6.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 62/29


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/365

(2015. gada 4. marts),

ar ko piešķir atkāpes konkrētām dalībvalstīm attiecībā uz statistikas nosūtīšanu par veselības aprūpes izdevumiem un finansējumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2008

(izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 1377)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, nīderlandiešu, rumāņu un spāņu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1338/2008 izveido vienotu sistēmu, lai regulāri sagatavotu Eiropas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā.

(2)

Regulā (EK) Nr. 1338/2008 paredzēts, ka dalībvalstis sniedz statistiku par veselības aprūpes izdevumiem un finansējumu saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1338/2008 9. panta 2. punktu vajadzības gadījumā attiecībā uz dalībvalstīm var pieņemt atkāpes un pārejas posmus, ko pamato ar objektīviem iemesliem.

(4)

Spānijas Karaliste, Nīderlandes Karaliste, Rumānija un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste ir pieprasījušas atkāpes, jo tām jāveic būtiski pielāgojumi valstu statistikas sistēmās, lai tās atbilstu Regulai (EK) Nr. 1338/2008.

(5)

Tādēļ minētajām dalībvalstīm jāpiešķir pieprasītās atkāpes.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pielikumā izklāstītās atkāpes piešķir Spānijas Karalistei, Nīderlandes Karalistei, Rumānijai un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Spānijas Karalistei, Nīderlandes Karalistei, Rumānijai un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2015. gada 4. martā

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Marianne THYSSEN


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 70. lpp.


PIELIKUMS

ATKĀPES NO REGULAS (EK) NR. 1338/2008 ATTIECĪBĀ UZ STATISTIKU PAR VESELĪBAS APRŪPES IZDEVUMIEM UN FINANSĒJUMU

Spānijas Karaliste, Nīderlandes Karaliste, Rumānija un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste nesniedz turpmākajā tabulā norādītos mainīgos lielumus.

Dalībvalsts

Mainīgie lielumi un dalījumi

Atkāpes termiņa beigas

Spānija

1.

Datus un metadatus par 2014. pārskata gadu paziņo vēlākais līdz 2016. gada 31. augustam.

2016. gada augusts

2.

Datus un metadatus par 2015. pārskata gadu paziņo vēlākais līdz 2017. gada 31. augustam.

2017. gada augusts

3.

Datus un metadatus par 2016. pārskata gadu paziņo vēlākais līdz 2018. gada 31. augustam.

2018. gada augusts

Nīderlande

1.

Rādītāji par visu veidu finansēšanas shēmām (HF.1.1–HF.4) un kārtējiem veselības aprūpes izdevumiem (HF.1.1 līdz HF.4 summa) šādā dalījumā:

a)

Stacionārā ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.1; HC.2.1) ietvers arī Dienas ārstniecisko un rehabilitācijas aprūpi (HC.1.2; HC.2.2)

b)

Datus par Dienas ārstniecisko un rehabilitācijas aprūpi (HC.1.2; HC.2.2) nesniegs

c)

Stacionārā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.1) ietvers arī Dienas ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.2) un Ambulatoro ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.3)

d)

Datus par Dienas ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.2) nesniegs

e)

Datus par Ambulatoro ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.3) nesniegs

2.

Rādītāji par visu veidu veselības aprūpes sniedzējiem (HP.1–HP.9) un kārtējiem veselības aprūpes izdevumiem (HP.1 līdz HP.9 summa) šādā dalījumā:

a)

Stacionārā ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.1; HC.2.1) ietvers arī Dienas ārstniecisko un rehabilitācijas aprūpi (HC.1.2; HC.2.2)

b)

Datus par Dienas ārstniecisko un rehabilitācijas aprūpi (HC.1.2; HC.2.2) nesniegs

c)

Stacionārā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.1) ietvers arī Dienas ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.2) un Ambulatoro ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.3)

d)

Datus par Dienas ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.2) nesniegs

e)

Datus par Ambulatoro ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.3) nesniegs

3.

Rādītāji par visu veidu veselības aprūpes funkcijām (HC.1.1; HC.2.1–HC.9) šādā dalījumā:

a)

Obligāto iemaksu veselības apdrošināšanas shēmas un obligātie medicīniskie krājkonti (HF.1.2; HF.1.3) daļēji ietvers arī Tiešos mājsaimniecību maksājumus (HF.3)

b)

Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas shēmas (HF.2.1) daļēji ietvers arī Tiešos mājsaimniecību maksājumus (HF.3)

c)

Datus par Tiešajiem mājsaimniecību maksājumiem (HF.3) nesniegs

4.

Rādītāji par visu veidu pakalpojumu sniedzējiem (HP.1–HP.9) šādā dalījumā:

a)

Obligāto iemaksu veselības apdrošināšanas shēmas un obligātie medicīniskie krājkonti (HF.1.2; HF.1.3) daļēji ietvers arī Tiešos mājsaimniecību maksājumus (HF.3)

b)

Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas shēmas (HF.2.1) daļēji ietvers arī Tiešos mājsaimniecību maksājumus (HF.3)

c)

Datus par Tiešajiem mājsaimniecību maksājumiem (HF.3) nesniegs

2018. gada marts

Rumānija

1.

Attiecībā uz tabulu par veselības aprūpes funkcijām pēc veselības aprūpes sniedzējiem:

a)

Visi rādītāji par Slimnīcām (HP.1) visu veidu veselības aprūpes funkciju dalījumā (HC.1.1; HC.2.1–HC.9), izņemot Stacionāro ārstniecisko un rehabilitācijas aprūpi (HC.1.1; HC.2.1) un Profilaktisko aprūpi (HC.6)

b)

Visi rādītāji par Ilgtermiņa stacionārās aprūpes iestādēm (HP.2) visu veidu veselības aprūpes funkciju dalījumā (HC.1.1; HC.2.1–HC.9), izņemot Stacionāro ārstniecisko un rehabilitācijas aprūpi (HC.1.1; HC.2.1) un Stacionāro ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.1)

c)

Visi rādītāji par Ambulatorās veselības aprūpes sniedzējiem (HP.3) visu veidu veselības aprūpes funkciju dalījumā (HC.1.1; HC.2.1–HC.9), izņemot Ambulatoro ārstniecisko un rehabilitācijas aprūpi (HC.1.3; HC.2.3) un Mājas ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.4)

d)

Visi rādītāji par Palīgpakalpojumu sniedzējiem (HP.4) visu veidu veselības aprūpes funkciju dalījumā (HC.1.1; HC.2.1–HC.9), izņemot Ambulatoro ārstniecisko un rehabilitācijas aprūpi (HC.1.3; HC.2.3), Palīgpakalpojumus (nav konkretizēti pēc funkcijas) (HC.4) un Profilaktisko aprūpi (HC.6)

e)

Visi rādītāji par Mazumtirgotājiem un citiem medicīnas preču piegādātājiem (HP.5) visu veidu veselības aprūpes funkciju dalījumā (HC.1.1; HC.2.1–HC.9), izņemot Zāles un citas īslaicīga lietojuma medicīnas preces (HC.5.1) un Terapeitiskās ierīces un citas medicīnas preces (HC.5.2)

f)

Visi rādītāji par Profilaktiskās aprūpes sniedzējiem (HP.6) visu veidu veselības aprūpes funkciju dalījumā (HC.1.1; HC.2.1–HC.9), izņemot Profilaktisko aprūpi (HC.6)

g)

Visi rādītāji par Veselības aprūpes sistēmas administrēšanas un finanšu vadības pakalpojumu sniedzējiem (HP.7) visu veidu veselības aprūpes funkciju dalījumā (HC.1.1; HC.2.1–HC.9), izņemot Pārvaldību, veselības aprūpes sistēmas administrēšanu un finanšu vadību (HC.7)

h)

Visi rādītāji par Pārējām ekonomikas nozarēm (HP.8) visu veidu veselības aprūpes funkciju dalījumā (HC.1.1; HC.2.1–HC.9), izņemot Mājas ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.4) un Profilaktisko aprūpi (HC.6)

i)

Visi rādītāji par Pārējo pasauli (HP.9) visu veidu veselības aprūpes funkciju dalījumā (HC.1.1; HC.2.1–HC.9), izņemot Stacionāro ārstniecisko un rehabilitācijas aprūpi (HC.1.1; HC.2.1), Ambulatoro ārstniecisko un rehabilitācijas aprūpi (HC.1.3; HC.2.3) un Palīgpakalpojumus (nav konkretizēti pēc funkcijas) (HC.4)

2017. gada marts

2.

Attiecībā uz tabulu par veselības aprūpes funkcijām pēc veselības aprūpes finansēšanas shēmām:

a)

Rādītāji par Valdības shēmām (HF.1.1) šādā dalījumā: Dienas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.2; HC.2.2), Mājas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.4; HC.2.4), Dienas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.2), Ambulatorā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.3), Terapeitiskās ierīces un citas medicīnas preces (HC.5.2) un Citi veselības aprūpes pakalpojumi, kas nav klasificēti citur (HC.9)

b)

Rādītāji par Obligāto iemaksu veselības apdrošināšanas shēmām un obligātajiem medicīniskajiem krājkontiem (HF.1.2; HF.1.3) šādā dalījumā: Dienas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.2; HC.2.2), Mājas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.4; HC.2.4), Stacionārā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.1), Dienas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.2), Ambulatorā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.3) un Profilaktiskā aprūpe (HC.6)

c)

Rādītāji par Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas shēmām (HF.2.1) šādā dalījumā: Dienas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.2; HC.2.2), Mājas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.4; HC.2.4), Stacionārā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.1), Dienas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.2), Ambulatorā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.3), Mājas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.4), Zāles un citas īslaicīga lietojuma medicīnas preces (HC.5.1), Terapeitiskās ierīces un citas medicīnas preces (HC.5.2) un Profilaktiskā aprūpe (HC.6)

d)

Rādītāji par Bezpeļņas organizāciju finansēšanas shēmām (HF.2.2) šādā dalījumā: Stacionārā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.1), Dienas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.2), Ambulatorā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.3), Palīgpakalpojumi (nav konkretizēti pēc funkcijas) (HC.4), Zāles un citas īslaicīga lietojuma medicīnas preces (HC.5.1), Terapeitiskās ierīces un citas medicīnas preces (HC.5.2) un Pārvaldība, veselības aprūpes sistēmas administrēšana un finanšu vadība (HC.7)

e)

Rādītāji par Uzņēmumu finansēšanas shēmām (HF.2.3) visu veidu veselības aprūpes funkciju dalījumā (HC.1.1; HC.2.1–HC.9)

f)

Rādītāji par Tiešajiem mājsaimniecību maksājumiem (HF.3) šādā dalījumā: Dienas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.2; HC.2.2), Mājas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.4; HC.2.4), Stacionārā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.1), Dienas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.2), Ambulatorā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.3), Mājas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.4), Profilaktiskā aprūpe (HC.6), Pārvaldība, veselības aprūpes sistēmas administrēšana un finanšu vadība (HC.7) un Citi veselības aprūpes pakalpojumi, kas nav klasificēti citur (HC.9)

g)

Rādītāji par Pārējās pasaules finansēšanas shēmām (nerezidentu) (HF.4) visu veidu veselības aprūpes funkciju dalījumā (HC.1.1; HC.2.1–HC.9)

3.

Attiecībā uz tabulu par veselības aprūpes sniedzējiem pēc veselības aprūpes finansēšanas shēmām:

a)

Rādītāji par Valdības shēmām (HF.1.1) pēc Pārējās pasaules (HP.9)

b)

Rādītāji par Obligāto iemaksu veselības apdrošināšanas shēmām un obligātajiem medicīniskajiem krājkontiem (HF.1.2; HF.1.3) šādā dalījumā: Ilgtermiņa stacionārās aprūpes iestādes (HP.2) un Profilaktiskās aprūpes sniedzēji (HP.6)

c)

Rādītāji par Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas shēmām (HF.2.1) šādā dalījumā: Ilgtermiņa stacionārās aprūpes iestādes (HP.2), Mazumtirgotāji un citi medicīnas preču piegādātāji (HP.5), Profilaktiskās aprūpes sniedzēji (HP.6) un Pārējās ekonomikas nozares (HP.8)

d)

Rādītāji par Bezpeļņas organizāciju finansēšanas shēmām (HF.2.2) šādā dalījumā: Palīgpakalpojumu sniedzēji (HP.4), Mazumtirgotāji un citi medicīnas preču piegādātāji (HP.5), Profilaktiskās aprūpes sniedzēji (HP.6), Veselības aprūpes sistēmas administrēšanas un finanšu vadības pakalpojumu sniedzēji (HP.7), Pārējās ekonomikas nozares (HP.8) un Pārējā pasaule (HP.9)

e)

Rādītāji par Uzņēmumu finansēšanas shēmām (HF.2.3) visu veidu veselības aprūpes sniedzēju dalījumā (HP.1–HP.9)

f)

Rādītāji par Tiešajiem mājsaimniecību maksājumiem (HF.3) šādā dalījumā: Ilgtermiņa stacionārās aprūpes iestādes (HP.2), Profilaktiskās aprūpes sniedzēji (HP.6), Veselības aprūpes sistēmas administrēšanas un finanšu vadības pakalpojumu sniedzēji (HP.7), Pārējās ekonomikas nozares (HP.8) un Pārējā pasaule (HP.9)

g)

Rādītāji par Pārējās pasaules finansēšanas shēmām (nerezidentu) (HF.4) visu veidu veselības aprūpes sniedzēju dalījumā (HP.1–HP.9)

2017. gada marts

Apvienotā Karaliste

1.

Rādītāji par Stacionāro ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.1) šādā dalījumā:

a)

Valdības shēmas (HF.1.1)

b)

Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas shēmas (HF.2.1)

c)

Bezpeļņas organizāciju finansēšanas shēmas (HF.2.2)

d)

Tiešie mājsaimniecību maksājumi (HF.3)

2018. gada marts

2.

Rādītāji par Dienas ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.2) šādā dalījumā:

a)

Valdības shēmas (HF.1.1)

b)

Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas shēmas (HF.2.1)

c)

Bezpeļņas organizāciju finansēšanas shēmas (HF.2.2)

d)

Tiešie mājsaimniecību maksājumi (HF.3)

2018. gada marts

3.

Rādītāji par Ambulatoro ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.3) šādā dalījumā:

a)

Valdības shēmas (HF.1.1)

b)

Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas shēmas (HF.2.1)

c)

Bezpeļņas organizāciju finansēšanas shēmas (HF.2.2)

d)

Tiešie mājsaimniecību maksājumi (HF.3)

2018. gada marts

4.

Rādītāji par Mājas ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.4) šādā dalījumā:

a)

Valdības shēmas (HF.1.1)

b)

Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas shēmas (HF.2.1)

c)

Bezpeļņas organizāciju finansēšanas shēmas (HF.2.2)

d)

Tiešie mājsaimniecību maksājumi (HF.3)

2018. gada marts

5.

Rādītāji par Pārējās pasaules finansēšanas shēmām (HF.4) un kārtējiem veselības aprūpes izdevumiem (HF.1.1 līdz HF.4 summa) šādā dalījumā:

a)

Stacionārā ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.1; HC.2.1)

b)

Dienas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.2; HC.2.2)

c)

Ambulatorā ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.3; HC.2.3)

d)

Mājas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.4; HC.2.4)

e)

Stacionārā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.1)

f)

Dienas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.2)

g)

Ambulatorā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.3)

h)

Mājas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.4)

i)

Palīgpakalpojumi (nav konkretizēti pēc funkcijas) (HC.4)

j)

Zāles un citas īslaicīga lietojuma medicīnas preces (HC.5.1)

k)

Terapeitiskās ierīces un citas medicīnas preces (HC.5.2)

l)

Profilaktiskā aprūpe (HC.6)

m)

Pārvaldība, veselības aprūpes sistēmas administrēšana un finanšu vadība (HC.7)

n)

Citi veselības aprūpes pakalpojumi, kas nav klasificēti citur (HC.9)

2018. gada marts

6.

Rādītāji par visu veidu veselības aprūpes sniedzējiem (HP.1–HP.9) šādā dalījumā:

a)

Stacionārā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.1)

b)

Dienas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.2)

c)

Ambulatorā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.3)

d)

Mājas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.4)

e)

Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas shēmas (HF.2.1)

f)

Bezpeļņas organizāciju finansēšanas shēmas (HF.2.2)

g)

Tiešie mājsaimniecību maksājumi (HF.3)

h)

Pārējās pasaules finansēšanas shēmas (nerezidentu) (HF.4)

i)

Kārtējie veselības aprūpes izdevumi (HF.1.1 līdz HF.4 summa)

2019. gada marts

7.

Rādītāji par Pārējām ekonomikas nozarēm (HP.8), Pārējo pasauli (HP.9) un Kārtējiem veselības aprūpes izdevumiem (HP.1 līdz HP.9 summa) šādā dalījumā:

a)

Stacionārā ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.1; HC.2.1)

b)

Dienas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.2; HC.2.2)

c)

Ambulatorā ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.3; HC.2.3)

d)

Mājas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.4; HC.2.4)

e)

Stacionārā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.1)

f)

Dienas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.2)

g)

Ambulatorā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.3)

h)

Mājas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.4)

i)

Palīgpakalpojumi (nav konkretizēti pēc funkcijas) (HC.4)

j)

Zāles un citas īslaicīga lietojuma medicīnas preces (HC.5.1)

k)

Terapeitiskās ierīces un citas medicīnas preces (HC.5.2)

l)

Profilaktiskā aprūpe (HC.6)

m)

Pārvaldība, veselības aprūpes sistēmas administrēšana un finanšu vadība (HC.7)

n)

Citi veselības aprūpes pakalpojumi, kas nav klasificēti citur (HC.9)

2019. gada marts

8.

Rādītāji par visu veidu veselības aprūpes sniedzējiem (HP.1–HP.9) visu veidu veselības aprūpes funkciju dalījumā sastāv no Valdības shēmu (HF.1.1) finanšu datiem

2019. gada marts