31.1.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 26/29


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/157

(2015. gada 30. janvāris),

ar kuru groza Lēmumu 2011/72/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 31. janvārī pieņēma Lēmumu 2011/72/KĀDP (1).

(2)

Lēmumā 2011/72/KĀDP izklāstītie ierobežojošie pasākumi tiek piemēroti līdz 2015. gada 31. janvārim. Pamatojoties uz minētā lēmuma pārskatīšanu, minētie ierobežojošie pasākumi būtu jāpagarina līdz 2016. gada 31. janvārim. Būtu jāgroza ieraksti attiecībā uz trīs personām.

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2011/72/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2011/72/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 5. pantu aizstāj ar šādu:

“5. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2016. gada 31. janvārim. To pastāvīgi pārskata. Lēmumu vajadzības gadījumā var atjaunināt vai grozīt, ja Padome uzskata, ka tā mērķi nav sasniegti.”

;

2)

pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2015. gada 30. janvārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. RINKĒVIČS


(1)  Padomes Lēmums 2011/72/KĀDP (2011. gada 31. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā (OV L 28, 2.2.2011., 62. lpp.).


PIELIKUMS

Ierakstus attiecībā uz šādām Lēmuma 2011/72/KĀDP pielikumā minētajām personām aizstāj ar šādiem ierakstiem:

 

Vārds

Personas informācija

Pamatojums

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1944. gada 4. martā, Saida DHERIF dēls, precējies ar Yamina SOUIEI, uzņēmējsabiedrības vadītājs, agrāk dzīvojis 11 rue de France – Radès Ben Arous, NIK Nr. 05000799.

Miris 2011. gada 4. aprīlī.

Persona (mirusi), attiecībā uz kuras darbībām Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1950. gada 26. aprīlī, Saida DHERIF dēls, precējies ar Souad BEN JEMIA, uzņēmējsabiedrības vadītājs, agrāk dzīvojis 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur, NIK Nr. 00178522.

Miris 2011. gada 27. janvārī.

Persona (mirusi), attiecībā uz kuras darbībām Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam-Sousse1947. gada 13. martā, precējies ar Zohra BEN AMMAR, uzņēmējsabiedrības vadītājs, agrāk dzīvojis rue El Moez – Hammam – Sousse, NIK Nr. 02800443.

Miris 2011. gada 25. februārī.

Persona (mirusi), attiecībā uz kuras darbībām Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.