8.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 92/91


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/555

(2015. gada 7. aprīlis),

ar kuru groza Lēmumu 2011/235/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 12. aprīlī pieņēma Lēmumu 2011/235/KĀDP (1).

(2)

Pamatojoties uz Lēmuma 2011/235/KĀDP pārskatīšanu, tajā paredzētie ierobežojošie pasākumi būtu jāatjauno līdz 2016. gada 13. aprīlim.

(3)

Padome ir arī secinājusi, ka būtu jāatjaunina ieraksti attiecībā uz dažām personām un vienu vienību, kas iekļautas Lēmuma 2011/235/KĀDP pielikumā.

(4)

Turklāt nav vairs pamata paturēt divas personas Lēmuma 2011/235/KĀDP pielikumā pievienotajā to personu un vienību sarakstā, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus.

(5)

Būtu arī jāsvītro viens ieraksts attiecībā uz personu, kas jau ir iekļauta Lēmuma 2011/235/KĀDP pielikumā.

(6)

Attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2011/235/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2011/235/KĀDP 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Šo lēmumu piemēro līdz 2016. gada 13. aprīlim. To pastāvīgi pārskata. Ja Padome uzskata, ka lēmuma mērķi nav sasniegti, lēmumu attiecīgi atjauno vai groza.”

2. pants

Lēmuma 2011/235/KĀDP pielikumu groza tā, kā norādīts šā lēmuma pielikumā.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2015. gada 7. aprīlī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. RINKĒVIČS


(1)  Padomes Lēmums 2011/235/KĀDP (2011. gada 12. aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā (OV L 100, 14.4.2011., 51. lpp.).


PIELIKUMS

1)

No saraksta Lēmuma 2011/235/KĀDP pielikumā svītro ierakstus par šādām personām:

42.

HEYDARI Nabiollah

70.

REZVANI Gholomani

72.

ELAHI Mousa Khalil

2)

Ierakstus par šādām Lēmuma 2011/235/KĀDP pielikumā minētām personām un vienību aizstāj ar šādiem ierakstiem:

Personas

 

Uzvārds, vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

10.

RADAN Ahmad-Reza

Dzimšanas vieta: Isfahan (Irāna) – Dzimšanas datums: 1963. gads

Policijas stratēģisko pētījumu centra vadītājs, bijušais Irānas valsts policijas priekšnieka vietnieks (līdz 2014. gada jūnijam). Radan kā Valsts policijas priekšnieka vietnieks no 2008. gada bija atbildīgs par piekaušanu, slepkavībām un patvaļīgiem protestētāju arestiem un aizturēšanu, ko veikuši policijas spēki.

12.4.2011.

13.

TAEB Hossein

Dzimšanas vieta: Teherāna – Dzimšanas datums: 1963. gads

IRGC izlūkdienesta komandiera vietnieks. Bijušais Basij komandieris (līdz 2009. gada oktobrim). Viņa pārvaldībā esošie spēki piedalījās miermīlīgu protestētāju masveida piekaušanā, slepkavībās, aizturēšanā un spīdzināšanā.

12.4.2011.

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Bijušais Mashhad tiesu iestāžu priekšnieks (līdz 2014. gada septembrim). Iespējams, ka patlaban notiek process, lai viņu ieceltu citā amatā. Viņa pārraudzībā veiktie tiesas procesi notika grupveidā un slēgtās sēdēs, neievērojot apsūdzēto pamattiesības un paļaujoties uz atzīšanos, kas panāktas spiediena un spīdzināšanas rezultātā. Tā kā rīkojumi par nāvessoda izpildīšanu tika izdoti masveidā, nāvessodus veica, pienācīgi neievērojot taisnīgas tiesāšanas procedūras.

12.4.2011.

15.

DORRI- NADJAFABADI Ghorban-Ali

Dzimšanas vieta: Najafabad (Irāna) – Dzimšanas datums: 1945. gads

Ekspertu asamblejas (Assembly of Experts) loceklis un Augstākā vadoņa pārstāvis Markazi (“centra”) provincē. Bijušais Irānas ģenerālprokurors (līdz 2009. gada septembrim), kā arī bijušais izlūkošanas ministrs Khatami prezidentūras laikā.

Kā Irānas ģenerālprokurors viņš pavēlēja sarīkot paraugprāvas pēc pirmajiem pēcvēlēšanu protestiem un pārraudzīja tās – apsūdzētajiem bija liegtas viņu tiesības un advokāts. Viņš ir atbildīgs arī par varmācību Kahrizak.

12.4.2011.

16.

HADDAD Hassan (jeb Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Bijušais Teherānas revolucionārās tiesas tiesnesis, 26. nodaļa. Viņa atbildībā bija tādas aizturēto lietas, kas bija saistītas ar pēcvēlēšanu krīzi, un viņš regulāri draudēja aizturēto ģimenēm, lai viņus apklusinātu. Viņš bija svarīga persona, izdodot aizturēšanas rīkojumus Kahrizak ieslodzījuma centrā. 2014. gada novembrī Irānas iestādes oficiāli atzina viņa lomu aizturēto nāvē.

12.4.2011.

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Bijušais Teherānas revolucionārās tiesas tiesnesis. Viņš piedalījās protestētāju tiesāšanā. Tiesu iestādes viņu pratināja par Kahrizak represijām. Viņš bija svarīga persona, izdodot aizturēšanas rīkojumus, pamatojoties uz ko aizturētas personas nosūtīja uz Kahrizak ieslodzījuma centru. 2014. gada novembrī Irānas iestādes oficiāli atzina viņa lomu aizturēto nāvē.

12.4.2011.

19.

JAFARI- DOLATABADI Abbas

Dzimšanas vieta: Yazd (Irāna) – Dzimšanas datums: 1953. gads

Teherānas ģenerālprokurors kopš 2009. gada augusta. Dolatabadi birojs izvirzīja apsūdzību lielam skaitam protestētāju, tostarp atsevišķām personām, kuras piedalījās Ashura dienas protestos 2009. gada decembrī. 2009. gada septembrī viņš pavēlēja slēgt Karroubi biroju un arestēt vairākus reformistu politiķus, un 2010. gada jūnijā viņš aizliedza divas reformistu politiskās partijas. Viņa birojs apsūdzēja protestētājus par Muharebeh, vai naidu pret Dievu, par ko piespriež nāves sodu, un liedza atbilstīgu tiesas procesu tiem, kurus gaida nāvessods. Viņa birojs politiskās opozīcijas plašākas apspiešanas ietvaros vērsās arī pret reformistiem, cilvēktiesību aktīvistiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un arestēja tos.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad (jeb NASSERIAN)

 

Tiesnesis, Teherānas revolucionārās tiesas priekšnieks, 28. nodaļa. Viņš ir nodarbojies ar pēcvēlēšanu lietām. Netaisnīgās tiesas prāvās viņš piesprieda garus cietumsodus sociālajiem un politiskajiem aktīvistiem un žurnālistiem un vairākus nāvessodus protestētājiem un sociālajiem un politiskajiem aktīvistiem.

12.4.2011.

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Dzimšanas vieta: Ejiyeh – Dzimšanas datums: aptuveni 1956. gads

Irānas ģenerālprokurors (kopš 2009. gada septembra) un Tiesu iestāžu runaspersona, un 2009. gada vēlēšanu laikā viņš bija izlūkošanas ministrs. Kamēr viņš 2009. gada vēlēšanu laikā bija izlūkošanas ministrs, viņa pakļautībā esošie izlūkošanas aģenti bija atbildīgi par simtiem aktīvistu, žurnālistu, disidentu un reformistu politiķu aizturēšanu, spīdzināšanu un par nepatiesu atzīšanos izspiešanu no tiem. Turklāt politiķi bija spiesti sniegt nepatiesas liecības neizturamās pratināšanās, kas ietvēra spīdzināšanu, varmācību, šantāžu un ģimenes locekļu iebiedēšanu.

12.4.2011.

22.

MORTAZAVI Said

Dzimšanas vieta: Meybod, Yazd (Irāna) – Dzimšanas datums: 1967. gads

Bijušais Teherānas ģenerālprokurors (līdz 2009. gada augustam).

Kā Teherānas ģenerālprokurors viņš izdeva vispārēju pavēli, ko izmantoja simtiem aktīvistu, žurnālistu un studentu aizturēšanai. 2010. gada janvārī parlamentārā izmeklēšana atzina, ka viņš ir tieši atbildīgs par trīs cietumnieku aizturēšanu, kuri vēlāk ieslodzījumā nomira. Viņu atstādināja no amata 2010. gada augustā pēc Irānas tiesu iestāžu veiktas izmeklēšanas par viņa iesaisti trīs vīriešu nogalināšanā, kurus aizturēja pēc viņa pēc vēlēšanām izdotās pavēles. 2014. gada novembrī Irānas iestādes oficiāli atzina viņa lomu aizturēto nāvē.

12.4.2011.

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Teherānas revolucionārās tiesas tiesnesis, 26. nodaļa. Viņš ir atbildīgs par lietām, kas ierosinātas pēc vēlēšanām; netaisnīgās tiesas prāvās viņš piesprieda garus cietumsodus cilvēktiesību aktīvistiem un piesprieda vairākus nāvessodus protestētājiem.

12.4.2011.

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Augstākās tiesas tiesnesis. Bijušais Mashhad revolucionārās tiesas galvenais tiesnesis. Viņa pakļautībā veiktie tiesas procesi notika grupveidā un slēgtās sēdēs, neievērojot apsūdzēto pamattiesības. Tā kā rīkojumi par nāvessoda izpildīšanu tika izdoti masveidā, nāvessodus veica, pienācīgi neievērojot taisnīgas tiesāšanas procedūras.

12.4.2011.

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Teherānas tiesu iestāžu vadītājs. Bijušais Irānas cietumu organizācijas priekšnieks. Ieņemot šo amatu, viņš piedalījās politisku protestētāju masveida aizturēšanā un slēpa cietumu sistēmā veiktos pārkāpumus.

12.4.2011.

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Irānas Narkotiku apkarošanas štāba ģenerāldirektors. Bijušais Teherānas policijas priekšnieks. Viņam pakļautie policijas spēki bija atbildīgi par ārpustiesas vardarbību pret aizdomās turētām personām aizturēšanas un pirmstiesas ieslodzījuma laikā. Teherānas policija bija iesaistīta arī iebrukumos Teherānas universitātes kopmītnēs 2009. gada jūnijā, kad, kā norāda Irānas Majlis komisija, policija un Basiji ievainoja vairāk nekā 100 studentu.

10.10.2011.

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (jeb AVAEE Seyyed Alireza)

 

Kopš 2014. gada aprīļa Tiesnešu disciplinārtiesas padomnieks. Bijušais Teherānas tiesu iestāžu priekšsēdētājs. Kā Teherānas tiesu iestāžu priekšsēdētājs viņš ir bijis atbildīgs par cilvēktiesību pārkāpumiem, patvaļīgām aizturēšanām, tiesību liegšanu ieslodzītajiem un nāvessodu skaita pieaugumu.

10.10.2011.

37.

BANESHI Jaber

 

Irānas tiesu iestāžu padomnieks. Bijušais Shiraz prokurors (līdz 2012. gadam). Viņš bija atbildīgs par pārmērīgu un aizvien plašāku nāvessoda izmantošanu, jo bija piespriedis desmitiem nāvessodu. Bija prokurors laikā, kad 2008. gadā izskatīja spridzināšanas lietu Shiraz, kuru režīms izmantoja, lai piespriestu nāvessodu vairākiem režīma oponentiem.

10.10.2011.

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Isfahan prokurora vietnieks. Līdzvainīgs tiesas procesos, kuros apsūdzētajiem liegta taisnīga tiesa, piemēram lietā pret Abdollah Fathi, ko sodīja ar nāvi 2011. gada maijā pēc tam, kad tiesas laikā 2010. gada martā Habibi neņēma vēra viņa tiesības tikt uzklausītam un garīgās veselības problēmas. Tādēļ viņš ir līdzvainīgs nopietnos pārkāpumos pret tiesībām uz taisnīgu tiesu, veicinot nāvessoda pārmērīgu un arvien pieaugošu izmantošanu, kā rezultātā kopš 2011. gada sākuma ir krasi palielinājies izpildīto nāvessodu skaits.

10.10.2011.

41.

HEJAZI Mohammad

Dzimšanas vieta: Ispahan – Dzimšanas datums: 1956. gads

Kā bruņoto spēku pavēlnieka vietniekam viņam ir bijusi būtiska loma Irānas “ienaidnieku” iebiedēšanā un apdraudēšanā, un Irākas kurdu ciemu bombardēšanā. Kā bijušajam IRGC Teherānas Sarollah Corps priekšniekam un bijušajam Basij spēku priekšniekam viņam bija nozīmīga loma protestētāju apspiešanā pēc vēlēšanām.

10.10.2011.

47.

KHALILOLLAHI Moussa (jeb KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

 

Tabriz prokurors. Viņš bija iesaistīts Sakineh Mohammadi-Ashtiani lietā un ir līdzatbildīgs par to, ka tiek smagi pārkāptas tiesības uz taisnīgu tiesu.

10.10.2011.

48.

MAHSOULI Sadeq (jeb MAHSULI Sadeq)

Dzimšanas vieta: Oroumieh (Irāna) – Dzimšanas datums: 1959.–1960. gads

Bijušā prezidenta un patreizējā Konsultatīvās padomes (Expediency Council) locekļa Mahmoud Ahmadinejad padomnieks un partijas “Nepiekāpības fronte” (Perseverance Front) loceklis. Labklājības un sociālās nodrošināšanas ministrs no 2009. gada līdz 2011. gadam. Iekšlietu ministrs līdz 2009. gada augustam. Mahsouli kā iekšlietu ministra pakļautībā bija visi policijas spēki, iekšlietu ministrijas drošības aģenti un aģenti civildrēbēs. Viņa pakļautībā esošie spēki bija atbildīgi par uzbrukumiem Teherānas universitātes kopmītnēs 2009. gada 14. jūnijā un studentu spīdzināšanu ministrijas pagrabos (bēdīgi slavenais 4. pagrabstāvs). Pret citiem protestētājiem tika vērsta nežēlīga varmācība Kahrizak ieslodzījuma centrā, ko veica Mahsouli pakļautībā esošā policija.

10.10.2011.

49.

MALEKI Mojtaba

 

Kermanshah prokurors. Viņš bija līdzatbildīgs Irānā piespriesto nāvessodu skaita dramatiskā pieaugumā, tostarp kā prokurors septiņu par narkotiku tirdzniecību notiesātu cietumnieku lietā, kurus tajā pašā dienā, 2010. gada 3. janvārī, pakāra Kermanshah centrālajā cietumā.

10.10.2011.

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Dzimšanas vieta: Selseleh (Irāna) – Dzimšanas datums: 1964. gads

Valsts drošības un ārpolitikas komitejas loceklis. Lorestan provinces parlamenta deputāts. Parlamenta Ārlietu un drošības politikas jautājumu komisijas loceklis. Bijušais Evin cietuma priekšnieks (līdz 2012. gadam). Spīdzināšana bija ierasta prakse Evin cietumā laikā, kad Souri bija tā priekšnieks. Cietuma 209. nodaļā tika turēti daudzi aktīvisti par viņu miermīlīgajām darbībām, protestējot pret esošo valdību.

10.10.2011.

53.

TALA Hossein (jeb TALA Hosseyn)

 

Irānas parlamenta deputāts. Bijušais Teherānas provinces ģenerālgubernators (“Farmandar”) līdz 2010. gada septembrim, jo īpaši atbildīgs par policijas spēku iejaukšanos un tādējādi par represijām pret demonstrantiem.

Viņš 2010. gada decembrī saņēma balvu par ieguldījumu pēc vēlēšanām notikušajās represijās.

10.10.2011.

54.

TAMADDON Morteza (jeb TAMADON Morteza)

Dzimšanas vieta: Shahr Kord-Isfahan – Dzimšanas datums: 1959. gads

Teherānas provinces Sabiedriskās drošības padomes priekšnieks. Bijušais Teherānas provinces Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) ģenerālgubernators.

Kā gubernatoram un Teherānas provinces Valsts drošības padomes vadītājam viņam ir vispārēja atbildība par visām represīvajām darbībām, ko IRGC paveikusi Teherānas provincē, tostarp par politisko protestu apspiešanu kopš 2009. gada jūnija.

10.10.2011.

57.

HAJMOHAM- MADI Aziz

 

Teherānas provinces krimināltiesas tiesnesis. Bijušais Evin tiesas pirmās palātas tiesnesis. Viņš vadīja vairākus tiesas procesus pret demonstrantiem, arī pret Abdol-Reza Ghanbari, pasniedzēju, ko apcietināja 2010. gada janvārī un kuram piesprieda nāvessodu par politisko darbību. Evin cietumā tika izveidota Evin Pirmās instances tiesa – 2010. gada martā to atzinīgi novērtēja Jafari Dolatabadi. Šajā cietumā daži apsūdzētie ir turēti atsevišķā ieslodzījumā, viņi ir piedzīvojuši sliktu izturēšanos un piespiesti sniegt nepatiesas liecības.

10.10.2011.

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Dzimšanas vieta: Mashad (Irāna) – Dzimšanas datums: 1952. gads

Ģenerālprokurora vietnieks, kas atbildīgs par politikas un drošības jautājumiem. Bijušais tieslietu ministrs (no 2009. gada līdz 2013. gadam).

Laikā, kad viņš bija tieslietu ministrs, stāvoklis Irānas cietumos kļuva krietni sliktāks par starptautiski pieņemtajiem standartiem, un slikta izturēšanās pret cietumniekiem bija plaši izplatīta. Turklāt viņam bija nozīmīga loma irāņu diasporas iebiedēšanā un terorizēšanā, paziņojot, ka ir izveidota īpaša tiesa, kas konkrēti nodarbosies ar irāņiem, kuri dzīvo ārpus valsts. Viņa pārraudzībā notika arī krass nāvessodu skaita pieaugums Irānā, tostarp slepenas nāvessoda izpildes, par kurām valdība neziņoja, un nāvessodi par noziegumiem saistībā ar narkotikām.

10.10.2011.

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (jeb: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad, Seyed, Sayyed un Sayyid)

Dzimšanas vieta: Rafsanjan, Kerman – Dzimšanas datums: 1961. gads

Bijušā prezidenta un patreizējā Konsultatīvās padomes (Expediency Council) locekļa Mahmoud Ahmadinejad padomnieks. Bijušais Kultūras un islāmiskās vadības ministrs (2009.–2013. gads). Kā bijušais IRGC loceklis viņš bija iesaistīts žurnālistu apspiešanā.

10.10.2011.

61.

MOSLEHI Heydar (jeb: MOSLEHI Heidar, MOSLEHI Haidar)

Dzimšanas vieta: Isfahan (Irāna) – Dzimšanas datums: 1956. gads

Tādas organizācijas vadītājs, kura gatavo publikācijas par garīdzniecības lomu karā. Bijušais izlūkošanas ministrs (2009.–2013. gads).

Izlūkošanas ministrija viņa vadībā plašā apjomā turpināja protestētāju un disidentu patvaļīgas aizturēšanas un vajāšanas. Izlūkošanas ministrija vada Evin cietuma 209. nodaļu, kurā ir turēti daudzi aktīvisti par viņu miermīlīgajām darbībām, protestējot pret esošo valdību. Pratinātāji no Izlūkošanas ministrijas 209. nodaļā ieslodzītos piekāva un pakļāva psiholoģiskai un dzimumvardarbībai.

10.10.2011.

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Dzimšanas vieta: Dezful (Irāna) – Dzimšanas datums: 1959. gada 22. jūlijs

Irānas Islāma Republikas raidorganizācijas (IRIB) vadītājs līdz 2014. gada novembrim. Iespējams, ka patlaban notiek process, lai viņu ieceltu citā amatā. Kad viņš strādāja IRIB, viņš bija atbildīgs par visiem lēmumiem saistībā ar programmu veidošanu. 2009. gada augustā un 2011. gada decembrī IRIB pārraidīja aizturēto personu atzīšanās, kas panāktas ar spēku, kā arī virkni “paraugprāvu”. Ar to ir acīmredzami pārkāpti starptautisko tiesību noteikumi par taisnīgu tiesu un tiesībām uz pienācīgu tiesas procesu.

23.3.2012.

63.

TAGHIPOUR Reza

Dzimšanas vieta: Maragheh (Irāna) – Dzimšanas datums: 1957. gads

Teherānas pilsētas domes loceklis Bijušais Informācijas un komunikāciju ministrs (2009.–2012. gads).

Būdams informācijas ministrs, viņš bija viens no augstākā līmeņa amatpersonām, kas atbild par cenzūru un kontroli pār darbībām internetā, kā arī visu veidu komunikācijām (jo īpaši mobilajiem sakariem). Pratinot politiski ieslodzītos, pratinātāji izmanto viņu personas datus, sūtījumus un saziņu. Kopš 2009. gada prezidenta vēlēšanām un ielu demonstrāciju laikā vairākos gadījumos ir tikuši atslēgti mobilie sakari un īsziņu pakalpojumi, traucēta satelītu televīzijas kanālu uztveršana, vietējā mērogā bloķēts internets vai vismaz samazināts tā ātrums.

23.3.2012.

64.

KAZEMI Toraj

 

Būdams tehnoloģiju un komunikāciju policijas pulkvedis, viņš paziņoja par kampaņu hakeru rekrutēšanai darbam valdības labā, lai labāk kontrolētu informāciju internetā un kaitētu “bīstamām” interneta vietnēm.

23.3.2012.

65.

LARIJANI Sadeq

Dzimšanas vieta: Najaf (Irāka) – Dzimšanas datums: 1960. gads vai 1961. gada augusts

Tiesu sistēmas vadītājs. Tiesu sistēmas vadītājam ir jāsniedz piekrišana un jāparaksta lēmums par visiem sodiem, kas saistīti ar qisas (atriebību), hohoud (noziegumiem pret dievu) un ta'zirat (noziegumiem pret valsti). Šādi gadījumi ietver arī spriedumus par nāvessodu, pēršanu un locekļu amputāciju. Viņš ir personīgi parakstījis daudzus spriedumus par nāvessodu, kas ir pretrunā starptautiskiem standartiem, tostarp par nomētāšanu ar akmeņiem, pakāršanu, nepilngadīgo sodīšanu ar nāvi un publisku sodīšanu ar nāvi, piemēram, gadījumos, kad ieslodzītie ir tikuši pakārti pie tiltiem tūkstošiem cilvēku acu priekšā.

Viņš ir arī apstiprinājis spriedumus par miesas sodiem, piemēram, par locekļu amputāciju un skābes pilināšanu notiesātās personas acīs. Kopš Sadeq Larijani stāšanās amatā ievērojami pieauga politieslodzīto, cilvēktiesību aizstāvju un minoritāšu pārstāvju patvaļīgas aizturēšanas gadījumu skaits. Arī nāvessodu skaits kopš 2009. gada strauji pieauga. Sadeq Larijani ir atbildīgs arī par to, ka Irānas tiesu procesos sistemātiski netiek ievērotas tiesības uz taisnīgu tiesu.

23.3.2012.

66.

MIRHEJAZI Ali

 

Pieder pie Augstākajam vadonim tuvāko personu loka, viens no tiem, kas atbild par protestu apspiešanas plānošanu, ko veic kopš 2009. gada, un saistīts ar personām, kas atbildīgas par protestu apspiešanu.

23.3.2012.

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Dzimšanas vieta: Dezful (Irāna) – Dzimšanas datums: 1954. gads

Pasaules Holokausta fonda (World Holocaust Foundation) ģenerālsekretārs; fondu izveidoja 2006. gadā notikušajā starptautiskajā konferencē pasaules viedokļa par holokaustu pārvērtēšanai (International Conference to Review the Global Vision of the Holocaust), kuras organizēšana Irānas valdības vārdā bija uzticēta Ramin. Kā ministra vietnieks preses jautājumos līdz 2013. gada decembrim būdams galvenais atbildīgais par cenzūru, bija tieši atbildīgs par vairāku reformām labvēlīgi noskaņotu preses izdevumu slēgšanu (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh u. c.), par neatkarīgās preses apvienības slēgšanu un par žurnālistu iebiedēšanu vai aizturēšanu.

23.3.2012.

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Dzimšanas vieta: Meibod (Irāna) – Dzimšanas datums: 1967. gads

Irānas otrās lielākās pilsētas Mashad mērs – tur regulāri notiek publiska nāvessodu izpilde. Bijušais iekšlietu ministra vietnieks politikas jautājumos. Viņš bija atbildīgs par represiju vēršanu pret personām, kas publiski aizstāvēja savas likumīgās tiesības, tostarp vārda brīvību. Vēlāk viņu iecēla par Irānas vēlēšanu komitejas vadītāju 2012. gada parlamenta vēlēšanām un 2013. gada prezidenta vēlēšanām.

23.3.2012.

73.

FAHRADI Ali

 

Karaj prokurors. Atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp kā prokurors piedalījies tiesas procesos, kuros piespriež nāvessodu. Laikā, kad viņš strādāja par prokuroru, Karaj reģionā tika izpildīti daudzi nāvessodi.

23.3.2012.

74.

REZVANMA- NESH Ali

 

Prokurors. Atbildīgs par smagu cilvēktiesību pārkāpumu, tostarp bijis iesaistīts nepilngadīgas personas sodīšanā ar nāvi.

23.3.2012.

75.

RAMEZANI Gholamhosein

 

Drošības dienesta vadītājs Aizsardzības ministrijā. Bijušais Aizsardzības un drošības dienesta vadītājs IRGC (līdz 2012. gada martam). Bijušais IRGC izlūkdienesta komandieris (līdz 2009. gada oktobrim). Iesaistīts vārda brīvības apspiešanā, tostarp saistīts ar personām, kas atbildīgas par emuārrakstītāju/žurnālistu arestiem 2004. gadā; ir saņemtas ziņas, ka viņš bijis iesaistīts pēcvēlēšanu protestu apspiešanā 2009. gadā.

23.3.2012.

77.

JAFARI Reza

Dzimšanas datums: 1967. gads

Kopš 2012. gada Tiesnešu disciplinārtiesas padomnieks. “Komisijas noziedzīga satura noteikšanai tīmeklī” (struktūra, kas atbildīga par interneta vietņu un sociālo tīklu cenzūru) loceklis. Bijušais Speciālā kibernoziedzības apkarošanas dienesta vadītājs (no 2007. gada līdz 2012. gadam). Bija atbildīgs par vārda brīvības apspiešanu, tostarp arestējot, aizturot un veicot kriminālvajāšanu pret emuārrakstītājiem un žurnālistiem. Pret personām, kas aizturētas aizdomu dēļ par kibernoziegumiem, izturējās slikti, un tās pakļāva netaisnīgam tiesas procesam.

23.3.2012.

78.

RESHTE- AHMADI Bahram

 

Tiesnesis parastās jurisdikcijas tiesā Teherānas ziemeļos. Bijušais Valsts prokuratūras pārraugs Teherānā. Teherānas provinces cietumu lietu biroja priekšnieka vietnieks. Bijušais Teherānas prokurora vietnieks (līdz 2013. gadam). Viņš vadīja Evin prokuratūru. Bija atbildīgs par to, ka cilvēktiesību aizstāvjiem un politieslodzītajiem tiek liegtas tiesības, tostarp apmeklējumi un citas ieslodzītajiem pienākošās tiesības.

23.3.2012.

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Evin cietuma priekšnieks, iecelts amatā 2012. gada vidū. Kopš viņa iecelšanas apstākļi cietumā ir pasliktinājušies, un ziņojumos minēts, ka pastiprinās slikta izturēšanās pret ieslodzītajiem. 2012. gada oktobrī deviņas ieslodzītās uzsāka bada streiku, protestējot pret to, ka tiek pārkāptas viņu tiesības, un pret cietumsargu vardarbīgo izturēšanos.

12.3.2013.

80.

KIASATI Morteza

 

Ahwaz revolucionārās tiesas tiesnesis, 4. nodaļa, piespriedis nāvessodu četriem arābu politiski ieslodzītajiem: Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (trīs brāļi) un Ali Sharifi. Viņus apcietināja, spīdzināja un pakāra, neievērojot likumā paredzēto kārtību. Šie gadījumi un tas, ka netika ievērota likumā paredzētā kārtībā, ir minēti ANO īpašā referenta cilvēktiesību jautājumos Irānā 2012. gada 13. septembra ziņojumā, ANO ģenerālsekretāra 2012. gada 22. augusta ziņojumā par Irānu.

12.3.2013.

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Ahwaz revolucionārās tiesas tiesnesis, 2. nodaļa, 2012. gada 17. martā piesprieda nāvessodu pieciem arābu ieslodzītajiem no AhwazMohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka un Sayed Mokhtar Alboshoka – par “darbībām, kas vērstas pret valsts drošību” un “naidīgumu pret Dievu”. 2013. gada 9. janvārī Irānas Augstākā tiesa spriedumu apstiprināja. Minētās piecas personas ilgāk kā gadu tika turētas apcietinājumā bez apsūdzības uzrādīšanas, spīdzinātas, un viņām tika izpildīts nāvessods, neievērojot likumā paredzēto kārtību.

12.3.2013.

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (jeb Haj-agha Sarafraz)

Dzimšanas datums: aptuveni 1963. gads – Dzimšanas vieta: Teherāna. Dzīvesvieta: Teherāna. Darbavieta: IRIB un PressTV vadība, Teherāna

Irānas Islāma Republikas raidorganizācijas (IRIB) priekšsēdētājs. Bijušais IRIB World Service un Press TV vadītājs, atbildīgs par visiem lēmumiem, kas saistīti ar raidījumu programmu veidošanu. Cieši saistīts ar valsts drošības aparātu. Viņa vadībā Press TV kopā ar IRIB ir sadarbojusies ar Irānas drošības dienestiem un prokuroriem, lai pārraidītu vardarbīgi panāktas aizturēto atzīšanās, tostarp irāņu izcelsmes kanādiešu žurnālista un kinorežisora Maziar Bahari atzīšanos nedēļas raidījumā “Irāna šodien”. Neatkarīgais apraides regulators OFCOM piemēroja Press TV sodu GBP 100 000 apmērā par pārraidīto Bahari atzīšanos 2011. gadā, kas tika filmēta cietumā, uz Bahari izdarot spiedienu. Tādējādi Sarafraz ir saistīts ar tiesību pārkāpšanu attiecībā uz likumā paredzētu kārtību un taisnīgu tiesu.

12.3.2013.

83.

JAFARI, Asadollah

 

Mazandaran provinces prokurors, kurš ir atbildīgs par nelikumīgu apcietināšanu un tiesību pārkāpumiem pret bahājiešu (Baha'i) aizturētajiem no viņu sākotnējās apcietināšanas līdz ieslodzījumam vieninieku kamerās izlūkdienesta pagaidu aizturēšanas izolatorā. Ir dokumentēti seši konkrēti gadījumi, kad nav ievērota likumā paredzētā kārtība. Jafari ir bijis prokurors lietās, kas noslēgušās ar daudziem nāvessodiem, tostarp publiski izpildītiem.

12.3.2013.

85.

HAMLBAR, Rahim

 

Tabriz revolucionārās tiesas 1. nodaļas tiesnesis. Atbildīgs par bargiem spriedumiem attiecībā uz žurnālistiem, azerbaidžāņu etniskās minoritātes pārstāvjiem un strādnieku tiesību aktīvistiem, apsūdzot tos spiegošanā, pret valsts drošību vērstās darbībās, propagandā pret Irānas režīmu un apvainojumiem pret Irānas vadītāju. Viņa spriedumos daudzos gadījumos netika ņemta vērā likumā noteiktā kartība, un no aizturētajiem nepatiesu atzīšanos ieguva vardarbīgi. Liela apjoma lietā tika apsūdzēti 20 brīvprātīgie zemestrīces postījumu novākšanas darbos (pēc zemestrīces Irānā 2012. gada augustā), piespriežot tiem ieslodzījumu par mēģinājumiem palīdzēt zemestrīcē cietušajiem. Tiesa atzina darbiniekus vainīgus “sadarbībā grupā ar slepenu norunu veikt noziedzīgus nodarījumus pret valsts drošību”.

12.3.2013.

86.

MUSAVI- TABAR, Seyyed Reza

 

Shiraz revolucionārās prokuratūras vadītājs. Atbildīgs par nelikumīgu apcietināšanu un sliktu izturēšanos pret politiskajiem aktīvistiem, žurnālistiem, cilvēktiesību aizstāvjiem, bahājiešu (Baha'i) ticības piekritējiem un ieslodzītajiem dēļ savas pārliecības, kuru tiesības tika pārkāptas, kuri tika spīdzināti, pratināti un kuriem tika liegta pieeja juristu pakalpojumiem un, izskatot viņu lietas, netika ievērota likumā paredzēta kārtība. Musavi-Tabar parakstīja pavēles bēdīgi slavenajā Aizturēšanas centrā Nr. 100 (vīriešu cietumā), tostarp pavēli, ar ko uz trim gadiem vieninieka kamerā ieslodzīja bahājiešu (Baha'i) ticības dēļ apcietināto sievieti Raha Sabet.

12.3.2013.

Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

1.

Organizētās noziedzības izmeklēšanas centrs (jeb Kibernoziedzības jautājumu birojs vai Kiberdrošības policija)

Atrašanās vieta: Teherāna, Irāna, interneta vietne – http://www.cyberpolice.ir

Irānas kiberdrošības policija, kas dibināta 2011. gada janvārī, ir Irānas Islāma republikas policijas atsevišķa nodaļa, un to vada Esmail Ahmadi-Moqaddam (iekļauts sarakstā). Ahmadi-Moqaddam uzsvēra, ka kiberdrošības policija apkaros pretrevolucionāros un disidentu grupējumus, kas 2009. gadā izmantojuši sociālos tīklus internetā, lai izraisītu protesta pasākumus pret prezidenta Mahmoud Ahmadinejad pārvēlēšanu. Kiberdrošības policija 2012. gada janvārī izdeva jaunas pamatnostādnes interneta kafejnīcām, pieprasot lietotājiem norādīt personas datus, kurus kafejnīcu īpašnieki saglabās sešus mēnešus, kā arī informāciju par to, kādas tīmekļa vietnes tika apmeklētas. Šajos noteikumos kafejnīcu īpašniekiem tiek prasīts arī uzstādīt slēgta tīkla novērošanas kameras un saglabāt ierakstus sešus mēnešus.

Ar šiem jaunajiem noteikumiem var tikt radīts tāds reģistrācijas žurnāls, kuru iestādes var izmantot, lai atklātu aktīvistus vai jebkuru citu personu, ko tās uzskata par apdraudējumu valsts drošībai. Irānas plašsaziņas līdzekļi 2012. gada jūnijā ziņoja, ka kiberdrošības policija sāks virtuālo privāto tīklu sagraušanu. 2012. gada 30. oktobrī kiberdrošības policija bez apcietināšanas ordera apcietināja emuārrakstītāju Sattar Beheshti par “darbībām sociālajos tīklos un Facebook, kas vērstas pret valsts drošību”. Savā emuārā Beheshti bija kritizējis Irānas valdību. 2012. gada 3. novembrīBeheshti tika atrasts miris savā cietuma kamerā, un tiek uzskatīts, ka kiberdrošības policijas amatpersonas viņu bija spīdzinājušas līdz nāvei.