18.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 42/43


Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 1357/2014 (2014. gada 18. decembris), ar ko aizstāj III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 365, 2014. gada 19. decembris )

96. lappusē pielikuma pēdējā punktā pēc 9. tabulas:

tekstu:

“Testēšanas metodes

Jāizmanto metodes, kas aprakstītas Padomes Regulā (EK) Nr. 440/2008 (1) un citās attiecīgās CEN norādēs, vai citas starptautiski atzītas testēšanas metodes un pamatnostādnes.”

lasīt šādi:

“Testēšanas metodes

Jāizmanto metodes, kas aprakstītas Komisijas Regulā (EK) Nr. 440/2008 (1) un citās attiecīgās CEN norādēs, vai citas starptautiski atzītas testēšanas metodes un pamatnostādnes.”