30.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 370/25


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1393/2014

(2014. gada 20. oktobris),

ar kuru izveido izmetumu plānu dažām pelaģiskajām zvejniecībām, kas darbojas ziemeļrietumu ūdeņos

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (1), un jo īpaši tās 15. panta 6. punktu un 18. panta 1. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 mērķis ir pakāpeniski izskaust izmetumus visās Savienības zvejniecībās, ieviešot izkraušanas pienākumu tādu sugu nozvejām, uz kurām attiecas nozvejas limiti.

(2)

Ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 6. punktu Komisija ir pilnvarota pieņemt izmetumu plānus uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem, un šim nolūkam izmantot deleģētu aktu, pamatojoties uz kopīgiem ieteikumiem, kurus izstrādājušas dalībvalstis, kas apspriedušās ar attiecīgajām konsultatīvajām padomēm.

(3)

Beļģija, Īrija, Spānija, Francija, Nīderlande un Apvienotā Karaliste ir tiešā veidā ieinteresētas ziemeļrietumu ūdeņu zvejniecību pārvaldībā. Minētās dalībvalstis pēc apspriešanās ar Pelaģisko krājumu konsultatīvo padomi, Tāljūras flotes konsultatīvo padomi un Ziemeļrietumu ūdeņu konsultatīvo padomi ir iesniegušas Komisijai kopīgu ieteikumu. Attiecīgās zinātniskās struktūras ir devušas zinātnisku ieguldījumu. Pasākumi, kas iekļauti kopīgajā ieteikumā, ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 6. punktu, un tāpēc atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1380/2013 18. panta 3. punktam tie būtu jāiekļauj šajā regulā.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punkta a) apakšpunktu izkraušanas pienākums ziemeļrietumu ūdeņos vēlākais no 2015. gada 1. janvāra būtu jāpiemēro attiecībā uz visiem kuģiem, kas iesaistījušies mazo pelaģisko sugu un lielo pelaģisko sugu zvejniecībās, un attiecībā uz minētajās zvejniecībās nozvejotām sugām, kurām ir noteikti nozvejas limiti.

(5)

Saskaņā ar kopīgo ieteikumu izmetumu plānam no 2015. gada 1. janvāra būtu jāaptver konkrētas mazo pelaģisko sugu un lielo pelaģisko sugu zvejniecības, proti, makreles, siļķes, stavridu, putasu, kaproīdu, Ziemeļatlantijas argentīnas, garspuru tunzivs un brētliņas zveja ICES Vb, VI un VII zonā.

(6)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 4. punkta b) apakšpunktu kopīgajā ieteikumā ir iekļauts atbrīvojums no izkraušanas pienākuma, kuru ar riņķvadu nozvejotām makrelēm un siļķēm piemēro ar konkrētiem nosacījumiem, pamatojoties uz zinātniskiem pierādījumiem par augstu izdzīvošanas spēju. Zinātniskos pierādījumus par augstu izdzīvošanas spēju ir sniegusi Sheiveningenas grupa, kopīgajā ieteikumā par izmetumu plānu Ziemeļjūrai norādot uz īpašu zinātnisku pētījumu par zivju izdzīvotību pēc atlaišanas ūdenī zvejā ar riņķvadu. Pētījumā konstatēts, ka izdzīvotības rādītāji ir atkarīgi no tā, cik ilgu laiku zivis pavada saspiestībā zvejas rīkā, un no zivju blīvuma zvejas rīkā – abi minētie parametri šajā zvejā parasti nav lieli. ZZTEK ir izskatījusi šo informāciju. ZZTEK secināja: ja pieņem, ka izdzīvotības pētījuma rezultāti atspoguļo izdzīvotības rādītājus komerciālās zvejas darbībās, ūdenī atlaisto izdzīvojušo makreļu īpatsvars varētu būt aptuveni 70 %. Arī zivju blīvums būtu mazāks par blīvumu, kurā novēro siļķu mirstības pieaugumu. Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98 (2) 19.b panta 2. punktā ir noteikts aizliegums atlaist ūdenī makreles un siļķes, pirms zvejas rīks ir pilnībā pacelts uz zvejas kuģa, jo šādi tiek zaudētas mirušas vai mirstošas zivis. Šis atbrīvojums, kas balstās uz izdzīvotību, neskar spēkā esošo aizliegumu, jo zivju atlaišana ūdenī notiks tajā zvejas darbības posmā, kurā izdzīvo liela daļa ūdenī atlaisto zivju. Tāpēc šis atbrīvojums būtu jāiekļauj šajā regulā.

(7)

Kopīgajā ieteikumā ir iekļauti četri de minimis atbrīvojumi no izkraušanas pienākuma, kas līdz noteiktam līmenim piemērojami dažās zvejniecībās. ZZTEK ir izskatījusi dalībvalstu sniegtos pierādījumus un secinājusi, ka kopīgajos ieteikumos ir minēti pamatoti argumenti, kas saistīti ar lielākām nevēlamu nozveju manipulēšanas izmaksām un dažos gadījumos papildināti ar izmaksu kvalitatīvu novērtējumu. Ņemot vērā iepriekšminēto un to, ka citas zinātniskas informācijas nav, ir lietderīgi noteikt de minimis atbrīvojumus, ievērojot kopīgajā ieteikumā ierosināto procentuālo apjomu un nepārsniedzot Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 5. punktā atļautos līmeņus.

(8)

De minimis atbrīvojums attiecībā uz putasu (Micromesistius poutassou), kas 2015. un 2016. gadā ir līdz 7 % un 2017. gadā līdz 6 % no gada kopējās nozvejas rūpnieciskajā zvejā ar pelaģisko trali, kurā minēto sugu ICES VIII zonā zvejo kā mērķsugu un apstrādā uz kuģa, lai iegūtu surimi pamatsastāvdaļu, ir noteikts, pamatojoties uz argumentu, ka nevar panākt lielāku selektivitāti un nevēlamu nozveju manipulēšanas izmaksas ir nesamērīgas. ZZTEK ir secinājusi, ka atbrīvojums ir pietiekami labi pamatots. Tāpēc attiecīgais atbrīvojums būtu jāiekļauj šajā regulā.

(9)

De minimis atbrīvojums attiecībā uz garspuru tunzivi (Thunnus alalunga), kas 2015. un 2016. gadā ir līdz 7 % un 2017. gadā līdz 6 % no gada kopējās nozvejas, kas gūta garspuru tunzivs specializētajā zvejā ar pelaģisko pāra trali (PTM) ICES VII zonā, ir noteikts, pamatojoties uz nevēlamu nozveju manipulēšanas izmaksu nesamērīgumu. Tās ir izmaksas par uzglabāšanu un manipulēšanu jūrā un uz sauszemes. ZZTEK novērtējumā ir norādīts uz augstākas kategorijas zivju atlasīšanas risku. Tomēr šis atbrīvojums neskar Regulas (EK) Nr. 850/98 19.a pantu. Tāpēc attiecīgais atbrīvojums būtu jāiekļauj šajā regulā.

(10)

Lai nepieļautu nesamērīgas izmaksas par nevēlamu nozveju manipulēšanu, piemēram, par uzglabāšanu, darbaspēku, dzesēšanu ar ledu, un ņemot vērā grūtības palielināt selektivitāti pelaģiskajā zvejā ICES VIId rajonā, kurā kā mērķsugas iegūst makreles, stavridas un siļķes, kopīgajā ieteikumā ir iekļauts de minimis atbrīvojums no izkraušanas pienākuma šādā jauktu dažādu sugu zvejā. Šis atbrīvojums pamatojas uz zinātniskiem pierādījumiem, ko sniegušas dalībvalstis, kuras iesaistītas kopīgā ieteikuma sagatavošanā, un to ir izskatījusi ZZTEK. ZZTEK ir konstatējusi, ka kopīgajā ieteikumā ir sniegti kvalitatīvi argumenti, kas pamato šo atbrīvojumu ar nevēlamu nozveju manipulēšanas izmaksu nesamērīgumu. Tāpēc šis atbrīvojums būtu jāiekļauj šajā regulā.

(11)

De minimis atbrīvojums, kas 2015. gadā ir līdz 1 % un 2016. gadā līdz 0,75 % no kaproīdu (Caproidae) KPN zvejniecībā, kurā pelaģiskās zvejas saldētājtraleri ar pelaģisko trali ICES VI un VII zonā kā mērķsugu zvejo stavridas (Trachurus spp.), ir noteikts, pamatojoties uz grūtībām palielināt selektivitāti un manipulēšanas (vēlamas un nevēlamas nozvejas nodalīšanas) izmaksu nesamērīgumu. ZZTEK ir secinājusi, ka atbrīvojums ir pamatots ar kvalitatīviem argumentiem par grūtībām uzlabot selektivitāti šajā zvejniecībā un saprātīgiem argumentiem par manipulēšanas papildu izmaksām. Tāpēc attiecīgais atbrīvojums būtu jāiekļauj šajā regulā.

(12)

Lai nodrošinātu pienācīgu kontroli, būtu jānosaka īpašas prasības par to nozveju dokumentēšanu, kuras ietilpst šīs regulas darbības jomā un kurām noteikts izdzīvotības atbrīvojums.

(13)

Tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi tieši ietekmē Savienības kuģu saimniecisko darbību un zvejas sezonas plānošanu, šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas. Lai iekļautos Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā noteiktajā grafikā, tā būtu jāpiemēro no 2015. gada 1. janvāra. Saskaņā ar minētās regulas 15. panta 6. punktu šī regula būtu jāpiemēro ne ilgāk kā 3 gadus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula precizē, kā šīs regulas pielikumā norādītajās zvejniecībās no 2015. gada 1. janvāra ir pildāms Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punktā paredzētais izkraušanas pienākums ziemeļrietumu ūdeņos, kas definēti minētās regulas 4. panta 2. punkta c) apakšpunktā.

2. pants

Izdzīvotības atbrīvojums

1.   Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punkta, izkraušanas pienākumu nepiemēro makreles un siļķes nozvejām, kas gūtas zvejā ar riņķvadu ICES VI apgabalā, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

nozvejotās zivis tiek atlaistas ūdenī, pirms riņķvada savilkums ir sasniedzis noteiktu pakāpi, kas izteikta procentuāli un precizēta šā panta 2. un 3. punktā (“izcelšanas punkts”),

riņķvads ir aprīkots ar redzamām stoderēm, kuras skaidri norāda izcelšanas punkta robežu,

kuģis un riņķvads ir aprīkots ar elektronisku reģistrēšanas un dokumentēšanas sistēmu, kas visās zvejas darbībās fiksē riņķvada savilkšanas laiku, vietu un pakāpi.

2.   Izcelšanas punkts ir riņķvada savilkums līdz 80 % makreles zvejā un riņķvada savilkums līdz 90 % siļķes zvejā.

3.   Ja aplenktais bars sastāv no abu sugu zivīm, izcelšanas punkts ir riņķvada savilkums līdz 80 %.

4.   Pēc izcelšanas punkta sasniegšanas atlaist ūdenī nozvejotās makreles un siļķes ir aizliegts.

5.   Lai novērtētu sugu sastāvu, zivju izmēru un daudzumu, pirms atlaišanas ūdenī ņem paraugus no aplenktā zivju bara.

3. pants

De minimis atbrīvojumi

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punkta, drīkst izmest šādus daudzumus:

a)

attiecībā uz putasu (Micromesistius poutassou) – 2015. un 2016. gadā līdz 7 % un 2017. gadā līdz 6 % no gada kopējās nozvejas rūpnieciskajā zvejā ar pelaģisko trali, kurā minēto sugu ICES Vb, VI, VII zonā zvejo kā mērķsugu un apstrādā uz kuģa, lai iegūtu surimi pamatsastāvdaļu;

b)

attiecībā uz garspuru tunzivi (Thunnus alalunga) – 2015. un 2016. gadā līdz 7 % un 2017. gadā līdz 6 % no gada kopējās nozvejas garspuru tunzivs specializētajā zvejā ar pelaģiskos pāra trali (PTM) ICES VII zonā;

c)

attiecībā uz makreli (Scomber scombrus), stavridām (Trachurus spp.), siļķi (Clupea harengus) un merlangu (Merlangius merlangus) – 2015. gadā līdz 3 % un 2016. gadā līdz 2 % no gada kopējās nozvejas pelaģiskajā zvejā ar pelaģiskajiem traleriem, kuru lielākais garums nepārsniedz 25 metrus un kuri ICES VIId zonā ar pelaģisko trali (OTM) kā mērķsugas zvejo makreles, stavridas un siļķes;

d)

2015. gadā līdz 1 % un 2016. gadā līdz 0,75 % no kaproīdu (Caproidae) KPN zvejniecībā, kurā pelaģiskie saldētājtraleri ICES VI un VII zonā ar pelaģisko trali kā mērķsugu zvejo stavridas (Trachurus spp.).

4. pants

Nozveju dokumentēšana

Zivju daudzumus, kas atlaisti ūdenī saskaņā ar 2. pantā paredzēto atbrīvojumu, un 2. panta 5. punktā prasītās paraugu ņemšanas rezultātus ieraksta zvejas žurnālā.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 20. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.

(2)  Padomes 1998. gada 30. marta Regula (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai (OV L 125, 27.4.1998., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Zvejniecības, uz kurām attiecas šīs regulas noteikumi par izkraušanas pienākuma izpildi

1.   Zvejniecības ICES Vb, VIa, VIb zonā

Kods

Pelaģiskie zvejas rīki

Mērķsugas, kam noteiktas kvotas

OTB

Grunts traļi ar traļu durvīm

Makrele, siļķe, stavridas, putasu, kaproīdas, argentīnas

OTM

Pelaģiskie traļi ar traļu durvīm (citi)

Makrele, siļķe, stavridas, putasu, kaproīdas, argentīnas

PTB

Grunts pāra traļi (citi)

Makrele

PTM

Pelaģiskie pāra traļi

Siļķe, makrele

PS

Riņķvadi

Makrele, putasu

LMH

Rokas āķu rindas

Makrele

LTL

Velcējamas āķu rindas

Makrele

2.   Zvejniecības ICES VII zonā (izņemot ICES VIIa, VIId un VIIe zonu)

Kods

Pelaģiskie zvejas rīki

Mērķsugas, kam noteiktas kvotas

LMH

Rokas āķu rindas

Makrele

LTL

Velcējamas āķu rindas un makšķeres

Garspuru tunzivs

PTM

Pelaģiskie pāra traļi

Putasu, makrele, stavridas, garspuru tunzivs, kaproīdas, siļķe

OTM

Pelaģiskie traļi ar traļu durvīm

Putasu, makrele, stavridas, kaproīdas, siļķe, garspuru tunzivs

OTB

Grunts traļi ar traļu durvīm

Siļķe

PS

Riņķvadi

Makrele, stavridas

3.   Zvejniecības ICES VIId un VIIe zonā

Kods

Pelaģiskie zvejas rīki

Mērķsugas, kam noteiktas kvotas

OTB

Traļi ar traļu durvīm (sīkāk neprecizēti)

Brētliņa

GND

Dreifējošie tīkli

Makrele, siļķe

LMH

Rokas āķu rindas un makšķerkāta āķu rindas

Makrele

OTM

Pelaģiskie traļi ar traļu durvīm (citi)

Brētliņa, stavridas, makrele, siļķe, kaproīdas

PTM

Pelaģiskie pāra traļi (citi)

Stavridas

PS

Riņķvadi

Makrele, stavridas

4.   Zvejniecības ICES VIIa zonā

Kods

Pelaģiskie zvejas rīki

Mērķsugas, kam noteiktas kvotas

OTM

Pelaģiskie traļi ar traļu durvīm

Siļķe

PTM

Pelaģiskie pāra traļi

Siļķe

LMH

Rokas āķu rindas

Makrele

LMH

Žaunu tīkli

Siļķe