21.11.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 334/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1242/2014

(2014. gada 20. novembris),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu paredz noteikumus par to, kā iesniegt attiecīgos summāros datus par darbībām

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (1), un jo īpaši tās 97. panta 2. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda komiteju,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 97. panta 1. punkta a) apakšpunktu dalībvalstis līdz iepriekšējā kalendārā gada beigām sniedz Komisijai attiecīgos summāros datus par finansēšanai izvēlētajām darbībām, tostarp galveno informāciju par atbalsta saņēmēju un pašām darbībām.

(2)

Lai nodrošinātu to, ka summārie dati, kas iesniegti par finansēšanai izvēlētajām darbībām, ir konsekventi un pilnīgi, ir nepieciešams noteikt kopīgas tehniskās specifikācijas un noteikumus par to, kā šie summārie dati iesniedzami. Tādēļ ir lietderīgi atsaukties uz datubāzes struktūru, kas paredzēta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1234/2014 (2) I pielikumā.

(3)

Lai būtu iespējams nekavējoties piemērot šajā regulā paredzētos pasākumus, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Vadošās iestādes ievēro tehniskās specifikācijas un noteikumus par to, kā iesniedzami summārie dati par finansēšanai izvēlētajām darbībām, tostarp galvenā informācija par saņēmēju un pašām darbībām, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 508/2014 97. panta 1. punkta a) apakšpunktā un saskaņā ar veidlapām un tabulām, kas pievienotas šīs regulas pielikumos.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 20. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 149, 20.5.2014., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 20. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1234/2014, ar kuru atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu paredz noteikumus attiecībā uz informāciju, kuras nosūtīšana jāveic dalībvalstīm, kā arī par vajadzīgajiem datiem un sinerģiju starp potenciālajiem datu avotiem (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 39. lappusi).


I PIELIKUMS

Informācija, kas par katru darbību jānorāda šādos laukos, kas minēti datubāzes struktūrā, kura ievietota I pielikumā Regulai (ES) Nr. 1234/2014

Kumulatīvie dati par finansēšanai izvēlētajām darbībām no 2014. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim …

Lauks

Lauka saturs

1

CCI

2

Unikāls darbības identifikators (ID)

3

Darbības nosaukums

5

NUTS kods

6

Saņēmējs

7

Saņēmēja dzimums

8

Uzņēmuma lielums

9

Darbības īstenošanas gaita

10

Kopējās atbilstīgās izmaksas

11

Kopējās atbilstīgās publiskās izmaksas

12

EJZF atbalsts

13

Apstiprināšanas diena

14

Kopējie atbilstīgie izdevumi

15

Kopējie atbilstīgie publiskie izdevumi

16

EJZF atbilstīgie izdevumi

17

Saņēmējam izmaksātā galīgā maksājuma diena

18

Attiecīgais pasākums

19

Iznākuma rādītājs


II PIELIKUMS

Informācija, kas par katru darbību (tikai tad, ja tā ir saistīta ar zvejas flotes pasākumiem) jānorāda šādos laukos, kas minēti datubāzes struktūrā, kura ievietota I pielikumā Regulai (ES) Nr. 1234/2014

Kumulatīvie dati par finansēšanai izvēlētajām darbībām no 2014. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim …

Lauks

Lauka saturs

1

CCI

2

Unikāls darbības identifikators (ID)

4

Kuģa numurs “Kopienas flotes reģistrā” (CFR)


III PIELIKUMS

Informācija, kas attiecībā uz projektu īstenošanu par katru darbību jānorāda šādos laukos, kas minēti datubāzes struktūrā, kura ievietota I pielikumā Regulai (ES) Nr. 1234/2014

Kumulatīvie dati par finansēšanai izvēlētajām darbībām no 2014. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim …

Lauks

Lauka saturs

1

CCI

2

Unikāls darbības identifikators (ID)

20

Darbības īstenošanas dati

21

Īstenošanas datu vērtība


IV PIELIKUMS

Informācija, kas par katras darbības rezultātu rādītājiem jānorāda šādos laukos, kas minēti datubāzes struktūrā, kura ievietota I pielikumā Regulai Regulai (ES) Nr. 1234/2014

Kumulatīvie dati par finansēšanai izraudzītajām darbībām no 2014. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim …

Lauks

Lauka saturs

1

CCI

2

Unikāls darbības identifikators (ID)

22

Attiecīgās darbības rezultāta rādītājs(-i)

23

Saņēmēja paredzētais indikatīvais rezultāts

24

Rezultāta rādītāja vērtība, kad tā ir validēta pēc darbības īstenošanas


V PIELIKUMS

Atsauces tabulas

1. tabula. Projekta īstenošanas dati

Pasākuma kods

Pasākumi EJZF

Projekta īstenošanas dati

Īstenošanas datu kods

Iespējamā vērtība un vērtības veids

Kuģa numurs Kopienas zvejas flotes reģistrā obligāts (jā vai nē)

18. aile

20. aile

21. aile

I nodaļa. Ilgtspējīga zvejniecības attīstība

I.1

26. pants un 44. panta 3. punkts

Inovācija

Norādīt, vai darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras vai iekšzemes (vai abu veidu) ūdeņos

1

Sk. kodu 2. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Jā, ja darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras ūdeņos

Inovācijas joma: produkti un aprīkojums; procesi un metodes; pārvaldības un organizācijas sistēmas

2

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

To cilvēku skaits, kuri atbalstītajos uzņēmumos tiešā veidā gūst labumu no darbības

3

Skaitliskā izteiksmē

I.2

27. pants un 44. panta 3. punkts

Konsultāciju pakalpojumi

Norādīt, vai darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras vai iekšzemes (vai abu veidu) ūdeņos

1

Sk. kodu 2. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Jā, ja darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras ūdeņos

Konsultāciju pakalpojuma joma: priekšizpēte un konsultāciju pakalpojumi profesionālas konsultācijas; darījumdarbības stratēģijas

2

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

I.3

28. pants un 44. panta 3. punkts

Zinātnieku un zvejnieku partnerības

Norādīt, vai darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras vai iekšzemes (vai abu veidu) ūdeņos

1

Sk. kodu 2. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Jā, ja darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras ūdeņos

Darbošanās joma: tīklošanās; partnerattiecību nolīgumi vai apvienības; datu vākšana un pārvaldība; pētījumi; izmēģinājuma projekti; zināšanu un pētījumu rezultātu izplatīšana; semināri; paraugprakse

2

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Partnerībās iesaistīto zinātnieku skaits

3

Skaitliskā izteiksmē

Partnerībās iesaistīto zvejnieku skaits

4

Skaitliskā izteiksmē

To struktūru skaits, kuras gūst labumu no darbības

5

Skaitliskā izteiksmē

I.4

29. panta 1. un 2. punkts un 44. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Cilvēkkapitāla, jaunu darbavietu radīšanas un sociālā dialoga veicināšana – apmācība, tīklošanās, sociālais dialogs, atbalsts laulātajiem vai dzīves partneriem

Norādīt, vai darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras vai iekšzemes (vai abu veidu) ūdeņos

1

Sk. kodu 2. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Jā, ja darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras ūdeņos

Darbošanās joma: apmācība un mūžizglītība; tīklošanās; sociālais dialogs

2

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Laulāto un dzīves partneru skaits, kuri gūst labumu no darbības

3

Skaitliskā izteiksmē

To cilvēku vai organizāciju skaits, kas gūst labumu no darbības (apmācību un tīklošanās dalībnieki, sociālā dialoga darbībās iesaistītās organizācijas)

4

Skaitliskā izteiksmē

I.5

29. panta 3. punkts un 44. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Cilvēkkapitāla, darbavietu radīšanas un sociālā dialoga veicināšana – mācekļi uz mazapjoma piekrastes zvejas kuģiem

Norādīt, vai darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras vai iekšzemes (vai abu veidu) ūdeņos

1

Sk. kodu 2. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Jā, ja darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras ūdeņos

Darbošanās joma: apmācība un mūžizglītība

2

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

To mācekļu skaits, kuri gūst labumu no darbības

3

Skaitliskā izteiksmē

I.6

30. pants un 44. panta 4. punkts

Dažādošana un jauni ienākumu veidi

Norādīt, vai darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras vai iekšzemes (vai abu veidu) ūdeņos

1

Sk. kodu 2. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Jā, ja darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras ūdeņos

Dažādošanas joma: ieguldījumi kuģos; makšķerēšanas tūrisms; restorāni; vides pakalpojumi; izglītojoši pasākumi

2

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Iesaistīto zvejnieku skaits

3

Skaitliskā izteiksmē

I.7

31. pants un 44. panta 2. punkts

Darījumdarbības sākšanas atbalsts gados jauniem zvejniekiem

Norādīt, vai darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras vai iekšzemes (vai abu veidu) ūdeņos

1

Sk. kodu 2. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Jā, ja darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras ūdeņos

To gados jauno zvejnieku vecums, kuri gūst labumu no darbības

2

Skaitliskā izteiksmē

I.8

32. pants un 44. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Veselība un drošība

Norādīt, vai darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras vai iekšzemes (vai abu veidu) ūdeņos

1

Sk. kodu 2. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Jā, ja darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras ūdeņos

Attiecīgās aprīkošanas joma: ieguldījumi kuģos; individuālais aprīkojums

2

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

To zvejnieku skaits, uz kuriem attiecas darbība

3

Skaitliskā izteiksmē

I.9

33. pants

Zvejas darbību pārtraukšana uz laiku

Iesaistīto zvejnieku skaits

1

Skaitliskā izteiksmē

Attiecīgo dienu skaits

2

Skaitliskā izteiksmē

I.10

34. pants

Zvejas darbību pilnīga izbeigšana

Attiecīgo zvejnieku skaits

1

Skaitliskā izteiksmē

I.11

35. pants

Kopfondi nelabvēlīgiem laikapstākļiem un vides incidentiem – fonda izveidošana

Kopfonda nosaukums

1

Auklas

I.12

35. pants

Kopfondi nelabvēlīgiem laikapstākļiem un vides incidentiem – izmaksātās kompensācijas

Izmaksātās kompensācijas par: nelabvēlīgiem laikapstākļiem; vides incidentiem; glābšanas izmaksām

1

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Iesaistīto apkalpes locekļu skaits

2

Skaitliskā izteiksmē

I.13

36. pants

Atbalsts zvejas iespēju piešķiršanas sistēmām

Darbošanās joma: izstrāde; attīstība; monitorings; izvērtēšana; pārvaldība

1

Sk. kodu 2. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Saņēmējs:

2

Sk. kodu 4. tabulā, skaitliskā izteiksmē

I.14

37. pants

Atbalsts saglabāšanas pasākumu un reģionālās sadarbības izstrādei un īstenošanai

Darbošanās joma: izstrāde; attīstība un monitorings; ieinteresēto personu līdzdalība; tieša krājumu papildināšana

1

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Attiecīgā gadījumā, krājumu skaits

2

Skaitliskā izteiksmē

Attiecīgā gadījumā, ar projektu saistītā kopējā platība (km2)

3

Skaitliskā izteiksmē

I.15

38. pants un 44. panta 1. punkta c) apakšpunkts

Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai

Norādīt, vai darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras vai iekšzemes (vai abu veidu) ūdeņos

1

Sk. kodu 2. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Jā, ja darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras ūdeņos

Ieguldījuma joma: zvejas rīku selektivitāte; izmetumu samazināšana vai nevēlamu nozveju novēršana; ekosistēmas un jūras gultnes ietekmējuma novēršana; zvejas rīku un nozvejas pasargāšana no zīdītājiem un putniem; zivju pievilināšanas ierīces tālākajos reģionos

2

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

To zvejnieku skaits, kuri gūst labumu no darbības

3

Skaitliskā izteiksmē

I.16

39. pants un 44. panta 1. punkta c) apakšpunkts

Ar jūras bioloģisko resursu saglabāšanu saistīta inovācija

Norādīt, vai darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras vai iekšzemes (vai abu veidu) ūdeņos

1

Sk. kodu 2. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Jā, ja darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras ūdeņos

Darbības joma: tādu jaunu tehnisku vai organizatorisku zināšanu iegūšana, kas samazina ietekmi uz vidi; tādu jaunu tehnisku vai organizatorisku zināšanu lietošana, kas samazina ietekmi uz vidi; tādu jaunu tehnisku vai organizatorisku zināšanu iegūšana, kas ļauj panākt izmantošanas ilgtspējību; tādu jaunu tehnisku vai organizatorisku zināšanu lietošana, kas ļauj panākt izmantošanas ilgtspējību

2

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

To zvejnieku skaits, kuri gūst labumu no darbības

3

Skaitliskā izteiksmē

I.17

40. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un atjaunošana – atkritumu savākšana

To zvejnieku skaits, kuri gūst labumu no darbības

1

Skaitliskā izteiksmē

I.18

40. panta 1. punkta b) līdz g) apakšpunkts un i) apakšpunkts, un 44. panta 6. punkts

Jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un atjaunošana – labākas resursu pārvaldības vai saglabāšanas veicināšana, stacionāru vai pārvietojamu objektu būvniecība, uzstādīšana vai modernizēšana, aizsardzības un pārvaldības plānu sagatavošana attiecībā uz NATURA 2000 teritorijām un īpaši aizsargājamām teritorijām, aizsargājamo jūras teritoriju, tostarp NATURA 2000 teritoriju, pārvaldība, atjaunošana un monitorings, izpratnes veicināšana par vides jautājumiem, līdzdalība citās darbībās, kuru mērķis ir uzturēt un uzlabot bioloģisko daudzveidību un ekosistēmas pakalpojumus

Norādīt, vai darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras vai iekšzemes (vai abu veidu) ūdeņos

1

Sk. kodu 2. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Jā, ja darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras ūdeņos

Darbības joma: ieguldījumi objektos; resursu pārvaldība; NATURA 2000 un īpaši aizsargājamu teritoriju pārvaldības plāni; NATURA 2000 pārvaldība; aizsargājamo jūras teritoriju pārvaldība; izpratnes veicināšana; cita darbošanās, kas uzlabo bioloģisko daudzveidību

2

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Attiecīgā gadījumā, ar Natura 2000 saistītā kopējā platība (km2)

3

Skaitliskā izteiksmē

Attiecīgā gadījumā, ar aizsargājamām jūras teritorijām saistītā kopējā platība (km2)

4

Skaitliskā izteiksmē

Attiecīgo zvejnieku skaits

5

Skaitliskā izteiksmē

I.19

40. panta 1. punkta h) apakšpunkts

Jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un atjaunošana – kompensācijas shēmas par nozvejas zaudējumiem, ko radījuši zīdītāji un putni

To zvejnieku skaits, kuri gūst labumu no darbības

1

Skaitliskā izteiksmē

Jā, ja darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras ūdeņos

I.20

41. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunkts un 44. panta 1. punkta d) apakšpunkts

Energoefektivitāte un klimata pārmaiņu mazināšana – ieguldījumi zvejas kuģos, energoefektivitātes auditi un sistēmas, pētījumi

Norādīt, vai darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras vai iekšzemes (vai abu veidu) ūdeņos

1

Sk. kodu 2. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Jā, ja darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras ūdeņos (tikai 41. panta 1. punkta a) apakšpunktam)

Darbības joma: kuģa aprīkojums; zvejas rīki; energoefektivitātes auditi un sistēmas; pētījumi

2

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

To zvejnieku skaits, kuri gūst labumu no darbības

3

Skaitliskā izteiksmē

Degvielas patēriņa samazinājums, %

4

Skaitliskā izteiksmē

Attiecīgā gadījumā, CO2 emisiju samazinājums, %

5

Skaitliskā izteiksmē

I.21

41. panta 2. punkts un 44. panta 1. punkta d) apakšpunkts

Energoefektivitāte un klimata pārmaiņu mazināšana – dzinēja nomaiņa vai modernizācija

Norādīt, vai darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras vai iekšzemes (vai abu veidu) ūdeņos

1

Sk. kodu 2. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Jā, ja darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras ūdeņos

Darbības joma: dzinēja nomaiņa; modernizācija

2

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

kW pirms intervences (verificēti vai fiziski pārbaudīti)

3

Skaitliskā izteiksmē

kW pirms intervences (verificēti vai fiziski pārbaudīti)

4

Skaitliskā izteiksmē

To zvejnieku skaits, kuri gūst labumu no darbības

5

Skaitliskā izteiksmē

Degvielas patēriņa samazinājums, %

6

Skaitliskā izteiksmē

Attiecīgā gadījumā, CO2 emisiju samazinājums, %

7

Skaitliskā izteiksmē

I.22

42. pants un 44. panta 1. punkta e) apakšpunkts

Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamas nozvejas izmantošana

Norādīt, vai darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras vai iekšzemes (vai abu veidu) ūdeņos

1

Sk. kodu 2. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Jā, ja darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras ūdeņos

Darbības joma: ieguldījumi, kas palielina produktu pievienoto vērtību; ieguldījumi kuģos, lai uzlabotu zvejas produktu kvalitāti

2

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

To zvejnieku skaits, kuri gūst labumu no darbības

3

Skaitliskā izteiksmē

I.23

43. panta 1. un 3. punkts un 44. panta 1. punkta f) apakšpunkts

Zvejas ostas, izkraušanas vietas, izsoles nami un patvēruma vietas – ieguldījumi ar nolūku uzlabot zvejas ostu un izsoles namu infrastruktūru vai izkraušanas vietas un patvēruma vietas, ieguldījumi ar nolūku uzlabot zvejnieku drošību

Norādīt, vai darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras vai iekšzemes (vai abu veidu) ūdeņos

1

Sk. kodu 2. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Jā, ja darbība ir saistīta ar zvejošanu jūras ūdeņos

Ieguldījumu kategorija: zvejas ostas; izkraušanas vietas: izsoles nami; patvēruma vietas

2

Sk. kodu 5. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Ieguldījuma joma: kvalitāte; kontrole un izsekojamība; energoefektivitāte; vides aizsardzība; drošība un darba apstākļi

3

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

To zvejnieku skaits, kuri gūst labumu no darbības

4

Skaitliskā izteiksmē

Citu ostas lietotāju vai citu darba ņēmēju skaits, kuri gūst labumu no darbības

5

Skaitliskā izteiksmē

I.24

43. panta 2. punkts

Zvejas ostas, izkraušanas vietas, izsoles nami un patvēruma vietas – ieguldījumi, kas palīdzētu ievērot pienākumu izkraut visas nozvejas

Ieguldījumu kategorija: zvejas ostas; izkraušanas vietas: izsoles nami; patvēruma vietas

1

Sk. kodu 5. tabulā, skaitliskā izteiksmē

To zvejnieku skaits, kuri gūst labumu no darbības

2

Skaitliskā izteiksmē

II nodaļa. Ilgtspējīga akvakultūras attīstība

II.1

47. pants

Inovācija

Inovācijas joma: zināšanu pilnveide; jaunu sugu ieviešana; priekšizpēte

1

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Iesaistītās pētnieciskās struktūras

2

Sk. kodu 4. tabulā, skaitliskā izteiksmē

To darbinieku skaits, kuri atbalstītajos uzņēmumos tiešā veidā gūst labumu no darbības

3

Skaitliskā izteiksmē

II.2

48. panta 1. punkta a)–d) apakšpunkts un f)–h) apakšpunkts

Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā

Ieguldījumu joma: produktivitāte; dažādošana; modernizācija; dzīvnieku veselība; produktu kvalitāte; atjaunošana; papildinošas darbības

1

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

To darbinieku skaits, kuri gūst labumu no darbības

2

Skaitliskā izteiksmē

II.3

48. panta 1. punkta e), i) un j) apakšpunkts

Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā – resursefektivitāte,ūdens un ķīmisko vielu izmantojuma samazināšana, recirkulācijas sistēmas, kas samazina ūdens izmantojumu

Ieguldījumu joma: vide un resursi; ūdens izmantošana un kvalitāte; slēgtas sistēmas

1

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

II.4

48. panta 1. punkta k) apakšpunkts

Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā – energoefektivitātes palielināšana, atjaunojamie energoresursi

Ieguldījumu joma: energoefektivitāte; atjaunojamie energoresursi

1

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

II.5

49. pants

Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības, aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi

Darbības joma: pārvaldības pakalpojumi; akvakultūras konsultāciju pakalpojumu iegāde; aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi (īpaši pievēršoties atbilstībai tiesību aktu prasībām vides jomā); aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi (īpaši pievēršoties vides ietekmējuma novērtējumam); aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi (īpaši pievēršoties atbilstībai dzīvnieku labturības, sanitāro un drošības un sabiedrības veselības tiesību aktu prasībām); aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi (īpaši pievēršoties tirdzniecības un darījumdarbības stratēģijai)

1

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

To darbinieku skaits, kuri gūst labumu no darbības

2

Skaitliskā izteiksmē

II.6

50. pants

Cilvēkkapitāla un tīklu veidošanas veicināšana

Darbošanās joma: profesionālas mācības; mūžizglītība; zināšanu izplatīšana; jaunas profesionālās prasmes; darba apstākļu uzlabošana un darba drošības veicināšana; tīklošanās un pieredzes apmaiņa

1

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

To darbinieku skaits, kuri gūst labumu no darbības

2

Skaitliskā izteiksmē

Laulāto un dzīves partneru skaits, kuri gūst labumu no darbības

3

Skaitliskā izteiksmē

II.7

51. pants

Akvakultūras audzētavu potenciāla palielināšana

Darbības joma: piemērotu teritoriju noteikšana; atbalsta iekārtu un infrastruktūras uzlabošana; būtiska kaitējuma novēršana; darbības pēc tam, kad konstatēta paaugstināta mirstība vai saslimstība

1

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

To darbinieku skaits, kuri gūst labumu no darbības

2

Skaitliskā izteiksmē

II.8

52. pants

Tādu jaunu akvakultūras audzētāju rosināšana, kuri nodarbojas ar ilgtspējīgu akvakultūru

Attiecīgā kopējā platība (km2)

1

Skaitliskā izteiksmē

To darbinieku skaits, kuri gūst labumu no darbības

2

Skaitliskā izteiksmē

II.9

53. pants

Pāreja uz vides vadības un audita sistēmām un bioloģisko akvakultūru

Darbības joma: pāreja uz bioloģisko akvakultūru; līdzdalība EMAS

1

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

To darbinieku skaits, kuri gūst labumu no darbības

2

Skaitliskā izteiksmē

Attiecīgā kopējā platība (km2)

3

Skaitliskā izteiksmē

II.10

54. pants

Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus

Darbības joma: akvakultūra Natura 2000 teritorijās; ex situ saglabāšana un pavairošana; akvakultūras darbības, ieskaitot vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un uzlabošanu

1

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

To darbinieku skaits, kuri gūst labumu no darbības

2

Skaitliskā izteiksmē

Ar Natura 2000 teritorijām saistītā kopējā platība (km2)

3

Skaitliskā izteiksmē

Ar Natura 2000 neietilpstošām teritorijām saistītā kopējā platība (km2)

4

Skaitliskā izteiksmē

II.11

55. pants

Pasākumi sabiedrības veselības jomā

To darbinieku skaits, kuri gūst labumu no darbības

1

Skaitliskā izteiksmē

II.12

56. pants

Dzīvnieku veselības un labturības pasākumi

Darbības joma: slimību kontrole un izskaušana; paraugprakses un rīcības kodeksi; samazināta atkarība no veterinārajām zālēm; veterinārie vai farmācijas pētījumi un paraugprakses; veselības aizsardzības grupas; kompensācijas gliemju audzētājiem

1

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

To darbinieku skaits, kuri gūst labumu no darbības

2

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

II.13

57. pants

Akvakultūras krājuma apdrošināšana

To darbinieku skaits, kuri gūst labumu no darbības

1

Skaitliskā izteiksmē

III nodaļa. Ilgtspējīga zvejniecības un akvakultūras reģionu attīstība

III.1

62. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Sagatavošanās atbalsts

Saņēmējs:

1

Sk. kodu 4. tabulā, skaitliskā izteiksmē

III.2

63. pants

Vietējās attīstības stratēģiju īstenošana ZVRG atlase (1)

Kopējais iedzīvotāju skaits, kas aptverti ar ZVRG (izteikt mērvienībās)

1

Skaitliskā izteiksmē

Publisko partneru skaits, kas aptverti ar ZVRG

2

Skaitliskā izteiksmē

Privāto partneru skaits, kas aptverti ar ZVRG

3

Skaitliskā izteiksmē

Pilsoniskās sabiedrības partneru skaits, kas aptverti ar ZVRG

4

Skaitliskā izteiksmē

ZVRG administrēšanā strādājošo pilnslodzes ekvivalents

5

Skaitliskā izteiksmē

ZVRG aktivizēšanā strādājošo pilnslodzes ekvivalents

6

Skaitliskā izteiksmē

III.3

63. pants

Vietējās attīstības stratēģiju īstenošana projekti, kurus atbalsta ZVRG (arī kārtējās izmaksas un aktivizēšana)

Darbības joma: pievienotā vērtība; dažādošana; vide, sociālie un kultūras aspekti; pārvaldība; kārtējās izmaksas un aktivizēšana

1

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Saņēmējs:

2

Sk. kodu 4. tabulā, skaitliskā izteiksmē

III.4

64. pants

Sadarbības pasākumi

Darbības joma: sagatavošanās atbalsts; projekti vienas dalībvalsts robežās; ar citām dalībvalstīm kopīgi projekti; kopīgi projekti ar partneriem ārpus ES

1

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Partneru skaits (vajadzības gadījumā)

2

Skaitliskā izteiksmē

IV nodaļa. Ar tirdzniecību un apstrādi saistīti pasākumi

IV.1

66. pants

Ražošanas un tirdzniecības plāni

Biedru skaits iesaistītajās ražotāju organizācijās

1

Skaitliskā izteiksmē

IV.2

67. pants

Uzglabāšanas atbalsts

Ražotāju organizāciju biedru skaits, kuri gūst labumu no darbības

1

Skaitliskā izteiksmē

IV.3

68. pants

Tirdzniecības pasākumi

Darbības joma: ražotāju organizāciju, to apvienību vai starpnozaru organizāciju izveidošana; jaunu tirgu meklēšana un tirdzniecības nosacījumu uzlabošana (īpaši pievēršoties sugām ar tirgus potenciālu); jaunu tirgu meklēšana un tirdzniecības nosacījumu uzlabošana (īpaši pievēršoties nevēlamai nozvejai); jaunu tirgu meklēšana un tirdzniecības nosacījumu uzlabošana (īpaši pievēršoties produktiem ar mazu vides ietekmējumu vai bioloģiskiem produktiem); kvalitātes un pievienotās vērtības uzlabošana (īpaši pievēršoties ilgtspējīgas zivsaimniecības produktu sertificēšanai un noieta veicināšanai); kvalitātes un pievienotās vērtības uzlabošana (īpaši pievēršoties kvalitātes shēmām); kvalitātes un pievienotās vērtības uzlabošana (īpaši pievēršoties tiešajai tirdzniecībai); kvalitātes un pievienotās vērtības uzlabošana (īpaši pievēršoties iepakošanai); ražošanas pārredzamība; izsekojamība un ekomarķējums; standartizēti līgumi; informatīvās un reklāmas kampaņas

1

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

 

To uzņēmumu skaits, kuri gūst labumu no darbības

2

Skaitliskā izteiksmē

Ražotāju organizāciju biedru skaits, kuri gūst labumu no darbības

3

Skaitliskā izteiksmē

IV.4

69. pants

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

Ieguldījumu joma: enerģijas taupīšana vai vides ietekmējuma mazināšana; drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļu uzlabošana; tādas nozvejas apstrāde, kas nav paredzēta lietošanai pārtikā; blakusproduktu apstrāde; bioloģiskās akvakultūras produktu apstrāde; jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai pārvaldības sistēma

1

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Atbalstīto uzņēmumu skaits

2

Skaitliskā izteiksmē

To darbinieku skaits, kuri gūst labumu no darbības

3

Skaitliskā izteiksmē

V nodaļa. Kompensācija par papildu izmaksām, kas tālākajos reģionos rodas saistībā ar zvejas un akvakultūras produktiem

V.1

70. pants

Kompensācijas režīms

Kompensētās papildu izmaksas

1

Skaitliskā izteiksmē

To uzņēmumu skaits, kuri gūst labumu no darbības

2

Skaitliskā izteiksmē

To darbinieku skaits, kuri gūst labumu no darbības

3

Skaitliskā izteiksmē

VI nodaļa. Kopējās zivsaimniecības politikas papildu pasākumi, ko finansē dalītā pārvaldībā

VI.1

76. pants

Kontrole un noteikumu izpilde

Darbības joma: tehnoloģijas iegāde, uzstādīšana un izstrāde; datu pārraidīšanai vajadzīgo komponentu izstrāde, iegāde un uzstādīšana; izsekojamības nodrošināšanai vajadzīgo komponentu izstrāde, iegāde un uzstādīšana; datu apmaiņas un analīzes programmu īstenošana; patruļas kuģu, lidmašīnu un helikopteru modernizācija un iegāde; citu kontroles līdzekļu iegāde; inovatīvu kontroles un uzraudzības sistēmu izstrāde un izmēģinājuma projektu īstenošana; mācību un apmaiņas programmas; izmaksu/ieguvumu analīzes un novērtējumi par revīzijām; semināri un plašsaziņas līdzekļu izmantošana; darbības izmaksas; rīcības plāna īstenošana

1

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Jā, ja tie ir ieguldījumi kuģos

Saņēmējs:

2

Sk. kodu 4. tabulā, skaitliskā izteiksmē

VI.2

77. pants

Datu vākšana

Saņēmējs:

1

Sk. kodu 4. tabulā, skaitliskā izteiksmē

VII nodaļa. Tehniskā palīdzība pēc dalībvalstu iniciatīvas

VII.1

78. pants

Tehniskā palīdzība pēc dalībvalstu iniciatīvas

Darbības joma: darbības programmas īstenošana; IT sistēmas; administratīvās spējas uzlabošana; komunikācijas pasākumi; izvērtēšana; pētījumi; kontrole un revīzija, ZVRG tīkls; citi

1

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

VIII nodaļa. Integrētās jūrlietu politikas īstenošanas veicināšana

VIII.1

80. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Jūras uzraudzības integrēšana

Darbības joma: palīdzība IJU mērķu sasniegšanā; palīdzība CISE mērķu sasniegšanā

1

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Saņēmējs:

2

Sk. kodu 4. tabulā, skaitliskā izteiksmē

VIII.2

80. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Jūras vides aizsardzība un jūras un piekrastes resursu ilgtspējīga izmantošana

Darbības joma: aizsargājamas jūras teritorijas; NATURA 2000 teritorijas

1

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Attiecīgo aizsargājamo jūras teritoriju platība (km2) (vajadzības gadījumā)

2

Skaitliskā izteiksmē

Attiecīgo NATURA 2000 teritoriju platība (km2) (vajadzības gadījumā)

3

Skaitliskā izteiksmē

Saņēmējs:

4

Sk. kodu 4. tabulā, skaitliskā izteiksmē

VIII.3

80. panta 1. punkta c) apakšpunkts

Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā

Darbības joma: monitoringa programmas izveide; Jūras stratēģijas pamatdirektīvā paredzētie pasākumi

1

Sk. kodu 3. tabulā, skaitliskā izteiksmē

Saņēmējs:

2

Sk. kodu 4. tabulā, skaitliskā izteiksmē


2. tabula. Zvejniecības veids

Kods

Apraksts

1

Jūra

2

Iekšzemes zvejniecība

3

Abi


3. tabula. Darbības jomas

Kods

Apraksts

Saistīts ar pasākuma(-u) kodu

1

Produkti un iekārtas

I.1

2

Procesi un metodes

I.1

3

Pārvaldības un organizācijas sistēma

I.1

4

Priekšizpēte un konsultāciju pakalpojumi

I.2

5

Profesionāla konsultācija

I.2

6

Darījumdarbības stratēģijas

I.2

7

Tīkli

I.3

8

Partnerattiecību nolīgums vai apvienība

I.3

9

Datu vākšana un pārvaldība

I.3

10

Pētījumi

I.3

11

Izmēģinājuma projekti

I.3

12

Zināšanu un pētījumu rezultātu izplatīšana

I.3

13

Semināri

I.3

14

Paraugprakse

I.3

15

Apmācība un mūžizglītība

I.4, I.5

16

Tīklošanās

I.4

17

Sociālais dialogs

I.4

18

Ieguldījumi uz kuģa

I.6

19

Makšķerēšanas tūrisms

I.6

20

Restorāni

I.6

21

Vides pakalpojumi

I.6

22

Pedagoģiskā darbība

I.6

23

Ieguldījumi uz kuģa

I.8

24

Individuālais aprīkojums

I.8

25

Nelabvēlīgi laikapstākļi

I.12

26

Vides incidents

I.12

27

Glābšanas izmaksas

I.12

28

Dizains

I.13, I.14

29

Izstrāde

I.13, I.14

30

Monitorings

I.13, I.14

31

Izvērtēšana

I.13

32

Pārvaldība

I.13

33

Ieinteresēto personu līdzdalība

I.14

34

Tieša krājumu atjaunošana

I.14

35

Zvejas rīku selektivitāte

I.15

36

Izmetumu vai nevēlamas nozvejas samazināšana

I.15

37

Ekosistēmu un jūras gultnes ietekmējumu novēršana

I.15

38

Zvejas rīku un nozvejas pasargāšana no zīdītājiem un putniem

I.15

39

Zivju pievilināšanas ierīces tālākajos reģionos

I.15

40

Tādu jaunu tehnisku vai organizatorisku zināšanu iegūšana, kas samazina ietekmi uz vidi

I.16

41

Tādu jaunu tehnisku vai organizatorisku zināšanu lietošana, kas samazina ietekmi uz vidi

I.16

42

Tādu jaunu tehnisku vai organizatorisku zināšanu iegūšana, kas ļauj panākt izmantošanas ilgtspējību

I.16

43

Tādu jaunu tehnisku vai organizatorisku zināšanu lietošana, kas ļauj panākt izmantošanas ilgtspējību

I.16

44

Ieguldījumi objektos

I.18

45

Resursu pārvaldība

I.18

46

NATURA 2000 un īpaši aizsargājamu teritoriju pārvaldības plāni;

I.18

47

NATURA 2000 pārvaldība

I.18

48

Aizsargājamo jūras teritoriju pārvaldība

I.18

49

Izpratnes veicināšana

I.18

50

Citas darbības, kas uzlabo bioloģisko daudzveidību

I.18

51

Aprīkojums uz borta

I.20

52

Zvejas rīki

I.20

53

Energoefektivitātes auditi un sistēmas

I.20

54

Pētījumi

I.20

55

Dzinēja nomaiņa

I.21

56

Modernizācija

I.21

57

Ieguldījumi, kas palielina produktu pievienoto vērtību

I.22

58

Ieguldījumi kuģos, lai uzlabotu zvejas produktu kvalitāti

I.22

59

Kvalitāte

I.23

60

Kontrole un izsekojamība

I.23

61

Energoefektivitāte

I.23

62

Vides aizsardzība

I.23

63

Drošība un darba apstākļi

I.23

64

Zināšanu pilnveide

II.1

65

Jaunu sugu ieviešana

II.1

66

Priekšizpēte

II.1

67

Produktivitāte

II.2

68

Dažādošana

II.2

69

Modernizācija

II.2

70

Dzīvnieku veselība

II.2

71

Produktu kvalitāte

II.2

72

Atjaunošana

II.2

73

Papildinošas darbības

II.2

74

Vide un resursi

II.3

75

Ūdens izmantošana un kvalitāte

II.3

76

Slēgtas sistēmas

II.3

77

Energoefektivitāte

II.4

78

Atjaunojamie energoresursi

II.4

79

Pārvaldības pakalpojumi

II.5

80

Akvakultūras konsultāciju pakalpojumu iegāde

II.5

81

Aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi (īpaši pievēršoties atbilstībai tiesību aktu prasībām vides jomā)

II.5

82

Aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi (īpaši pievēršoties vides ietekmējuma novērtējumam)

II.5

83

Aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi (īpaši pievēršoties atbilstībai dzīvnieku labturības, sanitāro un drošības un sabiedrības veselības tiesību aktu prasībām)

II.5

84

Aizvietošanas un konsultāciju pakalpojumi (īpaši pievēršoties tirdzniecības un darījumdarbības stratēģijai)

II.5

85

Profesionālas mācības

II.6

86

Mūžizglītība

II.6

87

Zināšanu un pētījumu rezultātu izplatīšana

II.6

88

Jaunas profesionālās prasmes

II.6

89

Darba apstākļu uzlabošana un darba drošības veicināšana

II.6

90

Tīklošanās un pieredzes apmaiņa

II.6

91

Piemērotu teritoriju noteikšana

II.7

92

Atbalsta iekārtu un infrastruktūras uzlabošana

II.7

93

Būtiska kaitējuma novēršana

II.7

94

Darbības pēc tam, kad konstatēta paaugstināta mirstība vai saslimstība

II.7

95

Pāreja uz bioloģisko akvakultūru

II.9

96

Līdzdalība EMAS

II.9

97

Akvakultūra Natura 2000 teritorijās

II.10

98

Ex situ saglabāšana un pavairošana

II.10

99

Akvakultūras darbības, ieskaitot vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un uzlabošanu

II.10

100

Slimību kontrole un izskaušana

II.12

101

Paraugprakses un rīcības kodeksi

II.12

102

Samazināta atkarība no veterinārajām zālēm

II.12

103

Veterinārie vai farmācijas pētījumi un paraugprakses

II.12

104

Veselības aizsardzības grupas

II.12

105

Kompensācijas gliemju audzētājiem

II.12

106

Pievienotā vērtība

III.3

107

Dažādošana

III.3

108

Vide

III.3

109

Sociālā un kultūras joma

III.3

110

Pārvaldība

III.3

111

Kārtējās izmaksas un aktivizēšana

III.3

112

Sagatavošanās atbalsts

III.4

113

Projekti vienas dalībvalsts robežās

III.4

114

Ar citām dalībvalstīm kopīgi projekti

III.4

115

Kopīgi projekti ar partneriem ārpus ES

III.4

116

Ražotāju organizāciju, to apvienību vai starpnozaru organizāciju izveidošana

IV.3

117

Jaunu tirgu meklēšana un tirdzniecības nosacījumu uzlabošana (īpaši pievēršoties sugām ar tirgus potenciālu);

IV.3

118

Jaunu tirgu meklēšana un tirdzniecības nosacījumu uzlabošana (īpaši pievēršoties nevēlamai nozvejai)

IV.3

119

Jaunu tirgu meklēšana un tirdzniecības nosacījumu uzlabošana (īpaši pievēršoties produktiem ar mazu vides ietekmējumu vai bioloģiskiem produktiem)

IV.3

120

Kvalitātes un pievienotās vērtības uzlabošana (īpaši pievēršoties ilgtspējīgas zivsaimniecības produktu sertificēšanai un noieta veicināšanai)

IV.3

121

Kvalitātes un pievienotās vērtības uzlabošana (īpaši pievēršoties kvalitātes shēmām)

IV.3

122

Kvalitātes un pievienotās vērtības uzlabošana (īpaši pievēršoties tiešajai tirdzniecībai)

IV.3

123

Kvalitātes un pievienotās vērtības uzlabošana (īpaši pievēršoties iepakošanai)

IV.3

124

Ražošanas pārredzamība

IV.3

125

Izsekojamība un ekomarķējums

IV.3

126

Standartizēti līgumi

IV.3

127

Informatīvās un reklāmas kampaņas

IV.3

128

Enerģijas taupīšana vai vides ietekmējuma mazināšana

IV.4

129

Drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļu uzlabošana

IV.4

130

Tādas nozvejas apstrāde, kas nav paredzēta lietošanai pārtikā

IV.4

131

Blakusproduktu apstrāde

IV.4

132

Bioloģiskās akvakultūras produktu apstrāde

IV.4

133

Jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai pārvaldības sistēma

IV.4

134

Tehnoloģijas iegāde, uzstādīšana un izstrāde

VI.1

135

Datu pārraidīšanai vajadzīgo komponentu izstrāde, iegāde un uzstādīšana

VI.1

136

Izsekojamības nodrošināšanai vajadzīgo komponentu izstrāde, iegāde un uzstādīšana

VI.1

137

Datu apmaiņas un analīzes programmu īstenošana

VI.1

138

Patruļas kuģu, lidmašīnu un helikopteru modernizācija un iegāde

VI.1

139

Citu kontroles līdzekļu iegāde

VI.1

140

Inovatīvu kontroles un uzraudzības sistēmu izstrāde un izmēģinājuma projektu īstenošana

VI.1

141

Mācību un apmaiņas programmas

VI.1

142

Izmaksu/ieguvumu analīzes un novērtējumi par revīzijām

VI.1

143

Semināri un plašsaziņas līdzekļu izmantošana

VI.1

144

Darbības izmaksas

VI.1

145

Rīcības plāna īstenošana

VI.1

146

Darbības programmas īstenošana

VII.1

147

IT sistēmas

VII.1

148

Administratīvās spējas uzlabošana

VII.1

149

Komunikācijas pasākumi

VII.1

150

Izvērtēšana

VII.1

151

Pētījumi

VII.1

152

Kontrole un revīzija

VII.1

153

ZVRG tīkls

VII.1

154

Citi

VII.1

155

Palīdzība IJU mērķu sasniegšanā

VIII.1

156

Palīdzība CISE mērķu sasniegšanā

VIII.1

157

Aizsargājamas jūras teritorijas

VIII.2

158

NATURA 2000 teritorijas

VIII.2

159

Monitoringa programmas izveide

VIII.3

160

Jūras stratēģijas pamatdirektīvā paredzētie pasākumi

VIII.3


4. tabula. Saņēmēji

Kods

Apraksts

1

Publiska iestāde

2

Juridiska persona

3

Fiziska persona

4

Zvejnieku organizācija

5

Ražotāju organizācijas

6

NVO

7

Pētniecības centrs/universitāte

8

Jaukta veida saņēmējs


5. tabula. Ieguldījumu kategorijas

Kods

Apraksts

Saistīts ar pasākuma(-u) kodu

1

Zvejas ostas

I.23, I.24

2

Izkraušanas vietas

I.23, I.24

3

Izsoles nami

I.23, I.24

4

Patvēruma vietas

I.23, I.24


(1)  Informācija ir jāsniedz tikai tad, kad ir izvēlēta ZVRG.