas var būt galaproduktu sastāvā:

a)

formaldehīds;

b)

šķīdinātāji;

c)

neizreaģējuši monomēri;

d)

gaistošie aromātiskie savienojumi un halogenētie savienojumi;

8)

saistvielu un polimēru dispersiju sastāvā esošās vielas:

a)

saistvielas un tādas vielas, kas veido kovalentās saites;

b)

reakcijas produkti un atliekas,

un kuru koncentrācija pārsniedz 0,010 %.”

;

7)

papildinājumā ierakstu attiecībā uz formaldehīdu aizstāj ar šādu:

“7.   Vielu atlikumi, kas var būt galaproduktu sastāvā

a)

Formaldehīds

Piemērojamība:

visi produkti

Brīvu formaldehīdu galaproduktam tīši nepievieno. Galaproduktu testē, lai noteiktu brīva formaldehīda klātbūtni tā sastāvā. Paraugu ņemšanas prasības testēšanai atspoguļo produktu klāstu.

Piemēro turpmāk norādīto kopējo robežvērtību.

Turpmāk izklāstītie izņēmumi attiecas uz prasību, kas izklāstīta pirmajā daļā:

i)

ja konservanti, kas ir formaldehīdu izdalošas vielas, ir vajadzīgi kā tarā izmantojami konservanti, lai aizsargātu konkrēta veida krāsu vai laku, un ja izotiazolinona konservantu vietā izmanto formaldehīdu izdalošas vielas;

ii)

ja polimēru dispersija (saistvielas), pateicoties formaldehīda atlikumam, pilda formaldehīdu izdalošu vielu funkciju, nevis tarā izmantojamu konservantu funkciju.

Gan i), gan ii) punktā izklāstītajos gadījumos kopējais saturs nepārsniedz šādu robežvērtību:

 

Verifikācija

Brīva formaldehīda sastāvu nosaka baltajai pamata krāsai vai caurspīdīgai tonēšanas bāzei, par kuru tiek prognozēts, ka tajā teorētiski būs lielākais formaldehīda daudzums. Nosaka arī krāsvielas saturu, par kuru tiek prognozēts, ka tajā teorētiski būs lielākais formaldehīda daudzums.

Testa metode

 

0,0010 % robežvērtība

Koncentrācijas noteikšana tarā, izmantojot Merkokana metodi. Ja saskaņā ar šo metodi iegūtais rezultāts nav neapšaubāms, izmanto augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfiju (HPLC), lai noskaidrotu koncentrāciju tarā.

 

0,010 % robežvērtība

1.

Visas krāsas: formaldehīda koncentrācijas noteikšana tarā ar analīzes palīdzību, izmantojot VdL-RL 03 vai augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfiju (HPLC).

2.

Iekšdarbu krāsas un lakas: noteikšana ar analīzes palīdzību, izmantojot ISO 16000-3. Emisiju apjoms nedrīkst pārsniegt 0,25 ppm pēc pirmās uzklāšanas, un tam jābūt mazākam nekā 0,05 ppm pēc 24 stundām pēc uzklāšanas.”

0,0010 %

0,010 %