8.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 92/109


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/558

(2015. gada 1. aprīlis),

ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs

(izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 2160)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (3), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas lēmumā 2014/709/ES (4) ir noteikti dzīvnieku veselības kontroles pasākumi saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs. Minētā lēmuma pielikumā ir norādīti un uzskaitīti konkrēti minēto dalībvalstu apgabali, kuri ir diferencēti pēc riska līmeņa, pamatojoties uz epidemioloģisko situāciju. Sarakstā iekļauti konkrēti Igaunijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas apgabali.

(2)

Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES 7. pants, kurā paredzēta atkāpe no aizlieguma nosūtīt no cūku sugu dzīvniekiem iegūtu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu sūtījumus no apgabaliem, kas norādīti minētā īstenošanas lēmuma pielikuma III un IV daļā, būtu jāpārskata, lai nodrošinātu tādu cūku sugu dzīvnieku, izņemot savvaļas cūku, izcelsmes blakusproduktu, tostarp nepārstrādātu mirušu dzīvnieku, drošu likvidēšanu, kuri nāk no saimniecībām, kuras atrodas pielikuma III daļā uzskaitītajos apgabalos, atbilstoši riskam, ko rada šie dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti.

(3)

Laikposmā no 2015. gada janvāra līdz februārim tika ziņots par Āfrikas cūku mēra uzliesmojumu mājas cūkām Polijā un par vairākiem uzliesmojumiem savvaļas cūkām Lietuvā un Polijā ierobežotajos apgabalos, kas minēti Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikuma II daļā. 2015. gada februārī un martā Latvijā tika konstatēti daži gadījumi ierobežotajos apgabalos, kas uzskaitīti Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikuma I un III daļā.

(4)

Pašreizējās epidemioloģiskās situācijas attīstība būtu jāapsver, novērtējot risku, ko rada dzīvnieku veselības situācija Latvijā, Lietuvā un Polijā. Lai veiktu mērķtiecīgus dzīvnieku veselības kontroles pasākumus un novērstu Āfrikas cūku mēra izplatīšanos, kā arī nevajadzīgus tirdzniecības traucējumus Savienībā un izvairītos no tā, ka trešās valstis varētu uzlikt nepamatotus tirdzniecības šķēršļus, būtu jāgroza Īstenošanas lēmuma 2014/709/ES pielikumā paredzētais Savienības saraksts ar apgabaliem, kuriem piemēro dzīvnieku veselības kontroles pasākumus, un jāņem vērā pašreizējā dzīvnieku veselības situācija attiecībā uz minēto slimību Latvijā, Lietuvā un Polijā.

(5)

Tāpēc Īstenošanas lēmums 2014/709/ES būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmumu 2014/709/ES groza šādi:

1)

lēmuma 7. panta 2. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“2.   Atkāpjoties no aizlieguma, kas paredzēts 2. panta d) punktā, attiecīgās dalībvalstis var atļaut cūku sugu dzīvnieku, izņemot savvaļas cūku, izcelsmes blakusproduktu, tostarp nepārstrādātu mirušu dzīvnieku, nosūtīšanu no saimniecībām vai liemeņu nosūtīšanu no kautuvēm, kas apstiprinātas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 853/2004 un kas atrodas pielikuma III daļā noteiktajos apgabalos, uz pārstrādes, sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas uzņēmumu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1069/2009 24. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā un kas atrodas ārpus apgabaliem, kuri norādīti pielikuma III daļā, ar noteikumu, ka:”

;

2)

pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2015. gada 1. aprīlī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

(3)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(4)  Komisijas 2014. gada 9. oktobra Īstenošanas lēmums 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES (OV L 295, 11.10.2014., 63. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

I DAĻA

1.   Igaunija

Šādi Igaunijas apgabali:

Pelvas apriņķis,

Hēdemēstes pagasts,

Kambjas pagasts,

Kazepē pagasts,

Kolgajāni pagasts,

Kongutas pagasts,

Keo pagasts,

Kepu pagasts,

Laekveres pagasts,

Lasvas pagasts,

Meremē pagasts,

Neo pagasts,

Paikuzes pagasts,

Persti pagasts,

Puhjas pagasts,

Regaveres pagasts,

Rannu pagasts,

Rengu pagasts,

Sārdes pagasts,

Sāres pagasts,

Sārepēdi pagasts,

Semeru pagasts,

Surju pagasts,

Sūrejāni pagasts,

Tahkurannas pagasts,

Tormas pagasts,

Vastselīnas pagasts,

Vīratsi pagasts,

Vinni pagasts,

Viru-Nigulas pagasts,

Veru pagasts,

Veru pilsēta,

Kundas pilsēta,

Viljandi pilsēta.

2.   Latvija

Šādi Latvijas apgabali:

Aizkraukles novads,

Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes un Liepnas pagasts Alūksnes novadā,

Krimuldas pagasts Krimuldas novadā,

Amatas novads,

Virešu pagasts Apes novadā,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Cēsu novads,

Gulbenes novads,

Ikšķiles novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Ķeguma novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Mālpils novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Salas novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Smiltenes novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads.

3.   Lietuva

Šādi Lietuvas apgabali:

Ķēdaiņu rajona pašvaldības Josvaiņu, Pernaravas, Kraķu, Ķēdaiņu pilsēta, Dotnuvas, Gudžūnu un Survilišķu pagasts,

Panevēžas rajona pašvaldības Krekenavas, Upītes, Velžu, Miežišķu, Karsakišķu, Naujamiesta, Paīstres, Panevēžas un Smiļģu pagasts,

Radvilišķu rajona pašvaldības Sķēmju un Sidabravas pagasts,

Kauņas rajona pašvaldības Akademijas, Alšenu, Babtu, Batnavas, Čeķišķes, Ežerēles, Garļavas pagasts, Garļavas ciems, Kačergines, Kulautavas, Linksmakalnes, Raudondvares, Ringaudu, Roku, Taurakiemu, Vilkijas pagasts, Vilkijas ciems un Zapišķu pagasts,

Kaišadores rajona pašvaldības Krones, Nemaitoņu, Žiežmaru pagasts, Žiežmaru ciems un Rumšišķes pašvaldības daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A1,

Panevēžas pilsētas pašvaldība,

Pasvales rajona pašvaldība,

Prienu rajona pašvaldība,

Birštonas pašvaldība,

Kalvarijas pašvaldība,

Kazlu Rūdas pašvaldība,

Marijampoles pašvaldība.

4.   Polija

Šādi Polijas apgabali:

Podlases vojevodistē:

Suvalku apriņķis,

Bjalistokas apriņķis,

Suvalku apriņķa Rutka-Tartakas, Šiplišku, Suvalku, Račku pašvaldība,

Sejnu apriņķa Krasnopolas un Puņskas pašvaldība,

Augustovas apriņķa Augustovas pašvaldība ar Augustovas, Novinkas, Štabinas un Barglova Koscelnu pilsētu,

Moņķu apriņķis,

Sokulkas apriņķa Suhovolas un Koricinas pašvaldība,

Bjalistokas apriņķa Horoščas, Juhnovecas Koscelni, Suražas, Turosņas Koscelnas, Tikocinas, Zabludovas, Lapu, Posventnes, Zavadu un Dobžiņevo Dužes pašvaldība,

Belskas apriņķis,

Hajnuvkas apriņķis,

Semjatičes apriņķa Grodziskas, Dzjadkovices un Milejčices pašvaldība,

Zambrovas apriņķa Rutku pašvaldība,

Visoke Mazoveckes apriņķa Kobilin-Boržimu, Kuleše Koscelnes, Sokolu, Visoke Mazoveckes pašvaldība ar Visoke Mazoveckes, Nove Pekuti, Šepetovo, Klukovo un Cehanovecas pilsētu.

II DAĻA

1.   Igaunija

Šādi Igaunijas apgabali:

Austrumviru apriņķis,

Valgas apriņķis,

Abjas pagasts,

Hallistes pagasts,

Karksi pagasts,

Paistu pagasts,

Tarvastu pagasts,

Antslas pagasts,

Menistes pagasts,

Varstu pagasts,

Reuges pagasts,

Semerpalu pagasts,

Hānjas pagasts,

Miso pagasts,

Urvastes pagasts.

2.   Latvija

Šādi Latvijas apgabali:

Aknīstes novads,

Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes un Pededzes pagasts Alūksnes novadā,

Gaujienas, Trapenes un Apes pagasts Apes novadā,

Lēdurgas pagasts Krimuldas novadā,

Alojas novads,

Cesvaines novads,

Ērgļu novads,

Ilūkstes novads,

republikas pilsēta Jēkabpils,

Jēkabpils novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krustpils novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Limbažu novads,

Madonas novads,

Mazsalacas novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Salacgrīvas novads,

Varakļānu novads,

republikas pilsēta Valmiera.

3.   Lietuva

Šādi Lietuvas apgabali:

Anīkšču rajona pašvaldības Andrionišķu, Anīkšču, Debeiķu, Kavarskas, Kurkļu, Skiemoņu, Traupes, Troškūnu, Viešintas pagasts un Svēdasu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no ceļa Nr. 118.

Ķēdaiņu rajona pašvaldības Pelēdnaģu, Vilaiņu, Truskavas un Šētas pagasts,

Kupišķu rajona pašvaldības Alizavas, Kupišķu, Norūnu un Subačus pagasts,

Panevēžas rajona pašvaldības Ramīgalas, Vadokļu un Raguvas pagasts,

Kauņas rajona pašvaldības Domeikavas, Karmelavas pagasts, Kauņas pilsēta, Lapju, Neveroņu, Samīlu, Užliedžu un Vandžogalas pagasts,

Kaišadores rajona pašvaldības Kaišadores pilsēta, Kaišadores ciems, Palomenes, Paparču, Pravienišķu, Žašļu pagasts un Rumšišķu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa A1,

Alītas apriņķis,

Viļņas pilsētas pašvaldība,

Biržu rajona pašvaldība,

Jonavas rajona pašvaldība,

Šaļčininku rajona pašvaldība,

Širvintas rajona pašvaldība,

Traķu rajona pašvaldība,

Ukmerģes rajona pašvaldība,

Viļņas rajona pašvaldība,

Elektrēnu pašvaldība.

4.   Polija

Šādi Polijas apgabali:

Podlastes vojevodistē:

Sejnu apriņķa Gibi un Sejnu pašvaldība ar Sejnu pilsētu,

Augustovas apriņķa Lipskas un Plaskas pašvaldība,

Sokulkas apriņķa Dombrova Bjalostockas, Janovas, Novi Dvoras un Sidras pašvaldība,

Bjalistokas apriņķa Čarna Bjalostockas, Supraslas un Vasilkovas pašvaldība.

III DAĻA

1.   Latvija

Šādi Latvijas apgabali:

Aglonas novads,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Kārsavas novads,

Krāslavas novads,

Ludzas novads,

Naukšēnu novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rūjienas novads,

Strenču novads,

Valkas novads,

Vārkavas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Rēzekne.

2.   Lietuva

Šādi Lietuvas apgabali:

Ignalinas rajona pašvaldība,

Molētu rajona pašvaldība,

Rokišķu rajona pašvaldība,

Švenčoņu rajona pašvaldība,

Utenas rajona pašvaldība,

Zarasu rajona pašvaldība,

Visaginas pašvaldība,

Kupišķu rajona pašvaldības Šimoņu un Skapišķu pagasts,

Anīkšču rajona pašvaldības Svedasu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no ceļa Nr. 118.

3.   Polija

Šādi Polijas apgabali:

Podlases vojevodistē:

Sokulkas apriņķa Krinku, Kužnicas, Sokulkas un Šudzjalovo pašvaldība,

Bjalistokas apriņķa Grodekas un Mihalovo pašvaldība.

IV DAĻA

Itālija

Šādi Itālijas apgabali:

visa Sardīnijas teritorija.”