19.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 365/70


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1353/2014

(2014. gada 15. decembris),

ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1156/2012, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību, kā īstenot atsevišķus noteikumus Padomes Direktīvā 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2011. gada 15. februāra Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK (1), un jo īpaši tās 20. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2011/16/ES noteikts, ka informācijas apmaiņa nodokļu jomā notiek, izmantojot standarta veidlapas un elektroniskos formātus.

(2)

Standarta veidlapām, kas izmantojamas informācijas apmaiņai pēc pieprasījuma un spontānai informācijas apmaiņai, kā arī paziņojumiem un atsauksmēm, ir jāatbilst Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1156/2012 (2) I–IV pielikumam.

(3)

Saskaņā ar Padomes Direktīvas 2003/48/EK (3) 9. pantu obligātās automātiskās informācijas apmaiņai par konkrētām ienākumu un kapitāla kategorijām izmantojams elektroniskais formāts, kura pamatā ir pašreizējais elektroniskais formāts.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 1156/2012.

(5)

Saskaņā ar Direktīvas 2011/16/ES 29. panta 1. punktu no 2015. gada 1. janvāra būtu jāpiemēro grozījumi attiecībā uz to normatīvo un administratīvo aktu stāšanos spēkā dalībvalstīs, kas vajadzīgi, lai attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu izpildītu direktīvas 8. pantu.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Administratīvās sadarbības komitejas nodokļu jautājumos atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1156/2012 groza šādi:

1)

iekļauj šādu 1.a pantu:

“1.a pants

Elektroniskais formāts, kas izmantojams obligātajai automātiskajai informācijas apmaiņai, ievērojot Direktīvas 2011/16/ES 8. panta 1. punktu, atbilst šīs regulas V pielikumam.”

;

2)

Regulai (ES) Nr. 1156/2012 pievieno V pielikumu, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 15. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 64, 11.3.2011., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2012. gada 6. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1156/2012, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību, kā īstenot atsevišķus noteikumus Padomes Direktīvā 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā (OV L 335, 7.12.2012., 42. lpp.).

(3)  Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīva 2003/48/EK par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem (OV L 157, 26.6.2003., 38. lpp.).


PIELIKUMS

“V PIELIKUMS

Elektroniskais formāts, kas minēts 1.a pantā

Obligātās automātiskās informācijas apmaiņā saskaņā ar Direktīvas 2011/16/ES 8. pantu elektroniskajiem formātiem ir šāda kokveida struktūra un šādas elementu klases (1):

a)

Vispārējā ziņojumā ir ietverti:

Image

b)

Lai sniegtu informāciju par ienākumiem no nodarbinātības vai direktora atalgojuma, pamattekstā ir ietverti:

Image

c)

Lai sniegtu informāciju par pensijām, pamattekstā ir ietverti:

Image

d)

Lai sniegtu informāciju par dzīvības apdrošināšanas produktiem, pamattekstā ir ietverti:

Image

e)

Lai sniegtu informāciju par īpašumtiesībām un ienākumiem no nekustamā īpašuma, pamattekstā ir ietverti:

Image

f)

Lai sniegtu informāciju par konkrētām kategorijām, pamattekstā ir ietverti:

Image

g)

Lai apstiprinātu, ka saņemta informācija par konkrētu kategoriju, pamattekstā ir ietverti:

Image

(1)  Tomēr katrā konkrētajā gadījumā izmantotajā elektroniskajā formātā parādās tikai tie lauki, kas minētajā gadījumā ir faktiski pieejami un piemērojami.