22.10.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 288/58


Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 1368/2014 (2014. gada 17. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1372/2013, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 366, 2014. gada 20. decembris )

15. lappusē 1. pantā:

tekstu:

“1. pants

1)   Regulas 1. pielikumu groza šādi:

a)

iedaļu “DĀNIJA un ITĀLIJA” svītro;

2)   iedaļā “FRANCIJA un LUKSEMBURGA” b) punktu aizstāj ar šādu:

“b)

Vēstuļu apmaiņa 1995. gada 17. jūlijā un 20. septembrī attiecībā uz procedūru, kādā nokārto savstarpējus atlīdzības pieprasījumus saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 574/72 93., 95. un 96. pantu, un vēstuļu apmaiņa 2013. gada 10. jūlijā un 30. augustā”.”

lasīt šādi:

“1. pants

Regulas (EK) Nr. 987/2009 1. pielikumu groza šādi:

a)

iedaļu “DĀNIJA un ITĀLIJA” svītro;

b)

iedaļā “FRANCIJA un LUKSEMBURGA” b) punktu aizstāj ar šādu:

“b)

Vēstuļu apmaiņa 1995. gada 17. jūlijā un 20. septembrī attiecībā uz procedūru, kādā nokārto savstarpējus atlīdzības pieprasījumus saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 574/72 93., 95. un 96. pantu, un vēstuļu apmaiņa 2013. gada 10. jūlijā un 30. augustā”.”