9.1.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/5


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2016/21

(2015. gada 23. decembris),

ar kuru groza Lēmumu ECB/2008/17, ar ko nosaka kopīga Eurosistēmas iepirkuma noteikumus (ECB/2015/51)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un it īpaši tā 127. un 128. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 12.1. pantu saistībā ar 3.1. pantu, kā arī 5. pantu, 16. pantu un 24. pantu,

tā kā:

(1)

ECB Padome 2014. gada 10. jūlijā nolēma līdz 2019. gada 31. decembrim pagarināt Eurosistēmas Iepirkumu koordinēšanas biroja (Eurosystem Procurement Coordination Office – EPCO) pilnvaras. ECB Padome 2015. gada 7. janvārī par EPCO uzņēmēju banku apstiprināja Banque centrale du Luxembourg.

(2)

Papildus nacionālajām centrālajām bankām arī dalībvalstu nacionālās iestādes, Savienības iestādes un struktūras vai starptautiskās organizācijas var būt ieinteresētas piedalīties EPCO aktivitātēs un tā kopīgā iepirkuma procedūrās. Šādai dalībai būtu jānotiek, ievērojot ECB Padomes noteiktos nosacījumus. Šiem noteikumiem jābūt līdzīgiem tiem noteikumiem, ko piemēro centrālajām bankām.

(3)

ECB Padome 2014. gada 13. novembrī pieņēma Pamatnostādni par euro banknošu iepirkumu (1). Turklāt Savienības tiesību akti iepirkuma jomā tika pārskatīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/24/ES (2), kura veicina preču un pakalpojumu kopīgu iepirkumu un centralizēta iepirkuma metožu izmantošanu. ECB Padome vēlas izmantot atjaunināto tiesību aktu sniegtās priekšrocības, veicot dalību kopīgajos iepirkumos.

(4)

Potenciālo kopīga iepirkuma gadījumu identificēšana un izvērtēšana ir prioritārs EPCO uzdevums, un uz izstāšanos no kopīga iepirkuma attiecas iepriekš noteikti termiņi.

(5)

Lai vienkāršotu EPCO budžeta procedūras un atbalstītu papildu centienus kopīgo iepirkumu vadības kontekstā, ECB Padome 2015. gada 7. janvārī apstiprināja finansējumu daudzgadu budžetam. ECB Padome arī grozīja iepirkuma plānošanu, lai padarītu to elastīgāku, un saskaņā ar kuru EPCO sagatavos pastāvīgu iepirkumu plānu, kuru katru gadu apstiprina ECB Padome.

(6)

EPCO efektivitāte un lietderība būtu jānovērtē pirms tā pilnvaru laika beigām

(7)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums ECB/2008/17 (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījumi Lēmumā ECB/2008/17

Lēmumu ECB/2008/17 groza šādi.

1)

ar šādu punktu aizstāj 2. panta 3. punktu:

“3.   Šis lēmums neierobežo Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādni (ES) 2015/280 (4).

(4)  Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/280 (2014. gada 13. novembris) par Eurosistēmas ražošanas un iepirkumu sistēmas izveidošanu (ECB/2014/44) (OV L 47, 20.2.2015., 29. lpp.).”;"

2)

ar šādu punktu aizstāj 3. panta 1. punktu:

“1.   EPCO veic šādus pamatuzdevumus:

a)

identificē iespējamos kopīga iepirkuma gadījumus, kas ir šī lēmuma piemērošanas jomā vai ārpus tās, pamatojoties uz iepirkuma vajadzībām, ko centrālās bankas iesniedz EPCO;

b)

pēc vajadzības sagatavo un atjaunina gada iepirkumu plānu, kas veicami saskaņā ar kopīgajām konkursa procedūrām, pamatojoties uz novērtējumu, kas aprakstīts a) apakšpunktā;

c)

sagatavo kopējās prasības sadarbībā ar centrālajām bankām, kas piedalās kopīgajā konkursa procedūrā;

d)

atbalsta centrālās bankas kopīgajās konkursa procedūrās;

e)

atbalsta centrālās bankas iepirkumos, kas saistīti ar kopējiem Eiropas Centrālo banku sistēmas projektiem, ja to lūdz centrālā banka, kura šo projektu vada.

EPCO var veikt arī iepriekš tekstā neminētus uzdevumus, proti, veicināt labas iepirkuma prakses ieviešanu Eurosistēmā un attīstīt infrastruktūru, kas vajadzīga kopīgajiem iepirkumiem (piem., prasmes, funkcionālos instrumentus, informācijas sistēmas, procesus).”;

3)

ar šādu punktu aizstāj 3. panta 4. punktu:

“4.   Centrālās bankas finansē EPCO budžetu saskaņā ar ECB Padomes pieņemtajiem noteikumiem, kas balstās uz vairākgadu finansējumu vai gada budžeta priekšlikumu un var ietvert stimulus, lai veicinātu kopīga iepirkuma projektu vadīšanu.”;

4)

ar šādu punktu aizstāj 3. panta 7. punktu:

“7.   Pirms EPCO pilnvaru lika beigām EPCO Vadības komiteja veic tā darbības efektivitātes un produktivitātes novērtējumu. Pamatojoties uz šo novērtējumu, ECB Padome izlemj, vai ir jāveic atlases procedūra jaunas mītnes bankas izvēlei.”;

5)

ar šādu punktu aizstāj 4. panta 2. punktu:

“2.   Pēc kopīga iepirkuma iespējama gadījuma identificēšanas EPCO uzaicina centrālās bankas piedalīties kopīgajā konkursa procedūrā. Centrālās bankas savlaicīgi informē EPCO par to, vai tās piedalīsies kopīgā konkursa procedūrā, un, ja tā, tad paziņo EPCO savas prasības saistībā ar attiecīgo iepirkumu. Ja nav nepieciešama konkursa paziņojuma publicēšana, centrālā banka var apturēt savu dalību kopīgajā iepirkumā pirms tā oficiāli piekrīt piedalīties. Ja nepieciešama konkursa paziņojuma publicēšana, centrālā banka var apturēt savu dalību kopīgajā iepirkumā pirms līguma paziņojuma publicēšanas.”;

6)

ar šādu punktu aizstāj 4. panta 3. punktu:

“3.   Katru gadu EPCO iesniedz apstiprināšanai ECB Padomē atjauninātu iepirkumu plānu kopīgajām izsoles procedūrām, t.sk. vadošo centrālo banku nosaukumus. ECB Padome pieņem lēmumu par iepirkumu plānu un tā īstenošanu pēc apspriešanās ar EPCO Vadības komiteju.”;

7)

ar šādu pantu aizstāj 5. pantu:

“5. pants

Citu iestāžu dalība

ECB Padome var uzaicināt to dalībvalstu, kuras vēl nav ieviesušas euro, nacionālās centrālās bankas, piedalīties EPCO darbībās un kopīgajās konkursa procedūrās ar tiem pašiem noteikumiem, ko piemēro Eurosistēmas centrālajām bankām. Turklāt Padome var uzaicināt dalībvalstu nacionālās iestādes, Savienības iestādes un struktūras vai starptautiskās organizācijas piedalīties EPCO darbībās un kopīgajās konkursa procedūrās ar tiem noteikumiem, ko ECB Padome noteikusi uzaicinājumā. Jebkurš šāds uzaicinājums attiecas tikai uz tādu preču un pakalpojumu kopīgu iepirkumu, kas piepilda centrālo banku un uzaicināto iestāžu kopējās vajadzības, un nosacījumi ir līdzīgi tiem, ko piemēro Eurosistēmas centrālajām bankām.”

2. pants

Nobeiguma noteikumi

Šis lēmums stājas spēkā trešajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2015. gada 23. decembrī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/280 (2014. gada 13. novembris) par Eurosistēmas ražošanas un iepirkumu sistēmas izveidošanu (ECB/2014/44) (OV L 47, 20.2.2015., 29. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.).

(3)  Lēmums ECB/2008/17 (2008. gada 17. novembris), ar ko nosaka kopīga Eurosistēmas iepirkuma noteikumus (OV L 319, 29.11.2008., 76. lpp.).